Закон України "Про радiочастотний ресурс України".

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про радiочастотний ресурс України

Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади управлiння i використання радiочастотного ресурсу України, регулює вiдносини та визначає компетенцiю органiв, що здiйснюють державне управлiння у сферi використання радiочастотного ресурсу, а також права та обов'язки користувачiв радiочастотного ресурсу.

Метою цього Закону є створення правових засад ефективного використання радiочастотного ресурсу України для забезпечення її економiчного, соцiального, iнформацiйного i культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатностi, виконання мiжнародних зобов'язань.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Термiни та їх визначення

У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

Адмiнiстрацiя зв'язку та радiочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зi спецiальним статусом, на який згiдно з законодавством покладаються функцiї Адмiнiстрацiї зв'язку України i який забезпечує проведення державної полiтики у сферi розподiлу i використання радiочастотного ресурсу України;

видiлення радiочастот - рiшення АЗРЧ про видiлення радiочастотного ресурсу України системам радiозв'язку;

План використання радiочастотного ресурсу України - документ, який визначає перспективи використання радiочастотного ресурсу, порядок розроблення та прийняття якого визначається цим Законом;

використання радiочастотного ресурсу - дiяльнiсть користувачiв радiочастотного ресурсу, пов'язана з випромiнюванням електромагнiтної енергiї в межах радiочастотного спектра;

електромагнiтна сумiснiсть - здатнiсть радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв одночасно функцiонувати з обумовленою якiстю в реальних умовах експлуатацiї з урахуванням впливу на них ненавмисних радiозавад i не створювати недопустимих радiозавад iншим радiоелектронним засобам i радiовипромiнювальним пристроям;

користувач радiочастотного ресурсу - юридична або фiзична особа, дiяльнiсть якої пов'язана з використанням радiоелектронних засобiв та/чи радiовипромiнювальних пристроїв в установленому законодавством порядку;

радiочастотний монiторинг - збирання, оброблення, збереження та аналiз iнформацiї, державний нагляд та облiк у сферi зв'язку та використання радiочастотного ресурсу;

радiочастотний ресурс - частина радiочастотного спектра, придатна для передавання та/чи приймання електромагнiтної енергiї;

радiоелектронний засiб - технiчний засiб, призначений для передавання та/чи приймання радiосигналiв радiослужбами;

радiозв'язок - електрозв'язок в iнтерактивному режимi, який здiйснюється з використанням радiохвиль;

радiовипромiнювальний пристрiй - технiчний засiб (крiм радiоелектронних засобiв), що випромiнює електромагнiтну енергiю в межах радiочастотного ресурсу;

радiочастотний спектр - безперервний iнтервал радiочастот (електромагнiтних хвиль у просторi без штучного спрямовуючого середовища) не вищий за 3 ТГц;

розподiл смуг радiочастот - визначення смуг радiочастот у Нацiональнiй таблицi розподiлу смуг радiочастот України з метою їх використання однiєю чи кiлькома радiослужбами;

Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України - нормативно-правовий акт, який регламентує розподiл та умови використання частот радiослужбами в Українi, а також визначає категорiї користувачiв радiочастотного ресурсу;

смуга радiочастот - частина радiочастотного ресурсу, визначена певним iнтервалом радiочастот;

радiослужба - служба передавання та/чи приймання радiохвиль для цiлей електрозв'язку;

присвоєння радiочастоти (частотне присвоєння) - дозвiл на використання конкретної радiочастоти радiоелектронним засобом у визначених умовах, який видає спецiально уповноважений радiочастотний орган АЗРЧ;

радiозавади - електромагнiтне випромiнювання будь-якого походження, яке перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радiосигналiв;

управлiння радiочастотним ресурсом України - цiлеспрямована, узгоджена та скоординована дiяльнiсть органiв, що здiйснюють державне управлiння радiочастотним ресурсом України щодо рацiонального використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв усiх призначень.

Стаття 2.
Право власностi на радiочастотний ресурс України

1. Радiочастотний ресурс України як її природний ресурс є об'єктом права власностi Українського народу.

2. Вiд iменi Українського народу права власника радiочастотного ресурсу України здiйснюють органи державної влади в межах, визначених Конституцiєю України.

Стаття 3.
Законодавство про радiочастотний ресурс України

Вiдносини у сферi управлiння i використання радiочастотного ресурсу України регулюються цим Законом, iншими законами України та нормативними актами, прийнятими вiдповiдно до них.

Роздiл II. УПРАВЛIННЯ У СФЕРI РАДIОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

Стаття 4.
Засади управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України

1. Розпорядження радiочастотним ресурсом та контроль за його використанням здiйснюються органами державної влади України вiдповiдно до закону.

2. Основними засадами управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України є:

забезпечення i захист iнтересiв, прав i свобод громадян в процесi використання радiочастотного ресурсу;

забезпечення i захист iнтересiв та безпеки держави;

законодавче i нормативно-правове регулювання суспiльних вiдносин в процесi використання радiочастотного ресурсу;

регулювання використання радiочастотного ресурсу, яке здiйснюється шляхом розподiлу, видiлення, лiцензування i присвоєння радiочастот;

використання радiочастотного ресурсу на дозвiльнiй та платнiй основi;

органiзацiя та забезпечення дiяльностi єдиної державної системи радiочастотного монiторингу;

здiйснення заходiв щодо запобiгання та недопущення перевищення встановлених рiвнiв електромагнiтного впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людини.

Стаття 5.
Органи, що здiйснюють управлiння у сферi радiочастотного ресурсу

1. Органом управлiння у галузi зв'язку, розподiлу та використання радiочастотного ресурсу в Українi є центральний орган виконавчої влади зi спецiальним статусом - Адмiнiстрацiя зв'язку та радiочастот України (далi - АЗРЧ).

2. Повноваження АЗРЧ визначаються цим Законом, Законом України "Про зв'язок" та iншими законодавчими актами України.

3. Повноваження АЗРЧ покладаються на Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України.

4. До сфери управлiння АЗРЧ належить спецiально уповноважений радiочастотний орган - Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд"), який виконує функцiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України.

5. Основними структурними пiдроздiлами Центру "Укрчастотнагляд" є:

служба загальних радiочастотних присвоєнь;

служба спецiальних радiочастотних присвоєнь;

служби радiомонiторингу, науково-технiчного забезпечення системи управлiння радiочастотним ресурсом, мiжнародно-правового захисту радiочастот, Державної iнспекцiї електрозв'язку та iншi структурнi пiдроздiли.

6. Iншi спецiально уповноваженi органи виконавчої влади здiйснюють функцiї державного управлiння у сферi радiочастотного ресурсу в межах повноважень, визначених законами У країни.

7. Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення здiйснює повноваження щодо управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України в частинi використання частот та каналiв мовлення вiдповiдно до законiв України.

Стаття 6.
Компетенцiя органiв управлiння у сферi використання радiочастотного ресурсу України

1. Адмiнiстрацiя зв'язку та радiочастот України:

здiйснює проведення державної полiтики у сферi використання радiочастотного ресурсу України, розподiл, видiлення, лiцензування використання i присвоєння радiочастот;

координує i контролює дiяльнiсть Центру "Укрчастотнагляд", затверджує його Статут i Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку;

розробляє проекти нормативно-правових актiв, концепцiй, програм з питань розподiлу, видiлення, лiцензування використання та присвоєння радiочастот, а також готує пропозицiї щодо їх вдосконалення;

розробляє i в установленому порядку затверджує Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот України;

затверджує порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва, реалiзацiї, придбання, продажу, використання, забезпечення електромагнiтної сумiсностi в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв;

розробляє вiдповiдно до вимог Закону України "Про систему оподаткування" ставки зборiв за використання радiочастотного ресурсу України i платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастот;

