Закон України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення".

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України
вiд 30 вересня 1998 року N 134-XIV,
вiд 16 липня 1999 року N 998-XIV,
вiд 11 травня 2000 року N 1709-III

Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про телебачення i радiомовлення" та iнших законодавчих актiв України визначає правовi засади дiяльностi Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення (далi - Нацiональна рада), її статус, компетенцiю, повноваження, функцiї та порядок їх здiйснення.

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Статус Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення

Нацiональна рада є конституцiйним, постiйно дiючим позавiдомчим державним органом, пiдзвiтним Верховнiй Радi України та Президентовi України.

Нацiональна рада створюється з метою забезпечення свободи слова i масової iнформацiї, прав та законних iнтересiв споживачiв (телеглядачiв i радiослухачiв), виробникiв i розповсюджувачiв масової звукової, вiзуальної, аудiовiзуальної iнформацiї i даних, розробки i здiйснення державної полiтики лiцензування телерадiомовлення, рацiонального використання природно обмеженого радiочастотного ресурсу держави, реалiзацiї та контролю за додержанням законодавства України в сферi телебачення i радiомовлення.

Нацiональна рада дiє в iнтересах суспiльства i є самостiйною в межах повноважень, визначених Конституцiєю України та законами України.

Нацiональна рада є юридичною особою, має свою печатку iз своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.

Стаття 2.
Основнi завдання Нацiональної ради

Основними завданнями Нацiональної ради є:

захист прав громадян на свободу думки i слова, на вiльне виявлення своїх поглядiв i переконань, передбачених Конституцiєю України, законодавчими актами в сферi аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї;

забезпечення виконання телерадiоорганiзацiями вимог чинного законодавства України в сферi телебачення i радiомовлення, реклами, авторського права i сумiжних прав та контроль за його додержанням;

участь у реалiзацiї державної полiтики в сферi телебачення i радiомовлення;

розробка та здiйснення державної полiтики лiцензування телерадiомовлення;

розмiщення державного замовлення на висвiтлення дiяльностi Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно iз Законом України "Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в Українi засобами масової iнформацiї";

(частину 1 статтi 2 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 30.09.98 р. N 134-XIV, у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - двадцять п'ятим)

контроль за формуванням та виконанням iнших видiв державного замовлення Нацiональнiй телекомпанiї України, Нацiональнiй радiокомпанiї України та iншим телерадiоорганiзацiям;

(абзац сьомий частини 1 статтi 2 змiнено згiдно iз Законом України вiд 30.09.98 р. N 134-XIV)

забезпечення державної пiдтримки аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї України у їх становленнi та розвитку;

розгляд у встановленому порядку заяв телерадiоорганiзацiй на отримання лiцензiй; видача на конкурснiй основi лiцензiй на мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцiю, проводове (кабельне) мовлення; контроль за дотриманням телерадiоорганiзацiями умов лiцензiї;

гармонiйний розподiл та контроль за ефективним використанням радiочастотного ресурсу держави виходячи з iнтересiв суспiльства, особи та нацiональних телерадiоорганiзацiй;

застосування в межах своїх повноважень заходiв адмiнiстративного характеру щодо телерадiоорганiзацiй - порушникiв чинного законодавства України;

сприяння дiяльностi i розвитку нацiональних телерадiовиробникiв i органiзацiй, якi їх об'єднують, у їх становленнi та розвитку, створеннi нацiональної конкурентоздатної продукцiї та освоєннi нових ринкiв її реалiзацiї, входженню України у свiтовий iнформацiйний простiр;

здiйснення державної реєстрацiї аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї (телерадiоорганiзацiй) як суб'єктiв iнформацiйної дiяльностi;

недопущення монополiзацiї аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї;

захист телерадiоорганiзацiй вiд тиску владних структур, а також полiтичних, релiгiйних, фiнансових та економiчних кiл суспiльства;

прогнозування i сприяння включенню вiтчизняних аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї до свiтового iнформацiйного простору i їх переходу до мiжнародних (європейських) стандартiв;

аналiз розвитку телекомунiкацiйної ситуацiї в країнi та у свiтi, розробка i подання пропозицiй щодо вдосконалення чинного законодавства про телебачення i радiомовлення;

сприяння збалансованому наповненню телерадiоканалiв iнформацiйними, культурологiчними, просвiтницькими i розважальними програмами;

органiзацiя соцiологiчних дослiджень щодо популярностi та якостi створених телерадiоорганiзацiями (телерадiовиробниками) України програм та передач;

органiзацiя пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв апарату Нацiональної ради та телерадiоорганiзацiй;

сприяння телерадiоорганiзацiям в органiзацiї i проведеннi конкурсiв культурно-просвiтницьких передач по визначенню кращих оригiнальних передач та сприяння телерадiоорганiзацiям у розробцi та реалiзацiї програмної полiтики, що вiдповiдає нацiональним iнтересам України;

органiзацiя проведення науково-технiчних, технологiчних та iнших дослiджень з проблем дiяльностi аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї та сприяння їх технiчному розвитку;

пiдтримка контактiв з аналогiчними установами iнших країн, якi спецiалiзуються у сферi аудiовiзуальних засобiв масової iнформацiї;

аналiз пропозицiй i зауважень телеглядачiв i радiослухачiв щодо дiяльностi телерадiоорганiзацiй України, розробка i вжиття вiдповiдних заходiв;

визначення порядку використання телерадiоорганiзацiями України європейських та iнших зарубiжних програм вiдповiдно до мiжнародних норм та чинного законодавства України.

