Наказ Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контроль за їх дотриманням"

Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi суб'єктам пiдприємницької дiяльностi лiцензiй на використання радiочастот, умови та правила здiйснення цiєї дiяльностi i контроль за їх дотриманням

Наказ Головного управлiння з питань радiочастот
при Кабiнетi Мiнiстрiв України
вiд 10 листопада 1998 року N 25


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
10 сiчня 1999 р. за N 11/3304

З метою вдосконалення механiзмiв державного управлiння i регулювання використання радiочастотного ресурсу, вiдповiдно до Закону України "Про зв'язок" та Положення про Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.94 N 771, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Iнструкцiю про порядок приймання та розгляду заявок на усунення радiозавад (додається).

2. Iнструкцiю про порядок приймання та розгляду заявок на усунення радiозавад ввести в дiю через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

3. Контроль за порядком приймання та розгляду заявок на усунення радiозавад покласти на вiддiл координацiї та контролю роботи радiочастотних органiв ГУРЧ.

4. Першому заступнику начальника Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України - Сiтало О. Т. забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

В. о. НачальникаГоловного управлiння О. Т. Сiтало

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Генерального штабу - Перший заступник Мiнiстраоборони України
В. П. Шкiдченко

Заступник Голови Службибезпеки України
Л. В. Деркач

Начальник Українського державногоцентру радiочастот та наглядуза зв'язком
I. К. Нестеренко

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управлiння
з питань радiочастот при
Кабiнетi Мiнiстрiв Українивiд
10 листопада 1998 р. N 25

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
10 сiчня 1999 р. за N 11/3304

IНСТРУКЦIЯ
про порядок приймання та розгляду заявок на усунення радiозавад

Iнструкцiя про порядок приймання та розгляду заявок на усунення радiозавад (далi - iнструкцiя) розроблена на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1997 р. N 239 "Про спецiально уповноваженi органи з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою".

1. Загальнi положення

1.1. Iнструкцiя визначає порядок приймання, розгляду заявок та виконання робiт щодо виявлення й усунення дiї неприпустимих радiозавад радiоелектронним засобам в їх роботi вiд iнших радiоелектронних засобiв (РЕЗ) i радiовипромiнювальних пристроїв (РВП). 1.2. Приймання, розгляд заявок на усунення радiозавад та виконання робiт щодо їх виявлення та усунення проводить той спецiально уповноважений орган, який оформив дозвiл на використання радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв, що зазнали впливу радiозавад.

1.3. Виконання робiт щодо усунення джерел неприпустимих радiозавад, при необхiдностi - оформлення приписiв про усунення виявлених порушень користувачевi радiоелектронного засобу або радiовипромiнювального пристрою, що створює неприпустимi радiозавади, органiзує i проводить той спецiально уповноважений орган, який оформив дозвiл на використання радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв, що створюють радiозавади.

1.4. Роботи з дослiдження електромагнiтної обстановки в зонi виникнення радiозавад та виявлення джерел їх утворення, якщо це не встановлено заявником, проводять органи, якi визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.03.97 N 239 "Про спецiально уповноваженi органи з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою": Управлiння радiоелектронної боротьби Генерального штабу Збройних Сил - у смугах радiочастот вiйськового та спiльного використання, в частинi вiйськових користувачiв, та Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком - у смугах радiочастот цивiльного та спiльного використання, в частинi цивiльних користувачiв (далi - спецiально уповноваженi органи). За потреби спецiально уповноваженi органи взаємодiють при виконаннi зазначених робiт.

1.5. Користувачi радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв з метою запобiгання та усунення радiозавад iншим радiоелектронним засобам зобов'язанi:

виконувати вимоги до використання радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв, якi визначенi дозволом на їх використання;

виконувати вимоги до частотних, територiальних та iнших обмежень на роботу своїх радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв, якi запроваджуються вiдповiдно до Положення про порядок запровадження тимчасових обмежень на використання окремих смуг (номiналiв) радiочастот на територiї України, затвердженого наказом Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 17.07.97 N 13 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 24.12.97 за N 618/2422;

здiйснювати перевiрку параметрiв випромiнювання власних радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв та негайно вживати заходiв щодо приведення їх у вiдповiднiсть з дiючими нормами та з умовами, що визначенi у дозволi.

1.6. Користувачi радiоелектронних засобiв або радiовипромiнювальних пристроїв мають право:

при виникненнi радiозавад роботi власним радiоелектронним засобам або радiовипромiнювальним пристроям звертатись, згiдно з визначеним цiєю iнструкцiєю порядком, до вiдповiдного спецiально уповноваженого органу для усунення радiозавад вiд iнших РЕЗ i РВП.

