Указ Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту нацiональних iнтересiв в галузi зв'язку та телекомунiкацiй"

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту нацiональних iнтересiв в галузi зв'язку та телекомунiкацiй"

Вiдповiдно до статтi 107 Конституцiї України

п о с т а н о в л я ю:

Увести в дiю рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту нацiональних iнтересiв в галузi зв'язку та телекомунiкацiй".

На виконання рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України:

1. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) пiдготувати в мiсячний строк пропозицiї щодо вдосконалення державного регулювання в iнформацiйнiй сферi;

2) забезпечити у тримiсячний строк удосконалення державної статистичної звiтностi в iнформацiйнiй сферi;

3) у шестимiсячний строк:

а) здiйснити заходи щодо детiнiзацiї надання послуг мiжмiського та мiжнародного телефонного зв'язку;

б) переглянути порядок надання пiльг з оплати послуг зв'язку та вжити заходiв щодо скорочення перелiку осiб, яким цi пiльги надаються, при безумовному збереженнi пiльг з надання таких послуг iнвалiдам вiйни та iнвалiдам з дитинства;

4) забезпечити використання вiтчизняних технiчних i програмних засобiв при впровадженнi новiтнiх систем криптографiчного захисту iнформацiї та iнформацiйних технологiй у галузi телекомунiкацiй;

5) ужити заходiв щодо:

а) удосконалення структури вузлiв зв'язку запасних пунктiв державного управлiння та порядку фiнансування їх утримання;

б) недопущення вiдключення пiдприємств, якi надають послуги електрозв'язку, вiд джерел енергопостачання за умови вiдсутностi у них заборгованостi з оплати за спожиту електроенергiю;

в) недопущення недобросовiсної конкуренцiї на вiтчизняному ринку телекомунiкацiйних послуг.

2. Мiнiстерству промислової полiтики України вжити у двомiсячний строк заходiв щодо безумовного додержання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють заготiвлю металобрухту кольорових i чорних металiв, лiцензiйних умов.

3. Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Мiнiстерству промислової полiтики України iз залученням Нацiональної академiї наук України розробити та подати в установленому порядку у тримiсячний строк пропозицiї щодо iнновацiйного розвитку галузi зв'язку та телекомунiкацiй.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради Нацiональної безпеки i оборони України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 серпня 2001 року
N 731/2001