Закон України "Про зв'язок".

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про зв'язок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 20 грудня 1996 року N 626/96-ВР, вiд 22 грудня 1999 року N 1347-XIV, вiд 13 липня 2000 року N 1869-III

Цей Закон встановлює правовi, економiчнi i органiзацiйнi основи дiяльностi в галузi зв'язку в Українi та визначає вiдносини пiдприємств, об'єднань, установ i органiзацiй зв'язку з органами державної виконавчої влади, мiсцевого самоврядування i споживачами послуг зв'язку, а також особливостi галузi, пов'язанi з особливими суспiльними iнтересами.

Закон захищає iнтереси держави, громадян, пiдприємств, об'єднань, установ i органiзацiй, що користуються послугами зв'язку, а також працiвникiв галузi зв'язку.

Стаття 1.
Визначення термiнiв

У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

електричний зв'язок - передача, випромiнювання або прийом знакiв, сигналiв, письмового тексту, зображень та звукiв або повiдомлень будь-якого роду по радiо, проводових, оптичних або iнших електромагнiтних системах;

поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка письмових вiдправлень, матерiальних цiнностей, виконання доручень фiзичних та юридичних осiб щодо грошових переказiв, банкiвських операцiй;

розподiл смуг радiочастот - визначення в Нацiональнiй таблицi розподiлу радiочастот смуг радiочастот з метою їх застосування однiєю чи кiлькома службами радiозв'язку, радiонавiгацiї або радiоастрономiї;

видiлення радiочастоти або радiочастотного каналу - запис певного частотного каналу в узгодженому планi, прийнятому вiдповiдним органом;

присвоєння радiочастоти або радiочастотного каналу - дозвiл на використання конкретної радiочастоти або смуги;

засоби зв'язку - технiчне обладнання, що використовується для органiзацiї зв'язку;

споруди зв'язку - будiвлi, вежi, антени, повiтрянi i кабельнi лiнiї, промiжнi та кiнцевi пристрої лiнiй зв'язку, поштовi шафи та iншi пристрої, що використовуються для органiзацiї поштового або електричного зв'язку;

мережа зв'язку - сукупнiсть засобiв та споруд зв'язку, поєднаних в єдиному технологiчному процесi для забезпечення iнформацiйного обмiну;

мережа зв'язку загального користування - мережа зв'язку, що експлуатується пiдприємствами та об'єднаннями зв'язку для забезпечення потреб в послугах зв'язку усiх споживачiв;

вiдомча мережа зв'язку - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фiзичною особою для задоволення власних потреб;

мережа технологiчного зв'язку - вiдомча мережа зв'язку для обмiну iнформацiєю з метою забезпечення технологiчних процесiв у виробничiй дiяльностi;

мережа зв'язку подвiйного призначення - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фiзичною особою для задоволення власних потреб та надання на умовах лiцензування послуг усiм споживачам послуг зв'язку;

єдина нацiональна система зв'язку - сукупнiсть мереж зв'язку загального користування, вiдомчих та подвiйного призначення, якi забезпечують задоволення потреб споживачiв (пiдприємств, установ, органiзацiй, населення та iнших) у послугах зв'язку;

первинна мережа зв'язку - сукупнiсть лiнiйних та станцiйних споруд, якi утворюють мережу типових каналiв передачi та типових трактiв;

мiсцева первинна мережа зв'язку - частина первинної мережi зв'язку, обмежена територiєю мiста та його примiською зоною або адмiнiстративного району;

державна система урядового зв'язку - система спецiального зв'язку, яка забезпечує передачу iнформацiї, що мiстить державну таємницю, i функцiонує в iнтересах управлiння державою в мирний та воєнний час;

пiдприємство (оператор) зв'язку - пiдприємство, що здiйснює свою господарську дiяльнiсть для забезпечення функцiонування засобiв, споруд та мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку;

абзац дев'ятнадцятий статтi 1 виключено (згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000 р. N 1869-III)

власник засобiв, споруд або мереж зв'язку - юридична або фiзична особа, яка є суб'єктом права власностi вiдповiдно на засоби, споруди або мережi зв'язку;

поштова марка - державний знак, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, виготовлений друкарським способом, з художнiм зображенням та зазначенням його номiнальної вартостi;

послуга зв'язку - продукт (результат) дiяльностi оператора зв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачiв.

Стаття 2.
Зв'язок в Українi

Зв'язок є однiєю з прiоритетних i найважливiших галузей в Українi i покликаний задовольняти потреби споживачiв, органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, оборони та безпеки держави у засобах i послугах поштового та електричного зв'язку.

Розвиток i вдосконалення зв'язку здiйснюється вiдповiдно до Комплексної програми створення єдиної нацiональної системи зв'язку з урахуванням його прiоритету та на основi сучасних досягнень науково-технiчного прогресу.

Стаття 3.
Законодавство про зв'язок

Вiдносини у галузi зв'язку регулюються Конституцiєю України, цим Законом, iншими актами законодавства України та нормативними актами мiнiстерств i вiдомств України.

Правовий статус, повноваження i обов'язки операторiв зв'язку, а також використання радiочастотного ресурсу визначаються окремими законодавчими актами України.

Стаття 4.
Сфера дiї Закону

Дiя цього Закону поширюється на вiдносини в галузi зв'язку, в яких беруть участь органи державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи i органiзацiї зв'язку та споживачi послуг зв'язку i радiочастот.

