Наказ Лiцензiйної палати України, Державного комiтету зв'язку України вiд 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контроль за їх дотриманням"

Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контроль за їх дотриманням

Наказ Лiцензiйної палати України,
Державного комiтету зв'язку України
вiд 3 березня 1998 року N 31/1049


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
вiд 23 березня 1998 р. за N 188/2628

Вiдповiдно до Законiв України "Про зв'язок", "Про пiдприємництво" та на виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1994 року N 316 "Про Положення про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на здiйснення окремих видiв дiяльностi", вiд 12 вересня 1996 року N 1117 "Про лiцензування використання радiочастот" та вiдповiдно до Положення про Лiцензiйну палату України, затвердженого Указом Президента України вiд 16 липня 1997 року N 648/97, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Iнструкцiю про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контроль за їх дотриманням (надалi - Iнструкцiя) (додається).

2. Управлiнню лiцензування пiдприємницької дiяльностi Лiцензiйної палати України (Хоменко Л. Г.), Управлiнню радiотехнологiй та використання радiочастот Державного Комiтету зв'язку України (Апасов С. I.) у встановленому порядку:

2.1. У п'ятиденний строк подати зазначену Iнструкцiю на державну реєстрацiю в Мiнiстерство юстицiї України.

2.2. Довести Iнструкцiю до вiдома працiвникiв управлiнь Лiцензiйної палати України та управлiнь i вiддiлiв Державного Комiтету зв'язку України.

3. Управлiнню контрольної роботи Лiцензiйної палати України (О. П. Апатенко), Управлiнню радiотехнологiй та використання радiочастот передбачити в планах-графiках роботи перевiрки додержання порядку надання Державним Комiтетом зв'язку України спецiальних дозволiв (лiцензiй) на використання радiочастот, а також дiяльностi суб'єкта пiдприємництва щодо дотримання умов та правил пiдприємницької дiяльностi.

4. Управлiнню державних реєстрiв Лiцензiйної палати України (В. М. Лушнiченко) забезпечити щомiсячне включення iнформацiї про видачу лiцензiй на використання радiочастот Державним Комiтетом зв'язку України до Єдиного лiцензiйного реєстру.

5. Управлiнню радiотехнологiй та використання радiочастот Державного Комiтету зв'язку України (С. I. Апасов) забезпечити публiкацiю затвердженої цим наказом Iнструкцiї в засобах масової iнформацiї.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лiцензiйної палати України В.Т. Музичука та першого заступника Голови Державного Комiтету зв'язку України В. Л. Женжеру.

Голова Лiцензiйної палати України С. I. Третьяков

Голова Державного Комiтету зв'язку України Д. А. Худолiй

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Лiцензiйної палати України,
Державного комiтету зв'язку України
вiд 3 березня 1998 р. N 31/1049

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
23 березня 1998 р. N 188/2628

IНСТРУКЦIЯ
про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контроль за їх дотриманням

1. Загальнi положення

1.1. Ця Iнструкцiя розроблена на основi Законiв України "Про пiдприємництво" та "Про зв'язок", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України: вiд 17.05.94 N 316 "Про положення про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на здiйснення окремих видiв дiяльностi", вiд 12.09.96 N 1117 "Про лiцензування використання радiочастот", вiд 17.09.96 N 1135 "Про вдосконалення механiзму використання радiочастотного ресурсу", вiд 02.11.96 N 1330 "Про затвердження Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот", Положення "Про Лiцензiйну палату України", затвердженого Указом Президента України вiд 16.07.97 N 648/97.

1.2. Метою лiцензування є:

здiйснення єдиної державної полiтики у сферi розподiлу та використання радiочастотного ресурсу України;

забезпечення розвитку в Українi високотехнологiчних систем зв'язку;

створення сприятливих умов для iнвестування в галузь зв'язку, пiдтримка вiтчизняного виробника радiоелектронних засобiв;

координацiя дiяльностi пiдприємств рiзних форм власностi в областi створення i розвитку мереж, систем i служб зв'язку з використанням радiочастот;

забезпечення контролю за дотриманням умов i правил здiйснення дiяльностi в галузi зв'язку суб'єктами пiдприємницької дiяльностi з використанням радiочастот;

забезпечення ефективного використання радiочастотного ресурсу України.

1.3. Iнструкцiя встановлює порядок приймання та розгляду заяв, видачi або вiдмови у видачi, зупинення дiї, продовження, анулювання, визнання такими, що втратили чиннiсть, спецiальних дозволiв (лiцензiй) на використання радiочастот на територiї України.

1.4. Видачу лiцензiй на використання радiочастот здiйснює Державний комiтет зв'язку України на пiдставi рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот.

