ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротацiї членiв Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про процедуру ротацiї членiв Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

Верховна Рада України постановляє:

Затвердити Положення
про Державну комiсiю з питань зв'язку i радiочастот, що додається.

Голова Верховної Ради України
I. ПЛЮЩ

м. Київ
10 сiчня 2002 року
N 2966-III

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України вiд 10 сiчня 2002 року N 2966-III

ПРОЦЕДУРА РОТАЦIЇ
членiв Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

Ротацiя членiв Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення (далi - Нацiональної ради) означає припинення їхнiх повноважень вiдповiдно до статей 8 i 10 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення", а також призначення нових членiв Нацiональної ради вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" та статтi 5 Закону України "Про телебачення i радiомовлення".

Обидвi процедури здiйснюються паралельно. Верховна Рада України за поданням вiдповiдного Комiтету Верховної Ради України одночасно розглядає питання та приймає рiшення щодо припинення повноважень членiв Нацiональної ради та щодо призначення нових членiв Нацiональної ради.

Процедура ротацiї передбачає такi заходи:

1. Верховна Рада України приймає рiшення про ротацiю членiв Нацiональної ради.

2. Вiдповiдний Комiтет Верховної Ради України (далi - Комiтет) оголошує конкурс кандидатур до складу Нацiональної ради, розмiщує повiдомлення про конкурс у газетi Верховної Ради України "Голос України" i звертається до депутатських фракцiй та груп Верховної Ради України з пропозицiєю внести свої кандидатури до складу Нацiональної ради.

3. Кандидатури, запропонованi на конкурс, вивчаються в Комiтетi щодо вiдповiдностi вимогам статей 9, 11 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" та статтi 5 Закону України "Про телебачення i радiомовлення".

4. Комiтет проводить обговорення внесених кандидатур i шляхом вiдкритого або таємного голосування (процедура голосування обумовлюється окремим рiшенням) визначається щодо претендентiв, кандидатури яких буде внесено на розгляд Верховної Ради України для призначення на посади членiв Нацiональної ради - замiсть тих, хто пiдлягатиме ротацiї. На обговорення кандидатур у Комiтетi запрошуються всi претенденти на посаду члена Нацiональної ради.

На розгляд Верховної Ради України вносяться кандидатури, пiдтриманi бiльшiстю членiв Комiтету вiд присутнiх на засiданнi, на якому розглядалося це питання.

5. Комiтет рекомендує Верховнiй Радi України розглянути проекти постанов про припинення повноважень членiв Нацiональної ради у зв'язку з ротацiєю. На розгляд Верховної Ради України вносяться проекти постанов щодо кожного з членiв Нацiональної ради, призначених Верховною Радою України.

Комiтет може вносити на розгляд Верховної Ради України вмотивованi пропозицiї щодо ротацiї конкретних членiв Нацiональної ради.

6. На пленарному засiданнi Верховної Ради України проводиться попереднє рейтингове голосування про припинення повноважень членiв Нацiональної ради у зв'язку з ротацiєю. На рейтингове голосування почергово вносяться кандидатури всiх членiв Нацiональної ради, призначених Верховною Радою України.

Якщо кiлька кандидатур набирають однакову кiлькiсть голосiв, щодо них проводиться повторне рейтингове голосування.

7. Верховна Рада України розглядає проекти постанов щодо членiв Нацiональної ради, якi набрали у попередньому рейтинговому голосуваннi найбiльшу кiлькiсть голосiв народних депутатiв України, та приймає рiшення про припинення їхнiх повноважень у зв'язку з ротацiєю.

8. Пiсля прийняття постанов про припинення повноважень членiв Нацiональної ради у зв'язку з ротацiєю Верховна Рада України призначає нових членiв Нацiональної ради вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення".