Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України N 39 вiд 11.03.2001 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi Центром "Укрчастотнагляд" дозволiв на реалiзацiю, використання радiоподовжувачiв телефонної лiнiї з робочими частотами 254 i 380 МГц"

Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi Центром "Укрчастотнагляд" дозволiв на реалiзацiю, використання радiоподовжувачiв телефонної лiнiї з робочими частотами 254 i 380 МГц

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
N 39 вiд 11.03.2001


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 квiтня 2001 р. за N 357/5548

Вiдповiдно до ст. 6 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Iнструкцiю про порядок видачi Центром "Укрчастотнагляд" дозволiв на реалiзацiю, використання радiоподовжувачiв телефонної лiнiї з робочими частотами 254 i 380 МГц (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку Баранова О.А.

Голова О.Б.Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України 11.03.2001 N 39

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
19 квiтня 2001 р. за N 357/5548

IНСТРУКЦIЯ
про порядок видачi Центром "Укрчастотнагляд" дозволiв на реалiзацiю, використання радiоподовжувачiв телефонної лiнiї з робочими частотами 254 i 380 МГц

1. Ця Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України", з урахуванням вимог iнших нормативно-правових актiв, визначених у пунктi 2 цiєї Iнструкцiї, i встановлює порядок видачi пiдроздiлами Центру "Укрчастотнагляд" дозволiв на реалiзацiю, використання радiоподовжувачiв телефонної лiнiї, якi працюють з центральними частотами 254 i 380 МГц i дозволеною шириною смуги частот (далi - радiоподовжувачi-254). Радiоподовжувачi-254 вiдносяться до радiоелектронних засобiв i згiдно статтi 16 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" реалiзовуються та використовуються на територiї України на дозвiльнiй основi.

2. Дозволи на ввезення на митну територiю України радiоподовжувачiв-254 надає Центр "Укрчастотнагляд" у вiдповiдностi до Положення про порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, затвердженого наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України (далi - Держкомзв'язку) вiд 07.11.2000 N 167 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.11.2000 за N 855/5076. Роботи, пов'язанi з наглядом за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення електромагнiтної сумiсностi (далi - ЕМС) радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ), оплачуються користувачами РЕЗ вiдповiдно до дiючих Граничних тарифiв на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку, затверджених наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 15.02.2000 N 29 та зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 21.03.2000 за N 180/4401 (далi - Граничнi тарифи).

3. Реалiзацiю (продаж) радiоподовжувачiв-254 юридичним i фiзичним особам здiйснює власник, що має сертифiкат вiдповiдностi на радiоподовжувачi-254 (далi - Реалiзатор), якому сертифiкат вiдповiдностi видано Органом iз сертифiкацiї технiки зв'язку Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України або iншим органом iз сертифiкацiї технiки зв'язку, акредитованим в Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО даної галузi акредитацiї (далi - Орган iз сертифiкацiї). Реалiзацiю (продаж) радiоподовжувачiв-254 юридичним i фiзичним особам здiйснюють також дилери Реалiзатора та його регiональнi представники.

4. Реалiзацiя (продаж) юридичними та фiзичними особами на територiї України радiоподовжувачiв, не сертифiкованих Органом iз сертифiкацiї, забороняється. Порушники цього пункту притягаються до вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства України.

5. При реалiзацiї радiоподовжувачiв-254 Реалiзатор надає покупцевi направлення в регiональну державну iнспекцiю електрозв'язку (далi - ДIЕ) з вiдривним талоном - повiдомленням (додаток 1) для взяття на облiк та отримання дозволу на використання радiоподовжувачiв-254. Покупець повинен протягом 15 дiб стати на облiк в регiональнiй ДIЕ.

6. Регiональнi ДIЕ надають дозвiл на використання радiоподовжувачiв-254 на пiдставi направлення (додаток 1). З моменту реєстрацiї в ДIЕ покупець стає користувачем РЕЗ (далi - Користувач).

7. Дозвiл єдиного зразка на використання радiоподовжувачiв-254 надається Користувачевi регiональною ДIЕ пiсля внесення Користувачем на розрахунковий рахунок ДIЕ плати за оформлення дозволу вiдповiдно до Граничних тарифiв. Дозволи на використання надаються окремо на базовий блок та кожний абонентський термiнал з позначками: стацiонарний (базовий) РЕЗ, мобiльний (переносний) РЕЗ.

8. Термiн дiї дозволу на використання радiоподовжувача-254 складає 1 рiк. При подовженнi термiну дiї видається дозвiл пiд тим самим реєстрацiйним номером, плата за переоформлення дозволу не стягується. Подовження термiну дiї дозволу проводиться регiональними ДIЕ. За 30 дiб до закiнчення термiну дiї дозволу на використання радiоподовжувачiв-254 Користувач повинен звернутися до регiональної ДIЕ, де зареєстровано РЕЗ, який вiн використовує, за подовженням термiну дiї дозволу, або його замiною. Обов'язковою умовою подовження термiну дiї дозволу є здiйснення щомiсячної або щоквартальної сплати за нагляд за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС РЕЗ вiдповiдно до Граничних тарифiв.

9. Облiк реалiзованих (проданих) радiоподовжувачiв-254 ведеться Реалiзатором та його дилерами в облiкових вiдомостях встановленої форми по кожнiй областi окремо (додаток 2). Реалiзатор складає узагальненi облiковi вiдомостi та їх електронну версiю i щоквартально, до 20-го числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, подає облiковi вiдомостi до Центру "Укрчастотнагляд".

10. Регiональнi ДIЕ щоквартально, до 10-го числа першого мiсяця наступного кварталу, надсилають на адресу Центру "Укрчастотнагляд" вiдомостi про взяття на облiк радiоподовжувачiв-254.

11. Реалiзатор, його дилери та регiональнi представники при реалiзацiї радiоподовжувачiв-254 проводять iнструктаж iз застосування та експлуатацiї радiоподовжувачiв-254 згiдно з iнструкцiєю з експлуатацiї радiоподовжувачiв, що затверджується виробником радiоподовжувачiв-254.

12. При змiнi мiсця встановлення стацiонарного блока радiоподовжувача-254, змiнi телефонного номера Користувач радiоподовжувача-254 у десятиденний термiн надсилає до регiональної ДIЕ заяву iз зазначенням змiн для отримання нового дозволу. Новий дозвiл надається регiональною ДIЕ у п'ятиденний термiн. Старий дозвiл вилучається у Користувача та залишається в регiональнiй ДIЕ.

13. Регiональнi ДIЕ здiйснюють нагляд за виконанням Користувачами встановленого порядку використання радiоподовжувачiв-254, а у разi виявлення його порушень - вживають усiх передбачених законодавством України заходiв, у тому числi, вiдповiдно до статтi 18 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" , обмеження, тимчасове зупинення чи припинення використання РЕЗ. У разi виявлення регiональною ДIЕ на територiї областi радiоподовжувача, що дiє без вiдповiдного дозволу, з параметрами випромiнювання, що не вiдповiдають дозволеним, регiональна ДIЕ, за згодою власника радiоподовжувача i наявностi технiчної можливостi, направляє власника до найближчого сервiсного центру на адаптацiю або модернiзацiю обладнання вiдповiдно до норм i стандартiв України.

14. Адаптацiю обладнання здiйснює сервiсний центр на пiдставi заяви власника радiоподовжувача та направлення вiдповiдних регiональних ДIЕ (додаток 3).

15. Власник радiоподовжувача-254 може звернутись за власним бажанням безпосередньо до будь-якого сервiсного центру для приведення технiчних характеристик у вiдповiднiсть до умов використання в Українi на пiдставi заяви (додаток 4) без вiдповiдного направлення.

16. За результатами адаптацiї сервiсний центр надає власнику радiоподовжувача направлення до регiональної ДIЕ для взяття на облiк та отримання дозволу на використання радiоподовжувача-254. Власник радiоподовжувача повинен протягом 15 дiб стати на облiк у регiональнiй ДIЕ.

17. У разi виявлення джерел незаконного постачання або використання радiоподовжувачiв-254 без вiдповiдних дозволiв, Реалiзатор iнформує про це Центр "Укрчастотнагляд" та регiональнi ДIЕ.

Зразки додаткiв 1-4до IНСТРУКЦIЇ
про порядок видачi Центром "Укрчастотнагляд" дозволiв на реалiзацiю, використання радiоподовжувачiв телефонної лiнiї з робочими частотами 254 i 380 МГц Файл Microsoft Word (40K, 7,53K zip)

Начальник Управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот С.П.Глотов