Указ Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної iнформацiйної полiтики та забезпечення iнформацiйної безпеки України""

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної iнформацiйної полiтики та забезпечення iнформацiйної безпеки України"

Вiдповiдно до статтi 107 Конституцiї України

п о с т а н о в л я ю:

Увести в дiю рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної iнформацiйної полiтики та забезпечення iнформацiйної безпеки України".

На виконання рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України:

1. Визнати незадовiльним стан виконання Кабiнетом Мiнiстрiв України, Державним комiтетом iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України, Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї України Указiв Президента України вiд 21 липня 1997 року N 663 "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 17 червня 1997 року "Про невiдкладнi заходи щодо впорядкування системи здiйснення державної iнформацiйної полiтики та удосконалення державного регулювання iнформацiйних вiдносин", вiд 14 липня 2000 року N 887 "Про вдосконалення iнформацiйно-аналiтичного забезпечення Президента України та органiв державної влади", вiд 31 липня 2000 року N 928 "Про заходи щодо розвитку нацiональної складової глобальної iнформацiйної мережi Iнтернет та забезпечення широкого доступу до цiєї мережi в Українi", вимог Закону України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї України", доручень Президента України вiд 12 квiтня 2000 року, вiд 5 грудня 2000 року та вiд 25 квiтня 2001 року щодо створення та забезпечення функцiонування нацiонального каналу супутникового iномовлення.

Кабiнету Мiнiстрiв України провести службове розслiдування причин невиконання зазначених нормативно-правових актiв i доручень Президента України та вжити заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi винних у цьому осiб.

2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) у мiсячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ратифiкацiю Європейської конвенцiї про транскордонне телебачення та про встановлення кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне втручання в роботу телекомунiкацiйного обладнання; розглянути питання щодо пiдписання вiд iменi України Конвенцiї про захист осiб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, 1981 року;

розробити пропозицiї щодо зупинення видачi лiцензiй на надання послуг мiжнародного та мiжмiського телефонного зв'язку до прийняття Закону України "Про телекомунiкацiї" та продажу пакета акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" промисловому iнвестору;

ужити заходiв до безумовного виконання прийнятих рiшень, спрямованих на державну пiдтримку розвитку i функцiонування засобiв масової iнформацiї, та Указу Президента України вiд 31 липня 2000 року N 928 "Про заходи щодо розвитку нацiональної складової глобальної iнформацiйної мережi Iнтернет та забезпечення широкого доступу до цiєї мережi в Українi";

2) у двомiсячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України проект Концепцiї нацiональної iнформацiйної полiтики та iнформацiйної безпеки України;

розробити заходи щодо оптимiзацiї системи державних органiв, якi реалiзують iнформацiйну полiтику, забезпечивши чiтке розмежування повноважень i налагодження їх взаємодiї та координацiї, створення органiзацiйної структури системи забезпечення iнформацiйної безпеки;

проаналiзувати виконання Нацiональної програми iнформатизацiї, переглянути проекти програм в iнформацiйнiй сферi, якi фiнансуються з Державного бюджету України, вжити заходiв щодо першочергової реалiзацiї та повноцiнного фiнансування найактуальнiших iз них;

подати пропозицiї щодо розвитку кабельного телебачення i проводового мовлення в регiонах України, створення Центру безпеки українського сегмента мережi Iнтернет i Центру антивiрусного захисту iнформацiї;

затвердити заходи щодо вдосконалення порядку придбання бюджетними органiзацiями засобiв електронно-обчислювальної технiки i програмного продукту;

пiдготувати законопроект про внесення змiн до законодавства, передбачивши в ньому лiцензування дiяльностi провайдерiв на територiї України щодо надання доступу до мережi Iнтернет;

подати пропозицiї стосовно створення системи стандартiв щодо захисту iнформацiї про озброєння, вiйськову технiку та вiйськово-промисловi об'єкти та органiзацiйно-методичного забезпечення системи захисту iнформацiї у сферах взаємодiї управлiнь Озброєння Мiнiстерства оборони України з оборонно-промисловим комплексом;

здiйснити комплексну перевiрку ефективностi використання бюджетних коштiв на виконання Нацiональної програми iнформатизацiї України, для потреб iнформатизацiї поза цiєю Програмою, а також у Нацiональнiй телекомпанiї України, Нацiональнiй радiокомпанiї України, Концернi радiозв'язку, радiомовлення i телебачення, за результатами якої подати пропозицiї щодо вдосконалення системи їх фiнансування та оздоровлення фiнансово-економiчного стану. Забезпечити, починаючи з 2002 року, фiнансування проектiв iнформатизацiї з Державного бюджету України в межах Нацiональної програми iнформатизацiї;

