Закон України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законом України вiд 21 вересня 2000 року N 1969-III

Цей Закон визначає види господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, порядок їх лiцензування, встановлює державний контроль у сферi лiцензування, вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарювання та органiв лiцензування за порушення законодавства у сферi лiцензування.

Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

анулювання лiцензiї - позбавлення лiцензiата органом лiцензування права на провадження певного виду господарської дiяльностi;

виробництво (виготовлення) - дiяльнiсть, пов'язана з випуском продукцiї, яка включає всi стадiї технологiчного процесу, а також реалiзацiю продукцiї власного виробництва;

господарська дiяльнiсть - будь-яка дiяльнiсть, у тому числi пiдприємницька, юридичних осiб, а також фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукцiї, торгiвлею, наданням послуг, виконанням робiт;

лiцензiат - суб'єкт господарювання, який одержав лiцензiю на провадження певного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

лiцензiя - документ державного зразка, який засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов;

лiцензiйнi умови - установлений з урахуванням вимог законiв вичерпний перелiк органiзацiйних, квалiфiкацiйних та iнших спецiальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженнi видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню;

лiцензування - видача, переоформлення та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, ведення лiцензiйних справ та лiцензiйних реєстрiв, контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов, видача розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування;

орган лiцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України, або спецiально уповноважений виконавчий орган рад для лiцензування певних видiв господарської дiяльностi;

плата за лiцензiю - разовий платiж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання лiцензiї;

повторне порушення - вчинення лiцензiатом протягом строку дiї лiцензiї повторного порушення певних лiцензiйних умов пiсля застосування санкцiй за аналогiчне порушення;

розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов - рiшення органу лiцензування або спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про необхiднiсть усунення лiцензiатом у встановленi строки порушень лiцензiйних умов;

розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування - рiшення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про необхiднiсть усунення лiцензiатом або органом лiцензування в установленi строки порушень законодавства у сферi лiцензування;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно вiд її органiзацiйно-правової форми та форми власностi, яка провадить господарську дiяльнiсть, крiм органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi;

торгiвля - будь-якi операцiї, що здiйснюються за договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на товари.

Стаття 2. Сфера дiї Закону

Дiя цього Закону поширюється на всiх суб'єктiв господарювання.

Лiцензування банкiвської дiяльностi, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, лiцензування каналiв мовлення, лiцензування у сферi електроенергетики та використання ядерної енергiї, лiцензування у сферi iнтелектуальної власностi здiйснюється згiдно з законами, що регулюють вiдносини у цих сферах.

Види господарської дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, якi не включенi до перелiку видiв господарської дiяльностi, встановленого статтею 9 цього Закону, не пiдлягають лiцензуванню.

Стаття 3. Основнi принципи державної полiтики у сферi лiцензування

Основними принципами державної полiтики у сферi лiцензування є:

забезпечення рiвностi прав, законних iнтересiв усiх суб'єктiв господарювання;

захист прав, законних iнтересiв, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

встановлення єдиного порядку лiцензування видiв господарської дiяльностi на територiї України;

встановлення єдиного перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.

Лiцензування не може використовуватися для обмеження конкуренцiї у провадженнi господарської дiяльностi.

Лiцензiя є єдиним документом дозвiльного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської дiяльностi, що вiдповiдно до законодавства пiдлягає обмеженню.

Стаття 4. Повноваження органiв державної влади у сферi лiцензування

Верховна Рада України визначає основнi напрями державної полiтики у сферi лiцензування, законодавчi основи її реалiзацiї.

Реалiзацiю державної полiтики у сферi лiцензування здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України, спецiально уповноважений орган з питань лiцензування, а також органи виконавчої влади, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженi виконавчi органи рад, уповноваженi провадити лiцензування певних видiв господарської дiяльностi.

Стаття 5. Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування

Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування:

розробляє основнi напрями розвитку лiцензування;

розробляє проекти нормативно-правових актiв з питань лiцензування;

погоджує проекти нормативно-правових актiв з питань лiцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань лiцензування;

здiйснює нагляд за додержанням органами лiцензування та лiцензiатами законодавства у сферi лiцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;

здiйснює методичне керiвництво, iнформацiйне забезпечення дiяльностi органiв лiцензування;

визначає форми документiв у сферi лiцензування та правила їх оформлення;

затверджує спiльно з органами лiцензування лiцензiйнi умови провадження певного виду господарської дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням;

формує експертно-апеляцiйну раду;

органiзовує пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з лiцензування;

веде Єдиний лiцензiйний реєстр;

органiзовує замовлення, постачання, облiк i звiтнiсть витрачання бланкiв лiцензiй;

видає розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування.