Забезпечення вiдповiдно до свiтових стандартiв розвитку, якiсного стану телебачення i радiомовлення, зростання професiйного, художнього, морально-етичного, естетичного та еколого-освiтнього рiвня програм i передач телерадiоорганiзацiй, захист нацiональної безпеки України в iнформацiйнiй сферi є прiоритетом дiяльностi Нацiональної ради.

Стаття 3.
Законодавство України про Нацiональну раду

Нацiональна рада у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законом України "Про телебачення i радiомовлення", цим Законом, iншими актами законодавства.

Стаття 4.
Принципи дiяльностi Нацiональної ради

Дiяльнiсть Нацiональної ради грунтується на принципах законностi, iдеологiчного i полiтичного плюралiзму, дотримання загальновизнаних норм моралi, гласностi, колегiальностi, об'єктивностi, науковостi i компетентностi, дотримання мiжнародних зобов'язань України в сферi iнформацiйного обмiну, повноти i всебiчного розгляду справ та обгрунтованостi прийнятих нею рiшень.

Нацiональна рада не може уповноважити члена Нацiональної ради, апарат Нацiональної ради чи будь-яке iнше формування або особу виконувати функцiї, покладенi на Нацiональну раду.

РОЗДIЛ II. СКЛАД НАЦIОНАЛЬНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Стаття 5.
Склад Нацiональної ради

Нацiональна рада складається з восьми осiб:

чотири члени Нацiональної ради призначаються Верховною Радою України i чотири члени Нацiональної ради - Президентом України.

Повноваження члена Нацiональної ради починаються з моменту його призначення i тривають чотири роки, за винятком випадкiв, передбачених цим Законом.

Одна i та ж сама особа не може бути членом Нацiональної ради бiльше нiж два строки пiдряд.

Стаття 6.
Призначення членiв Нацiональної ради Верховною Радою України

Верховна Рада України призначає членiв Нацiональної ради шляхом голосування.

Пропозицiї щодо кандидатур на посаду членiв Нацiональної ради вносить Голова Верховної Ради України за поданням вiдповiдного Комiтету Верховної Ради України з урахуванням пропозицiй депутатських груп (фракцiй) Верховної Ради України та об'єднань громадян.

Призначеними на посаду членiв Нацiональної ради вважаються кандидати, якi набрали при рейтинговому голосуваннi найбiльшу кiлькiсть голосiв народних депутатiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради України. Якщо кiлька кандидатiв набрали однакову кiлькiсть голосiв, що перевищує необхiдну кiлькiсть членiв Нацiональної ради, щодо цих кандидатiв проводиться повторне рейтингове голосування.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України пiдписуються постанови про призначення членiв Нацiональної ради.

Стаття 7.
Призначення членiв Нацiональної ради Президентом України

Президент України проводить консультацiї з Прем'єр-мiнiстром України та керiвниками вiдповiдних мiнiстерств щодо кандидатур на посаду членiв Нацiональної ради.

Призначеною на посаду члена Нацiональної ради Президентом України вважається особа, про призначення якої видано вiдповiдний Указ Президента України.

Стаття 8.
Ротацiя членiв Нацiональної ради

За поданням Голови Верховної Ради України чи Президента України здiйснюється ротацiя частини складу членiв Нацiональної ради.

Одночаснiй ротацiї можуть пiдлягати лише два члени Нацiональної ради вiд частини складу Нацiональної ради, призначеної Верховною Радою України, та два члени Нацiональної ради вiд частини складу Нацiональної ради, призначеної Президентом України.

Стаття 9.
Член Нацiональної ради

Члени Нацiональної ради призначаються з числа квалiфiкованих фахiвцiв у галузi журналiстики, юриспруденцiї, телерадiомовлення, управлiння, представникiв науки, культури, мистецтва.

Членом Нацiональної ради може бути призначений громадянин України, який на момент призначення не досяг загальновстановленого пенсiйного вiку та володiє державною мовою України.

На членiв Нацiональної ради поширюється правовий статус державних службовцiв.

Посада члена Нацiональної ради вiдноситься до першої категорiї державного службовця.

Усi члени Нацiональної ради з моменту призначення працюють у Нацiональнiй радi на постiйнiй основi.