затверджує науково обгрунтованi тарифи на роботи (послуги), якi виконуються (надаються) Центром "Укрчастотнагляд" щодо присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону, державного нагляду за їх роботою та забезпечення електромагнiтної сумiсностi;

узгоджує тематичнi плани науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт щодо розподiлу, видiлення, лiцензування використання i присвоєння радiочастот, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, а також затверджує висновки стосовно доцiльностi проведення i фiнансування цих робiт;

подає пропозицiї до проекту Закону України про Державний бюджет України в частинi фiнансування заходiв щодо пiдвищення ефективностi використання радiочастотного ресурсу України, розподiлу, видiлення i присвоєння радiочастот, їх мiжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, а також забезпечення функцiонування системи радiочастотного монiторингу;

представляє Україну в Мiжнародному союзi електрозв'язку та в iнших мiжнародних органiзацiях з питань використання радiочастотного ресурсу, в установленому порядку органiзовує реалiзацiю їх вiдповiдних рiшень та бере участь в розробленнi вiдповiдних проектiв мiжнародних договорiв України;

встановлює стандарти щодо використання радiочастотного ресурсу України;

здiйснює iншi повноваження в межах, передбачених законами України.

2. Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення:

розробляє та погоджує з АЗРЧ правила використання каналiв мовлення, якi видiлено для телебачення i радiомовлення;

здiйснює контроль за розподiлом та використанням радiочастотного ресурсу для потреб телерадiомовлення, а також дотриманням встановленого порядку використання каналiв мовлення.

3. Генеральний штаб Збройних Сил України:

присвоює спецiальним користувачам радiочастоти, позивнi сигнали;

видає спецiальним користувачам дозволи на розроблення, модернiзацiю, виробництво, придбання, використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України та на ввезення їх з-за кордону;

здiйснює радiочастотний монiторинг, облiк та нагляд за використанням спецiальними користувачами радiочастотного ресурсу.

4. Положення пунктiв першого i другого статтi 10, пункту другого статтi 17, пункту третього статтi 18, пункту третього статтi 23 цього Закону дiють щодо спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу з врахуванням положень частини третьої цiєї статтi.

Стаття 7.
Повноваження Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком

Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком:

присвоює радiочастоти, позивнi сигнали;

видає дозволи на розроблення, модернiзацiю, виробництво, придбання, реалiзацiю, продаж, використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України, а також на ввезення їх з-за кордону спецiальним та загальним користувачам;

здiйснює радiочастотний монiторинг, облiк та державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу України спецiальними та загальними користувачами;

в установленому порядку бере участь у роботi Мiжнародного союзу електрозв'язку та у роботi iнших мiжнародних органiзацiй з питань використання радiочастотного ресурсу, включаючи здiйснення мiжнародно-правового захисту i координацiї частотних присвоєнь;

бере участь в пiдготовцi проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв, а також в проведеннi наукових i експериментальних дослiджень з питань використання радiочастотного ресурсу України;

здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв України.

Стаття 8.
Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України

1. Розподiл смуг радiочастот визначається Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України, яка є нормативно-правовим актом, що регламентує використання радiочастот радiослужбами.

2. Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України розробляється АЗРЧ з урахуванням iнтересiв України за участю зацiкавлених мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення на основi Регламенту радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку, рекомендацiй iнших мiжнародних органiзацiй, членом яких є Україна.

3. Нацiональна таблиця розподiлу смуг радiочастот України складається з трьох граф:

у першiй графi - визначається розподiл смуг частот мiж радiослужбами i даються примiтки, рекомендованi Регламентом радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку, змiст яких викладається наприкiнцi Таблицi;

у другiй графi - визначаються розподiл смуг частот мiж радiослужбами в Українi i даються примiтки до нього, змiст яких викладається наприкiнцi Таблицi;

у третiй графi - визначаються смуги радiочастот в Українi, а саме:

1) смуги радiочастот загального використання - призначенi для переважного використання радiоелектронними засобами загального призначення;

2) смуги радiочастот спецiального використання - призначенi для використання радiоелектронними засобами спецiального призначення.

