ПОСТАНОВА вiд 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА
вiд 7 лютого 2001 р. N 112

Про порядок надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України

Вiдповiдно до пункту 2 статтi 19 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (1770-14) Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України, що додається.

2. Затвердити склад Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот згiдно з додатком.

3. Внести змiни до Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1996 р. N 1330 ( 1330-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 545), виклавши його у редакцiї, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком (додається).

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2001 р. N 112

ПОРЯДОК
надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України

1. Цей Порядок, розроблений вiдповiдно до Законiв України "Про радiочастотний ресурс України" (1770-14) та "Про зв'язок" (160/95-ВР), визначає процедуру видачi, переоформлення та анулювання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України i ведення облiку виданих лiцензiй.

Дiя Порядку не поширюється на спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, та радiоаматорiв.

Використання радiочастотного ресурсу здiйснюється за умови забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ).

2. Метою лiцензування є:

забезпечення ефективного використання радiочастотного ресурсу України;

забезпечення умов електромагнiтної сумiсностi РЕЗ;

сприяння розвитку та використанню високотехнологiчних систем радiозв'язку.

3. Лiцензiя на використання радiочастотного ресурсу України (далi - лiцензiя) є документом, згiдно з яким користувач радiочастотного ресурсу України (далi - лiцензiат) має право використовувати радiочастоти, зазначенi в лiцензiї.

Лiцензiя видається за встановленою формою i є документом суворої звiтностi (додаток 1). Бланки лiцензiй виготовляються друкарським способом iз забезпеченням їх захисту вiд пiдробки та несанкцiонованого тиражування.

У лiцензiї зазначаються:

найменування i мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

регiони використання радiочастотного ресурсу України; номiнали чи смуги радiочастот з шириною смуги використання в кожному регiонi;

особливi умови використання радiочастотного ресурсу України; реєстрацiйний номер;

дата видачi i термiн дiї лiцензiї.

Стосовно особливих умов використання радiочастотного ресурсу України (далi - лiцензiйнi умови) у лiцензiї зазначаються вимоги щодо:

виду радiозв'язку, для якого дозволяється використання радiочастот;

обов'язкової наявностi дозволу Центру "Укрчастотнагляд" на використання радiочастот вiдповiдним РЕЗ;

використання обладнання, сертифiкованого згiдно з законодавством;

необхiдностi своєчасного внесення щомiсячного збору за використання радiочастотного ресурсу України з поданням вiдповiдної довiдки регiональному пiдроздiлу Державної iнспекцiї електрозв'язку;

обов'язкового дотримання державних санiтарних норм i правил захисту населення вiд впливу електромагнiтного випромiнювання; дотримання лiцензiйних умов у разi виникнення надзвичайної ситуацiї;

необхiдностi подання Держкомзв'язку графiка використання радiочастотного ресурсу лiцензiатом iз зазначенням послiдовностi регiонiв;

термiнiв початку використання радiочастотного ресурсу України за регiонами згiдно iз зазначеним графiком (для першого регiону - не бiльше 6 мiсяцiв з дати видачi лiцензiї, для другого - 8 i так далi з iнтервалом 2 мiсяцi);

подання Держкомзв'язку щорiчного звiту про використання радiочастотного ресурсу України за затвердженою Держкомзв'язку формою.

У лiцензiї можуть також зазначатися iншi вимоги, передбаченi законодавством.

Лiцензiя скрiплюється пiдписом першого заступника Голови Держкомзв'язку i печаткою Держкомзв'язку.

Передача лiцензiй iншим юридичним чи фiзичним особам забороняється.

4. Пiдставою для лiцензування використання радiочастотного ресурсу України є рiшення Держкомзв'язку про видiлення радiочастот.

5. Надання лiцензiї здiйснюється у такiй послiдовностi:

подання заяви, проведення її експертизи та реєстрацiї;

розгляд заяви на засiданнi Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот з поданням Держкомзв'язку висновкiв щодо видачi лiцензiї або вiдмови у її видачi;

повiдомлення заявника про видачу лiцензiї та розмiр плати за її видачу;

видача лiцензiї пiсля отримання пiдтвердження про внесення вiдповiдної плати.

У разi обмеженої кiлькостi лiцензiй та за наявностi кiлькох заяв за рiшенням Держкомзв'язку видача лiцензiй провадиться на конкурснiй основi або за результатами аукцiону. Порядок та умови проведення конкурсiв або аукцiонiв визначаються Держкомзв'язку.

6. Для отримання лiцензiї до Держкомзв'язку для реєстрацiї подаються заява за формою згiдно з додатком 2 i такi документи:

а) юридичними особами:

копiя довiдки про внесення до ЄДРПОУ, засвiдчена нотарiально чи органом, який видав оригiнал документа, або копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю заявника;

копiї установчих документiв (нотарiально засвiдченi iз змiнами та доповненнями до них на час подання документiв);

б) фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi: копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю;

в) усiма заявниками:

технiчнi вiдомостi i пропозицiї Центру "Укрчастотнагляд" щодо можливостi частотного присвоєння, що є складовою частиною висновкiв Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот (додаток 3), порядок подання яких затверджується Держкомзв'язку.

