Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 03 квiтня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалiзацiї, продажу в Українi радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв"

Про затвердження Положення про порядок реалiзацiї, продажу в Українi радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 03 квiтня 2001 року N 57


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2001 р. за N 242/5433

Вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України"
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок реалiзацiї, продажу в Українi радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держкомзв'язку України Баранова О.А.

Голова О. Б. Шевчук

ПОГОДЖЕНО:
Державний комiтет України
з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва,
О.В. Кужель

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
03.04. 2001 № 57

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК РЕАЛIЗАЦIЇ, ПРОДАЖУ В УКРАЇНI РАДIОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБIВ ТА РАДIОВИПРОМШЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

1. Загальнi положення

1.1. Це Положення визначає порядок реалiзацiї, продажу в Українi радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ) та радiовипромiнювальних пристроїв (далi - РВП).
1.2. Дiя цього Положення поширюється на юридичних та фiзичних осiб України, якi не належать до спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України.
1.3. Реалiзацiя, продаж в Українi РЕЗ та РВП здiйснюються на дозвiльнiй основi.
1.4. Порядок реалiзацiї, продажу РЕЗ та РВП поширюється також на комiсiйну торгiвлю.
1.5. Дозволи на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП видає Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (далi -Центр "Укрчастотнагляд").

2. Порядок оформлення та подання заяв про надання дозволiв на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП

2.1. Заяви про надання дозволу на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП (додатки 1, 2) подаються юридичною чи фiзичною особою (надалi -Заявник) на розгляд до Центру "Укрчастотнагляд".
2.2. До заяви про надання дозволу на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП додаються:
- копiя статуту пiдприємства - для юридичних осiб;
- копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю приватного пiдприємця -для фiзичних осiб;
- перелiк обладнання, реалiзацiю i продаж якого планує здiйснювати заявник.

3. Порядок та термiни розгляду заяв про надання дозволiв на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП

3.1. При отриманнi вiд Заявника заяви про надання дозволу Центр "Укрчастотнагляд" визначає вiдповiднiсть наданих матерiалiв вимогам цього Положення:
3.2. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi дозволу приймається в термiн до 15 днiв з дня реєстрацiї заяви в Центрi "Укрчастотнагляд". Вiдмова у видачi дозволу повинна мiстити посилання на нормативно-правовий акт згiдно з яким вiдмовлено у його видачi.
3.3. Не пiзнiше 5 днiв пiсля прийняття рiшення дозвiл установленої форми (додаток 3) або мотивована вiдмова у його видачi надсилаються заявнику поштою рекомендованим листом або вручаються особисто.
3.4. Термiн дiї дозволу визначається Центром "Укрчастотнагляд" на пiдставi замовленого заявником термiну, але не може перевищувати 36 мiсяцiв.
Заяви про продовження термiну дiї дозволу розглядаються в порядку, визначеному для отримання вiдповiдного дозволу.
Заяви про продовження термiну дiї дозволу подаються заявником не пiзнiше нiж за 15 днiв до закiнчення термiну дiї дозволу.
3.5. По закiнченнi термiнiв дiї вiдповiдних дозволiв вони вважаються недiйсними.
3.6. Дозволи пiдписуються начальником Центру "Укрчастотнагляд" або уповноваженою наказом начальника Центру "Укрчастотнагляд" особою i засвiдчуються печаткою Центру "Укрчастотнагляд".
3.7. Роботи, пов'язанi з наданням дозволiв, виконуються Центром "Укрчастотнагляд" на платнiй основi згiдно з дiючими тарифами, установленими вiдповiдно до антимонопольного законодавства.