4. АЗРЧ, з урахуванням iнтересiв України, органiзовує дiяльнiсть щодо зближення розподiлу смуг радiочастот, визначеного Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України, з розподiлом смуг радiочастот, рекомендованим Мiжнародним союзом електрозв'язку, а також щодо розширення смуг радiочастот для загального використання, в тому числi шляхом конверсiї та перерозподiлу радiочастотного ресурсу України.

5. АЗРЧ публiкує Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот України.

Стаття 9.
Видiлення радiочастот

1. Порядок видiлення радiочастот встановлюється АЗРЧ.

2. Видiлення радiочастот є пiдставою для лiцензування використання радiочастот та/чи присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам та радiовипромiнювальним пристроям у видiлених смугах радiочастот.

3. Видiлення радiочастот вноситься до Плану використання радiочастотного ресурсу України.

4. План використання радiочастотного ресурсу України повинен вiдповiдати основним положенням Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i передбачати видiлення радiочастот усiм типам дозволених радiотехнологiй.

5. Розробка, модернiзацiя, виробництво, реалiзацiя, придбання, проектування, будiвництво, використання радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України та ввезення їх з-за кордону без наявностi рiшення щодо видiлення радiочастот забороняється.

6. План використання радiочастотного ресурсу України розробляється Центром "Укрчастотнагляд" i затверджується АЗРЧ.

Стаття 10.
Присвоєння радiочастот

1. Частотнi присвоєння здiйснюються Центром "Укрчастотнагляд" на термiн дiї вiдповiдної лiцензiї (для телерадiокомпанiй - лiцензiї на частину або канал мовлення) на пiдставi вимог Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України, Плану використання радiочастот радiосистемами в Українi, лiцензiї на використання радiочастот, за умов забезпечення електромагнiтної сумiсностi вiдповiдних радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв.

2. Частотнi присвоєння можуть бути анульованi Центром "Укрчастотнагляд" через мiсяць пiсля письмового попередження користувача у випадку, коли вони не використовуються з заявленою метою бiльше одного року, а також у разi порушення умов та порядку частотного присвоєння.

3. Забороняється пiдприємницька дiяльнiсть у смугах радiочастот спецiального використання.

4. Порядок присвоєнь радiочастот затверджується АЗРЧ.

Стаття 11.
Захист iнтересiв держави

1. Потреби усiх користувачiв радiочастотного ресурсу України, а також надання прiоритетiв окремим групам користувачiв забезпечуються внесенням вiдповiдних записiв до Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i рiшень до Плану використання радiочастотного ресурсу радiосистемами в Українi.

2. Захист iнтересiв держави щодо використання радiочастотного ресурсу України, в тому числi i на мiжнародному рiвнi, здiйснюється АЗРЧ.

Стаття 12.
Використання радiочастотного ресурсу в умовах воєнного або надзвичайного стану

Тимчасовi обмеження по всiй територiї України чи в окремих її регiонах на використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв будь-яких форм власностi в умовах воєнного або надзвичайного стану вводяться у порядку, передбаченому законом.

Стаття 13.
Особливостi регулювання використання радiочастотного ресурсу України суднами, космiчними системами та лiтальними апаратами

Регулювання використання радiочастотного ресурсу України суднами та iншими плавзасобами, космiчними системами та лiтальними апаратами здiйснюється з урахуванням вимог законодавства України та мiжнародних договорiв України з участю вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

Стаття 14.
Особливостi використання радiочастотного ресурсу України аматорською радiослужбою

Використання радiочастотного ресурсу України аматорською радiослужбою визначається Регламентом аматорського радiозв'язку України, який розробляється та затверджується АЗРЧ за участю громадських органiзацiй радiоаматорiв України з урахуванням рекомендацiй мiжнародних органiзацiй зв'язку, i повинно забезпечувати ефективне функцiонування аматорського радiозв'язку в Українi.