1.5. Дiя цiєї Iнструкцiї поширюється на всiх суб'єктiв пiдприємництва незалежно вiд їх органiзацiйних форм та форм власностi, якi здiйснюють дiяльнiсть з використанням радiочастот.

2. Лiцензiя

2.1. Лiцензiя на використання радiочастот є офiцiйним документом, що пiдтверджує право суб'єкта пiдприємництва на здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi.

2.2. Лiцензiя оформлюється на захищених бланках встановленого зразка (додаток 1).

2.3. Лiцензiя видається в одному примiрнику.

2.4. Термiн дiї лiцензiї визначається Державним комiтетом зв'язку України, але не може бути менше 3 (трьох) рокiв.

2.5. Лiцензiя пiдписується Першим заступником Голови Державного комiтету зв'язку України, Головою Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування радiочастот i засвiдчується гербовою печаткою Державного комiтету зв'язку України.

2.6. Дiя лiцензiї не поширюється на iнших юридичних чи фiзичних осiб.

2.7. У разi обмеження кiлькостi лiцензiй та за наявностi кiлькох заяв видача лiцензiй може проводитися на конкурснiй основi або за результатами аукцiону. Порядок та умови проведення конкурсiв або аукцiонiв визначаються Державним комiтетом зв'язку України та узгоджуються в установленому порядку.

2.8. За лiцензiї встановлюється плата згiдно з чинним законодавством України.

2.9. Якщо заявник протягом 30 днiв вiд дня отримання повiдомлення про оплату лiцензiї не розрахувався - прийняте рiшення по видачi лiцензiї вважається анульованим.

3. Порядок видачi лiцензiй

3.1. Пiдставою для розгляду питання видачi лiцензiї є заява на видачу лiцензiї на використання радiочастот (додаток 2).

У заявi має бути зазначено:

- для громадянина-пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi громадянина-пiдприємця та паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий та мiсце проживання);

- для юридичних осiб - повне найменування, мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити, органiзацiйно-правова форма, iдентифiкацiйний код;

- мiсце здiйснення пiдприємницької дiяльностi;

- вид дiяльностi, для якої будуть використовуватись радiочастоти (задоволення власних потреб, комерцiйна експлуатацiя);

- телефон, телетайп, факс;

- дiапазон та ширина смуги заявлених частот;

- радiоелектроннi засоби (системи), що будуть використовуватись;

- термiн дiї лiцензiї на використання радiочастот;

- перелiк документiв, що додаються до заяви.

Заява юридичної особи пiдписується керiвником чи заступником керiвника i засвiдчується печаткою.

3.2. Заява подається до Державного комiтету зв'язку України.

3.3. До заяви на отримання лiцензiї додаються такi документи:

- громадянином-пiдприємцем - копiя свiдоцтва про його державну реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та копiї документiв, що засвiдчують рiвень освiти i квалiфiкацiї заявника, необхiдних для здiйснення дiяльностi з використанням радiочастот;

- юридичними особами - копiї засновницьких документiв, а також змiни та доповнення до них на час подачi документiв, копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю пiдприємства;

- заявка вiдповiдної форми для отримання смуги радiочастот в семи примiрниках;

- пояснювальна записка вiдносно побудови мережi в семи примiрниках;

- частотно-територiальне планування на використання радiоелектронних засобiв;

- перелiк нормативно-технiчних документiв, вiдповiдно до яких будуть використовуватися радiочастоти.

На кожен вид зв'язку з використанням радiочастот (згiдно з перелiком у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.09.96 N 1135) подається окрема заява на видачу лiцензiї на використання радiочастот на територiї України та вiдповiднi документи.

3.4. Державний комiтет зв'язку України перевiряє документи, що додаються до заяви, на комплектнiсть, правильнiсть оформлення та вiдповiднiсть їх чинному законодавству; реєструє заяву. Не повний комплект документiв та неналежним чином оформленi заяви реєстрацiї не пiдлягають.

Зареєстрованi документи в двотижневий термiн направляються до Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком (надалi - центр "Укрчастотнагляд") Державного комiтету зв'язку України.

3.5. Спецiалiсти центру "Укрчастотнагляд" розглядають радiочастотнi заявки i пiдбирають, в разi потреби - узгоджують, заявленi радiочастоти та координують необхiднi радiочастоти в заявлених регiонах.

За результатами проведеної роботи центр "Укрчастотнагляд" готує мотивований висновок про наявнiсть вiльних смуг частот, можливiсть та порядок їх використання для дiяльностi заявника i передає його в Державний комiтет зв'язку України для пiдготовки та подання на розгляд Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот.