Для забезпечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування здiйснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацiй та посiбникiв, установлює порядок пiдготовки та атестацiї фахiвцiв з лiцензування.

Для здiйснення своїх повноважень спецiально уповноважений орган з питань лiцензування має свої територiальнi органи, якi дiють на пiдставi положень, що затверджуються спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, прийнятi у межах його компетенцiї, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, юридичними особами всiх форм власностi, а також фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.

Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування можуть бути оскарженi до суду.

Стаття 6. Орган лiцензування

Орган лiцензування:

забезпечує виконання законодавства у сферi лiцензування;

затверджує спiльно iз спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування лiцензiйнi умови провадження певного виду господарської дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням;

видає та переоформлює лiцензiї, видає дублiкати лiцензiй на певний вид господарської дiяльностi, приймає рiшення про визнання лiцензiй недiйсними;

здiйснює у межах своєї компетенцiї контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов;

видає розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов;

анулює лiцензiї на певний вид господарської дiяльностi;

формує i веде лiцензiйний реєстр.

Орган лiцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, що здiйснює передбаченi цiєю статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територiальним пiдроздiлам.

Повноваження органу лiцензування не можуть бути делегованi iншим особам, у тому числi створеним органом лiцензування.

Орган лiцензування не може доручати iншим особам визначати спроможнiсть суб'єктiв господарювання виконувати лiцензiйнi умови згiдно з поданими документами.

Фiнансування органу лiцензування здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України або мiсцевого бюджету.

Стаття 7. Експертно-апеляцiйна рада

Експертно-апеляцiйна рада є колегiальним органом, створеним при спецiально уповноваженому органi з питань лiцензування. У своїй дiяльностi експертно-апеляцiйна рада керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

Рiшення експертно-апеляцiйної ради мають характер експертних висновкiв i є обов'язковими для розгляду спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

До компетенцiї експертно-апеляцiйної ради належать:

експертиза проектiв нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади з питань лiцензування;

розроблення рекомендацiй з основних проблем державної полiтики у сферi лiцензування;

надання попереднiх висновкiв щодо пропозицiй органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян i пiдприємцiв щодо доцiльностi запровадження лiцензування певних видiв господарської дiяльностi чи його скасування;

розгляд заяв, претензiй та скарг суб'єктiв господарювання на рiшення органiв лiцензування щодо порушення цими органами законодавства у сферi лiцензування;

аналiз стану та розроблення рекомендацiй щодо вдосконалення лiцензування.

Склад експертно-апеляцiйної ради формується з державних службовцiв, науковцiв, iнших фахiвцiв та представникiв громадських органiзацiй. Положення про експертно-апеляцiйну раду та її склад затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Експертно-апеляцiйну раду очолює голова спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

До складу експертно-апеляцiйної ради залучаються незалежнi експерти та представники громадських органiзацiй у кiлькостi не менше нiж двадцять вiдсоткiв загальної кiлькостi членiв цiєї ради.

Органiзацiйне, iнформацiйне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi експертно-апеляцiйної ради здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування.

Експертно-апеляцiйна рада має право залучати для консультацiй та експертизи державних службовцiв, науковцiв та iнших фахiвцiв на громадських засадах.

Проекти нормативно-правових актiв, пропозицiї та звернення (апеляцiї) розглядаються експертно-апеляцiйною радою протягом двадцяти робочих днiв з дня їх реєстрацiї в спецiально уповноваженому органi з питань лiцензування.

Рiшення експертно-апеляцiйної ради приймається бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв експертно-апеляцiйної ради.

За результатами розгляду поданих проектiв нормативно-правових актiв, пропозицiй та звернень (апеляцiй) приймається рiшення експертно-апеляцiйної ради, яке оформляється протоколом, що пiдписується головою та секретарем експертно-апеляцiйної ради.

Рiшення експертно-апеляцiйної ради з питань звернень (апеляцiй) є пiдставою для видання спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування, допущених органом лiцензування.

Стаття 8. Лiцензiйнi умови

Лiцензiйнi умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi, технологiчнi та iншi вимоги для провадження певного виду господарської дiяльностi.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдповiдно до встановлених для цього виду дiяльностi лiцензiйних умов.

У лiцензiйнi умови щодо видiв господарської дiяльностi, для провадження яких необхiднi спецiальнi знання, включаються квалiфiкацiйнi вимоги до працiвникiв суб'єктiв господарювання - юридичних осiб та (або) до фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

У разi якщо для провадження певних видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, необхiднi особливi вимоги щодо будiвель, примiщень, обладнання, iнших технiчних засобiв, такi вимоги включаються до лiцензiйних умов.