Стаття 15.
Особливостi використання радiочастотного ресурсу України аудiовiзуальними засобами масової iнформацiї

1. Порядок використання радiочастот телерадiоорганiзацiями, розподiлу смуг радiочастот, а також контролю за ефективним використанням радiочастотного ресурсу для потреб телерадiомовлення визначається законами України "Про телебачення i радiомовлення", "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" та цим Законом.

2. Присвоєння радiочастот для потреб телебачення i радiомовлення здiйснюється за поданням Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення.

3. Обмеження, тимчасове зупинення чи припинення використання радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, якi використовуються телерадiоорганiзацiями, можуть бути встановленi судом або у визначеному законом порядку, встановленi Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення та АЗРЧ, якщо їх використання порушує закони України, становить загрозу здоров'ю громадян чи нацiональнiй безпецi України.

4. Платежi за використання радiочастотного ресурсу телерадiоорганiзацiями, якi працюють на пiдставi лiцензiї Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, здiйснюються Нацiональною радою.

5. Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення здiйснює платежi за рахунок надходжень вiд грошового збору за видачу телерадiоорганiзацiям лiцензiй на право мовлення.

Стаття 16.
Розробка, модернiзацiя, виробництво, реалiзацiя, придбання, проектування та будiвництво, використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України та ввезення їх з-за кордону

1. Радiоелектроннi засоби та радiовипромiнювальнi пристрої на територiї України розробляються, модернiзуються, виробляються, реалiзовуються, придбаваються, проектуються, будуються, використовуються та ввозяться з-за кордону на дозвiльнiй основi.

2. Перелiк радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для розроблення, модернiзацiї, виробництва, реалiзацiї, придбання, проектування, будiвництва, використання та ввезення з-за кордону яких не потрiбнi дозволи, визначає АЗРЧ.

3. Юридичнi та фiзичнi особи здiйснюють розробку, модернiзацiю, виробництво, реалiзацiю, придбання, проектування, будiвництво, використання радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України та ввезення їх з-за кордону при наявностi рiшення про видiлення смуг радiочастот.

4. Розробка, модернiзацiя, виробництво, реалiзацiя, придбання, проектування, будiвництво, використання радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України та ввезення їх з-за кордону, не визначених перелiком, без вiдповiдного дозволу, а також не сертифiкованих згiдно з законодавством, забороняється.

Стаття 17.
Радiочастотний монiторинг у сферi використання радiочастотного ресурсу України

1. Радiочастотний монiторинг у сферi використання радiочастотного ресурсу України здiйснюється з метою визначення наявного для використання радiочастотного ресурсу та розроблення науково обгрунтованих рекомендацiй для прийняття вiдповiдних рiшень у сферi використання радiочастотного ресурсу.

2. Органiзацiя i проведення радiочастотного монiторингу у сферi радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до законодавства здiйснюються АЗРЧ i Центром "Укрчастотнагляд" у порядку, встановленому АЗРЧ.

Стаття 18.
Державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу

1. Метою державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу є вирiшення завдань дотримання законодавства, iнтересiв та безпеки держави i громадян України, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв будь-якого призначення, здiйснення контролю за дотриманням встановленого порядку використання радiочастотного ресурсу, радiоелектронних засобiв, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних завад радiоприйманню та запобiгання правопорушенням у цiй сферi.

2. Державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу здiйснюється щодо користувачiв як спецiальної, так i загальної категорiй.

3. Державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу здiйснюють АЗРЧ та Центр "Укрчастотнагляд".