Дiя цього Закону не поширюється (крiм питань використання радiочастотного ресурсу) на державну систему урядового зв'язку, а також на мережi технологiчного зв'язку i вiдомчi мережi зв'язку та вiдносини, що забезпечують їх функцiонування, за винятком питань їх взаємодiї з мережами зв'язку загального користування.

Стаття 5.
Управлiння зв'язком

Верховна Рада України визначає державну полiтику в галузi зв'язку та законодавчi основи її реалiзацiї.

Управлiння єдиною нацiональною системою зв'язку здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України.

Центральним органом державної виконавчої влади в галузi зв'язку, пiдпорядкованим Кабiнету Мiнiстрiв України, є Адмiнiстрацiя зв'язку України, яка регулює вiдносини в галузi шляхом:

видачi лiцензiй на окремi види дiяльностi у галузi зв'язку i контролю за дотриманням лiцензiатом їх умов;

нагляду за функцiонуванням засобiв зв'язку всiх форм власностi у мережах зв'язку загального користування та взаємодiючими з ними засобами зв'язку вiдомчих мереж зв'язку та мереж подвiйного призначення;

контролю за якiстю надання послуг зв'язку операторами в мережах зв'язку загального користування i подвiйного призначення всiх форм власностi;

контролю за дотриманням граничних тарифiв на послуги зв'язку;

органiзацiї наукових розробок та розробок стандартiв для галузi;

органiзацiї пiдготовки кадрiв для галузi.

Адмiнiстрацiя зв'язку України не має права втручатися в господарську дiяльнiсть операторiв зв'язку.

Повноваження i обов'язки Адмiнiстрацiї зв'язку України покладаються на Мiнiстерство зв'язку України з вiдповiдною змiною функцiй.

Вирiшення питань координацiї роботи мiнiстерств i вiдомств щодо створення, розвитку, забезпечення функцiонування єдиної нацiональної системи зв'язку, розподiлу i використанню радiочастот, а також забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв покладено на Державну комiсiю з питань зв'язку i радiочастот, створену Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України є центральним органом державної виконавчої влади в галузi розподiлу та використання радiочастот.

Питання органiзацiї, координацiї взаємодiї та функцiонування мереж зв'язку всiх форм власностi, що стосуються потреб оборони i безпеки України, погоджуються з вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Управлiння вiдомчими мережами зв'язку, мережами технологiчного зв'язку та мережами зв'язку подвiйного призначення, а також мережами, що не знаходяться в загальнодержавнiй власностi, забезпечується їх власниками.

Стаття 6.
Землi зв'язку

До земель зв'язку належать землi, якi надаються пiдприємствам, установам i органiзацiям зв'язку вiдповiдно до земельного законодавства України для будiвництва i експлуатацiї пiдземних кабельних, повiтряних лiнiй зв'язку та проводового мовлення, морських кабельних лiнiй зв'язку, пiд кабелi зв'язку при переходах через судноплавнi та сплавнi рiчки, озера, водосховища i канали, пiд надземнi та пiдземнi пiдсилювальнi (регенерацiйнi) пункти, пiд споруди радiорелейних, тропосферних, супутникових лiнiй зв'язку, телевiзiйних, радiомовних i приймально-передавальних радiостанцiй i центрiв з антенними системами, пiд будинки, споруди та iншi об'єкти, необхiднi для експлуатацiї, технiчного переозброєння та реконструкцiї систем електрозв'язку i пiдприємств поштового зв'язку тощо.

Для тимчасового користування в перiод будiвництва або для користування в перiод експлуатацiї пiдземних кабельних i повiтряних лiнiй зв'язку та проводового мовлення, морських кабельних лiнiй зв'язку, пiд кабелi зв'язку при переходах через судноплавнi та сплавнi рiчки, озера, водосховища i канали, пiд надземнi та пiдземнi пiдсилювальнi (регенерацiйнi) пункти землi надаються власникам засобiв, споруд або мереж зв'язку вiдповiдно до земельного законодавства України.

Уздовж повiтряних, пiдземних i пiдводних лiнiй електрозв'язку та навколо випромiнюючих споруд електрозв'язку встановлюються охороннi зони, а в разi необхiдностi створюються просiки. Охорона лiнiй i споруд зв'язку на землях i водах здiйснюється вiдповiдно до Правил охорони лiнiй зв'язку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Пiдприємствам зв'язку на наданих їм вiдповiдно до земельного законодавства України земельних дiлянках дозволяється у встановленому порядку прокладати кабельнi та повiтрянi лiнiї зв'язку i встановлювати пристрої, що забезпечують їх надiйне функцiонування, а також прокладати кабельнi та повiтрянi лiнiї зв'язку через мости, тунелi, вулицi, шляхи, лiси i води, в будiвлях, колекторах, на лiнiях електропередачi та встановлювати в/на цих об'єктах пристрої, що забезпечують їх надiйне функцiонування. Порядок i умови проведення зазначених робiт встановлюються пiдприємствами i об'єднаннями зв'язку за погодженням з власниками i користувачами земель та об'єктiв. Використання об'єктiв, якi були збудованi за рахунок державних коштiв, для органiзацiї лiнiй зв'язку i проводового мовлення здiйснюється безоплатно.

