Закон України "Про Нацiональну систему конфiденцiйного зв'язку"

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Нацiональну систему конфiденцiйного звязку

Цей Закон регулює суспiльнi вiдносини, пов'язанi iз створенням, функцiонуванням, розвитком та використанням Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку.

Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

спецiальна система (мережа) зв'язку - система (мережа) зв'язку, призначена для обмiну iнформацiєю з обмеженим доступом;

спецiальна система (мережа) зв'язку подвiйного призначення - спецiальна система (мережа) зв'язку, призначена для забезпечення зв'язку в iнтересах органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, з використанням частини її ресурсу для надання послуг iншим споживачам;

Нацiональна система конфiденцiйного зв'язку - сукупнiсть спецiальних систем (мереж) зв'язку подвiйного призначення, якi за допомогою криптографiчних та/або технiчних засобiв забезпечують обмiн конфiденцiйною iнформацiєю в iнтересах органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, створюють належнi умови для їх взаємодiї в мирний час та у разi введення надзвичайного i воєнного стану;

суб'єкти Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку - органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, юридичнi та фiзичнi особи, що беруть участь у створеннi, функцiонуваннi, розвитку та використаннi цiєї системи;

ресурс спецiальної системи (мережi) зв'язку - показники, якi характеризують технiчнi можливостi мережi зв'язку, що стосуються надання послуг зв'язку.

Термiни "оператор" та "мережа зв'язку" у цьому Законi вживаються вiдповiдно у значеннi термiнiв "пiдприємство (оператор) зв'язку" та "мережа зв'язку", визначених у Законi України "Про зв'язок"

Стаття 2. Сфера дiї Закону

Дiя цього Закону поширюється на вiдносини мiж суб'єктами Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, що виникають у зв'язку з її створенням, функцiонуванням, розвитком та використанням.

Стаття 3. Законодавство у сферi конфiденцiйного зв'язку

Вiдносини, пов'язанi iз створенням, функцiонуванням, розвитком та використанням Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, регулюються Конституцiєю України, законами України "Про iнформацiю", "Про державну таємницю", "Про захист iнформацiї в автоматизованих системах", "Про зв'язок", "Про пiдприємництво", "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", цим Законом, iншими законами i нормативно-правовими актами.

Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

Стаття 4. Державна пiдтримка Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку

Державна пiдтримка Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхом створення сприятливих правових, економiчних та iнших умов для стимулювання процесу створення, функцiонування, розвитку i використання цiєї системи.

Стаття 5. Склад Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку

Нацiональна система конфiденцiйного зв'язку входить до складу Єдиної нацiональної системи зв'язку України.

Складовими Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку є спецiальнi системи (мережi) зв'язку, їх стацiонарнi i мобiльнi компоненти, централiзованi системи захисту iнформацiї та оперативно-технiчного управлiння.

Структура побудови Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку повинна забезпечувати вiдокремлення конфiденцiйної iнформацiї органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших юридичних та фiзичних осiб з використанням криптографiчних та/або технiчних засобiв.

Стаття 6. Управлiння Нацiональною системою конфiденцiйного зв'язку

Управлiння Нацiональною системою конфiденцiйного зв'язку, її функцiонування, розвиток, використання та захист iнформацiї забезпечуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi конфiденцiйного зв'язку вiдповiдно до законодавства.

Централiзованi системи захисту iнформацiї та оперативно-технiчного управлiння перебувають у державнiй власностi i не пiдлягають приватизацiї.

Власниками iнших складових Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку можуть бути суб'єкти господарської дiяльностi незалежно вiд форми власностi.

Стаття 7. Надання послуг конфiденцiйного зв'язку

Послуги конфiденцiйного зв'язку надаються органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування, державним пiдприємствам, установам, органiзацiям, iншим юридичним та фiзичним особам на платнiй основi.

Порядок надання послуг конфiденцiйного зв'язку органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування, державним пiдприємствам, установам та органiзацiям встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Надання послуг конфiденцiйного зв'язку iншим юридичним та фiзичним особам здiйснюється вiдповiдно до законодавства на пiдставi договору мiж споживачем та оператором.

Послуги конфiденцiйного зв'язку надаються операторами, якi є юридичними особами та мають лiцензiї на право надання послуг телефонного зв'язку та/або радiозв'язку, а також надання послуг у галузi криптографiчного та/або технiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до законодавства.

Стаття 8. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi конфiденцiйного зв'язку

Особи, виннi у порушеннi законодавства у сферi конфiденцiйного зв'язку, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, матерiальну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Стаття 9. Фiнансове забезпечення Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку

Фiнансування витрат, пов'язаних iз створенням, функцiонуванням та розвитком Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, що передбачається пiд час його формування на поточний рiк у вiдповiдних роздiлах окремим рядком, а також за рахунок мiсцевих бюджетiв та iнших джерел фiнансування, не заборонених законом.

Стаття 10. Мiжнародне спiвробiтництво

Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi конфiденцiйного зв'язку в межах своїх повноважень може брати участь у науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах спiвробiтництва з питань конфiденцiйного зв'язку вiдповiдно до державних програм та законодавства України.

Мiжнародне спiвробiтництво у сферi конфiденцiйного зв'язку здiйснюється на основi законодавства та вiдповiдних мiжнародних договорiв України.

Стаття 11. Прикiнцевi положення

1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

вiдповiдно до своєї компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

3. Статтю 1 Закону України "Про зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143; 2000 р., N 41, ст. 341) пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

"мережа спецiального зв'язку - мережа зв'язку, яка забезпечує обмiн iнформацiєю з обмеженим доступом".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - двадцять третiм.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 10 сiчня 2002 року N 2919-III