3.6. Мiжвiдомча комiсiя з питань лiцензування використання радiочастот розглядає документи i готує рiшення про видачу лiцензiї або вiдмову в її видачi, вказуючи пiдстави такої вiдмови.

3.7. На основi рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот Державний комiтет зв'язку України сповiщає заявника письмово про прийняте рiшення, а також про розмiр та порядок оплати вартостi лiцензiї, оформлює лiцензiї встановленої форми, реєструє їх в книзi облiку та видає заявнику пiсля внесення ним встановленої плати за лiцензiю. У разi вiдмови у видачi лiцензiї - направляє заявнику мотивовану вiдповiдь.

3.8. Рiшення про видачу лiцензiї або вiдмова у її видачi приймається протягом 30 днiв з дня реєстрацiї заяви i всiх необхiдних документiв, крiм тих випадкiв, коли потрiбна мiжнародна координацiя заявлених радiочастот.

3.9. У видачi лiцензiї може бути вiдмовлено з наступних причин:

- невiдповiднiсть наданих документiв вимогам цiєї Iнструкцiї;

- статутом суб'єкта пiдприємницької дiяльностi не передбачена дiяльнiсть в галузi зв'язку;

- надання неповної або недостовiрної iнформацiї, що впливає на здiйснення дiяльностi;

- технiчнi пропозицiї щодо розвитку мереж зв'язку не вiдповiдають вимогам Комплексної програми створення єдиної нацiональної системи зв'язку (КП ЄНСЗ);

- вiдсутнiй радiочастотний ресурс для вiдповiдного стандарту радiозв'язку;

- обладнання, яке заявник планує використовувати, не передбачено для впровадження в Українi згiдно з КП ЄНСЗ;

- невiдповiднiсть передбачених послуг дiючим нормам, стандартам;

- якщо iснує фальсифiкацiя даних або документiв, що додаються до заяви;

- є обгрунтованi негативнi висновки Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот;

- вiдсутнi вiльнi смуги частот;

- за результатами конкурсу або аукцiону.

3.10. Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї направляється заявнику у письмовiй формi. Рiшення може бути оскаржено заявником до суду або арбiтражного суду.

3.11. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї приймається у разi:

- ненадання послуг зв'язку в строки, визначенi лiцензiєю;

- надання недостовiрної iнформацiї про надання послуг зв'язку;

- недодержання вимог нормативно-технiчних документiв та галузевих правил, що регламентують здiйснення дiяльностi;

- використання несертифiкованого в Українi обладнання;

- неусунення зауважень щодо порушення умов дiяльностi за лiцензiєю у встановлений термiн. Якщо обставини або умови, що викликали зупинення дiї лiцензiї, усуненi у встановлений строк, то її дiя поновлюється в повному обсязi. Час, на який зупинялась дiя лiцензiї, включається в загальний термiн дiї лiцензiї. Рiшення про поновлення дiї лiцензiї приймається Мiжвiдомчою комiсiєю з питань лiцензування використання радiочастот на пiдставi обгрунтованих письмових пояснень про усунення порушень та вжитих заходiв;

- iнших випадках, обумовлених чинним законодавством України.

3.12. Лiцензiя може бути анульована через такi причини:

- неусунення у встановленi строки обставин, що викликали зупинення дiї лiцензiї;

- постiйне порушення умов лiцензiї на використання радiочастот;

- встановлення факту недобросовiсної конкуренцiї в дiяльностi лiцензiата (за поданням Антимонопольного комiтету України);

- при з'ясуваннi, що лiцензiя була видана на пiдставi недостовiрних даних;

- подальша дiяльнiсть за лiцензiєю або використання обладнання загрожують нацiональнiй безпецi, оборонi, суспiльним iнтересам держави;

- за бажанням власника лiцензiї (у письмовiй формi);

- якщо лiцензiат не розпочав дiяльнiсть за лiцензiєю протягом шести мiсяцiв вiд дня видачi лiцензiї i не обгрунтував затримку початку дiяльностi.

У разi анулювання лiцензiї на використання радiочастот пiдприємство може звернутися iз заявою на видачу нової лiцензiї.

3.13. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї або її анулювання доводиться до вiдома Державної податкової адмiнiстрацiї України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

Рiшення про зупинення дiї або анулювання лiцензiї повiдомляється лiцензiату в письмовiй формi.

3.14. Продовження термiну дiї лiцензiї здiйснюється у порядку, встановленому для її отримання. Заява на продовження термiну дiї лiцензiї подається не пiзнiше 30 днiв до закiнчення строку її дiї по формi, що затверджується Державним комiтетом зв'язку України. До заяви додається iнформацiя щодо виконання умов лiцензiї та акт перевiрки дiяльностi лiцензiата органом державного нагляду за зв'язком України.

