Наказ Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi"

Про затвердження Положення про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi

Наказ Головного управлiння з питань радiочастот
при Кабiнетi Мiнiстрiв України
вiд 30 березня 1998 року N 5

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 квiтня 1998 р. за N 264/2704

На виконання п. 4.3 протоколу N 17 засiдання Державної комiсiї з питань зв'язку i радiочастот вiд 11 сiчня 1997 року та вiдповiдно до Закону України "Про зв'язок" i Положення про ГУРЧ при Кабiнетi Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.94 N 771, завершено розроблення та узгодження Положення про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi. У зв'язку з цим НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi (додається).

2. Ввести у дiю Положення про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї.

3. Покласти контроль за виконанням цього наказу на заступника начальника ГУРЧ Кожем'якiна П. I.

Начальник Головного управлiння I. П. Мiхальчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управлiння з питань радiочастот
при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 5

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 квiтня 1998 р. за N 264/2704

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi

1. Загальнi положення

1.1. Згiдно iз Законом України "Про зв'язок" та iншими чинними законодавчими актами України регулювання використання радiочастотного ресурсу (РЧР) та орбiтальних позицiй супутникiв зв'язку є виключним правом держави i здiйснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.2. Мiжнародна координацiя радiочастотних присвоєнь є складовою процесу управлiння i регулювання РЧР.

1.3. Вимоги Положення про порядок здiйснення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi (далi - Положення) поширюються на органи державного управлiння i регулювання РЧР України.

2. Органiзацiйнi основи проведення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь

2.1. Органiзацiю та проведення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь з Адмiнiстрацiями зв'язку iноземних держав та подання матерiалiв з цих питань до Мiжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) здiйснює Адмiнiстрацiя зв'язку України або безпосередньо, або доручає виконувати це Українському державному центру радiочастот та нагляду за зв'язком Укрчастотнагляд (далi - Укрчастотнагляд).

2.2. Пiдготовку матерiалiв для проведення мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь здiйснює Укрчастотнагляд на пiдставi отриманих заявок.

Укрчастотнагляд регулярно вiдстежує i аналiзує перiодичнi циркуляри МСЕ щодо нових частотних присвоєнь, вiдповiдно реагує на них та своєчасно iнформує про них частотокористувачiв та установи, яких це може стосуватися.

2.3. Мiнiстерства, вiдомства, оператори та iншi юридичнi та фiзичнi особи, радiочастотнi присвоєння яких потребують мiжнародно-правового захисту, подають необхiднi документи з цього приводу до Укрчастотнагляду.

2.4. Координацiя та контроль за роботою спецiально уповноважених Кабiнетом Мiнiстрiв України органiв - Укрчастотнагляду та Центрального управлiння радiоелектронної боротьби Генерального штабу Збройних Сил України (ЦУ РЕБ) - покладається на ГУРЧ.

3. Порядок проведення робiт з мiжнародної координацiї радiочастотних присвоєнь в Українi

3.1. Мiжнародна координацiя - це погодження будь-якою Адмiнiстрацiєю зв'язку нового частотного присвоєння або частотного присвоєння, що модифiкується, з iншою Адмiнiстрацiєю зв'язку, служби якої можуть зачiпатися даним частотним присвоєнням.

Для систем супутникового зв'язку мiжнародна координацiя частотних присвоєнь мiстить також i координацiю вiдповiдних орбiтальних позицiй.

3.2. Будь-яке нове частотне присвоєння або таке, що модифiкується, а також частотне присвоєння, яке вводиться у дiю вiдповiдно до частотного плану мiжнародної угоди, має бути апробовано стосовно можливого створення шкiдливих завад iноземним станцiям, що мають право на мiжнародне визнання та захист.

3.3. Станцiї, що мають право на мiжнародний захист, - це станцiї з вiдповiдним мiжнародним статусом.

3.4. Мiжнародний статус станцiї передбачає її вiдповiднiсть Таблицi розподiлу частот РР та реєстрацiю у Мiжнародному довiдковому частотному реєстрi МСЕ чи у частотних планах мiжнародних угод.

3.5. Процедури мiжнародної координацiї мiж Адмiнiстрацiями зв'язку (форма запиту на координацiю, порядок та термiни обмiну iнформацiєю, що стосується координацiї) визначаються РР та вiдповiдними мiжнародними угодами.

3.6. При виникненнi труднощiв, пов'язаних iз проведенням координацiї, Адмiнiстрацiя зв'язку, що подала запит, а також Адмiнiстрацiя зв'язку, якiй цей запит направлений, можуть звернутися до Бюро радiозв'язку МСЕ (БР МСЕ) з проханням щодо надання потрiбної технiчної допомоги.

3.7. БР МСЕ, отримавши вищезазначений запит, надає всю потрiбну та можливу допомогу щодо проведення координацiї.

3.8. Адмiнiстрацiї зв'язку доводять результати координацiї до вiдома БР МСЕ.

3.9. Мiжнародну координацiю слiд проводити з урахуванням Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот та перспективних планiв використання РЧР України.

3.10. Координацiя може не проводитися стосовно тих частотних присвоєнь, для яких це передбачено мiжнародними угодами, за умови виконання вiдповiдних вимог цих мiжнародних угод.