Пiд час спорудження або реконструкцiї будiвель, шляхiв, мостiв, лiнiй енергопостачання iз спiльним використанням опор для пiдвiски проводiв радiомовлення та iнших об'єктiв роботи, пов'язанi з упорядкуванням i перенесенням мереж зв'язку, виконуються замовниками будiвництва та реконструкцiї вiдповiдно до технiчних умов i пiд контролем власникiв засобiв, споруд або мереж зв'язку.

Стаття 7.
Проектування, будiвництво i реконструкцiя засобiв та споруд зв'язку

Розвиток засобiв та споруд зв'язку загального користування, що входять до єдиної нацiональної системи зв'язку, координується Адмiнiстрацiєю зв'язку у взаємодiї з Кабiнетом Мiнiстрiв України i здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємств зв'язку, загального фонду розвитку об'єднань, бюджетних асигнувань, залучених коштiв юридичних та фiзичних осiб на договiрних засадах.

Пiдприємства зв'язку мають право випускати i реалiзовувати цiннi папери на розвиток мереж зв'язку вiдповiдно до чинного законодавства.

При проектуваннi та розвитку мiст, iнших населених пунктiв мiсцевi Ради народних депутатiв здiйснюють за рахунок коштiв iнвесторiв виготовлення проектної документацiї та будiвництво спецiальних примiщень для вiддiлень зв'язку, автоматичних телефонних станцiй та станцiй радiотрансляцiйних вузлiв, а також переобладнання примiщень, що не вiдповiдають технологiчним нормам галузi.

Зазначенi примiщення передаються у користування державним пiдприємствам i об'єднанням зв'язку безкоштовно.

Проектна документацiя на будiвництво i реконструкцiю (розширення, технiчне переозброєння) мереж та споруд зв'язку пiдлягає експертизi та узгодженню вiдповiдними органами державного контролю та нагляду в порядку, встановленому чинним законодавством.

Новi об'єкти житлово-цивiльного призначення повиннi бути обладнанi мережами i пристроями для органiзацiї зв'язку, телевiзiйного та проводового мовлення.

У разi, коли житловi масиви будуються при промислових та iнших пiдприємствах i будовах, замовник повинен проектувати i будувати мережi, засоби та споруди електричного i поштового зв'язку одночасно з основним промисловим об'єктом за рахунок власних коштiв вiдповiдно до норм i технiчних умов, виданих пiдприємствами та об'єднаннями зв'язку.

Пiд час проектування, будiвництва i реконструкцiї лiнiй електропередачi енергопiдприємства повиннi передбачати сумiсну пiдвiску проводiв електропостачання та проводового мовлення вiдповiдно до норм i технiчних умов, виданих пiдприємствами i об'єднаннями зв'язку.

Стаття 8.
Статтю 8 виключено (згiдно iз Законом України вiд 13.07.2000 р. N 1869-III)

Стаття 9.
Взаємодiя пiдприємств, об'єднань, установ i органiзацiй зв'язку з мiсцевими Радами народних депутатiв

Взаємодiя пiдприємств, об'єднань, установ i органiзацiй зв'язку з мiсцевими Радами народних депутатiв здiйснюється на договiрних засадах та вiдповiдно до чинного законодавства України.

Засоби i споруди зв'язку, примiщення для вiддiлень зв'язку, телефонних станцiй та радiотрансляцiйних вузлiв, жилi примiщення, в тому числi службовi для листонош i працiвникiв, якi обслуговують цi засоби i споруди, передаються власниками у користування пiдприємствам i об'єднанням зв'язку на договiрних засадах.

Примiщення для сiльських вiддiлень зв'язку, службовi жилi примiщення для обслуговуючого персоналу надаються пiдприємствам зв'язку на договiрних засадах сiльськими Радами народних депутатiв або органiзацiями - споживачами послуг зв'язку.

Окремi примiщення для надання послуг зв'язку на залiзничних вокзалах, в аеропортах, морських i рiчкових портах, на пристанях, автовокзалах (автостанцiях), а також контрольно-пропускних пунктах на державному кордонi, станцiях технiчного обслуговування, в мотелях i на iнших пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що обслуговують громадян, передаються в оренду державним пiдприємствам i об'єднанням зв'язку.

Стаття 10.
Забезпечення зв'язку в умовах надзвичайного стану

Пiдприємства, об'єднання зв'язку та власники засобiв, споруд або мереж зв'язку, що входять до єдиної нацiональної системи зв'язку, зобов'язанi забезпечувати якiсний зв'язок та оповiщення в умовах надзвичайного стану.

Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчi комiтети обласних, мiських, районних, районних у мiстах, сiльських i селищних Рад народних депутатiв подають пiдприємствам i об'єднанням зв'язку допомогу в лiквiдацiї аварiй, що сталися внаслiдок стихiйного лиха, i в усуненнi їх наслiдкiв, у придбаннi необхiдних матерiальних ресурсiв, а також надають для цього робочу силу, транспортнi та iншi технiчнi засоби.

У разi стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй, епiзоотiй та в екстремальних ситуацiях, що виникли внаслiдок виробничих обставин, пiдприємства i об'єднання зв'язку з метою забезпечення зв'язком вiдбудовних робiт та недопущення розповсюдження епiдемiй, епiзоотiй через поштовi вiдправлення за погодженням з Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими комiтетами обласних, мiських, районних, районних у мiстах, сiльських i селищних Рад народних депутатiв встановлюють тимчасовi обмеження щодо надання послуг зв'язку населенню до закiнчення лiквiдацiї наслiдкiв зазначених обставин.

