ПОСТАНОВА вiд 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi

ПОСТАНОВА
вiд 11 липня 2001 р. N 818

Про Порядок надання спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi (додається).

2. Державному комiтетовi зв'язку та iнформатизацiї вжити заходiв до забезпечення отримання дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв згiдно iз затвердженим цiєю постановою Порядком.

3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 1999 р. N 1049 "Про Порядок надання спецiальних дозволiв на використання радiочастот дипломатичним представництвам, консульським установам iноземних держав, представництвам мiжнародних органiзацiй в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 24, ст. 1116).

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Українивiд
вiд 11 липня 2001 р. N 818

ПОРЯДОК
надання спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi

1. Цей Порядок визначає процедуру надання, анулювання, продовження термiну дiї спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв фiксованого короткохвильового радiозв'язку та супутникового зв'язку посольствами (нунцiатурами), мiсiями (iнтернунцiатурами) або iншими дипломатичними представництвами iноземних держав в Українi, генеральними консульствами, консульствами, вiце-консульствами або консульськими агентствами iноземних держав (у тому числi консульськими установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), створеними вiдповiдно до Вiденської конвенцiї вiд 18 квiтня 1961 р. про дипломатичнi зносини та Вiденської конвенцiї вiд 24 квiтня 1963 р. про консульськi зносини, представництвами мiжнародних мiжурядових чи мiжнародних неурядових органiзацiй в Українi, створеними згiдно з мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна (далi - представництва), та процедуру оформлення тимчасових спецiальних дозволiв на використання радiоелектронних засобiв на територiї України для забезпечення проведення вiзитiв iноземних делегацiй на чолi з керiвниками держав, урядiв, парламентiв (далi - офiцiйнi делегацiї).

2. Використання радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ) представництвами здiйснюється на пiдставi спецiального дозволу.

Для отримання спецiального дозволу на використання РЕЗ фiксованого короткохвильового радiозв'язку (далi - радiозв'язку) та супутникового зв'язку представництво або уряд держави, яка його акредитує, мiжнародна органiзацiя звертається з нотою до МЗС. До ноти додаються викладенi українською мовою заява за формою згiдно з додатком 1 i такi документи (у восьми примiрниках):

пояснювальна записка з докладними вiдомостями про призначення РЕЗ, копiя фрагмента карти масштабу 1:100000, на якiй позначено мiсце встановлення РЕЗ iз зазначенням географiчних координат;

картка тактико-технiчних даних РЕЗ, заповнена за формою згiдно з додатком 2;

для земних станцiй супутникового зв'язку - вiдповiдна заява за формою згiдно з додатком 3;

для РЕЗ радiозв'язку - вiдповiдна заява за формою згiдно з додатком 4;

схема органiзацiї зв'язку з визначенням загальної кiлькостi РЕЗ, мiсць їх розташування та рознесення мiж ними, азимутiв спрямування випромiнювання, висоти пiдвiшування антен.

Крiм того, до заяви додаються (в одному примiрнику):

гарантiйний лист заявника про оплату вартостi послуг з погодження радiочастот, розрахункiв електромагнiтної сумiсностi РЕЗ, надання спецiального дозволу, а також виконання робiт або надання послуг, пов'язаних з державним наглядом за використанням РЕЗ, за формою згiдно з додатком 5;

копiя санiтарного паспорта джерела випромiнювання електромагнiтної енергiї, виданого МОЗ, за формою згiдно з додатком 6.

3. У тижневий термiн МЗС розглядає ноту i визначає доцiльнiсть надання спецiального дозволу з урахуванням умов взаємностi.

Свої висновки разом iз заявою та iншими матерiалами, надiсланими представництвом, МЗС направляє до Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком (далi - Центр).

Загальний термiн розгляду заяви представництва i надання йому спецiального дозволу не повинен перевищувати 4 мiсяцi з дня її реєстрацiї.

4. Центр:

5. Генеральний штаб Збройних Сил, центральнi органи виконавчої влади, якi беруть участь у погодженнi використання радiочастот, зобов'язанi протягом 50 дiб з дати отримання заяви повiдомити Центр про своє рiшення.

6. Центр пiсля отримання результатiв погодження оформляє їх в установленому порядку i протягом 3 мiсяцiв з дня реєстрацiї заяви подає на розгляд до Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот при Держкомзв'язку (далi - Комiсiя).

7. Комiсiя у двотижневий термiн розглядає поданi документи i приймає рiшення щодо надання спецiального дозволу або вiдмову в його наданнi з об?рунтуванням причин вiдмови.

На засiдання Комiсiї запрошується представник МЗС.

8. Центр у триденний термiн письмово iнформує МЗС про рiшення Комiсiї.

9. МЗС у п'ятиденний термiн з дня пiдписання протоколу засiдання Комiсiї письмово iнформує представництво про рiшення Комiсiї.

10. У разi прийняття Комiсiєю позитивного рiшення Центр надсилає у тижневий термiн з дня пiдписання протоколу засiдання Комiсiї до представництва рахунок на сплату ним вартостi послуг, пов'язаних з наданням спецiального дозволу.

Оплата представництвом вартостi послуг, пов'язаних з наданням спецiального дозволу, здiйснюється за встановленими тарифами, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

11. Протягом трьох дiб з дня отримання копiї платiжного документа, що засвiдчує оплату представництвом у тридцятиденний термiн вартостi послуг, пов'язаних з наданням спецiального дозволу, Центр оформляє спецiальний дозвiл за формою згiдно з додатком 7, реєструє i надсилає перший його примiрник до МЗС. Другий примiрник спецiального дозволу зберiгається в Центрi.