Член Нацiональної ради за дорученням голови Нацiональної ради здiйснює пiдготовку питань на її розгляд i зобов'язаний брати участь у всiх засiданнях Нацiональної ради та виконувати обов'язки, покладенi на нього Нацiональною радою.

Член Нацiональної ради має право:

пропонувати включити до порядку денного засiдання Нацiональної ради питання, якi належать до компетенцiї Нацiональної ради;

виступати на засiданнях Нацiональної ради i висловлювати пропозицiї щодо питань, якi обговорюються;

здiйснювати контроль за дiяльнiстю телерадiоорганiзацiй вiдповiдно до чинного законодавства України.

За членом Нацiональної ради пiсля закiнчення термiну його повноважень, а також у разi їх дострокового припинення за особистою заявою про вiдставку зберiгається право на повернення на попередню посаду, а в разi неможливостi цього (лiквiдацiя пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення посади або чисельностi працiвникiв тощо) - право на надання Державною службою зайнятостi iншої рiвноцiнної роботи за його згодою.

Час виконання членом Нацiональної ради своїх повноважень зараховується до загального, безперервного стажу роботи за фахом.

Стаття 10.
Дострокове припинення повноважень члена Нацiональної ради

Повноваження члена Нацiональної ради достроково припиняються у разi:

подання особистої заяви про вiдставку;

припинення громадянства України;

порушення ним вимог, передбачених статтею 11 цього Закону;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

неможливостi виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом шести i бiльше мiсяцiв;

визнання його у встановленому порядку недiєздатним або обмежено дiєздатним, безвiсти вiдсутнiм або померлим;

ротацiї;

зловживання службовим становищем;

висловлення недовiри Верховною Радою України призначеному нею члену Нацiональної ради або Президентом України призначеному ним члену Нацiональної ради.

Нацiональна рада може порушити перед Верховною Радою України чи Президентом України питання щодо дострокового припинення повноважень члена Нацiональної ради у разi, коли член Нацiональної ради не бере участi у засiданнях Нацiональної ради без поважних причин протягом двох мiсяцiв.

Повноваження члена Нацiональної ради припиняються у разi його смертi.

У разi дострокового припинення повноважень члена Нацiональної ради вiдповiдно Верховна Рада України або Президент України у мiсячний термiн призначають нового члена Нацiональної ради.

Стаття 11.
Вимоги до члена Нацiональної ради

Члени Нацiональної ради на час виконання своїх службових обов'язкiв не можуть обiймати будь-якi посади в державних та недержавних органах, органiзацiях, установах та пiдприємствах, одержувати винагороди та разовi гонорари за iншу роботу, крiм наукової та творчої, бути засновниками (спiвзасновниками) телерадiоорганiзацiй.

Члени Нацiональної ради припиняють членство у полiтичних партiях, не можуть мати представницький мандат, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi.

Не може бути членом Нацiональної ради громадянин, який має судимiсть за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята у встановленому законодавством порядку.

Не допускається членство у Нацiональнiй радi пайовика або акцiонера теле- або радiомовної компанiї.

Призначення члена Нацiональної ради можливе лише за умови пiдписання ним зобов'язання про те, що його особистi iнтереси не можуть входити у конфлiкт з принципами дiяльностi Нацiональної ради.

Стаття 12.
Голова Нацiональної ради

Голова Нацiональної ради обирається таємним голосуванням членами Нацiональної ради за спiльним поданням Верховної Ради України та Президента України.

Кандидатуру голови Нацiональної ради письмово погоджують Президент України i Голова Верховної Ради України.

Якщо протягом мiсяця з початку функцiонування Нацiональної ради або з появою вакансiї на посаду голови Нацiональної ради не запропоновано погодженої кандидатури на посаду голови Нацiональної ради чи голову Нацiональної ради не обрано вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, кандидатура на посаду голови Нацiональної ради визначається рейтинговим голосуванням у Верховнiй Радi України або Президентом України при неприйняттi рiшення в установлений термiн Верховною Радою України.

Голова Нацiональної ради:

органiзує дiяльнiсть Нацiональної ради та її апарату;

здiйснює керiвництво пiдготовкою питань до розгляду;

вносить на розгляд Нацiональної ради питання порядку денного;

головує на засiданнях Нацiональної ради;

скликає позачерговi засiдання Нацiональної ради на вимогу Верховної Ради України, Президента України, за власною iнiцiативою або на вимогу не менше як трьох членiв Нацiональної ради;

подає Верховнiй Радi України та Президентовi України щорiчний звiт про дiяльнiсть Нацiональної ради;

представляє Нацiональну раду в органах державної влади i мiсцевого самоврядування та у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами в Українi та за кордоном;

видає накази i розпорядження, якi не суперечать рiшенням Нацiональної ради;

пiдписує спiльно з вiдповiдальним секретарем рiшення Нацiональної ради;

пiдписує лiцензiї на телерадiомовлення;

представляє Україну у мiжнародних органiзацiях з питань, якi стосуються телебачення i радiомовлення;

бере участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, Державної комiсiї з питань зв'язку та радiочастот i Ради регiонiв з питань, якi стосуються телебачення i радiомовлення;

укладає угоди з фiзичними та юридичними особами для забезпечення дiяльностi Нацiональної ради;

здiйснює iншi повноваження i функцiї вiдповiдно до чинного законодавства України та регламенту Нацiональної ради.