4. При здiйсненнi державного нагляду посадовi особи органiв державного управлiння у сферi використання радiочастотного ресурсу України (керiвники та їх заступники, а також iншi працiвники цих органiв, спецiально уповноваженi наказами їх керiвникiв) вiдповiдно до своїх службових обов'язкiв мають право:

на доступ у примiщення з метою перевiрки розмiщених у них радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, на використання яких видано або необхiдно отримати дозвiл, а також у випадку, коли зазначенi засоби чи пристрої створюють радiозавади;

перевiряти додержання актiв законодавства та iнших нормативних актiв про використання радiочастотного ресурсу всiма без винятку юридичними та фiзичними особами, отримувати вiд них необхiднi пояснення, матерiали та iнформацiю;

в межах своїх повноважень надавати обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень i недолiкiв у сферi використання радiочастотного ресурсу;

в порядку, встановленому законом, обмежувати, тимчасово зупиняти чи припиняти використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, якi не вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв про використання радiочастотного ресурсу України;

порушувати в установленому законом порядку питання щодо притягнення до вiдповiдальностi юридичних i фiзичних осiб, винних у порушеннi законодавства про використання радiочастотного ресурсу України.

Стаття 19.
Лiцензування використання радiочастот

1. Лiцензування є одним iз методiв регулювання дiяльностi у сферi використання радiочастотного ресурсу України.

2. АЗРЧ надає лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу. Порядок надання лiцензiї користувачам радiочастотного ресурсу України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Телерадiоорганiзацiям - користувачам каналiв мовлення лiцензiї на використання радiочастот видаються в порядку, визначеному Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення i погодженому з АЗРЧ.

4. Порядок надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення визначається АЗРЧ за погодженням з Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення.

5. Рiшення АЗРЧ про видачу лiцензiї на використання радiочастот або про вiдмову у її видачi приймається у термiн не пiзнiше 60 календарних днiв з дня одержання АЗРЧ заяви на отримання лiцензiї. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї повиннi бути вказанi причини вiдмови.

6. За видачу лiцензiї встановлюється плата у визначених державними нормативними актами обсягах.

7. Термiн дiї лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України визначається АЗРЧ, але не може бути меншим нiж 5 рокiв.

8. Продовження термiну дiї лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України здiйснюється в порядку, встановленому для її отримання. Пiсля припинення користувачем радiочастотного ресурсу України своєї дiяльностi надана АЗРЧ лiцензiя втрачає силу.

9. У разi порушення користувачем радiочастотного ресурсу України умов, зазначених у лiцензiї, чи цього Закону АЗРЧ видає вiдповiдне розпорядження про усунення порушень та/чи тимчасове зупинення її дiї на термiн до одного мiсяця.

10. У разi повторного порушення користувачем цього Закону та умов, зазначених у лiцензiї, АЗРЧ може прийняти рiшення про анулювання вiдповiдної лiцензiї в порядку, встановленому законом.

11. Рiшення АЗРЧ про зупинення дiї лiцензiї чи її анулювання може бути оскаржене користувачем до суду або до арбiтражного суду.

Стаття 20.
Стандарти, норми i правила у сферi використання радiочастотного ресурсу

1. Стандарти, норми i правила, порядок проведення випробувань у сферi використання радiочастотного ресурсу України встановлюються АЗРЧ та пiдлягають опублiкуванню i є обов'язковими на територiї України.

2. Зазначенi стандарти, норми i правила встановлюються з урахуванням рекомендацiй мiжнародних органiзацiй у сферi використання радiочастотного ресурсу.

Роздiл III. КОРИСТУВАЧI РАДIОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Стаття 21.
Категорiї користувачiв радiочастотного ресурсу України

1. Категорiї користувачiв радiочастотного ресурсу України визначаються залежно вiд використання ними смуг радiочастот спецiального чи загального використання.

2. Перелiк спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. До загальних користувачiв радiочастотного ресурсу України належать усi юридичнi та фiзичнi особи, якi не вiднесенi до спецiальних користувачiв.

Стаття 22.
Права та обов'язки користувачiв радiочастотного ресурсу України

1. Користувачi радiочастотного ресурсу України мають право:

на використання радiочастотного ресурсу згiдно з цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;

оскаржувати в порядку, встановленому законодавством України, рiшення органiв державного управлiння радiочастотним ресурсом України або їх посадових осiб;

на вiдшкодування збиткiв вiд неправомiрних дiй чи бездiяльностi органiв державного управлiння радiочастотним ресурсом України або їх посадових осiб.