Представництво, отримавши спецiальний дозвiл, сплачує в установленому законодавством порядку збiр за використання радiочастотного ресурсу України (у разi, коли такий вид платежу застосовується або може бути застосований до аналогiчного представництва України в цiй державi).

12. Термiн дiї спецiального дозволу встановлюється рiшенням Комiсiї для кожного представництва окремо, але не може бути меншим трьох рокiв.

13. Для продовження термiну дiї спецiального дозволу представництво, не пiзнiше нiж за 3 мiсяцi до закiнчення термiну його дiї звертається до МЗС з вiдповiдною нотою, до якої додається викладена українською мовою заява за формою згiдно з додатком 8.

МЗС надсилає заяву представництва до Центру, який розглядає її протягом не бiльш як 30 дiб вiд дати отримання i передає заяву разом iз своїми висновками щодо можливостi продовження термiну дiї спецiального дозволу на розгляд Комiсiї.

Комiсiя у двотижневий термiн розглядає поданi документи i приймає рiшення щодо продовження термiну дiї спецiального дозволу.

На засiдання Комiсiї запрошується представник МЗС.

У разi прийняття Комiсiєю рiшення про продовження термiну дiї спецiального дозволу Центр протягом 5 дiб з дня пiдписання протоколу засiдання Комiсiї оформляє спецiальний дозвiл, реєструє його i надсилає до МЗС.

МЗС у тижневий термiн з дня отримання вiд Центру спецiального дозволу надсилає його представництву.

За умови своєчасного подання заяви на продовження термiну дiї спецiального дозволу плата за його оформлення не справляється, а вiдшкодовується лише вартiсть бланка. У разi несвоєчасного подання представництвом зазначеної заяви справляється плата у розмiрi 40 вiдсоткiв вартостi послуг згiдно з установленими тарифами.

14. Комiсiя може вiдмовити представництву в продовженнi термiну дiї спецiального дозволу у разi порушення ним встановленого законодавством порядку використання радiочастот, про що МЗС протягом 5 дiб з дня пiдписання протоколу засiдання Комiсiї письмово повiдомляє представництво.

15. Для органiзацiї зв'язку iншого призначення представництво повинно звертатися до вiдповiдних операторiв зв'язку.

16. З метою забезпечення проведення вiзитiв офiцiйних iноземних делегацiй представництво або уряд держави, яка його акредитує, звертається з нотою до МЗС про надання спецiального дозволу на тимчасове використання на територiї України радiоелектронних засобiв iз зазначенням необхiдних номiналiв частот. До ноти додається викладена українською мовою заява за формою згiдно з додатком 9 (у восьми примiрниках).

17. Заява подається за один мiсяць до початку проведення вiзиту офiцiйної делегацiї (у виняткових випадках - не пiзнiше 10 дiб). МЗС протягом однiєї доби надсилає свої висновки разом iз заявою представництва до Центру.

Центр перевiряє правильнiсть оформлення та вiдповiднiсть поданих документiв законодавству, реєструє заяву i протягом однiєї доби надсилає її копiю на погодження до Генерального штабу Збройних Сил.

18. Генеральний штаб Збройних Сил i Центр позачергово розглядають заяву i протягом не бiльш як 7 дiб приймають рiшення щодо погодження використання радiочастот.

У разi позитивного рiшення Центр оформляє тимчасовий спецiальний дозвiл за формою згiдно з додатком 10, реєструє його i протягом доби надсилає до МЗС.

МЗС не пiзнiше однiєї доби до визначеного в заявi термiну надсилає представництву тимчасовий спецiальний дозвiл.

Тимчасовий спецiальний дозвiл надається на час пiдготовки та проведення вiзитiв офiцiйних iноземних делегацiй.

У разi неможливостi погодження використання заявлених радiочастот Центр звертається до Держкомзв'язку з проханням запровадити оперативнi тимчасовi обмеження на використання заявлених радiочастот дiючими РЕЗ.

19. Держкомзв'язку приймає рiшення про необхiднiсть запровадження обмежень i повiдомляє Центр, Генеральний штаб Збройних Сил та МЗС про необхiднiсть здiйснення заходiв щодо запровадження оперативних тимчасових обмежень на використання замовлених радiочастот дiючими РЕЗ.

У разi неможливостi запровадження обмежень Центр протягом доби надсилає до МЗС лист з об?рунтуванням причин вiдмови у видачi тимчасового спецiального дозволу.

20. Нагляд за дотриманням представництвом встановлених спецiальним (тимчасовим спецiальним) дозволом умов використання радiочастот здiйснюється Центром.

21. У разi порушення представництвом встановленого законодавством порядку використання радiочастот Центр письмово через МЗС повiдомляє представництво про необхiднiсть термiнового вжиття заходiв щодо усунення виявлених порушень.

У разi невжиття протягом встановленого в повiдомленнi термiну заходiв щодо усунення порушень Центр письмово повiдомляє про це Комiсiю, яка розглядає питання про анулювання спецiального дозволу. Рiшення Комiсiї у тижневий термiн доводиться через МЗС до представництва.

22. Спiрнi питання, що виникають пiд час надання, анулювання, продовження термiну дiї спецiальних дозволiв, а також пiд час використання представництвами РЕЗ в Українi, розглядаються вiдповiдно до законодавства України.

Додатки 1-10
Файл Microsoft Word (13,7K, zip)