Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот"

ПОСТАНОВА
вiд 2 листопада 1996 р. N 1330

Про затвердження Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 34 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 листопада 1996 р. N 1330

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот

1. Мiжвiдомча комiсiя з питань лiцензування використання радiочастот (далi - Комiсiя) є постiйно дiючим органом при Мiнзв'язку.

2. Комiсiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-правовими актами у сферi лiцензування та використання радiочастотного ресурсу України, нормативними актами i правилами Мiнзв'язку та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комiсiї є:

сприяння реалiзацiї державної полiтики у сферi розподiлу та використання радiочастотного ресурсу України;

розгляд заяв на одержання лiцензiй та прийняття в межах своєї компетенцiї рiшень з питань лiцензування використання радiочастот;

контроль за дотриманням лiцензiатами зазначених у лiцензiях умов i правил використання радiочастот;

контроль за надходженням плати за видачу лiцензiї на використання радiочастот до Державного бюджету України;

створення сприятливих умов для iнвестування в галузь зв'язку, пiдтримка вiтчизняних виробникiв радiоелектронних засобiв;

пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення законодавства у сферi використання радiочастот.

4. Комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

приймає рiшення про видачу лiцензiй, подовження термiну дiї лiцензiй, призупинення їх дiї або анулювання лiцензiй на пiдставах, передбачених законодавством;

вносить Мiнзв'язку пропозицiї щодо кiлькостi, термiнiв дiї та умов отримання лiцензiй на використання радiочастот;

контролює дотримання лiцензiатами зазначених у лiцензiях умов i правил використання радiочастот.

5. Комiсiя має право:

давати лiцензiатам у разi порушення ними зазначених у лiцензiях умов i правил використання радiочастот обов'язковi для виконання розпорядження про усунення цих порушень;

отримувати вiд лiцензiатiв передбаченi законодавством документи, необхiднi для видачi лiцензiї;

отримувати вiд Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України, iнших органiв виконавчої влади iнформацiю, необхiдну для своєї дiяльностi.

6. Комiсiю очолює голова, який за посадою є першим заступником Мiнiстра зв'язку. Формою роботи Комiсiї є засiдання. Засiдання Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох третин її членiв.

7. Рiшення Комiсiї приймаються бiльшiстю голосiв її членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним є голос голови Комiсiї.

Рiшення Комiсiї оформляються протоколом, який пiдписується головою Комiсiї, а у разi його вiдсутностi - заступником голови Комiсiї.

8. Робочим органом Комiсiї, що забезпечує пiдготовку i органiзацiю виконання її рiшень, є управлiння працi та розвитку ринкових вiдносин Мiнзв'язку.