2. Користувачi радiочастотного ресурсу України зобов'язанi:

додержуватися стандартiв, норм i правил у сферi використання радiочастотного ресурсу України, умов наданої лiцензiї, а також утримуватися вiд будь-яких дiй, якi можуть призвести до порушень законодавства про використання радiочастотного ресурсу України;

повiдомити орган, який видав лiцензiю та/чи вiдповiдний дозвiл про тимчасове або постiйне припинення використання радiочастотного ресурсу України;

надавати посадовим особам радiочастотних органiв iнформацiю щодо тактико-технiчних характеристик, застосування, розмiщення радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, а також пред'являти за їх вимогою вiдповiднi лiцензiї, дозволи, сертифiкати, свiдоцтва та iншi документи, якi вiдносяться до питань використання радiочастотного ресурсу України;

своєчасно вносити збiр за використання радiочастотного ресурсу України, здiйснення нагляду за його використанням та iншi платежi, передбаченi законами України.

Стаття 23.
Радiозавади

1. АЗРЧ i Центр "Укрчастотнагляд" повиннi вживати необхiдних заходiв для усунення радiозавад.

2. Власники радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв, якi створюють радiозавади радiоелектронним засобам, завадостiйкiсть яких вiдповiдає стандартам, нормам i правилам, повиннi здiйснити усi необхiднi для усунення чи обмеження дiї радiозавад заходи вiдповiдно до приписiв органiв державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу.

3. Якщо радiоелектроннi засоби i радiовипромiнювальнi пристрої, що створюють радiозавади, та обладнання, що вiдчуває цi радiозавади, задовольняють вiдповiднi норми i вимоги, але цi радiозавади заважають нормальному функцiонуванню зазначеного обладнання, i якщо обидвi сторони не досягли згоди стосовно заходiв щодо усунення радiозавад, то органи державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу України повиннi запропонувати обов'язковi для обох сторiн заходи щодо усунення радiозавад, включаючи анулювання частотного присвоєння та/чи дозволiв без компенсацiї збиткiв.

Роздiл IV. ЕКОНОМIЧНI ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ РАДIОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

Стаття 24.
Плата за використання радiочастотного ресурсу України

1. Використання радiочастотного ресурсу в Українi здiйснюється на платнiй основi.

2. Збiр за використання радiочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштiв на фiнансування заходiв щодо ефективного його використання.

3. Користувачi радiочастотного ресурсу України сплачують такi збори i платежi:

одноразовий платiж за видачу лiцензiї на використання радiочастот;

щомiсячний збiр за використання радiочастотного ресурсу.

Спецiальнi користувачi радiочастотного ресурсу в Українi звiльняються вiд сплати зборiв i платежiв, передбачених цiєю статтею.

4. Кошти, що надходять вiд користувачiв радiочастотного ресурсу України у виглядi зборiв i платежiв, зараховуються до Державного бюджету України.

5. Ставки одноразових платежiв за видачу лiцензiї на використання радiочастот та щомiсячних зборiв за використання радiочастотного ресурсу визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України не частiше одного разу на рiк.

6. Платежi Центру "Укрчастотнагляд" за роботи, пов'язанi з частотними присвоєннями, мiжнародно-правовим захистом радiочастотного ресурсу, забезпеченням електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв та державним наглядом за використанням радiочастотного ресурсу України, здiйснюються на пiдставi дiючих тарифiв, встановлених вiдповiдно до антимонопольного законодавства.

7. З метою забезпечення фiнансування заходiв щодо ефективного використання радiочастотного ресурсу України, здiйснення державного управлiння у сферi його використання, проведення конверсiї та перерозподiлу смуг радiочастот в межах Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України, впровадження та утримання системи радiочастотного монiторингу у Державному бюджетi України окремим рядком передбачаються вiдповiднi видатки у розмiрi не менше 30 вiдсоткiв зарахованих коштiв вiд платежiв i зборiв за використання радiочастотного ресурсу України. Розпорядником цих коштiв є АЗРЧ.