Лiцензiйнi умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спiльним наказом спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування та органу лiцензування.

У разi якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської дiяльностi, зазначений в статтi 9 цього Закону, не в повному обсязi, а частково або з окремих робiт, операцiй, послуг, лiцензiйнi умови поширюються на суб'єкта господарювання в частинi, що встановлює вимоги до провадження господарської дiяльностi, зазначеної в лiцензiї.

Лiцензiйнi умови та змiни до лiцензiйних умов пiдлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, i набирають чинностi через десять днiв з дати державної реєстрацiї нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пiзнiший строк набрання чинностi.

Стаття 9. Види господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню

Вiдповiдно до цього Закону лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:

1) пошук (розвiдка) корисних копалин;

2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду, торгiвля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду;

3) виробництво вибухових речовин i матерiалiв (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

4) виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

5) видобування уранових руд;

6) видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

7) виробництво дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

8) виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

9) виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;

10) виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препаратами;

11) виробництво пестицидiв та агрохiмiкатiв, оптова, роздрiбна торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами;

12) виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони;

13) розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї;

14) розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї;

15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифiкацiйнi випробування, ввезення, вивезення голографiчних захисних елементiв;

16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослiдження ефективностi систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї;

17) виготовлення бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi;

18) транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування природного i нафтового газу трубопроводами та його розподiл;

19) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

20) зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують рiвень, установлюваний лiцензiйними умовами;

21) централiзоване водопостачання та водовiдведення;

22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя ракет-носiїв, космiчних апаратiв та їх складових частин, наземної космiчної iнфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космiчного сегмента супутникових систем;

23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, вiдпуск, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

24) культивування, використання рослин, що мiстять наркотичнi засоби для промислових цiлей;

25) проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних робiт;

26) медична практика;

27) переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв;

28) ветеринарна практика;

29) органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведення лотерей;

(пункт 29 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000 р. N 1969-III)

30) виготовлення, монтаж несучих конструкцiй, монтаж конструкцiй у будiвельнiй, ремонтно-будiвельнiй дiяльностi;

31) надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв повiтряним транспортом;

32) надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим, морським транспортом;

33) надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом;

34) надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом;

35) заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових i чорних металiв;

36) збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

37) заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiками, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України);

38) операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

39) надання освiтнiх послуг загальноосвiтнiми, професiйно-технiчними та вищими навчальними закладами;

40) проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв;

41) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матерiалiв, будiвельних конструкцiй, виробiв i обладнання, а також пожежної технiки, пожежно-технiчного озброєння, продукцiї протипожежного призначення на вiдповiднiсть встановленим вимогам;

42) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та iншої власностi, надання послуг з охорони громадян;

43) виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт;

44) виконання авiацiйно-хiмiчних робiт;

45) пересилання грошових переказiв;

46) надання послуг радiозв'язку (з використанням радiочастот);

47) надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв);

48) технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї;

49) органiзацiя iноземного, внутрiшнього, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiсть;

50) фiзкультурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть:

- органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту;

- дiяльнiсть з пiдготовки спортсменiв до змагань з рiзних видiв спорту, визнаних в Українi;

51) виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, оптова торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим, оптова, роздрiбна торгiвля алкогольними напоями;

52) виробництво тютюнових виробiв, оптова, роздрiбна торгiвля тютюновими виробами;

53) страхова дiяльнiсть;

54) дiяльнiсть арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв);

55) посередництво у працевлаштуваннi на роботу за кордоном;

56) професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв;

57) проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт;

58) проектування, будiвництво нових i реконструкцiя iснуючих мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури;

59) дiяльнiсть, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових дiлянках рибогосподарських водойм, крiм внутрiшнiх водойм (ставкiв) господарств;

60) посередницька дiяльнiсть митного брокера та митного перевiзника.

Стаття 10. Документи, що подаються органу лiцензування для одержання лiцензiї

Суб'єкт господарювання, який має намiр провадити певний вид господарської дiяльностi, що лiцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до вiдповiдного органу лiцензування iз заявою встановленого зразка про видачу лiцензiї.

У заявi про видачу лiцензiї повиннi мiститися такi данi:

1) вiдомостi про суб'єкта господарювання - заявника:

найменування, мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити, iдентифiкацiйний код - для юридичної особи;

прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання), iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв - для фiзичної особи;

2) вид господарської дiяльностi вказаний згiдно з статтею 9 цього Закону (повнiстю або частково), на провадження якого заявник має намiр одержати лiцензiю.