ужити заходiв щодо реалiзацiї Положення про державне замовлення на створення i розповсюдження теле- та радiопрограм з урахуванням нагальної потреби пiдвищення якостi iнформацiйної продукцiї;

3) у тримiсячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

- про внесення змiн до законодавства, що регулює питання боротьби з комп'ютерною злочиннiстю, та про створення вiдповiдного мiжвiдомчого центру;

- про кабельне, ефiрно-кабельне телебачення i телеiнформацiйнi мережi, про дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї;

вивчити питання стосовно права iноземцiв i осiб без громадянства на заснування друкованого засобу масової iнформацiї, одержання фiзичними особами свiдоцтва про державну реєстрацiю перiодичного друкованого видання лише в разi створення ними редакцiї як юридичної особи та заборони заснування i дiяльностi засобiв масової iнформацiї, у статутному фондi яких бiльш як 30 вiдсоткiв iноземних iнвестицiй, та в разi необхiдностi подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення вiдповiдних змiн до законодавства України;

опрацювати заходи щодо дальшого розвитку нацiонального iнформацiйного ринку на конкурентних засадах, створення сприятливого iнвестицiйного клiмату для розвитку вiтчизняних засобiв масової iнформацiї та книговидання;

опрацювати заходи щодо реорганiзацiї ретрансляцiйної мережi, передбачивши:

- переоснащення i модернiзацiю парку передавального обладнання Концерну радiозв'язку, радiомовлення i телебачення та перехiд на сучаснi засоби передачi сигналу;

- забезпечення поточного фiнансування Концерну радiозв'язку, радiомовлення i телебачення за наданi послуги державних телерадiоорганiзацiй та включення до проектiв державного бюджету, починаючи з 2002 року, погашення заборгованостi протягом чотирьох рокiв;

затвердити в установленому порядку Програму розвитку виробництва засобiв зв'язку та iнформатизацiї, забезпечити її фiнансування;

розробити пропозицiї щодо створення захищеної iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв державної влади, яка б надавала телекомунiкацiйнi послуги, передбачивши заходи щодо прискорення розробки вiтчизняних засобiв криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї;

затвердити Програму створення та розгортання вiтчизняного виробництва засобiв захисту iнформацiї, нацiональної захищеної iнформацiйної системи, захищених систем електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису, сертифiкацiї технiчних i програмних засобiв iнформатизацiї на вiдповiднiсть вимогам iнформацiйної безпеки;

розробити Єдину систему класифiкацiї та кодифiкацiї продукцiї оборонного та подвiйного призначення, що експортується Україною;

визначити механiзм реалiзацiї повноважень Генерального штабу Збройних Сил України щодо участi в органiзацiї i контролi за iнформацiйним простором держави та його здiйснення в особливий перiод;

створити мiжвiдомчу робочу групу з представникiв заiнтересованих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади для розроблення Нацiональної геоiнформацiйної системи;

4) у шестимiсячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах", передбачивши в ньому, зокрема:

- вимоги та правила захисту в електронних мережах iнформацiї, яка є власнiстю держави, або iнформацiї з обмеженим доступом, захист якої гарантується державою;

- обов'язковi умови захисту iнформацiї в державних iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах при паданнi послуг iз передачi даних, у тому числi з використанням мережi Iнтернет;

- механiзми проведення монiторингу мереж передачi даних виключно на засадах нацiонального законодавства та мiжнародного права, зокрема положень резолюцiї Ради Європи ENFOPOL 98;

- збереження Iнтернет-провайдерами вiдомостей про Iнтернет-трафiк протягом шести мiсяцiв;

розробити пропозицiї щодо кодифiкацiї законодавства в галузi iнформацiйних вiдносин та проект Стратегiї впровадження нацiональної iнформацiйної полiтики, придiливши увагу таким проблемам, як:

- створення i впровадження дiйових механiзмiв реалiзацiї iнформацiйних прав i свобод громадянина, суспiльства i держави, закрiплених у Конституцiї та законах України;

- дальше вдосконалення законодавства України в iнформацiйнiй сферi;

- розвиток на основi сучасних iнформацiйних технологiй нацiональної iнформацiйної iнфраструктури, вдосконалення системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення Президента України та органiв державної влади, пiдвищення конкурентоспроможностi нацiональних виробникiв iнформацiйного продукту, видiв iнформацiйного виробництва;

- визначення порядку функцiонування та механiзмiв державного контролю за супутниковими, кабельними i комп'ютерними системами передачi iнформацiї;

- формування єдиної державної системи зв'язкiв з громадськiстю;