На кожний вид зв'язку подається окрема заява з комплектом вiдповiдних документiв.

Усi поданi заявником документи пiсля реєстрацiї заяви формуються в окрему справу.

Заява, оформлена з порушенням установленої форми або з неповним комплектом документiв, реєстрацiї не пiдлягає.

7. Мiжвiдомча комiсiя з питань лiцензування використання радiочастот розглядає заяви разом з комплектом вiдповiдних документiв i подає Держкомзв'язку висновки щодо видачi лiцензiй або вiдмови у їх видачi.

Держкомзв'язку у термiн не пiзнiше 60 календарних днiв з дня реєстрацiї заяви приймає рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi з обгрунтуванням причин.

У видачi лiцензiї може бути вiдмовлено у разi:

невiдповiдностi поданих документiв вимогам цього Порядку; надання неповної або недостовiрної iнформацiї;

вiдсутностi радiочастотного ресурсу для вiдповiдного виду радiозв'язку;

виявлення факту про те, що радiотехнологiя, яку заявник планує використовувати, не передбачена для впровадження в Українi згiдно з Планом використання радiочастотного ресурсу України; невiдповiдностi обладнання дiючим нормам i стандартам;

подання Мiжвiдомчою комiсiєю з питань лiцензування використання радiочастот негативних висновкiв;

необхiдностi проведення конкурсу або аукцiону.

Держкомзв'язку надає лiцензiю у термiн не пiзнiше 3 робочих днiв з дня надходження документа, що пiдтверджує внесення плати за її видачу. Якщо заявник протягом 30 календарних днiв з дня направлення йому повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї не подав документа, що пiдтверджує знесення плати за видачу лiцензiї, Держкомзв'язку на пiдставi пропозицiй Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот може скасувати рiшення про видачу лiцензiї.

У разi проведення конкурсiв або аукцiонiв порядок внесення плати за видачу лiцензiї визначається Держкомзв'язку.

8. Продовження термiну дiї лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України здiйснюється в порядку, встановленому для її отримання.

9. У разi втрати або пошкодження лiцензiї лiцензiат зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку iз заявою про видачу дублiката лiцензiї за встановленою формою (додаток 4). За видачу дублiката лiцензiї до державного бюджету вноситься плата у розмiрi 85 гривень.

Дублiкат лiцензiї видається лiцензiату протягом 3 робочих днiв з дати отримання вiдповiдної заяви та документа, що пiдтверджує внесення плати.

На бланку лiцензiї праворуч у кутку ставиться штамп "Дублiкат" i дата видачi.

10. Переоформлення лiцензiї проводиться у разi змiни:

найменування юридичної особи (якщо ця змiна не пов'язана з реорганiзацiєю юридичної особи) або прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї лiцензiат зобов'язаний протягом 10 робочих днiв подати Держкомзв'язку заяву за встановленою формою (додаток 5). До заяви додаються документи або їх нотарiально засвiдченi копiї, що пiдтверджують зазначенi змiни.

Якщо при переоформленнi лiцензiї регiон використання радiочастотного ресурсу України, номiнали чи смуги радiочастот, що використовуються, не змiнюються, повторнi висновки Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот не потрiбнi.

Не переоформлена в установлений термiн лiцензiя є недiйсною. Лiцензiя може бути переоформлена за заявою лiцензiата також у разi змiни:

регiонiв використання радiочастотного ресурсу України (зменшення кiлькостi регiонiв або збiльшення кiлькостi мiсць використання радiочастот в межах одного регiону);

зменшення кiлькостi або ширини смуги радiочастот.

Переоформлення лiцензiї проводиться протягом 3 робочих днiв з дня подання заяви разом з вiдповiдними документами у порядку, встановленому для її видачi. До видачi переоформленої лiцензiї дiє ранiше видана лiцензiя.

За переоформлення лiцензiї справляється плата у розмiрi 85 гривень, яка зараховується до державного бюджету.

11. У разi проведення конкурсу або аукцiону одноразовий платiж за видачу лiцензiї визначається вiдповiдно за результатами конкурсу або аукцiону.

12. У разi порушення лiцензiатом лiцензiйних умов чи подання Центром "Укрчастотнагляд" iнформацiї щодо виявлення вiдповiдних порушень або органами державної податкової служби вiдомостей про неповне чи несвоєчасне внесення збору за використання радiочастотного ресурсу України Держкомзв'язку видає вiдповiдне розпорядження про усунення порушень, яке передається (надсилається) лiцензiату не пiзнiше 3 робочих днiв з дати його прийняття.

У разi виникнення надзвичайної ситуацiї, що об'єктивно не дає лiцензiату (або iншому користувачу) змоги використовувати радiочастоти, зазначенi в лiцензiї, мiж ним та Держкомзв'язку укладається вiдповiдна угода про тимчасове припинення дiї лiцензiї.