3.11. Координацiю частотних присвоєнь служб радiозв'язку України з iншими Адмiнiстрацiями зв'язку, а також координацiю тих частотних присвоєнь служб радiозв'язку iнших Адмiнiстрацiй зв'язку, якi направленi Адмiнiстрацiї зв'язку України, здiйснює Адмiнiстрацiя зв'язку України у визначеному порядку.

4. Мiжнародно-правовий захист радiочастотних присвоєнь в Українi

4.1. Право на мiжнародне визнання i, отже, на мiжнародний захист вiд шкiдливих завад мають станцiї з вiдповiдним мiжнародним статусом.

4.2. Про кожне частотне присвоєння потрiбно заявити до БР МСЕ за таких обставин:

- якщо використання даної частоти може спричинити завади iншiй Адмiнiстрацiї;

- якщо дана частота має бути використана для мiжнародного радiозв'язку;

- якщо бажано отримати мiжнародне визнання використання даної частоти.

4.3. БР МСЕ включає отриману заявку на частотне присвоєння до щотижневого циркуляра МСЕ або до його спецiальних секцiй, якi стосуються вiдповiдних мiжнародних угод; публiкацiя отриманої частотної заявки здiйснюється у визначенi строки.

4.4. Адмiнiстрацiя зв'язку України, дiзнавшись iз щотижневого циркуляра МСЕ про заявлене нове частотне присвоєння, яке не було з нею скоординоване, але, на думку Адмiнiстрацiї, зачiпає її станцiю, може сповiстити БР МСЕ та Адмiнiстрацiю зв'язку, що подала заявку, про необхiднiсть проведення координацiї. Процедури та строки такого повiдомлення визначенi у РР та у вiдповiдних мiжнародних угодах.

4.5. БР МСЕ, отримавши згадане повiдомлення, здiйснює його експертизу та проводить вiдповiднi консультацiї з зацiкавленими Адмiнiстрацiями зв'язку.

4.6. Якщо БР МСЕ дiйде висновку щодо потреби проведення зазначеної вище координацiї, то про це сповiщаються зацiкавленi Адмiнiстрацiї зв'язку.

4.7. До проведення зазначеної координацiї БР МСЕ призупиняє всi подальшi дiї щодо реєстрацiї чи внесення до частотного плану мiжнародної угоди заявленого частотного присвоєння.

4.8. Пiсля успiшного завершення координацiї або за вiдсутностi потреби у координацiї БР МСЕ вносить заявлене частотне присвоєння до частотного плану мiжнародної угоди та/або записує його до Мiжнародного довiдкового частотного реєстру разом iз датою отримання заявки.

4.9. Процедури заявлення частотних присвоєнь у БР МСЕ для реєстрацiї у Мiжнародному довiдковому частотному реєстрi та/або для внесення у частотнi плани мiжнародних угод визначенi у РР та у вiдповiдних мiжнародних угодах.

5. Взаємодiя спецiально уповноважених Кабiнетом Мiнiстрiв України радiочастотних органiв щодо питань, пов'язаних з координацiєю радiочастотних присвоєнь

5.1. Розгляд заяв на координацiю радiочастотних присвоєнь, якi надiйшли вiд Адмiнiстрацiй зв'язку iноземних держав.

5.1.1. При отриманнi заяв, якi надiйшли на мiжнародну координацiю, Укрчастотнагляд направляє вiдповiднi документи (згiдно з узгодженими формами) до ЦУ РЕБ Генерального штабу Збройних Сил України.

5.1.2. ЦУ РЕБ проводить аналiз щодо ЕМС iз РЕЗ вiйськової пiдсистеми та надсилає до Укрчастотнагляду мотивованi висновки (згiдно з дiючими методиками) у взаємоузгоджений термiн пiсля отримання вищезгаданих документiв, але не пiзнiше нiж через 50 дiб.

5.2. Забезпечення мiжнародного статусу частотних присвоєнь РЕЗ вiйськового призначення.

5.2.1. ЦУ РЕБ надає до Укрчастотнагляду заяви щодо отримання мiжнародного статусу частотних присвоєнь РЕЗ вiйськового призначення згiдно з узгодженою формою.

5.2.2. Пiсля проведення мiжнародної координацiї (у разi потреби) та реєстрацiї в МСЕ Укрчастотнагляд повiдомляє про це ЦУ РЕБ у взаємоузгоджений термiн, але не пiзнiше нiж через 30 дiб.

5.3. Укладення двостороннiх або багатостороннiх угод з iноземними державами щодо мiжнародної координацiї частотних присвоєнь.

5.3.1. Пiдготовка угод, протоколiв тощо з iноземними державами щодо мiжнародної координацiї частотних присвоєнь здiйснюється Укрчастотнаглядом iз залученням повноважних представникiв ЦУ РЕБ.

Укладення угод, протоколiв тощо з iноземними державами щодо мiжнародної координацiї частотних присвоєнь здiйснює Адмiнiстрацiя зв'язку України, при цьому питання, що стосуються розподiлення або видiлення смуг радiочастот (радiочастот, радiочастотних каналiв), погоджуються ГУРЧ.

5.3.2. Питання, якi пiдлягають внесенню до угод, надаються до ЦУ РЕБ в узгоджений термiн до початку роботи з пiдготовки угод.

5.3.3. Порядок укладення угод, протоколiв тощо з вiдповiдними вiйськовими радiочастотними органами iноземних держав у смугах вiйськового використання визначається окремим положенням.