Забезпечення функцiонування мереж зв'язку всiх форм власностi в мирний i воєнний час та їх мобiлiзацiйна готовнiсть здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У воєнний час всi засоби та мережi зв'язку, якi є в Українi, незалежно вiд форм власностi використовуються для забезпечення потреб оборони та безпеки держави.

Стаття 11.
Захист iнтересiв держави

Дiяльнiсть, пов'язана з виплатою та доставкою пенсiй, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здiйснюється виключно державними пiдприємствами зв'язку.

Право власностi, а також право на технiчне обслуговування i експлуатацiю мереж телекомунiкацiй загального користування може належати будь-якiй юридичнiй особi - резиденту України. Вiдкрите акцiонерне товариство "Укртелеком" не може передавати первиннi мережi зв'язку загального користування у власнiсть або управлiння iншим особам.

Розвиток первинних мереж зв'язку проводять суб'єкти права власностi на первиннi мережi.

У разi визнання вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" банкрутом переважне право на придбання первинних мереж зв'язку, що перебувають на балансi вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком", належить державi.

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.96 р. N 626/96-ВР, в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000 р. N 1869-III)

Стаття 12.
Захист прав споживачiв

Пiдприємства i об'єднання зв'язку вживають заходiв щодо задоволення потреб юридичних та фiзичних осiб у всiх видах послуг зв'язку та щодо пiдвищення їх якостi.

Державнi пiдприємства i об'єднання зв'язку зобов'язанi задовольняти потреби споживачiв зв'язку у всiх видах послуг зв'язку, якi згiдно з частиною першою статтi 11 цього Закону вiднесенi до виключного права державних пiдприємств i об'єднань зв'язку, та у послугах мiжнародного, мiжмiського телефонного i телеграфного зв'язку, а також у послугах щодо отримання державних телерадiомовних програм в межах своїх технiчних та економiчних можливостей, якi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України для кожного етапу розвитку мереж зв'язку та згiдно з встановленими рiвнями якостi. Якiснi показники послуг зв'язку встановлюються Адмiнiстрацiєю зв'язку України вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист прав споживачiв" i повиннi вiдповiдати вимогам державних стандартiв та нормативно-технiчної документацiї. Цi якiснi показники є обов'язковими для всiх операторiв зв'язку незалежно вiд форм власностi.

Захист прав споживачiв на послуги поштового i електричного зв'язку гарантованої якостi, а також механiзм реалiзацiї захисту цих прав регулюються цим Законом, Законом України "Про захист прав споживачiв" та Законом України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi".

Кожне пiдприємство зв'язку, яке надає послуги споживачам, повинне мати книгу скарг та пропозицiй i видавати її на першу вимогу.

Керiвники пiдприємств зв'язку зобов'язанi розглядати скарги та заяви споживачiв в термiни, передбаченi чинним законодавством, та iнформувати їх про це.

Стаття 13.
Вiдповiдальнiсть пiдприємств i об'єднань зв'язку перед споживачами послуг

Пiдприємства i об'єднання зв'язку всiх форм власностi несуть матерiальну вiдповiдальнiсть перед споживачами послуг за невиконання чи неналежне виконання послуг:

за втрату внутрiшнiх поштових вiдправлень, посилок та контейнерiв без оголошеної цiнностi - у розмiрi вартостi послуг;

за втрату цiнних поштових вiдправлень - у розмiрi оголошеної цiнностi i вартостi послуг;

за невиплату грошей за поштовими i телеграфними грошовими переказами - у розмiрi невиплаченої суми переказу i вартостi послуг. Крiм цього, за кожну добу затримки доставки поза контрольнi строки в межах України споживачевi виплачується пеня, яка обчислюється вiд суми простроченого платежу у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла у перiод, за який нараховується пеня;

(абзац четвертий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.99 р. N 1347-XIV)

за мiжнароднi поштовi вiдправлення, телеграфнi повiдомлення та грошовi перекази - згiдно з угодами та актами Всесвiтнього поштового союзу та Мiжнародного союзу електрозв'язку;

за невручення або несвоєчасне вручення телеграм - у розмiрi вартостi послуги. Крiм вiдшкодування збиткiв у випадках, передбачених абзацами другим, четвертим i шостим цiєї частиниi, з пiдприємств i об'єднань зв'язку на користь споживача стягується неустойка (штраф, пеня) у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi послуг;

в разi усунення пошкоджень телефонного зв'язку та засобiв радiотрансляцiї з порушенням контрольних строкiв абонентна плата за весь час пошкодження не нараховується. Крiм цього, пiдприємство зв'язку сплачує абоненту пеню в розмiрi 25 вiдсоткiв добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольних строкiв, але не бiльш як за три мiсяцi. В останньому випадку, якщо з вини пiдприємств зв'язку не будуть усунутi пошкодження, абонент вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв" може доручити усунення недолiкiв третiй особi за рахунок пiдприємства зв'язку. Такi ж санкцiї до пiдприємства зв'язку застосовуються i в разi, якщо якiснi показники телефонного зв'язку або радiотрансляцiї у споживача не вiдповiдають чинним стандартам та iншим нормативно-технiчним вимогам;

за неналежне виконання обов'язкiв, визначених договорами оренди технiчних засобiв зв'язку, телебачення i радiомовлення, - за умовами договорiв.