4. Порядок (правила) реалiзацiї, продажу в Українi РЕЗ та РВП
4.1. Реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП мають право здiйснювати юридичнi та фiзичнi особи України при наявностi вiдповiдного дозволу, виданого Центром "Укрчастотнагляд".
4.2. Дозвiл на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП (далi -дозвiл) видається конкретному заявнику i не може бути переданий iншим юридичним чи фiзичним особам.
4.3. Реалiзацiя, продаж в Українi РЕЗ та РВП, не сертифiкованих Органом iз сертифiкацiї технiки зв'язку Держкомзв'язку України, або за згодою Держкомзв'язку України iншими органами iз сертифiкацiї, акредитованими в державнiй системi сертифiкацiї продукцiї, та без контрольних етикеток (iдентифiкаторiв ввезення) забороняється.
4.4. Реалiзацiя, продаж РЕЗ та РВП вiтчизняного виробництва та таких, що ввезенi з-за кордону юридичними та фiзичними особами для подальшого використання (експлуатацiї) цих РЕЗ та РВП, здiйснюються на пiдставi пред'явлення особою, яка придбаває, дозволу на придбання (будiвництво), виданого Центром "Укрчастотнагляд" (у термiн дiї цього дозволу).
У дозволi на придбання (будiвництво) РЕЗ або РВП особа, що реалiзує або продає конкретний РЕЗ або РВП, робить запис про його придбання.
Перелiк РЕЗ та РВП, для придбання яких не потрiбнi дозволи, визначається Держкомзв'язку України.
4.5. Реалiзацiя, продаж в Українi РЕЗ та РВП юридичним та фiзичним особам, якi придбавають їх для подальшої реалiзацiї, здiйснюються на пiдставi пред'явлення цими особами продавцям чи реалiзаторам дозволу на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП, виданого Центром "Укрчастотнагляд" (у термiн дiї цього дозволу).
4.6. РЕЗ та РВП вiтчизняного виробництва та такi, що ввезенi з-за кордону, пiдлягають обов'язковому номерному облiку.
Облiк реалiзованих та проданих РЕЗ та РВП на придбання яких не потрiбнi дозволи ведеться за кiлькiстю, iз записом номерiв контрольних етикеток (iдентифiкаторiв ввезення).
4.7. При реалiзацiї, продажу РЕЗ та РВП реалiзатором i продавцем ведеться журнал облiку реалiзацiї, продажу в Українi РЕЗ та РВП (додаток 4). Журнал облiку реєструється у вiдповiдному регiональному пiдроздiлi Центру "Укрчастотнагляд" (пiдроздiлi Державної iнспекцiї електрозв' язку).
Сторiнки журналу повинн i бути пронумерованi, прошнурованi й скрiпленi печаткою вiдповiдного регiонального пiдроздiлу Центру "Укрчастотнагляд" (пiдроздiлу Державної iнспекцiї електрозв'язку).
Виправлення у журналi облiку реалiзацiї, продажу РЕЗ та РВП не дозволяється.
4.8. Юридичнi та фiзичнi особи, якi реалiзують, продають в Українi РЕЗ та РВП, щоквартально, не пiзнiше 15-го числа наступного мiсяця за звiтним кварталом, надають на адресу Центру "Укрчастотнагляд" данi щодо реалiзованих, проданих за звiтний перiод РЕЗ та РВП (додаток 5) у вiдповiдностi до журналу облiку реалiзацiї, продажу в Українi РЕЗ та РВП.
4.9. РЕЗ та РВП, якi виданi за гарантiйним зобов'язанням, також реєструються в журналi облiку реалiзацiї, продажу РЕЗ та РВП в Українi.
4.10. Перевiрка дотримання вимог цього Положення юридичними та фiзичними особами, якi здiйснюють реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП, здiйснюється вiдповiдним регiональним пiдроздiлом Центру "Укрчастотнагляд".

5. Вiдповiдальнiсть за порушення умов реалiзацiї, продажу в Українi РЕЗ та РВП
5.1. Центр "Укрчастотнагляд" здiйснює нагляд за виконанням вимог виданих дозволiв на реалiзацiю, продаж в Українi РЕЗ та РВП.
5.2. Юридичнi та фiзичнi особи несуть встановлену законодавством України вiдповiдальнiсть за порушення порядку (правил) реалiзацiї, продажу в Українi РЕЗ та РВП.
5.3. У разi порушення юридичною або фiзичною особою порядку (правил) реалiзацiї, продажу РЕЗ та РВП, визначеного роздiлом 4 цього Положення, Центр "Укрчастотнагляд" має право надавати обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень i недолiкiв, призупиняти реалiзацiю продаж РЕЗ та РВП до усунення виявлених порушень, порушувати в установленому законом порядку питання щодо притягнення до вiдповiдальностi юридичних i фiзичних осiб, винних у виявлених порушеннях.

Начальник управлiння радiотехнологiй
та використання радiочастот Держкомзв'язку України
С. П. Глотов

Додатки до Положення про порядок реалiзацiї, продажу в Українi радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв
Файл Microsoft Word (8K)