3.15. Лiцензiя втрачає чиннiсть з моменту:

- прийняття Мiжвiдомчою комiсiєю з питань лiцензування використання радiочастот, Держкомзв'язку чи Лiцензiйною палатою України рiшення про анулювання дiї лiцензiї;

- скасування державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

- закiнчення термiну дiї лiцензiї.

4. Особливi умови та правила використання радiочастот

4.1. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що отримав лiцензiю, повинен дотримуватися таких умов та правил дiяльностi:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України в галузi зв'язку;

- використовувати придатнi для застосування в Єдинiй нацiональнiй системi зв'язку України перспективнi технiчнi засоби та програмнi продукти, якi сертифiкованi в Українi;

- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо забезпечення потреб оборони i безпеки держави;

- дотримуватись встановленого Держкомзв'язку порядку пiдключення своїх мереж до мереж iнших власникiв;

- дотримуватись строкiв початку дiяльностi за лiцензiєю;

- виконувати вимоги нормативно-технiчних документiв i правил, що регламентують використання радiочастотного ресурсу та радiоелектронних засобiв;

- вносити до Державного бюджету України плату за використання радiочастотного ресурсу згiдно з чинним законодавством.

Особливi умови лiцензiй стосуються якостi зв'язку, дiяльностi при надзвичайних обставинах, якi впливають на виконання умов лiцензiй, економiчної ефективностi використання радiочастот, сплати лiцензiатами всiх встановлених платежiв за користування радiочастотами.

5. Контроль за додержанням установлених правил використання радiочастот

5.1. Контроль за додержанням особливих умов та правил використання радiочастот здiйснюється Державним комiтетом зв'язку України, Лiцензiйною палатою України, iншими уповноваженими органами, на якi покладено контроль згiдно з чинним законодавством. Вони мають право:

- отримувати данi, пов'язанi з дiяльнiстю за лiцензiєю, а також виконувати перевiрку цiєї дiяльностi на мiсцi;

- вимагати вiд власникiв лiцензiй виконувати її умови;

- проводити iнспекцiю на будь-якому об'єктi лiцензiата з метою перевiрки: вiдповiдностi його технiчним характеристикам; умов експлуатацiї; дотримання технiки безпеки та iнших вказаних в лiцензiї вимог.

5.2. Власник лiцензiї при перевiрках зобов'язаний надавати необхiднi документи щодо дiяльностi згiдно з отриманою лiцензiєю, а також дозволяти допуск в примiщення, де розташованi лiцензiйнi радiоелектроннi засоби, пристрої уведення та зняття iнформацiї, та представляти базу даних згiдно з чинним законодавством.

5.3. При виявленнi порушень особливих умов i правил використання радiочастот, передбачених лiцензiєю, Мiжвiдомча комiсiя з питань лiцензування використання радiочастот, Держкомзв'язку України або Лiцензiйна палата України приймає рiшення про усунення порушень чи зупинення дiї лiцензiї на визначений термiн або до усунення цих порушень. У випадку їх неусунення у встановлений строк може бути прийняте рiшення про анулювання лiцензiї.

5.4. При повторному або грубому порушеннi умов та правил здiйснення дiяльностi з використанням радiочастот Мiжвiдомча комiсiя з питань лiцензування використання радiочастот, Держкомзв'язку України або Лiцензiйна палата України може прийняти рiшення про анулювання лiцензiї.

5.5. Якщо протягом термiну дiї лiцензiї вiдбудеться змiна мiсцезнаходження, номерiв телефонiв, факсiв тощо, лiцензiат повинен у тижневий термiн повiдомити про це Державний комiтет зв'язку України. У разi зiпсування лiцензiї, її втрати або змiни назви пiдприємства, його органiзацiйної форми слiд у тижневий термiн повiдомити про це лiцензiара i надати всi потрiбнi документи. Невиконання зазначених умов тягне за собою зупинення дiї або анулювання лiцензiї.

5.6. Непереоформлена лiцензiя не дає права на здiйснення дiяльностi в галузi зв'язку.

6. Облiк виданих лiцензiй

Державний комiтет зв'язку веде реєстр виданих лiцензiй та публiкує їх перелiк у засобах масової iнформацiї.

Державний комiтет зв'язку України щомiсячно надає Лiцензiйнiй палатi України iнформацiю про виданi лiцензiї (на бланках або технiчних носiях) для включення їх до Єдиного державного лiцензiйного реєстру. У разi змiни даних, що становлять iнформацiйний фонд реєстру, лiцензiат повинен у мiсячний термiн повiдомити про це Лiцензiйну палату.

Зразки додаткiв 1-2 до Iнструкцiї про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контролю за їх дотриманням
Файл Microsoft Word (6,5K)