ПОСТАНОВА вiд 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радiомовлення, радiозв'язку та телебачення до сфери управлiння Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї

ПОСТАНОВА
вiд 18 травня 2001 р. N 539

Про передачу Концерну радiомовлення, радiозв'язку та телебачення до сфери управлiння Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї

На виконання Указу Президента України вiд 1 березня 2001 р. N 122 "Про деякi заходи щодо вдосконалення державного регулювання послуг електрозв'язку та радiозв'язку" Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Передати Концерн радiомовлення, радiозв'язку та телебачення з усiма пiдприємствами та органiзацiями, що входять до його складу, iз сфери управлiння Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення до сфери управлiння Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї.

2. Установити, що державним замовником трансляцiї телерадiопрограм є Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї.

Державному комiтетовi зв'язку та iнформатизацiї i Державному комiтетовi iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення подавати щороку Мiнiстерству економiки узгодженi пропозицiї щодо обсягiв державного замовлення вiдповiдно на виготовлення i трансляцiю телерадiопрограм.

3. Мiнiстерству фiнансiв i Державному казначейству забезпечити застосування Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї бюджетних призначень, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк" для Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення на фiнансування трансляцiї телерадiопрограм, у тому числi на погашення заборгованостi з оплати послуг, наданих Концерном радiомовлення, радiозв'язку та телебачення з розповсюдження телерадiопрограм, у сумi 41,9 млн. гривень, та щомiсячне пропорцiйне фiнансування зазначених видаткiв.

4. Державному комiтетовi зв'язку та iнформатизацiї разом з Мiнiстерством палива та енергетики, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями здiйснити вiдповiднi органiзацiйнi заходи щодо проведення iнвентаризацiї заборгованостi Концерну радiомовлення, радiозв'язку та телебачення перед енергопостачальними компанiями за спожиту електроенергiю станом на 1 квiтня 2001 р. та реструктуризацiї цiєї заборгованостi термiном на три роки з початком проведення розрахункiв у грошовiй формi з 1 червня поточного року щокварталу рiвними частинами за умови своєчасного внесення Концерном поточних платежiв за спожиту електроенергiю.

5. Державному комiтетовi зв'язку та iнформатизацiї протягом поточного року вжити заходiв, спрямованих на вдосконалення виробничої структури Концерну радiомовлення, радiозв'язку та телебачення як цiлiсної системи радiорелейних мереж, супутникових станцiй, передавальних засобiв розповсюдження теле- i радiопрограм в Українi та за її межами.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України
Ю. Єхануров