Стаття 25.
Порядок оплати за використання радiочастотного ресурсу України

1. Користувачi радiочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного мiсяця сплачують щомiсячний збiр за його використання.

2. За несвоєчасну сплату щомiсячного збору за використання радiочастотного ресурсу України справляється пеня згiдно з законами України.

Стаття 26.
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi радiочастотного ресурсу України

1. У разi несплати щомiсячного збору протягом шести мiсяцiв вiдповiдна лiцензiя на використання радiочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання вiдповiдних радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв анулюються без компенсацiї збиткiв користувачу iз стягненням суми заборгованостi у судовому порядку.

2. Особи, виннi в порушеннi законодавства у сферi радiочастотного ресурсу, несуть вiдповiдальнiсть в порядку, визначеному законами України.

Стаття 27.
Мiжнародне спiвробiтництво у сферi радiочастотного ресурсу

1. З метою ефективного використання радiочастотного ресурсу Україна встановлює як двостороннi, так i багатостороннi зв'язки з iноземними державами з урахуванням власних iнтересiв та можливостей.

2. Мiжнародно-правовий захист радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв України, iнтересiв держави та користувачiв радiочастотного ресурсу здiйснюється:

за участю у роботi Мiжнародного союзу електрозв'язку, регiональних та iнших мiжнародних органiзацiй з питань управлiння i використання радiочастотного ресурсу;

укладанням дво- чи багатостороннiх мiжнародних угод з регулювання i використання радiочастотного ресурсу;

мiжнародною координацiєю присвоєнь радiочастот радiоелектронним засобам i радiовипромiнювальним пристроям України та iнших країн;

реєстрацiєю у Мiжнародному союзi електрозв'язку присвоєнь радiочастот радiоелектронним засобам i радiовипромiнювальним пристроям України.

3. Реалiзацiя мiжнародно-правових заходiв щодо управлiння радiочастотним ресурсом покладається на АЗРЧ, яка залучає для цього iншi центральнi органи виконавчої влади та Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення.

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 28.
Порядок введення в дiю цього Закону

1. Ввести в дiю Закон України "Про радiочастотний ресурс України" з дня його опублiкування.

2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про радiочастотний ресурс України" застосовуються нормативно-правовi акти в частинi, що не суперечить цьому Закону.

3. Усi лiцензiї i дозволи, якi були виданi користувачам радiочастотного ресурсу України до введення в дiю цього Закону, зберiгають чиннiсть на вказаний у них термiн з обов'язковим виконанням вимог цього Закону.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) внести Президенту України свої пропозицiї:

у мiсячний термiн - про надання Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї України спецiального статусу Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України;

у тримiсячний термiн - про внесення змiн, що випливають iз Закону України "Про радiочастотний ресурс України", до положень про органи, якi здiйснюють функцiї державного управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України;

у шестимiсячний термiн - про внесення змiн до Положення про Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України вiдповiдно до вимог цього Закону;

2) у тримiсячний термiн - привести свої правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

3) у шестимiсячний термiн - забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами i вiдомствами України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

у шестимiсячний термiн - забезпечити розроблення мiнiстерствами i вiдомствами нормативно-правових актiв, визначених цим Законом, та їх затвердження.

5. Внести до деяких законiв України такi змiни:

1) частину першу статтi 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455) доповнити пунктом 24 такого змiсту:

"24) збiр за використання радiочастотного ресурсу України";

2) частину дев'ятнадцяту статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 5 - 6, ст. 52, N 8, ст. 60) доповнити реченням такого змiсту:

"Лiцензiя на використання радiочастот анулюється у разi несплати збору за використання радiочастотного ресурсу України протягом шести мiсяцiв".

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ1 червня 2000 рокуN 1770-III