Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України N 82 вiд 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управлiння номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Про затвердження Положення про управлiння номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
N 82 вiд 25.04.2002


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 травня 2002 р. за N 454/6742

Вiдповiдно до Закону України "Про зв'язок", з метою упорядкування розподiлу, присвоєння, облiку номерного ресурсу, контролю за його використанням, врегулювання питань взаємодiї операторiв електрозв'язку мiж собою в процесi розбудови мереж електрозв'язку у складi мереж електрозв'язку загального користування України
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про управлiння номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України (далi - Положення), що додається.

2. Цей наказ поширити на операторiв електрозв'язку мереж електрозв'язку загального користування, в тому числi на операторiв електрозв'язку мереж подвiйного призначення.

3. Управлiнню стратегiї розвитку та науково-технiчної полiтики Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України визначити перелiк визначених установ та вiдпрацювати порядок взаємодiї Адмiнiстрацiї зв'язку України з визначеними установами.

4. Українському державному центру радiочастот та нагляду за зв'язком "Укрчастотнагляд" проводити перевiрки наявностi дозволу на використання номерного ресурсу та його використання згiдно з вимогами Положення.

5. Українському науково-дослiдному iнституту зв'язку (Хиленко В.В.) включити Положення до Iнформацiйного покажчика нормативних документiв галузi зв'язку.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України Проживальського О.П.

Голова Державного комiтету зв'язку
та iнформатизацiї України
C. О. Довгий

ПОГОДЖЕНО
вiд Антимонопольного комiтету України
Голова комiтету
О.О.Костусєв

ПОГОДЖЕНО
вiд Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва
Голова комiтету
О.В.Кужель

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 25.04.2002 N 82

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 травня 2002 р. за N 454/6742

ПОЛОЖЕННЯ
про управлiння номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України

1. Загальнi положення

1.1. Положення про управлiння номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до Закону України "Про зв'язок", Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування, затверджених наказом Держкомзв'язку України вiд 21.06.99 N 113 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2000 за N 79/4300, Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), затверджених наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 13.02.01 N 33/16 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 05.03.2001 за N 194/5385, Порядку створення системи та плану нумерацiї телефонної мережi загального користування, затвердженого наказом Держкомзв'язку України вiд 25.06.99 N 124 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 23.09.99 за N 644/3937.

1.2. Це Положення призначене для упорядкування розподiлу, присвоєння, облiку номерного ресурсу, контролю за його використанням, врегулювання питань взаємодiї операторiв електрозв'язку мiж собою в процесi розбудови мереж електрозв'язку у складi мереж електрозв'язку загального користування (далi - МЗЗК).

1.3. Дiя цього Положення поширюється на визначенi Адмiнiстрацiєю зв'язку установи, операторiв мереж електрозв'язку загального користування всiх форм власностi.

1.4. Номерний ресурс МЗЗК є обмеженим ресурсом, що не вiдновлюється, i потребує управлiння з метою його ефективного використання.

Управлiння номерним ресурсом здiйснює Адмiнiстрацiя зв'язку України.

1.5. У цьому Положеннi термiни вживаються у такому значеннi: номерний ресурс МЗЗК України (далi - номерний ресурс) - ємнiсть номерного простору, яка використовується для позначення (iдентифiкацiї) мереж, послуг, пристроїв та iн. в МЗЗК України;

управлiння номерним ресурсом - формування, створення та змiна системи та плану нумерацiї МЗЗК, призначення, первинний розподiл, присвоєння номерного ресурсу, облiк, нагляд за його використанням та скасування дозволiв на використання номерного ресурсу;

визначена установа - пiдприємство, установа чи органiзацiя з числа тих, що входять до сфери управлiння Адмiнiстрацiї зв'язку, яка залучається до пiдготовки пропозицiй щодо номерного ресурсу;

оператор МЗЗК (далi - оператор) - пiдприємство, що здiйснює свою господарську дiяльнiсть для забезпечення функцiонування засобiв, споруд та мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку;

призначення - визначення номерiв для органiзацiї вiдповiдних мереж електрозв'язку, надання послуг зв'язку;

розподiл - видiлення номерного ресурсу iз визначеного дiапазону номерiв для надання послуг електрозв'язку;

первинний розподiл - видiлення номерiв операторам;

вторинний розподiл - видiлення номерiв оператором їх споживачам;

присвоєння - надання дозволу на використання номерного ресурсу iз визначеного дiапазону;

дозвiл на використання номерного ресурсу - офiцiйний документ, виданий Адмiнiстрацiєю зв'язку, який засвiдчує право юридичної чи фiзичної особи на використання конкретного номерного ресурсу за вiдповiдним призначенням на визначенiй мережi електрозв'язку адмiнiстративно-територiальної одиницi;

задiяний номерний ресурс - реалiзована, монтована номерна ємнiсть об'єкта МЗЗК;

пункт сигналiзацiї мережi спiльноканальної сигналiзацiї N 7 (далi - пункт сигналiзацiї мережi СКС-7) - вузол мережi СКС-7, який забезпечує формування, передачу, приймання та обробку сигнальних повiдомлень чи їх трансляцiю до iншого пункту сигналiзацiї, чи обидвi цi операцiї разом;

транзитний пункт сигналiзацiї мережi СКС-7 - пункт сигналiзацiї мережi СКС-7, який забезпечує транзит сигнальних повiдомлень, тобто їхню трансляцiю до iншого пункту сигналiзацiї;

кiнцевий пункт сигналiзацiї мережi СКС-7 - пункт сигналiзацiї мережi СКС-7, який забезпечує формування, передачу власних сигнальних повiдомлень та приймання, обробку сигнальних повiдомлень, якi адресованi йому;

код пункту сигналiзацiї мережi СКС-7 - код пункту сигналiзацiї мережi СКС-7, який використовується для розпiзнання пункту на мережi СКС-7 i видiляється конкретному пункту сигналiзацiї iз ресурсу кодiв пунктiв сигналiзацiї мережi СКС-7;

серiйний номер - телефонний номер, пiд яким згруповано включення двох i бiльше каналiв зв'язку таким чином, що виклик за цим номером може надiйти на вiльний канал цiєї групи;

номерний ресурс оператора - ємнiсть номерного простору, присвоєного Адмiнiстрацiєю зв'язку оператору для використання.

2. Принципи управлiння номерним ресурсом МЗЗК

2.1. Управлiння номерним ресурсом здiйснюється на засадах вiдкритостi, недискримiнацiйностi i об'єктивностi.

2.2. Присвоєння та використання номерного ресурсу здiйснюється в порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

2.3. Управлiння номерним ресурсом спрямовується на забезпечення:

- лiбералiзацiї ринку зв'язку та розвитку добросовiсної конкуренцiї;

- доступностi номерного ресурсу усiм операторам для впровадження, надання i розвитку послуг електрозв'язку;

- введення географiчних i негеографiчних номерiв при потребi;

- резервної ємностi номерiв.

2.4. Номерний ресурс присвоюється Адмiнiстрацiєю зв'язку оператору на термiн, що вiдповiдає термiну дiї лiцензiї на певний вид дiяльностi у галузi зв'язку. При присвоєннi номерного ресурсу Адмiнiстрацiя зв'язку встановлює термiн задiяння номерного ресурсу.

2.5. Номерний ресурс присвоюється виключно для використання в установленому законодавством порядку.

2.6. В iнтересах розширення номерного ресурсу (номенклатури послуг електрозв'язку) Адмiнiстрацiя зв'язку приймає рiшення про змiну структури, простору нумерацiї МЗЗК, присвоєного номерного ресурсу та органiзує їх реалiзацiю.

2.7. План нумерацiї телефонної мережi загального користування України, у межах якої працюють оператори, повинен вiдповiдати положенням Порядку створення системи та плану нумерацiї телефонної мережi загального користування України.

2.8. Коди мереж сигналiзацiї у складi нумерацiї мережi СКС-7 та коди пунктiв сигналiзацiї мережi СКС-7 видiляються згiдно з керiвним нормативним документом "Спiльноканальна сигналiзацiя N 7. Нацiональна версiя України. Правила користування у телефоннiй мережi загального користування. Версiя 2.0", затвердженим наказом Держкомзв'язку України вiд 31.07.2000 N 111.

3. Функцiї Адмiнiстрацiї зв'язку:

3.1. Формування, створення, змiна та удосконалення системи та плану нумерацiї МЗЗК.

3.2. Призначення, розподiл, присвоєння кодiв мереж, кодiв зон нумерацiї, номерiв у межах зон нумерацiї, серiйних номерiв, кодiв послуг, кодiв мереж у складi нумерацiї мережi СКС-7, кодiв пунктiв сигналiзацiї мережi СКС-7, iдентифiкацiйних кодiв, кодiв, видiлених Українi Мiжнародним Союзом Електрозв'язку.

3.3. Розподiл, присвоєння номерiв вузлiв екстрених та довiдково-iнформацiйних служб.

3.4. Розробка унiфiкованих кодiв додаткових послуг цифрових автоматичних телефонних станцiй.

3.5. Облiк i аналiз використання номерного ресурсу.

3.6. Контроль та координацiя дiяльностi операторiв в частинi використання номерного ресурсу.

3.7. Вирiшення науково-технiчних питань, що виникають у ходi управлiння номерним ресурсом.

3.8. Видання нормативних документiв, пов'язаних iз дiяльнiстю з управлiння номерним ресурсом.

3.9. Здiйснення мiжнародного спiвробiтництва з питань нумерацiї.

3.10. Iншi функцiї, визначенi законодавством.

3.11. З метою оптимiзацiї дiяльностi з управлiння номерним ресурсом Адмiнiстрацiя зв'язку покладає на визначенi установи такi функцiї:

3.11.1. Пiдготовка пропозицiй для Адмiнiстрацiї зв'язку з формування, створення, змiни, удосконалення системи та плану нумерацiї МЗЗК, первинного розподiлу та присвоєння номерного ресурсу.

3.11.2. Створення та пiдтримка головного банку даних номерного ресурсу МЗЗК (ТМЗК).

3.11.3. Облiк i аналiз використання розподiленого номерного ресурсу з подальшою передачею матерiалiв Адмiнiстрацiї зв'язку.

3.11.4. Вирiшення науково-технiчних проблем, що виникають у ходi управлiння номерним ресурсом.

3.11.5. Пiдготовка пропозицiй щодо розробки та участь у розробцi необхiдних нормативних документiв.

4. Права та обов'язки операторiв:

4.1. Права:

4.1.1. Здiйснення вторинного розподiлу номерiв присвоєного йому номерного ресурсу.

4.1.2. Розподiл кодiв пунктiв сигналiзацiї на власнiй мережi СКС-7 з частини ресурсу кодiв пунктiв сигналiзацiї мережi СКС-7, що визначений кодом їх власної мережi СКС-7, дозвiл на використання якого вони отримали в Адмiнiстрацiї зв'язку.

4.2. Обов'язки:

4.2.1. Забезпечення ефективного використання присвоєного йому номерного ресурсу.

4.2.2. Цiльове використання номерного ресурсу вiдповiдно до призначення, розподiлу, визначеного в дозволi Адмiнiстрацiї зв'язку.

4.2.3. Дотримання вимог щодо заборони передачi присвоєного йому номерного ресурсу iншим особам.

4.2.4. Погодження з Адмiнiстрацiєю зв'язку (з поданням схеми органiзацiї зв'язку, розробленої вiдповiдно до Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до МЗЗК України розподiлу чи перерозподiлу кодiв пунктiв сигналiзацiї власної мережi СКС-7 з частини ресурсу кодiв пунктiв сигналiзацiї, що визначений кодом їх власної мережi СКС-7 у складi нумерацiї мережi СКС-7.

4.2.5. Пiдтримка власного банку даних номерного ресурсу, який повинен мiстити повну iнформацiю про видiлений оператору номерний ресурс i номери його абонентiв. На вимогу Адмiнiстрацiї зв'язку - надання iнформацiї стосовно використання ним номерного ресурсу.

4.2.6. Щорiчне надання (до 25 сiчня кожного поточного року) Адмiнiстрацiї зв'язку вiдомостей про використання присвоєного йому номерного ресурсу (додаток).

5. Отримання, змiна i повернення номерного ресурсу

5.1. Оператор має право на присвоєння номерного ресурсу за умови, що вiн:

провадить свою господарську дiяльнiсть у сферi електрозв'язку та надає послуги електрозв'язку вiдповiдно до лiцензiї Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України на вид дiяльностi та потребує для цього видiлення номерного ресурсу;

здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та нормативних документiв Адмiнiстрацiї зв'язку України.

5.2. У разi виникнення потреби отримання, замiни чи повернення номерного ресурсу оператор подає письмову заяву Адмiнiстрацiї зв'язку.

У заявi про отримання, змiну чи повернення (зазначається) номерного ресурсу повиннi мiститися такi вiдомостi:

- для юридичної особи - повне найменування згiдно зi статутом, органiзацiйно-правова форма, iдентифiкацiйний код юридичної особи, посада, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи, мiсцезнаходження, поштова адреса, телефон;

- для фiзичної особи - прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання), iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв, поштова адреса, телефон;

- номер та дата видачi лiцензiї на вид дiяльностi, назва адмiнiстративно-територiальної одиницi, на мережi електрозв'язку якої має використовуватись (чи використовується - у разi повернення) номерний ресурс, номерна ємнiсть (тисяч номерiв та/чи iндекси) чи iншi види номерного ресурсу. У разi отримання чи змiн номерного ресурсу надається об?рунтування потреби видiлення номерного ресурсу або змiн у присвоєному чи розподiленому номерному ресурсi.

У випадку, коли оператор користувався номерним ресурсом до введення в дiю цього Положення без надання дозволу Адмiнiстрацiєю зв'язку, у заявi зазначаються iндекси номерної ємностi, додається пiдтвердження, на пiдставi якого оператор користується номерним ресурсом, та матерiали, що пiдтверджують виконання у повному обсязi робiт з приєднання мережi електрозв'язку оператора (вказується тип автоматичної телефонної станцiї та iндекси її номерної ємностi) до МЗЗК. Пiдтвердження i матерiали погоджуються з оператором, до мережi якого здiйснено приєднання.

При заявленiй номернiй ємностi 25 тисяч номерiв i бiльше оператор надає Адмiнiстрацiї зв'язку затверджений бiзнес-план задiяння вказаного номерного ресурсу в планах розвитку мережi оператора протягом трьох рокiв iз зазначенням щорiчного обсягу задiяння номерного ресурсу.

Для отримання коду мережi сигналiзацiї у складi нумерацiї мережi СКС-7 та коду пункту сигналiзацiї мережi СКС-7 оператор надає Адмiнiстрацiї зв'язку схему органiзацiї зв'язку, розроблену згiдно з Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до МЗЗК.

5.3. Адмiнiстрацiя зв'язку розглядає i (у разi потреби) направляє у десятиденний термiн копiю заяви оператора до визначеної установи для попереднього розгляду i пiдготовки пропозицiй.

5.4. Визначена установа готує i надає у двадцятип'ятиденний термiн Адмiнiстрацiї зв'язку пропозицiї з первинного розподiлу щодо задоволення заяви. Оператор надає визначенiй установi необхiднi матерiали для пiдготовки пропозицiй.

5.5. Адмiнiстрацiя зв'язку розглядає пропозицiї визначеної установи та приймає рiшення про видачу дозволу на використання номерного ресурсу або про вiдмову в присвоєннi номерного ресурсу.

У п'ятиденний термiн з дати прийняття вiдповiдного рiшення оператору надсилається (видається) дозвiл на використання номерного ресурсу чи повiдомлення у письмовiй формi про прийняте рiшення про вiдмову у присвоєннi номерного ресурсу iз зазначенням пiдстави вiдмови.

У дозволi зазначається:

- найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, якiй присвоюється номерний ресурс;

- мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

- ємнiсть, iндекси чи iншi види номерного ресурсу;

- термiн задiяння;

- призначення номерного ресурсу.

Термiн розгляду заяв операторiв на отримання, змiну, повернення номерного ресурсу не повинен перевищувати 45 днiв.

При потребi додаткового опрацювання Адмiнiстрацiя зв'язку продовжує термiн розгляду заяви i у письмовiй формi повiдомляє оператора iз зазначенням пiдстав.

5.6. Адмiнiстрацiя зв'язку встановлює термiн задiяння номерного ресурсу та зазначає його у дозволi на використання номерного ресурсу. У мiсячний строк до завершення термiну задiяння номерного ресурсу, оператор iнформує Адмiнiстрацiю зв'язку про стан задiяння номерного ресурсу згiдно з додатком. До звернення додаються матерiали, що пiдтверджують виконання повнiстю або обсяги виконання робiт з приєднання мережi електрозв'язку оператора (зазначається тип автоматичної телефонної станцiї та iндекси її номерної ємностi) до МЗЗК (вiдповiдно до Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до МЗЗК. Матерiали погоджуються з оператором, до мережi якого здiйснюється приєднання. Для вирiшення питання подальшого використання присвоєного, але не задiяного у встановлений термiн номерного ресурсу, Адмiнiстрацiя зв'язку розглядає наданi матерiали та приймає рiшення про подовження термiну задiяння даного номерного ресурсу чи про скасування дозволу на використання даного номерного ресурсу.

Протягом п'яти робочих днiв з дати прийняття вiдповiдного рiшення оператору надсилається (видається) повiдомлення у письмовiй формi про прийняття рiшення про подовження термiну задiяння номерного ресурсу або про скасування дозволу на користування номерним ресурсом iз зазначенням пiдстави скасування.

У десятиденний термiн пiсля отримання повiдомлення про скасування дозволу на використання номерного ресурсу оператор повертає даний дозвiл Адмiнiстрацiї зв'язку.

5.7. Оператор проводить вторинний розподiл отриманого номерного ресурсу згiдно з визначеним Адмiнiстрацiєю зв'язку призначенням для розвитку своєї мережi та для потреб вiдомчих автоматичних телефонних станцiй (крiм автоматичних телефонних станцiй операторiв мереж подвiйного призначення).

5.8. У разi змiни найменування юридичної особи (якщо змiна найменування не пов'язана з реорганiзацiєю юридичної особи) або прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi проводиться переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу. Протягом десяти робочих днiв оператор подає до Адмiнiстрацiї зв'язку заяву про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу разом з вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначену змiну.

Адмiнiстрацiя зв'язку приймає рiшення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу та про скасування попереднього дозволу. Протягом п'яти робочих днiв з дати прийняття вiдповiдного рiшення оператору надсилається (видається) новий дозвiл на використання номерного ресурсу та повiдомлення у письмовiй формi про прийняття рiшення про скасування попереднього дозволу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання повiдомлення оператор повертає Адмiнiстрацiї зв'язку попереднiй дозвiл.

5.9. Присвоєний номерний ресурс пiдлягає вилученню Адмiнiстрацiєю зв'язку повнiстю або частково у таких випадках:

5.9.1. Якщо номерний ресурс не задiяний у термiн, установлений у дозволi.

5.9.2. Якщо номерний ресурс задiяний частково (повертається невикористана частина).

5.9.3. Якщо номерний ресурс використовується не за призначенням (повертається повнiстю).

5.9.4. Якщо номерний ресурс переданий iншим особам. 5.9.5. У разi порушення оператором чинного законодавства України, нормативних документiв Адмiнiстрацiї зв'язку України.

5.9.6. Якщо номерний ресурс не потрiбен оператору.

5.10. У разi повернення або вилучення номерного ресурсу Адмiнiстрацiя зв'язку приймає рiшення про скасування вiдповiдного дозволу на використання номерного ресурсу. Протягом п'яти робочих днiв з дати прийняття вiдповiдного рiшення оператору надсилається (видається) повiдомлення у письмовi формi про прийняття рiшення про скасування дозволу на використання номерного ресурсу iз зазначенням пiдстав скасування.

Протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання повiдомлення оператор повертає Адмiнiстрацiї зв'язку даний дозвiл.

Повернутий або вилучений номерний ресурс пiдлягає розподiлу на загальних пiдставах.

5.11. Адмiнiстрацiя зв'язку приймає рiшення про змiни в призначеннi чи первинному розподiлi номерного ресурсу (пiдставою для яких є перехiд вiд п'ятизначної до шестизначної нумерацiї, вiд шестизначної до семизначної нумерацiї, впровадження нових технологiй i послуг та iнше), проводить новi призначення, первинний розподiл, присвоєння в обсягах, що були визначенi до запланованих змiн. Про змiни в номерному ресурсi та їх причини Адмiнiстрацiя зв'язку сповiщає оператора не менше нiж за шiсть мiсяцiв до їх введення.

5.12. Номерний ресурс присвоєний Адмiнiстрацiєю зв'язку до введення в дiю цього Положення використовується оператором на пiдставi ранiше виданих документiв, що пiдтверджують їх право на використання номерного ресурсу з дотриманням вимог цього Положення.

5.13. Якщо оператор користувався номерним ресурсом до введення в дiю цього Положення без дозволу Адмiнiстрацiї зв'язку, вiн повинен звернутися до Адмiнiстрацiї зв'язку для отримання вiдповiдного дозволу.

5.14. Оператор, якому присвоєно номерний ресурс, несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього Положення.

5.15. Рiшення Адмiнiстрацiї зв'язку щодо номерного ресурсу може бути оскаржено в судовому порядку.

6. Отримання та використання серiйних номерiв

6.1. Для отримання серiйного номера оператор подає письмову заяву Адмiнiстрацiї зв'язку. У заявi повиннi мiститися вiдомостi:

телефонний номер, об?рунтування потреб його використання, назва адмiнiстративно-територiальної одиницi, на мережi якої має використовуватись серiйний номер, iнформацiя про технiчну можливiсть органiзацiї серiйного номера, назву юридичної чи фiзичної особи, яка має використовувати серiйний номер:

для юридичних осiб - повне найменування юридичної особи згiдно зi статутом, органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи, iдентифiкацiйний код юридичної особи, поштову адресу, телефон;

для фiзичної особи - прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання), iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв, поштова адреса.

6.2. Адмiнiстрацiя зв'язку в мiсячний термiн у письмовiй формi повiдомляє оператора про прийняте рiшення щодо його заяви (надає дозвiл на використання серiйного номера або вiдмовляє).

6.3. Використання серiйного номера оформляється договором про надання послуг електрозв'язку з дотриманням вимог, передбачених Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 року N 385. Договором обумовлюється використання серiйного номера згiдно з призначенням, визначеним у дозволi Адмiнiстрацiї зв'язку, заборона передачi права на користування серiйним номером iншим особам, вiдповiдальнiсть за цiльове використання серiйного номера, недопускання використання серiйного номера з метою, що суперечить iнтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь i гiднiсть громадян.

6.4. У разi, коли має мiсце порушення вимог пункту 6.3 цього Положення, Адмiнiстрацiя зв'язку скасовує дозвiл на використання серiйного номера, повiдомляє оператора у письмовiй формi, на пiдставi чого оператор розриває договiр та протягом 30 днiв з дати розiрвання договору iнформує Адмiнiстрацiю зв'язку України щодо вивiльнення серiйного номера.

Заступник начальника УСНТП К.А.Борисполець

Зразок додатку Файл Microsoft Word (2,91K zip)