- дальша лiбералiзацiя українського ринку телекомунiкацiй за умов гарантування реалiзацiї нацiональних iнтересiв та недопущення монополiзацiї iнформацiйних ринкiв;

- розвиток науково-технiчного та кадрового забезпечення iнформацiйної галузi;

- забезпечення iнформацiйного суверенiтету України та вдосконалення системи захисту нацiональних iнформацiйних ресурсiв;

затвердити програму розвитку та переоснащення передавального обладнання Концерну радiозв'язку, радiомовлення i телебачення на основi сучасних технiчних засобiв, передбачивши фiнансування будiвництва i ремонту ретрансляторiв у прикордонних районах України;

розробити проект Нацiональної програми розвитку вiтчизняної теле- та радiоiндустрiї з урахуванням довгострокових потреб розвитку телекомунiкацiйних мереж, засобiв зв'язку, нацiонального сегмента мережi Iнтернет, супутникових систем передачi iнформацiї, супутникового та кабельного телебачення та вирiшити в установленому порядку питання про її затвердження;

ужити заходiв щодо створення та забезпечення функцiонування на постiйнiй основi, починаючи з 1 сiчня 2002 року, нацiонального супутникового каналу iномовлення з використанням наявної технiчної бази апаратно-студiйного комплексу Нацiональної телекомпанiї України та центральної передавальної супутникової станцiї державного пiдприємства "Укркосмос" або iнших систем;

5) ужити у восьмимiсячний строк заходiв щодо повного забезпечення спецiальних телекомунiкацiйних систем України нацiональними ключовими документами.

3. Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї України:

затвердити у тримiсячний строк у встановленому порядку Положення про нацiональний центр управлiння мережами зв'язку в системi Держкомзв'язку України;

провести разом з Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення у шестимiсячний строк координацiю частот, що використовуються телерадiоорганiзацiями у прикордонних районах України.

4. Мiнiстерству України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, розробити у тримiсячний строк проект створення служби iнформацiї та допомоги населенню.

5. Запропонувати Антимонопольному комiтету України провести у тримiсячний строк перевiрку додержання регiональними телерадiоорганiзацiями антимонопольного законодавства України.

6. Державнiй митнiй службi України разом з Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України та Мiнiстерством внутрiшнiх справ України опрацювати у мiсячний строк заходи щодо запобiгання контрабандному ввезенню на територiю України видавничої продукцiї та її незаконному розповсюдженню.

7. Мiнiстерству закордонних справ України, Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Державному комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України опрацювати у двомiсячний строк та вжити довгострокових заходiв щодо розвитку зовнiшньої iнформацiйної дiяльностi, iнформування свiтової громадськостi про Україну з метою формування позитивного її сприйняття у свiтi, щодо органiзацiї та фiнансування теле- i радiомовлення за кордон.

8. Службi безпеки України подати у двомiсячний строк пропозицiї щодо вдосконалення роботи з протидiї iнформацiйним агресiям та спецiальним iнформацiйно-пропагандистським операцiям, здiйснюваним проти України iноземними спецслужбами.

9. Мiнiстерству освiти i науки України:

опрацювати разом з Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем i захисту iнформацiї Служби безпеки України у двомiсячний строк заходи щодо пiдготовки та перепiдготовки спецiалiстiв у сферi iнформацiйної безпеки;

пiдготувати у тримiсячний строк типовi навчальнi програми для середнiх i вищих навчальних закладiв з навчальної дисциплiни "Iнформацiйна культура";

опрацювати разом з Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, Державним комiтетом iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України, Українською Академiєю державного управлiння при Президентовi України, Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка у двомiсячний строк заходи щодо пiдвищення рiвня пiдготовки управлiнських, журналiстських та технiчних кадрiв для iнформацiйної сфери, в тому числi працiвникiв державних органiв, урахування сучасних потреб при формуваннi державного замовлення на пiдготовку молодих фахiвцiв.

10. Утворити Мiжвiдомчу комiсiю з питань iнформацiйної полiтики та iнформацiйної безпеки при Радi нацiональної безпеки i оборони України, на яку покласти функцiї координацiї виконання заходiв щодо забезпечення формування i захисту нацiонального iнформацiйного простору, безпеки у цiй сферi, розроблення i пiдготовки проектiв вiдповiдних нормативно-правових актiв.

Секретаревi Ради нацiональної безпеки i оборони України подати у двомiсячний строк на затвердження проект положення про зазначену Комiсiю та пропозицiї щодо її персонального складу.

11. Про хiд виконання цього Указу заслухати на засiданнях Ради нацiональної безпеки i оборони України у березнi i червнi 2002 року.

12. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради нацiональної безпеки i оборони України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 грудня 2001 року
N 1193/2001