У разi наявностi у заявника фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть на пiдставi отриманої лiцензiї, у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

До заяви про видачу лiцензiї додається копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або копiя довiдки про внесення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа.

Для окремих видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, до заяви про видачу лiцензiї також додаються документи, вичерпний перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

Органу лiцензування забороняється вимагати вiд суб'єктiв господарювання iншi документи, не вказанi у цьому Законi, крiм документiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi.

Заява про видачу лiцензiї та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документiв органом лiцензування та пiдписом вiдповiдальної особи.

Заява про видачу лiцензiї залишається без розгляду, якщо:

заява подана (пiдписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформленнi з порушенням вимог цiєї статтi.

Про залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду заявник повiдомляється в письмовiй формi iз зазначенням пiдстав залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду у строки, передбаченi для видачi лiцензiї.

Пiсля усунення причин, що були пiдставою для винесення рiшення про залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу лiцензiї, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 11. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї

Орган лiцензування приймає рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi у строк не пiзнiше нiж десять робочих днiв з дати надходження заяви про видачу лiцензiї та документiв, що додаються до заяви, якщо спецiальним законом, що регулює вiдносини у певних сферах господарської дiяльностi, не передбачений iнший строк видачi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у видачi лiцензiї надсилається (видається) заявниковi в письмовiй формi протягом трьох робочих днiв з дати прийняття вiдповiдного рiшення. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї зазначаються пiдстави такої вiдмови.

Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї є:

недостовiрнiсть даних у документах, поданих заявником, для отримання лiцензiї;

невiдповiднiсть заявника згiдно з поданими документами лiцензiйним умовам, встановленим для виду господарської дiяльностi, зазначеного в заявi про видачу лiцензiї.

У разi вiдмови у видачi лiцензiї на пiдставi виявлення недостовiрних даних у документах, поданих заявником про видачу лiцензiї, суб'єкт господарювання може подати до органу лiцензування нову заяву про видачу лiцензiї не ранiше нiж через три мiсяцi з дати прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї.

У разi вiдмови у видачi лiцензiї на пiдставi невiдповiдностi заявника лiцензiйним умовам, встановленим для виду господарської дiяльностi, вказаного в заявi про видачу лiцензiї, суб'єкт господарювання може подати до органу лiцензування нову заяву про видачу лiцензiї пiсля усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi лiцензiї.

Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути оскаржено у судовому порядку.

Стаття 12. Особливостi проведення конкурсу на отримання лiцензiй для видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсiв

З метою забезпечення ефективного та рацiонального використання обмежених ресурсiв, застосування новiтнiх технологiй i обладнання, створення вигiдних для держави умов експлуатацiї таких ресурсiв, лiцензування видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсiв, у разi надходження кiлькох заяв про видачу лiцензiй, здiйснюється тiльки за результатами вiдкритих конкурсiв.

Порядок проведення конкурсiв на отримання лiцензiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачене законами України.

Оголошення про проведення конкурсiв на отримання лiцензiй дається органом лiцензування не пiзнiше нiж за шiстдесят календарних днiв до дня проведення конкурсу на отримання лiцензiї i пiдлягає обов'язковiй публiкацiї в офiцiйних друкованих виданнях.

Для участi у конкурсi на отримання лiцензiї на конкурснiй основi суб'єкти господарювання не пiзнiше нiж за тридцять календарних днiв до дня проведення конкурсу подають до органу лiцензування повiдомлення про намiр взяти участь у конкурсi, а також iншi документи, передбаченi порядком проведення конкурсу на отримання лiцензiї для виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню на конкурснiй основi.

Рiшення про результати конкурсу оформлюється протоколом i затверджується керiвником органу лiцензування у строк не пiзнiше нiж п'ять робочих днiв з дати проведення конкурсу.

Повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї за результатами конкурсу або про вiдмову у видачi лiцензiї за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовiй формi протягом трьох робочих днiв з дати затвердження рiшення про результати конкурсу.

Рiшення про результати конкурсу може бути оскаржено у судовому порядку.

У разi анулювання лiцензiї, виданої за результатами конкурсу, орган лiцензування у строк не пiзнiше нiж десять робочих днiв з дати прийняття рiшення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання лiцензiї, яка була анульована.

У разi, коли лiцензiат протягом шести мiсяцiв не провадить господарську дiяльнiсть згiдно з отриманою за результатами конкурсу лiцензiєю, орган лiцензування має право анулювати таку лiцензiю.

До видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсiв, вiдносяться:

видобування уранових руд;

видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння;

постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують рiвень, встановлюваний лiцензiйними умовами;

надання послуг радiозв'язку (з використанням радiочастот).

Стаття 13. Вiдомостi, якi мiстить лiцензiя

На територiї України органи лiцензування використовують бланки лiцензiї єдиного зразка. Бланк лiцензiї єдиного зразка затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Бланки лiцензiй є документами суворої звiтностi, мають облiкову серiю i номер.

У лiцензiї зазначаються:

найменування органу лiцензування, що видав лiцензiю;

вид господарської дiяльностi, вказаний згiдно з статтею 9 цього Закону (в повному обсязi або частково), на право провадження якого видається лiцензiя;

найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї;

строк дiї лiцензiї;

посада, прiзвище та iнiцiали особи, яка пiдписала лiцензiю;

дата видачi лiцензiї.

Лiцензiя пiдписується керiвником органу лiцензування або його заступником та засвiдчується печаткою цього органу.

Стаття 14. Видача лiцензiї

Орган лiцензування повинен оформити лiцензiю не пiзнiше нiж за три робочi днi з дня надходження документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї.

Орган лiцензування робить вiдмiтку про дату прийняття документiв, що пiдтверджують внесення заявником плати за видачу лiцензiї, на копiї опису, яку було видано заявнику при прийомi заяви про видачу лiцензiї.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днiв з дня направлення йому повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї не подав документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї, або не звернувся до органу лiцензування для отримання оформленої лiцензiї, орган лiцензування, який оформив лiцензiю, має право скасувати рiшення про видачу лiцензiї або прийняти рiшення про визнання такої лiцензiї недiйсною.

Строк дiї лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, але не може бути меншим нiж три роки.

Господарська дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, виданої органом лiцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здiйснюється на всiй територiї України.

Господарська дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, виданої органом лiцензування, яким є мiсцевий орган виконавчої влади або спецiально уповноважений виконавчий орган рад, здiйснюється на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Для кожної фiлiї, кожного вiдокремленого пiдроздiлу лiцензiата, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть на пiдставi отриманої ним лiцензiї, орган лiцензування видає лiцензiату засвiдченi ним копiї лiцензiї, якi реєструються в журналi облiку заяв та виданих лiцензiй. Засвiдчена органом лiцензування копiя лiцензiї є документом, що пiдтверджує право фiлiї або iншого структурного пiдроздiлу лiцензiата на провадження певного виду господарської дiяльностi на пiдставi отриманої лiцензiї.

За видачу копiї лiцензiї справляється плата в розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Плата за видачу копiї лiцензiї зараховується до Державного бюджету України.

У разi створення у лiцензiата нової фiлiї, iншого нового вiдокремленого пiдроздiлу, якi провадитимуть вид господарської дiяльностi, згiдно з отриманою лiцензiєю, лiцензiат повинен подати до органу лiцензування заяву встановленого зразка про видачу копiї лiцензiї, а також документи вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

У разi лiквiдацiї фiлiї, iншого вiдокремленого пiдроздiлу лiцензiата, якi провадили господарську дiяльнiсть згiдно з отриманою лiцензiєю, або у разi припинення провадження фiлiєю, iншим вiдокремленим пiдроздiлом лiцензiата господарської дiяльностi згiдно з отриманою лiцензiєю лiцензiат зобов'язаний протягом семи робочих днiв з дати лiквiдацiї такої фiлiї або iншого вiдокремленого пiдроздiлу або з дати припинення дiяльностi такою фiлiєю або iншим вiдокремленим пiдроздiлом подати до органу лiцензування вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi. Орган лiцензування повинен внести вiдповiднi змiни до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження такого повiдомлення.

У разi, коли лiцензiат має намiр провадити зазначений в лiцензiї вид господарської дiяльностi пiсля закiнчення строку її дiї, вiн повинен отримати нову лiцензiю в порядку, встановленому цим Законом.

Нова лiцензiя видається органом лiцензування не ранiше нiж в останнiй робочий день дiї попередньо виданої лiцензiї.

Лiцензiат не може передавати лiцензiю або її копiю iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi.

Стаття 15. Плата за видачу лiцензiй

За видачу лiцензiї справляється плата, розмiр та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Плата за видачу лiцензiї вноситься пiсля прийняття рiшення про видачу лiцензiї.

Десять вiдсоткiв коштiв, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу лiцензiї, зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України i використовуються на вiдшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного лiцензiйного реєстру та виготовленням бланкiв лiцензiй.

