Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення"

Про затвердження Порядку надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 5 березня 2001 року N 33


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2001 р. за N 242/5433

Вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення (додається).

2. Начальнику Центру "Укрчастотнагляд" щоквартально забезпечити надання Держкомзв'язку України (УРВР) iнформацiї про виданi дозволи на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

Голова О. Б. Шевчук

ПОГОДЖЕНО:
Голова Нацiональної ради України
з питань телебаченняi радiомовлення
Б. I. Холод

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 5 березня 2001 р. N 33

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
16 березня 2001 р. за N 242/5433

ПОРЯДОК
НАДАННЯ ДОЗВОЛIВ НА ЕКСПЛУАТАЦIЮ РАДIОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБIВ МОВЛЕННЯ

1. Загальнi положення

Цей Порядок визначає особливостi надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення (далi - РЕЗМ) телерадiоорганiзацiям незалежно вiд форм власностi РЕЗМ.

2. Термiни та їх визначення

У цьому Порядку наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

радiоелектронний засiб мовлення - передавач, розташований у визначеному мiсцi для здiйснення радiомовної служби;

дозвiл на експлуатацiю РЕЗМ - дозвiл на використання конкретної радiочастоти вiдповiдним РЕЗМ у визначених умовах, який надає Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд").

3. Порядок надання дозволiв на експлуатацiю РЕЗМ

3.1. Дозвiл на експлуатацiю РЕЗМ (далi - дозвiл) видається Центром "Укрчастотнагляд" за результатами розгляду заяви про надання дозволу (далi - заява, додатки 1, 2).

3.2. Заява до Центру "Укрчастотнагляд" подається телерадiоорганiзацiєю - користувачем каналу мовлення, яка планує експлуатацiю РЕЗМ i отримала лiцензiю Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення на право користування каналом мовлення та лiцензiю Держкомзв'язку України на використання радiочастотного ресурсу України.

3.3. Заява повинна мiстити найменування заявника, його мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити та iдентифiкацiйний код, номери контактних телефонiв та факсiв, номер дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗМ, тип обладнання, технiчнi характеристики РЕЗМ, спосiб подання програм для мовлення, висновки регiональної Державної iнспекцiї електрозв'язку (далi - ДIЕ) та iншу iнформацiю, визначену в додатках 1, 2 до цього Порядку. До заяви додаються документи, перелiк яких наведено в додатку 3 до цього Порядку.

На вимогу Центру "Укрчастотнагляд" заявники подають додаткову iнформацiю щодо технiчних характеристик РЕЗМ, яка необхiдна для визначення електромагнiтної сумiсностi заявлених РЕЗМ.

3.4. При отриманнi заяви про надання дозволу на експлуатацiю РЕЗМ, Центр "Укрчастотнагляд" протягом одного мiсяця розглядає заяву з урахуванням вимог Статуту, Конвенцiї i Адмiнiстративного регламенту Мiжнародного союзу електрозв'язку, Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України, Плану використання радiочастот радiосистемами в Українi, iнших нормативно-правових документiв щодо використання радiочастотного ресурсу України i, за умови забезпечення електромагнiтної сумiсностi заявлених РЕЗМ, видає заявнику дозвiл за формою, наведеною в додатках 4, 5 до цього Порядку, або мотивовану вiдмову в його видачi.

3.5. Термiн дiї дозволу не може перевищувати термiн дiї лiцензiї Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення на право користування каналом мовлення та термiн дiї лiцензiї Держкомзв'язку України на використання радiочастотного ресурсу України.

3.6. Дозволи пiдписуються начальником i засвiдчуються печаткою Центру "Укрчастотнагляд". Дозволи вносяться до реєстру виданих дозволiв, який ведеться Центром "Укрчастотнагляд".

3.7. Дозволи не пiдлягають передачi iншим фiзичним або юридичним особам.

3.8. Роботи (послуги), якi виконуються (надаються) Центром "Укрчастотнагляд" при наданнi дозволiв здiйснюються на платнiй основi за тарифами, встановленими Держкомзв'язку України.

3.9. Експлуатацiя (використання) РЕЗМ без наявностi дозволу забороняється.

Начальник управлiння радiотехнологiй
та використання радiочастот Держкомзв'язку України
С. П. Глотов

Додатки 1-5 до пункту 3.1 Порядку надання дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв мовлення
Файл .txt (3,15K)