Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифiв на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Про затвердження Граничних тарифiв на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 15 лютого 2000 року N 29


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
21 березня 2000 р. за N 180/4401

З метою вдосконалення Граничних тарифiв на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Граничнi тарифи на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку i в установленому порядку ввести їх у дiю (додаються).

2. Начальнику Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком - Головному державному iнспектору електрозв'язку Ковальову В. М.:

2.1. Забезпечити своєчасне введення в дiю затверджених тарифiв.

2.2. Повiдомити споживачiв про введення нових Граничних тарифiв на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом за радiоелектронними засобами радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, системи кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, системи супутникового зв'язку та монiторингом їх.

3. Спiльний наказ Державного комiтету зв'язку України та Головного управлiння з питань радiочастот (ГУРЧ) при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 22.09.97 N 138/31, зареєстрований у Мiн'юстi України за N 22/2462 вiд 19.01.98, вважати таким, що втратив чиннiсть.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзв'язку Довгого А. М.

Голова О. Б. Шевчук

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Мiнiстраекономiки України О. В. Шлапак

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку
та iнформатизацiї Українивiд
15 лютого 2000 р. N 29

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
21 березня 2000 р. за N 180/4401

Граничнi тарифи
на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку

Загальнi положення

1. Тарифи є чинними на всiй територiї України.

2. Чиннiсть тарифiв поширюється на всiх власникiв радiоелектронних засобiв (РЕЗ) та радiовипромiнювальних пристроїв (РВП) (користувачiв радiочастотного ресурсу), незалежно вiд форм власностi.

3. Тарифи наведено з урахуванням податку на додану вартiсть.

4. Чиннi тарифи є граничними. Центр "Укрчастотнагляд" має право знижувати їх рiвень не бiльш як на 40 вiдсоткiв, але не нижче як до рiвня витрат Центру "Укрчастотнагляд", пов'язаних з виконанням вiдповiдних робiт.

5. Вартiсть робiт з нагляду за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення електромагнiтної сумiсностi (ЕМС) РЕЗ сплачується власником РЕЗ щомiсячно або щоквартально, рiвними частинами, до 15 числа поточного мiсяця (до 15 числа першого мiсяця звiтного кварталу). При бажаннi власник РЕЗ може сплачувати на початку року всю суму одноразово.

6. У разi, коли дозвiл на право експлуатацiї РЕЗ було видано в поточному мiсяцi, вартiсть робiт з нагляду за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС сплачується в розмiрi 1/12 рiчної суми оплати за кожний мiсяць, починаючи з мiсяця, в якому видано дозвiл, незалежно вiд дати його надання.

7. При закриттi РЕЗ чи РВП сплаченi кошти за роботи з нагляду за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС власнику не повертаються, незалежно вiд причини закриття.

8. У разi подовження термiну дiї дозволу на придбання, проектування i будiвництво (встановлення) РЕЗ стягується плата в розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми вiдповiдної позицiї статтi 2 тарифiв. Подовжений термiн дiї дозволу не може перевищувати 12 мiсяцiв.

9. У разi подовження термiну дiї дозволу на ввезення РЕЗ, стягується плата в розмiрi 60 вiдсоткiв вiд суми статтi 11 тарифiв. Термiн подовження дiї дозволу не може перевищувати 1 мiсяць.

10. У разi подовження термiну дiї суднової лiцензiї на право експлуатацiї, стягується плата в розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми вiдповiдної позицiї статтi 8 тарифiв.

11. У разi подовження термiну дiї дозволу на право експлуатацiї РЕЗ iноземними користувачами на наступнi три мiсяцi, стягуються кошти в розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми вiдповiдної позицiї статтi 42 тарифiв.

12. Проведення модернiзацiї або незначної реконструкцiї радiомережi, радiорелейної лiнiї, станцiї радiомовлення та iнших груп радiозасобiв узгоджується з Центром "Укрчастотнагляд". Вартiсть такого узгодження становить 25 вiдсоткiв вiд суми вiдповiдної позицiї статтi 2 тарифiв.

13. Наведенi розмiри оплати статей 3, 4, 10, 16, 17 та 19 тарифiв визначенi стосовно сiльської мiсцевостi. В разi використання РЕЗ в мiстах Києвi, Севастополi та обласних центрах, в адмiнiстративних межах вказаних в цьому пунктi мiст, розмiр оплати збiльшується згiдно з коефiцiєнтом, який ураховує ускладнення ЕМС у мiстах i дорiвнює 2,0.

В мiстах з чисельнiстю населення 0,5 млн. i бiльше, крiм вищезазначених, в адмiнiстративних межах мiста, коефiцiєнт дорiвнює 1,7.