Стаття 16. Переоформлення лiцензiї

Пiдставами для переоформлення лiцензiї є:

змiна найменування юридичної особи (якщо змiна найменування не пов'язана з реорганiзацiєю юридичної особи) або прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

змiни, пов'язанi з провадженням лiцензiатом певного виду господарської дiяльностi, вказаного в статтi 9 цього Закону.

У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати органу лiцензування заяву про переоформлення лiцензiї разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

Орган лiцензування протягом трьох робочих днiв з дати надходження заяви про переоформлення лiцензiї та документiв, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку лiцензiю з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення лiцензiї.

У разi переоформлення лiцензiї у зв'язку iз змiнами, пов'язаними з провадженням лiцензiатом певного виду господарської дiяльностi, зазначеного в статтi 9 цього Закону, якщо ця змiна пов'язана з намiрами лiцензiата розширити свою дiяльнiсть, лiцензiя переоформляється в порядку i в строки, передбаченi для видачi лiцензiї.

Одночасно з переоформленою на новому бланку лiцензiєю орган лiцензування на пiдставi даних лiцензiйного реєстру безкоштовно видає лiцензiату засвiдченi ним копiї такої лiцензiї.

У разi переоформлення лiцензiї орган лiцензування приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що була переоформлена, з внесенням вiдповiдних змiн до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня.

Строк дiї переоформленої лiцензiї не може перевищувати строку дiї, зазначеного в лiцензiї, що переоформлялася.

За переоформлення лiцензiї справляється плата в розмiрi п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Плата за переоформлення лiцензiї зараховується до Державного бюджету України.

Лiцензiат, який подав заяву та вiдповiднi документи про переоформлення лiцензiї, може провадити свою дiяльнiсть на пiдставi довiдки про прийняття заяви про переоформлення лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, яка видається органом лiцензування у разi подання заяви про переоформлення лiцензiї.

Не переоформлена в установлений строк лiцензiя є недiйсною.

Стаття 17. Змiна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї

Лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї. У разi виникнення таких змiн лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати до органу лiцензування вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi разом з документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

На пiдставi документiв, поданих лiцензiатом до органу лiцензування, орган лiцензування може прийняти рiшення про анулювання лiцензiї у строки, передбаченi цим Законом.

Пiдставою для прийняття рiшення про анулювання лiцензiї є неможливiсть лiцензiата згiдно з поданими документами забезпечити виконання лiцензiйних умов, встановлених для виду господарської дiяльностi, на який видана лiцензiя.

Стаття 18. Видача дублiката лiцензiї

Пiдставами для видачi дублiката лiцензiї є:

втрата лiцензiї;

пошкодження лiцензiї.

У разi втрати лiцензiї лiцензiат зобов'язаний звернутися до органу лiцензування iз заявою про видачу дублiката лiцензiї, до якої додається документ, що засвiдчує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

Якщо бланк лiцензiї непридатний для користування внаслiдок його пошкодження, лiцензiат подає вiдповiдному органу лiцензування:

заяву про видачу дублiката лiцензiї;

непридатну для користування лiцензiю;

документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

Строк дiї дублiката лiцензiї не може перевищувати строку дiї, який зазначався у втраченiй або пошкодженiй лiцензiї.

Лiцензiат, який подав заяву та вiдповiднi документи для видачi дублiката лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої, може провадити свою дiяльнiсть на пiдставi довiдки про подання заяви про видачу дублiката лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, яка видається органом лiцензування у разi подання заяви про видачу дублiката лiцензiї.

Орган лiцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дати одержання заяви про видачу дублiката лiцензiї видати заявниковi дублiкат лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої.

У разi видачi дублiката лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої орган лiцензування приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням вiдповiдних змiн до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня.

За видачу дублiката лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої лiцензiї справляється плата у розмiрi п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Плата за видачу дублiката лiцензiї зараховується до Державного бюджету України.

Стаття 19. Лiцензiйнi справи та лiцензiйний реєстр

Орган лiцензування пiсля надходження заяви про видачу лiцензiї формує лiцензiйну справу щодо кожного суб'єкта, в якiй зберiгаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачi, переоформлення лiцензiї, видачi дублiкатiв лiцензiї, документи, пов'язанi iз змiною даних в документах, що додаються до заяви про видачу лiцензiї, а також копiї рiшень органу лiцензування про видачу, переоформлення та анулювання лiцензiї, про видачу дублiкатiв лiцензiї, розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов.

Орган лiцензування фiксує дату надходження документiв у журналi облiку заяв та виданих лiцензiй. Журнал облiку заяв та виданих лiцензiй ведеться на кожний вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

Журнал облiку заяв i виданих лiцензiй повинен мiстити вiдомостi про заявника, дату надходження заяви на видачу лiцензiї, номер та дату прийняття рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi, а також вiдомостi про видачу копiй лiцензiї.