Голова Нацiональної ради може вимагати вiд будь-якої телерадiоорганiзацiї України надання матерiалiв, документiв та iншої iнформацiї, яка необхiдна для здiйснення контролю за дотриманням телерадiоорганiзацiями вимог чинного законодавства України та умов лiцензiї.

Голова Нацiональної ради пiдзвiтний Нацiональнiй радi.

Голова Нацiональної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання i забезпечення дiяльностi Нацiональної ради та, на пiдставi рiшень Нацiональної ради, позабюджетних коштiв, iнших коштiв, що надiйшли на рахунок Нацiональної ради з джерел, не заборонених чинним законодавством.

Звiльнення голови Нацiональної ради протягом строку його повноважень здiйснюється:

за власним бажанням;

у разi прийняття вiдповiдного рiшення Нацiональною радою;

за рiшенням вiдповiдно Верховної Ради України на пiдставi подання Президента України;

у разi вчинення ним злочину чи грубого порушення службових обов'язкiв;

у зв'язку з неможливiстю виконання обов'язкiв за станом здоров'я.

За наявностi письмової заяви голови Нацiональної ради вiн може бути увiльнений з займаної посади, що не позбавляє його повноважень члена Нацiональної ради.

Дострокове припинення повноважень голови Нацiональної ради здiйснюється:

за власним бажанням, з чим письмово погодилися Верховна Рада України та Президент України;

за iнiцiативою вiдповiдно Голови Верховної Ради України вiд iменi Верховної Ради України чи Президента України;

у випадках, передбачених статтею 11 цього Закону.

У разi припинення повноважень голови Нацiональної ради вибори на цю посаду здiйснюються у порядку, передбаченому цим Законом.

Не допускається обрання голови та першого заступника голови Нацiональної ради зi складу членiв Нацiональної ради, призначених тiльки Верховною Радою України або тiльки Президентом України.

Стаття 13.
Перший заступник, заступник голови Нацiональної ради та вiдповiдальний секретар Нацiональної ради

Перший заступник, заступник голови та вiдповiдальний секретар Нацiональної ради обираються з числа членiв Нацiональної ради шляхом таємного голосування на термiн їх повноважень вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi Нацiональної ради.

Перший заступник замiщає голову Нацiональної ради у разi його вiдсутностi або неможливостi ним здiйснювати свої повноваження.

Заступник замiщає голову та першого заступника голови Нацiональної ради у разi їх вiдсутностi або неможливостi здiйснення ними своїх обов'язкiв.

Перший заступник, заступник голови та вiдповiдальний секретар Нацiональної ради пiдзвiтнi Нацiональнiй радi.

За наявностi прохання першого заступника, заступника голови чи вiдповiдального секретаря Нацiональної ради та у випадках, передбачених статтями 10 i 11 цього Закону, вони можуть бути увiльненi з займаних посад.

У разi припинення повноважень першого заступника, заступника голови чи вiдповiдального секретаря Нацiональної ради вибори на цi посади здiйснюються у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 14.
Представництва (представники) Нацiональної ради в областях (регiонах)

З метою координацiї дiяльностi мiсцевих телерадiоорганiзацiй та забезпечення виконання законодавства України в галузi телебачення i радiомовлення, нормативних актiв Нацiональної ради в Автономнiй Республiцi Крим, областях України, мiстах Києвi та Севастополi створюються представництва Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення.

Представництва Нацiональної ради в областях (регiонах) очолює представник Нацiональної ради в областi (регiонi).

Представник Нацiональної ради представляє iнтереси Нацiональної ради в областi (регiонi).

Представники Нацiональної ради в областях (регiонах) призначаються на посаду на конкурснiй основi рiшенням Нацiональної ради за поданням її голови шляхом таємного голосування за списком у порядку, встановленому Нацiональною радою, термiном на три роки з подальшим подовженням контракту.

Представник Нацiональної ради в областi (регiонi) є державним службовцем i не може обiймати будь-яку iншу оплачувану посаду, бути засновником (спiвзасновником) телерадiоорганiзацiй, виконувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викладацької та творчої.

Представник Нацiональної ради в областi (регiонi) має бути громадянином України, мати вищу освiту, володiти державною мовою України i бути фахiвцем у сферi телерадiоiнформацiйних вiдносин.

Положення про представництва (представника) в областi (регiонi) приймається Нацiональною радою.