Пiдприємства i об'єднання зв'язку не несуть матерiальної вiдповiдальностi перед споживачами за невиконання чи неналежне виконання обов'язкiв внаслiдок дiї непереборної сили (землетрус, повiнь, ураган тощо) або з вини споживачiв та у випадках, передбачених чинним законодавством.

В разi незгоди споживача послуг зв'язку з визначеним цiєю статтею розмiром вiдшкодування питання вiдшкодування завданих йому фактичних збиткiв, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами зв'язку своїх зобов'язань, а також iншi спори мiж споживачами послуг та операторами зв'язку розглядаються судом, арбiтражним судом.

Стаття 14.
Порядок та умови надання послуг зв'язку в мережах зв'язку загального користування

Пiдприємства i об'єднання зв'язку всiх форм власностi здiйснюють свою дiяльнiсть на принципах рiвного доступу всiх споживачiв до послуг зв'язку з наданням переваги органам державної влади.

Послуги операторами зв'язку всiх форм власностi надаються споживачам згiдно з чинним законодавством, умовами вiдповiдної лiцензiї та договору мiж споживачем i оператором, а також за умови дотримання споживачем правил користування мережами зв'язку i оплати послуг.

В разi затримки оплати за наданi пiдприємствами зв'язку послуги понад встановленi актами законодавства строки споживачi сплачують пеню, яка обчислюється вiд вартостi неоплачених послуг у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла у перiод, за який нараховується пеня, за кожну добу затримки. В разi зазначеної затримки оплати понад один мiсяць пiдприємства зв'язку мають право через мiсяць пiсля отримання споживачем письмового попередження вiдмовити йому в подальшому наданнi послуг. Пiдприємства зв'язку не мають права вiдмовляти в подальшому наданнi послуг зв'язку iнвалiдам I та II груп, поточна заборгованiсть яких за отриманi послуги зв'язку не перевищує трьох мiнiмальних пенсiй за вiком. Вiдмова пiдприємства зв'язку в наданнi послуг зв'язку може буде оскаржена споживачем в судовому порядку. Припинення надання послуг споживачам не звiльняє їх вiд оплати заборгованостi, а пiдприємство зв'язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.99 р. N 1347-XIV)

Послуги мiсцевих мереж телефонного зв'язку надаються всiм споживачам без обмежень пiсля подання письмової заяви. Поважною причиною для вiдмови пiдприємством зв'язку в наданнi зазначених послуг є вiдсутнiсть вiдповiдних технiчних можливостей. Вiдмову може бути оскаржено заявником в судовому порядку.

В мiсцях з недостатнiм рiвнем насиченостi технiчними засобами мiсцевих мереж електрозв'язку заяви на встановлення телефонiв задовольняються у такiй послiдовностi:

органи державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури, суди, органи внутрiшнiх справ, служби безпеки та вiйськовi установи;

дипломатичнi та консульськi представництва iноземних держав;

медичнi заклади, пожежнi частини, органiзацiї, що надають iнформацiю стосовно стихiйних явищ (землетрус, повiнь, ураган тощо), державнi дошкiльнi виховнi i навчальнi заклади, державнi заклади науки i культури;

квартирнi телефони громадянам, якi згiдно з чинним законодавством мають пiльги на встановлення квартирних телефонiв;

iншi пiдприємства, установи та органiзацiї;

квартирнi телефони iншим громадянам.

Серед громадян видiляються окремi категорiї, якi вiдповiдно до чинного законодавства мають право на позачергове, першочергове та переважне право встановлення квартирних телефонiв. Черги в межах зазначених категорiй встановлюються з урахуванням часу подачi заяви.

Якщо для будiвництва телефонних мереж залучаються фiнансовi кошти юридичних та фiзичних осiб, телефони їм встановлюються позачергово без додержання згаданого вище порядку.

Послуги документального i поштового зв'язку, мiжмiської телефонної мережi, проводового мовлення надаються за умови їх технiчної можливостi без будь-яких обмежень. Термiновi послуги надаються за бiльш високими тарифами.

Державнi органи, якi забезпечують нацiональну безпеку та оборону України, мають переважне право на отримання послуг зв'язку i до них не застосовується заборона i обмеження щодо користування первинними мережами зв'язку.

(частина дев'ята статтi 14 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000 р. N 1869-III)

В разi неможливостi розшукати адресатiв не врученi їм поштовi вiдправлення повертаються вiдправникам. В разi неможливостi розшукати адресатiв та вiдправникiв нерозданi поштовi вiдправлення зберiгаються на пiдприємствах зв'язку протягом шести мiсяцiв, пiсля чого:

грошi, цiннi папери i дорогоцiннi метали з невручених поштових вiдправлень передаються до Нацiонального банку України;

документи (паспорти, дипломи, свiдоцтва, посвiдчення тощо) з невручених поштових вiдправлень передаються пiдприємствам, установам та органiзацiям, якi цi документи видали;

iншi предмети з невручених поштових вiдправлень реалiзуються через торговельну мережу. Кошти, вирученi вiд реалiзацiї цих предметiв, пiсля оплати витрат на продаж надходять до мiсцевих бюджетiв.

В разi пошкодження технiчних засобiв зв'язку пiдприємства вживають заходiв щодо їх вiдновлення в строки, якi встановлюються Адмiнiстрацiєю зв'язку України.

Власники мереж зв'язку подвiйного призначення всiх форм власностi можуть надавати послуги зв'язку з додержанням особливих умов застосування технiчних засобiв в мережах зв'язку загального користування.