13. Лiцензiя анулюється у разi:

подання лiцензiатом заяви про її анулювання;

повторного порушення лiцензiатом лiцензiйних умов;

скасування державної реєстрацiї лiцензiата;

подання нотарiально засвiдченої копiї свiдоцтва про смерть фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих користувачем радiочастотного ресурсу для отримання лiцензiї;

встановлення факту передачi лiцензiї чи її копiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для використання радiочастотного ресурсу;

встановлення факту неподання в установлений термiн повiдомлення про змiну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї;

невиконання розпорядження Держкомзв'язку про усунення порушень у мiсячний термiн;

неможливостi лiцензiата забезпечити виконання лiцензiйних умов;

невнесення або внесення в неповному обсязi збору за використання радiочастотного ресурсу України протягом шести мiсяцiв.

Держкомзв'язку приймає рiшення про анулювання лiцензiї протягом 10 робочих днiв з дати виявлення пiдстав для анулювання лiцензiї, яке передається (надсилається) лiцензiату не пiзнiше 3 робочих днiв з дати його прийняття (з обгрунтуванням причин її анулювання).

Копiя рiшення про анулювання лiцензiї надсилається Державнiй податковiй адмiнiстрацiї та Центру "Укрчастотнагляд".

14. Держкомзв'язку веде реєстр лiцензiй за формою згiдно з додатком 6.

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї чи у разi її анулювання усi матерiали передаються на зберiгання в установленому законодавством порядку.

15. Державний нагляд за дотриманням лiцензiйних умов здiйснюється Держкомзв'язку та Центром "Укрчастотнагляд" вiдповiдно до Положення про державний нагляд за використанням радiочастотного ресурсу, яке затверджується Головою Держкомзв'язку та реєструється Мiн'юстом.

Зразки додаткiв 1-6 до Порядку Файл Microsoft Word (21K)

  Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2001 р. N 112

СКЛАД
Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот

Перший заступник Голови Держкомзв'язку - голова Комiсiї.

Начальник управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот Держкомзв'язку - заступник голови Комiсiї.

Начальник Центру "Укрчастотнагляд" - заступник голови Комiсiї.

Начальник вiддiлу лiцензування радiочастот управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот Держкомзв'язку - секретар Комiсiї.

Заступник Голови Держпiдприємництва.

Перший заступник генерального директора НКАУ.

Начальник зв'язку Збройних Сил - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил.

Начальник управлiння радiоелектронної боротьби Генерального штабу Збройних Сил.

Член Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення.

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 листопада 1996 р. N 1330
( 1330-96-п )
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2001 р. N 112)

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот

1. Мiжвiдомча комiсiя з питань лiцензування використання радiочастот (далi - Комiсiя) є постiйно дiючим органом при Держкомзв'язку.

2. Комiсiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-правовими актами з питань лiцензування та використання радiочастотного ресурсу України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комiсiї є:

сприяння ефективному використанню радiочастотного ресурсу;

пiдготовка пропозицiй щодо вдосконалення законодавства у сферi використання радiочастотного ресурсу;

сприяння створенню вiдповiдних умов для iнвестування в галузь зв'язку.

4. Комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:

розглядає заяви про видачу лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України та подає Держкомзв'язку висновки щодо видачi лiцензiй або вiдмови у їх видачi;

подає Держкомзв'язку пропозицiї щодо видiлення радiочастот, переоформлення та анулювання лiцензiй на пiдставах, передбачених законодавством;

вносить Держкомзв'язку пропозицiї щодо кiлькостi, термiнiв дiї та умов видачi лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України;

розглядає результати державного нагляду за дотриманням лiцензiйних умов, здiйснюваного Центром "Укрчастотнагляд", та подає вiдповiднi пропозицiї Держкомзв'язку.

5. Комiсiю очолює перший заступник Голови Держкомзв'язку. Формою роботи Комiсiї є засiдання.

Засiдання Комiсiї вважається правоможним, якщо на ньому присутнi не менше половини її членiв.

6. Висновки та пропозицiї Комiсiї приймаються бiльшiстю голосiв її членiв (у разi рiвного розподiлу голосiв голос голови Комiсiї є вирiшальним) i оформлюються протоколом, який затверджується головою Комiсiї, а в разi його вiдсутностi - заступником, та пiдписується членами Комiсiї.

7. Робочим органом Комiсiї, що забезпечує пiдготовку i оформлення необхiдних документiв, є вiддiл лiцензування радiочастот управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот Держкомзв'язку.

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2001 р. N 112

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України,
якi втратили чиннiсть

1. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1996 р. N 1117 ( 1117-96-п ) "Про лiцензування використання радiочастот" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 494).

2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1996 р. N 1135 ( 1135-96-п ) "Про вдосконалення механiзму використання радiочастотного ресурсу" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 498).

3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 1998 р. N 1452 ( 1452-98-п ) "Про склад Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 37, ст. 1363).

4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1999 р. N 838 ( 838-99-п ) "Про ставки плати за використання радiочастот" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 20, ст. 897).

5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1119 ( 1119-99-п ) "Про призупинення дiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1999 р. N 838" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1186).

6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 1999 р. N 1593 ( 1593-99-п ) "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 1998 р. N 1452" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 35, ст. 1801).

7. Пункт 13 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).