Стаття 15.
Апарат Нацiональної ради

З метою здiйснення систематичного аналiзу стану телерадiоiнформацiйного простору України, розвитку телебачення i радiомовлення, практики виконання телерадiоорганiзацiями чинного законодавства України в сферi телерадiомовлення, пiдготовки аналiтичних, iнформацiйних та iнших матерiалiв, проектiв актiв Нацiональної ради, систематичної перевiрки виконання нормативних актiв суб'єктами телерадiоiнформацiйних вiдносин України створюється апарат Нацiональної ради.

Апарат Нацiональної ради здiйснює органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Нацiональної ради.

Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть працiвникiв апарату Нацiональної ради визначаються Законом України "Про державну службу" i положенням про апарат Нацiональної ради, яке приймається Нацiональною радою.

Припинення повноважень членiв Нацiональної ради не є пiдставою для розiрвання трудових угод з працiвниками апарату Нацiональної ради.

Апарат Нацiональної ради очолює вiдповiдальний секретар, який обирається з числа членiв Нацiональної ради.

Основними структурними пiдроздiлами Нацiональної ради є: секретарiат; обласнi (регiональнi) представництва; юридична, лiцензiйна, науково-технiчна, контрольно-аналiтична та радiочастотна служби.

Вiдповiдно до органiзацiйно-правового рiвня Нацiональної ради та функцiй, покладених на неї цим Законом, категорiї посад працiвникiв апарату Нацiональної ради прирiвнюються до посад працiвникiв апарату Верховної Ради України, Адмiнiстрацiї Президента України, апарату Кабiнету Мiнiстрiв України.

Стаття 16.
Робочi групи Нацiональної ради

Нацiональна рада може створювати робочi групи та комiсiї пiд керiвництвом членiв Нацiональної ради для пiдготовки проектiв рiшень з питань, вiднесених до їх компетенцiї, групи експертiв, консультантiв iз залученням на договiрнiй основi вчених та фахiвцiв (у тому числi з iноземних держав) для виконання завдань, покладених на Нацiональну раду, якi затверджуються Нацiональною радою.

Положення про робочi групи приймається Нацiональною радою.

РОЗДIЛ III. КОМПЕТЕНЦIЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦIЇ НАЦIОНАЛЬНОЇ РАДИ

Стаття 17.
Компетенцiя Нацiональної ради

До компетенцiї Нацiональної ради належить:

контроль за додержанням законодавства в галузi телебачення i радiомовлення України;

участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi телебачення i радiомовлення та концепцiї розвитку телерадiоiнформацiйного простору України;

забезпечення прав громадян i захист iнтересiв нацiональних телерадiовиробникiв.

Стаття 18.
Державна полiтика щодо телебачення i радiомовлення

Нацiональна рада бере участь у реалiзацiї державної полiтики в галузi телебачення i радiомовлення, яка визначається законами України.

Нацiональна рада розробляє та здiйснює державну полiтику щодо лiцензування телерадiомовлення.

Стаття 19.
Концепцiя розвитку телерадiоiнформацiйного простору України

Нацiональна рада бере участь в розробцi концепцiї розвитку телерадiоiнформацiйного простору України, координує цю розробку та забезпечує її реалiзацiю.

Стаття 20.
Мiжнародна дiяльнiсть Нацiональної ради у сферi телебачення i радiомовлення

Нацiональна рада за погодженням з Верховною Радою України та Президентом України бере участь в укладаннi мiждержавних угод, розробцi мiжнародних проектiв i програм, а також здiйснює спiвробiтництво з державними органами i неурядовими органiзацiями з питань телебачення i радiомовлення.

Стаття 21.
Нормативнi документи (акти) Нацiональної ради

Нацiональна рада вiдповiдно до чинного законодавства України в межах своїх повноважень приймає рiшення, розробляє положення, правила та iнструкцiї, органiзовує та контролює їх виконання, видає рекомендацiї.

Нацiональна рада узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до її компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо його вдосконалення, бере участь у розробцi та вносить у встановленому порядку пропозицiї до проектiв актiв законодавства, що регулюють питання телерадiоiнформацiйних вiдносин.

Нацiональна рада в межах своїх компетенцiї та повноважень приймає рiшення, що регламентують органiзацiю її внутрiшньої роботи вiдповiдно до чинного законодавства України.

Нацiональна рада може разом з органами державної виконавчої влади видавати спiльнi акти.

Рiшення Нацiональної ради, прийнятi в межах її повноважень, є обов'язковими для органiв мiсцевої влади та самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян.

Положення, правила та iнструкцiї, розробленi i затвердженi рiшенням Нацiональної ради в межах її компетенцiї, є обов'язковими для виконання телерадiоорганiзацiями.

Виняток становлять положення, правила та iнструкцiї, якi затверджуються або погоджуються у порядку, встановленому цим Законом та Законом України "Про телебачення i радiомовлення".