Пiдприємства i об'єднання зв'язку надають вiдповiдно до чинного законодавства окремим категорiям громадян послуги на пiльговiй основi з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв та коштiв вiдповiдних фондiв i пiдприємств.

Окремим категорiям працiвникiв та колишнiм працiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй зв'язку Кабiнетом Мiнiстрiв України встановлюються пiльги щодо надання та оплати послуг зв'язку.

Стаття 15.
Антимонопольнi правила

Забороняється надання виключних прав на ведення будь-якого виду дiяльностi у галузi зв'язку для пiдприємств, об'єднань, установ, органiзацiй всiх форм власностi, крiм дiяльностi, пов'язаної iз захистом iнтересiв держави, iз забезпеченням нацiональної безпеки i оборони, а також дiяльностi, зазначеної в частинi першiй статтi 11 цього Закону.

Послуги електрозв'язку можуть надаватись пiдприємствами поштового зв'язку всiх форм власностi на договiрних засадах.

Стаття 16.
Особливостi умов працi у галузi зв'язку

Дисциплiна працi на пiдприємствах i в об'єднаннях зв'язку регламентується чинним законодавством України, а також Статутом (Положенням) про дисциплiну працiвникiв зв'язку України, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Статут передбачає вiдповiдальнiсть працiвникiв зв'язку за розголошення таємницi листування, телефонних розмов, iнших повiдомлень, що передаються засобами зв'язку, неналежне виконання службових обов'язкiв, зокрема в надзвичайних умовах, особливостi регулювання робочого часу i часу вiдпочинку окремих категорiй працiвникiв експлуатацiйних пiдприємств i об'єднань зв'язку, а також їх заохочення.

На роботу на пiдприємства, в установи та органiзацiї зв'язку на посади, якi потребують спецiальних знань, приймаються особи, якi мають вiдповiдну освiту.

Посадовим особам пiдприємств зв'язку для виконання службових обов'язкiв щодо супроводження спецвантажiв, грошової готiвки, iнших цiнних поштових вiдправлень та пiд час охорони об'єктiв зв'язку надається право зберiгання, носiння та застосування вогнепальної зброї, а також спецiальних засобiв самооборони та iндивiдуального захисту.

Застосування вогнепальної зброї, а також спецiальних засобiв самооборони та iндивiдуального захисту регулюється законодавством України.

Листоношi забезпечуються за рахунок пiдприємств зв'язку форменим одягом i взуттям. Службовi жилi примiщення їм надаються на договiрних засадах вiдповiдними мiсцевими Радами народних депутатiв за мiсцезнаходженням пiдприємств зв'язку.

Керiвники об'єднань, пiдприємств та їх фiлiалiв наймаються на роботу за контрактом.

Стаття 17.
Вживання мов у галузi зв'язку

Мовою зв'язку в межах України є українська мова та мови iнших нацiональностей, якщо iнше не обумовлено чинним законодавством України.

Стаття 18.
Облiково-звiтний час у галузi зв'язку

У технологiчних процесах передачi повiдомлень на пiдприємствах i в об'єднаннях зв'язку застосовується єдиний облiково-звiтний час, що є в Українi.

У мiжнародних зв'язках облiково-звiтний час визначається мiжнародними договорами України.

Стаття 19.
Право власностi на мережi, засоби i споруди зв'язку

Мережi, а також окремi засоби i споруди зв'язку загального користування можуть перебувати у будь-якiй формi власностi.

(стаття 19 в редакцiї Закону України вiд 13.07.2000 р. N 1869-III)

Стаття 20.
Регулювання використання радiочастот i радiоелектронних засобiв

Регулювання використання радiочастотного спектра в Українi i позицiй радiоелектронних засобiв на геостацiонарнiй орбiтi в Українi є виключним правом держави i покладається на Кабiнет Мiнiстрiв України.

Нацiональна таблиця розподiлу радiочастот затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Дiяльнiсть щодо використання радiочастотного спектра i радiоелектронних засобiв та забезпечення їх електромагнiтної сумiсностi здiйснюються на принципах:

державного регулювання використання радiочастотного спектра i радiоелектронних засобiв на дозвiльнiй основi;

беззаперечного додержання норм i правил використання радiочастотного спектра i радiоелектронних засобiв та забезпечення їх електромагнiтної сумiсностi з урахуванням вимог Мiжнародної конвенцiї електрозв'язку, Регламенту радiозв'язку та iнших документiв Мiжнародного союзу електрозв'язку;

вiдповiдальностi юридичних та фiзичних осiб за невиконання вимог цього Закону i виданих вiдповiдно до нього правил, норм та iнструкцiй.

Розподiл радiочастот в межах Нацiональної таблицi розподiлу радiочастот i частотно-орбiтального ресурсу геостацiонарної орбiти проводить Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв (лiцензiй) на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону та державний нагляд за їх роботою здiйснюють спецiальнi органи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Координацiю та контроль за роботою цих органiв здiйснює Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Державна комiсiя з питань зв'язку i радiочастот та Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України через спецiальнi органи при вiдповiдних мiнiстерствах i вiдомствах та при Нацiональнiй радi України з питань телебачення i радiомовлення (щодо частот для телебачення та радiомовлення) здiйснюють нагляд за додержанням встановленого порядку використання радiочастотного спектра, радiоелектронних засобiв i систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому.