При видачi лiцензiї у журналi облiку заяв та виданих лiцензiй зазначаються дата видачi лiцензiї, прiзвище заявника, якого ознайомлено з лiцензiйними умовами провадження певного виду господарської дiяльностi, що засвiдчується його пiдписом.

Орган лiцензування несе вiдповiдальнiсть за зберiгання лiцензiйної справи.

Орган лiцензування формує i веде лiцензiйний реєстр з певного виду господарської дiяльностi.

До лiцензiйного реєстру заносяться:

вiдомостi про суб'єкта господарювання - лiцензiата;

вiдомостi про орган лiцензування, який видав лiцензiю;

вид господарської дiяльностi згiдно з виданою лiцензiєю;

дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї та номер рiшення;

серiя та номер лiцензiї;

строк дiї лiцензiї;

вiдомостi про переоформлення лiцензiї, видачу дублiката лiцензiї, видачу копiй лiцензiї;

пiдстави, дата i номер розпорядження про необхiднiсть усунення порушень лiцензiйних умов;

пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї;

пiдстави, дата i номер рiшення про визнання лiцензiї недiйсною.

Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування веде Єдиний лiцензiйний реєстр, який мiстить вiдомостi лiцензiйних реєстрiв та iдентифiкацiйнi коди органiв лiцензування.

Iнформацiя, яка мiститься в Єдиному лiцензiйному реєстрi та лiцензiйних реєстрах, є вiдкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.

Порядок формування, ведення та користування лiцензiйними реєстрами, порядок надання вiдомостей з лiцензiйних реєстрiв до Єдиного лiцензiйного реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Органи державної влади звiльняються вiд плати за користування даними Єдиного лiцензiйного реєстру та лiцензiйних реєстрiв.

Стаття 20. Нагляд i контроль у сферi лiцензування

Державний нагляд за додержанням органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування шляхом проведення планових та позапланових перевiрок.

Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування здiйснює позаплановi перевiрки додержання органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування лише на пiдставi надходження до нього в письмовiй формi заяви (повiдомлення) про порушення вимог законодавства у сферi лiцензування, або з метою перевiрки виконання розпоряджень про усунення порушень органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування.

Орган лiцензування пiд час перевiрки надає спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування рiшення та iншi документи з питань лiцензування та забезпечує умови для проведення перевiрки.

За результатами перевiрки спецiально уповноважений орган з питань лiцензування складає акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається керiвнику органу лiцензування, дiяльнiсть якого перевiрялася, другий - зберiгається спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

У разi виявлення порушень органом лiцензування законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування не пiзнiше нiж за десять робочих днiв з дати складання акта перевiрки видає розпорядження про усунення органом лiцензування порушень законодавства у сферi лiцензування.

Орган лiцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк подати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування iнформацiю про усунення виявлених порушень.

Контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов здiйснюють органи лiцензування та спецiально уповноважений орган з питань лiцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових i позапланових перевiрок.

Плановi перевiрки дотримання лiцензiатом лiцензiйних умов проводяться не частiше одного разу на рiк.

Позаплановi перевiрки здiйснюють органи лiцензування або спецiально уповноважений орган з питань лiцензування лише на пiдставi надходження до них у письмовiй формi заяви (повiдомлення) про порушення лiцензiатом лiцензiйних умов або з метою перевiрки виконання розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов.

Лiцензiат пiд час перевiрки дотримання ним лiцензiйних умов надає всi необхiднi для проведення перевiрки документи та забезпечує умови для її проведення.

Орган, що здiйснює перевiрку, за результатами перевiрки складає акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається керiвнику суб'єкта, який перевiрявся, другий - зберiгається органом, який здiйснив перевiрку.

Орган лiцензування або спецiально уповноважений орган з питань лiцензування не пiзнiше десяти робочих днiв з дати складання акта перевiрки порушень лiцензiйних умов видає розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов або орган лiцензування приймає рiшення про анулювання лiцензiї.

Лiцензiат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень лiцензiйних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк подати органу, який видав це розпорядження, iнформацiю про усунення порушень.

Державнi контролюючi органи та органи мiсцевого самоврядування у разi виявлення порушень лiцензiйних умов зобов'язанi повiдомити про цi порушення орган лiцензування.