Стаття 22.
Порядок лiцензування телерадiомовлення

Нацiональна рада видає телерадiоорганiзацiям на конкурснiй основi лiцензiї на мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцiю, проводове (кабельне) мовлення та час мовлення.

Порядок видачi лiцензiй визначається Законом України "Про телебачення i радiомовлення" та положенням про порядок лiцензування телерадiомовлення, яке розробляється Нацiональною радою i пiдлягає реєстрацiї у Мiнiстерствi юстицiї України.

Положення про порядок лiцензування телерадiомовлення публiкується у засобах масової iнформацiї.

Лiцензiя Нацiональної ради є єдиним i достатнiм документом, що надає телерадiоорганiзацiї право мовлення згiдно з умовами, зазначеними у лiцензiї. Телерадiоорганiзацiї не пiдлягають iншим спецiальним реєстрацiям, крiм реєстрацiї як суб'єкта господарської дiяльностi, передбаченої чинним законодавством України, та реєстрацiї як суб'єкта iнформацiйної дiяльностi, передбаченої цим Законом та Законом України "Про телебачення i радiомовлення".

Кожна телерадiоорганiзацiя України вноситься до Державного реєстру телерадiоорганiзацiй України.

Стаття 23.
Порядок використання каналiв мовлення

Використання каналiв мовлення визначається виключно законами.

Нацiональна рада розробляє правила використання каналiв мовлення вiдповiдно до чинного законодавства України та мiжнародних нормативно-правових актiв, ратифiкованих Україною.

Правила використання каналiв мовлення публiкуються у засобах масової iнформацiї.

Стаття 24.
Органiзацiя проведення конкурсу на отримання лiцензiї

Нацiональна рада розробляє та затверджує положення про умови конкурсу на отримання лiцензiї та публiкує його у засобах масової iнформацiї.

Стаття 25.
Державний реєстр телерадiоорганiзацiй України та єдиний банк даних телерадiоорганiзацiй України

Нацiональна рада самостiйно веде Державний реєстр телерадiоорганiзацiй України та створює єдиний банк даних телерадiоорганiзацiй України.

Правила ведення Державного реєстру телерадiоорганiзацiй України та єдиного банку даних телерадiоорганiзацiй України визначаються Нацiональною радою.

Стаття 26.
Правила документування, формування, облiку та зберiгання тимчасового архiву та архiвного фонду телерадiоорганiзацiй

Нацiональна рада визначає правила документування, формування, облiку та зберiгання копiй (записiв) переданих програм та передач, тимчасового архiву та архiвного фонду телерадiоорганiзацiй вiдповiдно до чинного законодавства України.

Стаття 27.
Стандарти, тарифи та розцiнки

Нацiональна рада визначає:

стандарти та норми технiчної якостi телерадiопрограм та обладнання;

розмiри грошового (лiцензiйного) збору за видачу лiцензiй, якi перераховуються до Державного бюджету України i зазначаються у ньому окремим рядком та використовуються вiдповiдно до покладених на Нацiональну раду цим Законом завдань, на розвиток вiтчизняного телебачення i радiомовлення у порядку, визначеному Нацiональною радою за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України згiдно з чинним законодавством України;

максимально граничнi тарифи на оренду технiчних засобiв мовлення;

мiнiмальнi рiвнi розцiнок за рекламу, що розповсюджується по загальнонацiональних та суспiльному каналах мовлення за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

Нацiональна рада встановлює за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України граничнi розмiри розцiнок за рекламу, що розповсюджується по загальнонацiональних та суспiльному каналах мовлення.

Нацiональна рада видає лiцензiї на ретрансляцiю програм та передач iноземних телерадiоорганiзацiй.

Фiнансування соцiально важливих телерадiопрограм нацiональних телерадiовиробникiв та органiзацiй, якi їх об'єднують, здiйснюється за рахунок коштiв лiцензiйного фонду Нацiональної ради.

Стаття 28.
Розподiл смуг радiочастот

Нацiональна рада координує з Головним управлiнням з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України розподiл смуг радiочастот, якi видiлено для телерадiомовлення, створення i використання радiочастотних засобiв мовлення.

Нацiональна рада в межах розподiлених смуг радiочастот здiйснює нагляд за дотриманням встановленого порядку використання радiочастотного спектру, радiоелектронних засобiв i систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому.

Стаття 29.
Нацiональний архiв та музей телебачення i радiомовлення України

Нацiональна рада створює i утримує Нацiональний архiв та музей телебачення i радiомовлення України.

Положення про Нацiональний архiв та музей телебачення i радiомовлення України затверджується Нацiональною радою.