Стаття 21.
Тарифи на послуги зв'язку та за користування радiочастотами

Тарифи на послуги зв'язку та за користування радiочастотами регулюються державою згiдно з чинним законодавством України.

Порядок визначення граничних тарифiв на послуги зв'язку встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України i є обов'язковим для всiх операторiв зв'язку незалежно вiд форм власностi.

Порядок взаєморозрахункiв мiж пiдприємствами зв'язку встановлюється Адмiнiстрацiєю зв'язку України.

Стаття 22.
Поштовi марки

Випуск в обiг поштових марок та iнших знакiв поштової оплати є виключним правом об'єднання поштового зв'язку.

Об'єднання поштового зв'язку видає знаки поштової оплати за номiналом, тематикою, тиражами, погодженими з Адмiнiстрацiєю зв'язку України та редакцiйно-художньою радою, склад якої затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також видає каталоги i цiнники колекцiйних поштових марок та iншої фiлателiстичної продукцiї.

Стаття 23.
Використання транспортних засобiв для перевезення пошти

Пiдприємства i об'єднання зв'язку мають право перевозити пошту на всiх маршрутах i лiнiях залiзничного, водного, повiтряного, автомобiльного i гужового транспорту згiдно з договорами.

Перевезення пошти рiзними видами транспорту здiйснюється за правилами, що затверджуються Адмiнiстрацiєю зв'язку України разом з Мiнiстерством транспорту України.

Державнi органи влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, об'єднання, установи та органiзацiї, транспортнi засоби яких використовуються для перевезення пошти, зобов'язанi сприяти якнайшвидшому перевезенню за призначенням усiєї пошти, що вiдправляється пiдприємствами i об'єднаннями зв'язку, та забезпечувати її збереження.

Транспортнi засоби, що належать пiдприємствам i об'єднанням зв'язку, не можуть використовуватися для виконання робiт, не пов'язаних з дiяльнiстю у цiй галузi.

Перевезення пошти вiд пiдприємств та об'єднань зв'язку до мiсця доставки та доставка її рибалкам до мiсця вилову риби, працiвникам геологiчних партiй (експедицiй), чабанам вiдгiнних пасовищ, працiвникам лiсових дiлянок та iншим адресатам, якi перебувають поза населеними пунктами, здiйснюється транспортними засобами i за кошти пiдприємств, органiзацiй та установ, в яких працюють адресати.

Стаття 24.
Лiцензування видiв дiяльностi в галузi зв'язку

Лiцензування видiв дiяльностi в галузi зв'язку запроваджується з метою:

здiйснення єдиної державної полiтики в галузi зв'язку та захисту прав споживачiв, координацiї дiяльностi рiзних пiдприємств в областi створення i розвитку мереж, систем i служб зв'язку для забезпечення їх взаємодiї мiж собою та з мережами зв'язку загального користування;

сприяння демонополiзацiї дiяльностi в галузi зв'язку, розвитку пiдприємництва i конкуренцiї;

залучення коштiв пiдприємств усiх форм власностi до розвитку галузi;

забезпечення високого рiвня якостi послуг зв'язку.

Дiяльнiсть юридичних i фiзичних осiб в галузi зв'язку (крiм дiяльностi в мережах зв'язку Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Нацiональної гвардiї України, Штабу Цивiльної оборони України, мереж технологiчного зв'язку та вiдомчих мереж зв'язку, якi не мають виходу на мережi зв'язку загального користування, або не надають послуги зв'язку iншим юридичним та фiзичним особам) здiйснюється за лiцензiєю згiдно з чинним законодавством про пiдприємництво. Всi юридичнi та фiзичнi особи мають рiвнi права на отримання лiцензiї.

Лiцензiї на використання каналiв мовлення i дiяльнiсть в областi телебачення та радiомовлення видаються згiдно з Законом України "Про телебачення i радiомовлення".

Додатковими умовами видачi лiцензiї в галузi зв'язку є:

додержання загальновстановлених правил i нормативних документiв, якi регламентують створення єдиної нацiональної системи зв'язку України;

використання для здiйснення даного виду дiяльностi перспективних технiчних засобiв i технологiй, що передбачаються в єдинiй нацiональнiй системi зв'язку України;

необхiднiсть розвитку в першу чергу соцiально значущих послуг зв'язку, зниження тарифiв на цi послуги, для чого допускається часткова реiнвестицiя на розвиток цих послуг вiд iнших високорентабельних послуг зв'язку.

В разi обмеженої кiлькостi лiцензiй та за наявностi декiлькох заяв лiцензiя видається на конкурснiй основi. Кiлькiсть, строк дiї та умови отримання лiцензiй у цьому випадку визначаються Адмiнiстрацiєю зв'язку України i публiкуються в засобах масової iнформацiї.

Адмiнiстрацiя зв'язку України веде реєстр виданих лiцензiй i публiкує їх перелiк у засобах масової iнформацiї.

Стаття 25.
Умови застосування технiчних засобiв в мережах зв'язку загального користування

Всi технiчнi засоби та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, повиннi мати сертифiкат, виданий згiдно з вимогами чинного законодавства з питань стандартизацiї та сертифiкацiї.

Використання конкретних засобiв зв'язку в мережах зв'язку загального користування погоджується з Адмiнiстрацiєю зв'язку України.

Пiд час розвитку i реконструкцiї мереж зв'язку загального користування пiдприємства зв'язку всiх форм власностi повиннi використовувати засоби зв'язку вiтчизняного виробництва за їх рiвних технiко-економiчних показникiв з iмпортними засобами.