1.7. Спiрнi питання мiж користувачем радiоелектронних засобiв та спецiально уповноваженим органом, що можуть виникнути у ходi усунення радiозавад, вирiшуються згiдно з чинним законодавством.

1.8. Посадовi особи спецiально уповноважених органiв при виконаннi робiт щодо виявлення та усунення радiозавад дiють у межах своєї компетенцiї.

2. Порядок i термiни розгляду заявок на усунення радiозавад та оформлення документацiї

2.1. Заявки вiд юридичних або фiзичних осiб приймаються, як правило, у письмовому виглядi, шляхом заповнення Картки облiку умов експлуатацiї радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв (додаток 1). Приймання заявок на усунення радiозавад, якi розглядаються позачергово, припустиме телефоном з подальшим поданням письмової заявки.

2.2. Розгляд заявок на усунення радiозавад проводиться згiдно з черговiстю їх надходження. Позачергово розглядаються заявки на усунення радiозавад радiоелектронним засобам, що забезпечують безпеку людського життя, об'єктiв ядерної енергетики, польотiв у повiтряному просторi України, урядовий зв'язок, нацiональну безпеку держави.

2.3. Встановлюються такi термiни виконання робiт по виявленню та усуненню радiозавад:

- у випадках розгляду позачергових заявок в межах обласного центру - не бiльше 1 доби, поза межами обласного центру - не бiльше 3 дiб;

- у випадках, якi не потребують пошуку джерел радiозавад, - не пiзнiше як за 5 дiб;

- якщо потрiбен пошук джерел радiозавад, то не пiзнiше як через 30 дiб.

2.4. У випадках, коли з об'єктивних причин роботи з усунення радiозавад не можуть бути виконанi в повному обсязi у визначенi термiни, строки виконання робiт можуть бути продовженi рiшенням Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України на пiдставi вмотивованих нагальною потребою висновкiв спецiально уповноважених органiв щодо проведення науково-дослiдних робiт.

2.5. Строк розгляду заявок на усунення радiозавад обчислюється з дня її отримання спецiально уповноваженим органом.

2.6. Облiк заявок на усунення радiозавад i висновкiв їх обстеження провадиться в Журналi облiку заявок на усунення радiозавад (додаток 2). Заявки реєструються в даному журналi в день надходження їх до спецiально уповноваженого радiочастотного органу.

2.7. Службовi документи по заявках заявнику не надаються i iнформацiя, в них умiщена, не доводиться до його вiдома.

2.8. Заявки на усунення радiозавад та вiдповiднi документи зберiгаються в справах спецiально уповноваженого органу 15 рокiв.

3. Порядок виконання робiт з усунення радiозавад

3.1. Якщо за результатами обстеження джерела радiозавади встановленi будь-якi порушення тих умов використання радiоелектронних засобiв чи радiовипромiнювальних пристроїв, якi визначенi дозволом на їх експлуатацiю та дiючими нормами, яких припустився користувач, то представником спецiально уповноваженого органу оформлюється користувачу припис про усунення виявлених порушень.

3.2. Користувач радiоелектронного засобу або радiовипромiнювального пристрою, що створює неприпустимi радiозавади, повинен у термiн, який визначено приписом, вжити всiх належних заходiв щодо усунення дiї радiозавади, про що письмово повiдомити спецiально уповноважений орган.

3.3. У випадках невиконання вимог припису у визначений термiн до користувачiв радiоелектронного засобу, що створює радiозавади, застосовуються санкцiї згiдно iз чинним законодавством.

3.4. Якщо радiозавади створює радiоелектронний засiб або радiовипромiнювальний пристрiй, у користувача якого вiдсутнiй дозвiл на його використання, то роботу такого радiоелектронного засобу або радiовипромiнювального пристрою негайно припиняють, а до його користувача застосовують санкцiї згiдно з чинним законодавством.

3.5. Спецiально уповноважений орган письмово повiдомляє заявника - у термiни, визначенi в пунктах 2.3 та 2.4 цiєї iнструкцiї - про заходи, вжитi для усунення заважаючої дiї радiозавади. Контроль за виконанням робiт за заявкою на усунення радiозавад здiйснюється спецiально уповноваженим органом до отримання вiд заявника пiдтвердження про вiдсутнiсть радiозавад, але не пiзнiше як через 15 дiб пiсля направлення йому повiдомлення про усунення дiї радiозавади.

Зразки додаткiв 1-2 до Iнструкцiї про порядок приймання та розгляду заявок на усунення радiозавад
Файл Microsoft Word (9K)