Стаття 21. Анулювання лiцензiї

Пiдставами для анулювання лiцензiї є:

заява лiцензiата про анулювання лiцензiї;

акт про повторне порушення лiцензiатом лiцензiйних умов;

рiшення про скасування державної реєстрацiї суб'єкта господарювання;

нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

акт про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї;

акт про встановлення факту передачi лiцензiї або її копiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повiдомлення про змiну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов;

неможливiсть лiцензiата забезпечити виконання лiцензiйних умов, встановлених для певного виду господарської дiяльностi.

Орган лiцензування приймає рiшення про анулювання лiцензiї протягом десяти робочих днiв з дати встановлення пiдстав для анулювання лiцензiї, яке вручається (надсилається) лiцензiату iз зазначенням пiдстав анулювання не пiзнiше трьох робочих днiв з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання лiцензiї на пiдставi акта про встановлення факту неподання в установлений строк повiдомлення про змiну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї; акта про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї; акта про встановлення факту передачi лiцензiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов здiйснюється органом лiцензування з обов'язковим запрошенням лiцензiата або його представникiв.

Рiшення про анулювання лiцензiї набирає чинностi через десять днiв з дня його прийняття.

Якщо лiцензiат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляцiйної ради, дiя даного рiшення органу лiцензування зупиняється до прийняття вiдповiдного рiшення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

Запис про дату та номер рiшення про анулювання лiцензiї вноситься до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня пiсля набрання чинностi рiшенням про анулювання лiцензiї.

У разi анулювання лiцензiї на пiдставi акта про повторне порушення лiцензiатом лiцензiйних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повiдомлення про змiну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї, акта про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї, акта про встановлення факту передачi лiцензiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов суб'єкт господарювання може одержати нову лiцензiю на право провадження цього виду господарської дiяльностi не ранiше нiж через рiк з дати прийняття рiшення органу лiцензування про анулювання попередньої лiцензiї.

Рiшення про анулювання лiцензiї може бути оскаржено у судовому порядку.

Стаття 22. Вiдповiдальнiсть за порушення норм цього Закону

Посадовi особи органiв лiцензування та спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування у разi недодержання законодавства у сферi лiцензування несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

До суб'єктiв господарювання за провадження господарської дiяльностi без лiцензiї застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафiв у розмiрах, встановлених законом.

Зазначенi штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

Рiшення про стягнення штрафiв, приймаються органом, на який згiдно з чинним законодавством покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй.

Стаття 23. Вiдшкодування шкоди у зв'язку з порушенням законодавства у сферi лiцензування

Шкода, заподiяна порушенням законодавства у сферi лiцензування, пiдлягає вiдшкодуванню за позовами заiнтересованих осiб у порядку, визначеному законом.

Стаття 24. Прикiнцевi положення

1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування.

2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

3. Лiцензiї на провадження певних видiв господарської дiяльностi, якi виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом i лiцензування яких передбачено цим Законом, дiють до закiнчення встановлених у них строкiв, а бланки цих лiцензiй пiдлягають замiнi на бланки лiцензiй єдиного зразка протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом;

забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом;

розробити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом.

5. Внести змiни до Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 30, ст. 232; 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350, N 42 - 43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6 - 7, ст. 37):

частину третю статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

"Перелiк видiв дiяльностi, пiдприємництво в яких не застосовується у зв'язку з пiдвищеними вимогами до безпеки робiт та необхiднiстю централiзацiї функцiй управлiння, встановлюється Верховною Радою України";

статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

"Стаття 4. Обмеження у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi

Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв".

Дiяльнiсть, пов'язана з виготовленням i реалiзацiєю вiйськової зброї та боєприпасiв до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктiв права державної власностi, перелiк яких визначається у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, а також дiяльнiсть, пов'язана з проведенням кримiналiстичних, судово-медичних, судово-психiатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацiєю ракет-носiїв, у тому числi з їх космiчними запусками iз будь-якою метою, може здiйснюватися тiльки державними пiдприємствами та органiзацiями, а проведення ломбардних операцiй - також i повними товариствами.

Дiяльнiсть, пов'язана з технiчним обслуговуванням та експлуатацiєю первинних мереж (крiм мiсцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крiм супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, якi мають наземну станцiю спряження на територiї України та створюються або розгортаються за допомогою нацiональних ракет-носiїв або нацiональних космiчних апаратiв), виплатою та доставкою пенсiй, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здiйснюється виключно державними пiдприємствами i об'єднаннями зв'язку.

Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бензинiв моторних сумiшевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок - абсолютованого технiчного спирту та етил-трет-бутилового ефiру, здiйснюється нафтопереробними пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi високооктанових кисневмiсних добавок, здiйснюється державними спиртовими заводами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ 1 червня 2000 року N 1775-III