Стаття 30.
Наглядовi та контрольнi функцiї Нацiональної ради

Нацiональна рада здiйснює контроль (нагляд) за:

додержанням чинного законодавства в галузi телебачення i радiомовлення суб'єктами правовiдносин України;

додержанням телерадiоорганiзацiями умов лiцензiї;

розподiлом та ефективним використанням радiочастотного ресурсу для потреб телерадiомовлення;

додержанням телерадiоорганiзацiями вимог чинного законодавства України щодо iноземного iнвестування;

додержанням телерадiоорганiзацiями порядку мовлення пiд час виборiв i референдумiв;

додержанням стандартiв та норм технiчної якостi телерадiопрограм;

додержанням телерадiоорганiзацiями чинного законодавства України щодо реклами, авторського права та сумiжних прав, кiнематографiї, державної мови, спонсорської дiяльностi.

(абзац восьмий статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.99 р. N 998-XIV)

Стаття 31.
Щорiчний звiт Нацiональної ради про свою дiяльнiсть

Нацiональна рада щорiчно, не пiзнiше 1 листопада, подає Верховнiй Радi України та Президентовi України звiт про свою дiяльнiсть.

Щорiчний звiт Нацiональної ради має бути переданий Верховнiй Радi України не пiзнiше як за 15 днiв до його розгляду на засiданнi Верховної Ради України.

У разi незатвердження щорiчного звiту Нацiональної ради Верховною Радою України та Президентом України розглядається питання про висловлення недовiри головi Нацiональної ради або всьому її складу, що має наслiдком їх вiдставку.

У разi вiдставки голови Нацiональної ради у зв'язку з висловленням йому недовiри достроково припиняються його повноваження як члена Нацiональної ради.

До обрання нового голови Нацiональної ради виконання його обов'язкiв покладається на першого заступника голови Нацiональної ради.

Нацiональна рада, вiдставку якої прийнято Верховною Радою України та Президентом України, за їх дорученням продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Нацiональної ради.

Щорiчний звiт Нацiональної ради, затверджений Верховною Радою України та Президентом України, пiдлягає обов'язковому опублiкуванню у засобах масової iнформацiї.

Стаття 32.
Права Нацiональної ради та санкцiї, якi нею застосовуються

Нацiональна рада має право:

здiйснювати перевiрку дiяльностi телерадiоорганiзацiй щодо умов та порядку використання каналiв мовлення;

отримувати вiд усiх телерадiоорганiзацiй документи, вiдомостi та положення щодо їх дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України, а також щорiчний аудиторський висновок про господарську дiяльнiсть;

розглядати справи про порушення телерадiоорганiзацiями чинного законодавства України та умов, зазначених у лiцензiї, i, залежно вiд тяжкостi порушення, повторюваностi i ступеня потенцiйної небезпеки, вживати за результатами розгляду такi мiри покарання:

оголошувати попередження (термiн для виправлення порушень - не бiльше одного календарного мiсяця);

застосовувати штрафнi санкцiї (норма застосовується пiсля винесеної ранiше мiри покарання; розмiр штрафу не може перевищувати 25 вiдсоткiв розмiру грошового (лiцензiйного) збору, сплаченого вiдповiдною телерадiоорганiзацiєю); штраф не накладається, якщо пiсля виявленого порушення пройшло бiльше року; доходи вiд штрафу надходять до Державного бюджету України;

тимчасово (строком до двох мiсяцiв) зупиняти дiю лiцензiї (застосовується пiсля винесеної ранiше мiри покарання, крiм випадкiв порушення вимог частини другої статтi 2 Закону України "Про телебачення i радiомовлення");

подавати до суду справи про позбавлення лiцензiї телерадiоорганiзацiї, якщо телерадiоорганiзацiя пiсля винесеного попередження та однiєї iз зазначених мiр покарання продовжує порушувати чинне законодавство та умови, зазначенi у лiцензiї;

передавати справи про порушення законодавства про телебачення i радiомовлення на розгляд прокуратури, суду та арбiтражного суду.

Нацiональна рада розробляє та органiзовує виконання заходiв, спрямованих на запобiгання порушенню законiв про телебачення i радiомовлення.

Рiшення Нацiональної ради щодо застосування санкцiй до телерадiоорганiзацiй може бути оскаржено у судовому порядку.

РОЗДIЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТЕЛЕГЛЯДАЧIВ I РАДIОСЛУХАЧIВ ТА ЗАХИСТ НАЦIОНАЛЬНИХ ТЕЛЕРАДIОВИРОБНИКIВ

Стаття 33.
Забезпечення прав телеглядачiв i радiослухачiв

Нацiональна рада в межах своїх повноважень забезпечує права телеглядачiв i радiослухачiв, якi передбаченi чинним законодавством України.

Телеглядачi i радiослухачi мають право звертатися до Нацiональної ради з порадами, пропозицiями, зауваженнями i скаргами.

Нацiональна рада зобов'язана у визначений законодавством термiн дати адресатовi аргументовану вiдповiдь.

Нацiональна рада щомiсячно має здiйснювати аналiз порад, пропозицiй, зауважень i скарг громадян щодо дiяльностi телерадiоорганiзацiй i вживати практичних заходiв щодо з'ясування сутi проблем та подолання недолiкiв у задоволеннi потреб громадян на одержання необхiдної їм iнформацiї.