Стаття 26.
Державна фельд'єгерська служба

Для забезпечення Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних i мiсцевих органiв державної виконавчої влади, посольств, дипломатичних представництв i консульств України оперативним вiйськово-кур'єрським зв'язком дiє Державна фельд'єгерська служба України при Адмiнiстрацiї зв'язку України.

У своїй дiяльностi Державна фельд'єгерська служба України керується Положенням, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та iншими актами законодавства.

Мiнiстерства i вiдомства можуть мати свої служби фельд'єгерського зв'язку.

Стаття 27.
Охорона таємницi iнформацiї, що передається засобами зв'язку

Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також iнших повiдомлень, що передаються засобами зв'язку, охороняється законом.

Пiдприємства зв'язку всiх форм власностi вживають органiзацiйно-технiчних заходiв щодо захисту iнформацiї згiдно з чинним законодавством.

Виймання i огляд поштової кореспонденцiї та документальних повiдомлень, одержання необхiдних довiдок про них, здiйснення контролю за технiчними каналами зв'язку, в тому числi прослуховування телефонних розмов на пiдприємствах зв'язку всiх форм власностi заборонено, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

Пiдприємства i об'єднання зв'язку мають право вилучати у встановленому порядку забороненi до пересилання вкладання у поштовi вiдправлення (зброя, отруйнi, легкозаймистi речовини тощо) тiльки у присутностi вiдправника. Перелiк таких вiдправлень складається Адмiнiстрацiєю зв'язку України i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 28.
Охорона об'єктiв зв'язку

Пiдприємства, об'єднання, установи, органiзацiї та об'єкти зв'язку охороняються вiдомчою воєнiзованою охороною.

В окремих пiдроздiлах пiдприємств, об'єднань, установ та органiзацiй зв'язку може встановлюватись особливий режим допуску.

Об'єкти та споруди зв'язку в межах вiдповiдних зон охороняються згiдно з чинним законодавством. Особи, виннi в пошкодженнi лiнiй зв'язку, притягаються до дисциплiнарної, цивiльно-правової, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

Стаття 29.
Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про зв'язок

Особи, виннi в порушеннi законодавства про зв'язок, притягаються до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

Використання засобiв зв'язку з метою, що суперечить iнтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь i гiднiсть громадян, забороняється. В разi порушення цих умов пiдприємства i об'єднання зв'язку мають право у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку призупинити або зупинити користування засобами зв'язку.

Юридичнi та фiзичнi особи несуть встановлену законодавством України вiдповiдальнiсть за порушення порядку використання радiочастот, радiоелектронних засобiв, систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому.

Спецiальнi органи по нагляду за додержанням встановленого порядку використання радiочастотного спектра, радiоелектронних засобiв i систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому при вiдповiдних мiнiстерствах i вiдомствах в межах своєї компетенцiї дають приписи про усунення виявлених порушень, притягають у встановленому порядку до адмiнiстративної вiдповiдальностi громадян та посадових осiб, винних в порушеннi норм, правил та iнструкцiй, розроблених вiдповiдно до законодавства про зв'язок.

Органи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України мають право вилучати радiоелектроннi засоби, якi експлуатуються без спецiального дозволу (лiцензiї). Питання щодо їх подальшого використання вирiшується згiдно з чинним законодавством України.

Стаття 30.
Митний контроль

Мiжнароднi поштовi вiдправлення при перемiщеннi через митний кордон України пред'являються пiдприємствами зв'язку для контролю митним органам. Поштовi пiдприємства зв'язку зобов'язанi доводити споживачам перелiк поштових вiдправлень, пересилка яких через кордон забороняється.

Огляд i виймання мiжнародних поштових вiдправлень здiйснюються митними органами у випадках i порядку, встановлених чинним законодавством України.

Митнi органи мають право вилучати у встановленому порядку предмети, забороненi до пересилання у мiжнародних поштових вiдправленнях або вiдправленi з порушенням митних правил. Предмети, вилученi митними органами пiд час митного контролю, пiдлягають конфiскацiї вiдповiдно до чинного законодавства.

Стаття 31.
Мiжнародне спiвробiтництво у галузi зв'язку

Встановлення правових, органiзацiйних, технологiчних i фiнансових вiдносин з мiжнародними органiзацiями зв'язку, а також представництво України в цих органiзацiях за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України, здiйснення спiвробiтництва з органiзацiями зв'язку iноземних держав, мiжнародний правовий захист iнтересiв України у питаннях зв'язку покладається на Адмiнiстрацiю зв'язку України, а питання використання радiочастот та радiоелектронних засобiв на мiжнародному рiвнi - на Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Адмiнiстрацiя зв'язку України представляє Україну у Мiжнародному союзi електрозв'язку (МСЕ), Всесвiтньому поштовому союзi i залучає до цiєї роботи iншi органiзацiї, мiнiстерства i вiдомства. Координацiю участi iнших мiнiстерств та вiдомств у роботi МСЕ здiйснює Державна комiсiя з питань зв'язку та радiочастот.

Мiжнародне спiвробiтництво в галузi зв'язку здiйснюється на основi чинного законодавства та вiдповiдних мiжнародних договорiв України.

Стаття 32.
Мiжнароднi договори

Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про зв'язок, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ 16 травня 1995 року N 160/95-ВР