Нацiональна рада систематично iнформує громадян України про свою дiяльнiсть в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та iнших засобах масової iнформацiї.

Нацiональна рада органiзовує проведення дослiджень аудиторiї чи iншi соцiологiчнi дослiдження з проблем розвитку телебачення i радiомовлення, а також опитування аудиторiї щодо популярностi та якостi створених телерадiоорганiзацiями програм чи передач.

Стаття 34.
Захист iнтересiв нацiональних телерадiовиробникiв

Нацiональна рада здiйснює захист iнтересiв нацiональних телерадiовиробникiв вiдповiдно до чинного законодавства України.

Нацiональна рада сприяє залученню iноземного iнвестування в нацiональне телерадiовиробництво України.

Нацiональна рада органiзовує проведення творчих семiнарiв, спрямованих на полiпшення дiяльностi телерадiоорганiзацiй, подає консультативну допомогу.

РОЗДIЛ V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ РАДИ

Стаття 35.
Регламент Нацiональної ради

Внутрiшнi питання дiяльностi Нацiональної ради, порядок дiловодства, вимоги до апарату Нацiональної ради та правила внутрiшнього розпорядку визначаються регламентом Нацiональної ради, який затверджується Нацiональною радою.

Стаття 36.
Засiдання Нацiональної ради

Виключно на засiданнях Нацiональної ради розглядаються питання:

обговорення проектiв законiв та iнших нормативних актiв i розробка пропозицiй по вдосконаленню чинного законодавства України в сферi телебачення i радiомовлення;

затвердження регламенту Нацiональної ради, положень, рекомендацiй, правил та iнструкцiй;

затвердження щорiчного звiту про дiяльнiсть Нацiональної ради;

видачi лiцензiй на мовлення, лiцензiй на ретрансляцiю, лiцензiй на кабельне мовлення, лiцензiй на проводове мовлення;

застосування попереджень, тимчасового зупинення дiї лiцензiї та подання до суду справ про анулювання лiцензiї у разi порушення телерадiоорганiзацiями чинного законодавства України, умов лiцензiї;

планування роботи Нацiональної ради;

затвердження штатного розкладу апарату Нацiональної ради та положень про його структурнi пiдроздiли;

внесення телерадiоорганiзацiй до Державного реєстру телерадiоорганiзацiй України;

визначення розмiру грошового (лiцензiйного) збору за лiцензiї;

визначення стандартiв та норм технiчної якостi телерадiопрограм;

визначення максимально граничних тарифiв на оренду технiчних засобiв мовлення;

визначення граничних розмiрiв розцiнок за рекламу, що розповсюджується по загальнонацiональних та суспiльному каналах мовлення;

визначення порядку використання коштiв, якi зберiгаються на поточному рахунку "Суми за дорученням" Нацiональної ради.

Всi засiдання Нацiональної ради, на яких розглядаються питання лiцензування або застосування санкцiй (покарання), є вiдкритими i проводяться за умов, що забезпечують присутнiсть усiх зацiкавлених сторiн, зазначених у поточному порядку денного засiдання.

Рiшення Нацiональної ради вважається прийнятим, якщо протокол з цим рiшенням було пiдписано в ходi засiдання всiма членами Нацiональної ради, якi брали участь у голосуваннi.

Засiдання Нацiональної ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше шести членiв Нацiональної ради.

РОЗДIЛ VI. ФIНАНСУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДIЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття 37.
Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення Нацiональної ради

Фiнансування, забезпечення транспортними i матерiально-технiчними засобами Нацiональної ради та її представництв в областях (регiонах) здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(частина перша статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.05.2000 р. N 1709-III)

Суми витрат на фiнансування Нацiональної ради вiдображаються у Державному бюджетi України окремим рядком.

Стаття 38.
Заборона втручання у дiяльнiсть Нацiональної ради

Будь-яке втручання у дiяльнiсть Нацiональної ради не допускається i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Стаття 39.
Взаємодiя Нацiональної ради з iншими органами державної влади

Нацiональна рада у своїй дiяльностi взаємодiє з органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування та їх структурами, а також з вiдповiдними органами iноземних держав.

Органи державної виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх структури, всi телерадiоорганiзацiї, незалежно вiд форм власностi, зобов'язанi керуватися нормативними актами Нацiональної ради в частинi дiяльностi телерадiоорганiзацiй та надавати за письмовим рiшенням Нацiональної ради iнформацiю, документи i матерiали, якi необхiднi Нацiональнiй радi для виконання своїх обов'язкiв.

Стаття 40.
Мiсцезнаходження Нацiональної ради

Мiсцезнаходженням Нацiональної ради є мiсто Київ.

РОЗДIЛ VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 41.
Прикiнцевi положення

Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн привести чинне законодавство України у вiдповiднiсть з цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ 23 вересня 1997 року N 538/97-ВР