В мiстах та селищах - районних центрах, з чисельнiстю населення менше 0,5 млн., крiм вищезазначених, в адмiнiстративних межах мiста, коефiцiєнт дорiвнює 1,5.

14. Тарифи на послуги та роботи, пов'язанi з впровадженням i наглядом за роботою засобiв радiомереж, що використовують декаметровi хвилi (ВЧ-дiапазон), визначенi для умов, коли зона дiї радiомережi є цiлком у межах зони вiдповiдальностi однiєї ре?iональної державної iнспекцiї електрозв'язку (ДIЕ). У разi збiльшення зони розмiр оплати визначається з застосуванням коефiцiєнта до вiдповiдної позицiї роздiлiв 1 i 2 тарифiв, що враховує ускладненiсть вибору частотних присвоєнь i забезпечення ЕМС:
, де:
Ку - коефiцiєнт ускладненостi;
n - кiлькiсть зон вiдповiдальностi однiєї ре?iональної ДIЕ, в межах яких передбачається застосування РЕЗ радiомережi, що розглядається.

15. Тарифи визначають, якщо не обумовлено iнше, вартiсть послуг та робiт стосовно одного симплексного частотного присвоєння (каналу). Тарифи, наведенi в позицiях 25 - 41, 51 та 73 статтi 3 та вiдповiдних позицiях статей 16 - 17, при використаннi каналу, побудованого за принципами дуплекса, напiвдуплекса чи двочастотного симплекса застосовуються з коефiцiєнтом ускладнення 1,5. Для iнших позицiй тарифiв зазначений коефiцiєнт ускладнення не застосовується.

16. Термiнове (при нормативi 30 днiв), за вимогою замовника i за наявностi на те технiчної можливостi, виконання робiт, передбачених роздiлом 1 (крiм статей 5, 7) збiльшує їх вартiсть у залежностi вiд термiну їх виконання:

- до 3-х робочих днiв - на 100 вiдсоткiв;

- до 10 робочих днiв - на 75 вiдсоткiв;

- до 15 робочих днiв - на 50 вiдсоткiв.

При затримцi виконання робiт понад нормативний термiн вартiсть робiт зменшується на 1 вiдсоток за кожен день затримки.

Коефiцiєнти збiльшення i зменшення не застосовуються для робiт, пов'язаних з проведенням погоджень чи мiжнародної координацiї.

17. За резервнi передавачi всi види платежiв стягуються в повному розмiрi, але без застосування коефiцiєнтiв збiльшення.

18. До платежiв, визначених у статтях 16 - 17, коефiцiєнти збiльшення не застосовуються для:

- власникiв РЕЗ Укрзалiзницi;

- бюджетних органiзацiй швидкої та невiдкладної медичної допомоги Мiнiстерства охорони здоров'я України;

- бюджетних аварiйних та аварiйно-рятувальних служб, що створенi та дiють з метою врятування людського життя;

- користувачiв смуг радiочастот в дiапазонах 26.965 - 27.415 МГц (з потужнiстю передавача до 4 Вт включно), 33.0 - 48.5 МГц, 57.0 - 57.5 МГц.

19. Для передавачiв, що працюють у смугах частот 33.0 - 48.5 МГц та 57.0 -57.5 МГц, до зазначених у статтi 3 тарифiв застосовується коефiцiєнт зменшення, що дорiвнює 0,5.

20. Для радiостанцiй СВ ("civil band") - дiапазону (26.965 - 27.415 МГц) з потужнiстю передавача до 4 Вт включно, пристроїв охоронної сигналiзацiї та апаратури керування моделями по радiо, що працюють в смугах частот 26.965 - 27.415 МГц, платежi, зазначенi в статтi 3 тарифiв, не застосовуються.

21. Власники РЕЗ та РВП, якi фiнансуються виключно за рахунок бюджету або якi зайнятi виробництвом сiльськогосподарської продукцiї в сiльськiй мiсцевостi, оплачують всi види послуг та робiт у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми вiдповiдної позицiї тарифiв.

Зниження плати для бюджетних органiзацiй i пiдприємств застосовується на пiдставi довiдки фiнансових органiв районної або мiської державної адмiнiстрацiї про повне фiнансування органiзацiй i пiдприємств з державного бюджету, а для виробникiв сiльськогосподарської продукцiї в сiльськiй мiсцевостi - на пiдставi свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi Держкомстатом України з визначенням реєстрацiйного коду.

У випадках, коли РЕЗ, якi належать бюджетним органiзацiям чи виробникам сiльськогосподарської продукцiї, використовуються для надання послуг, вартiсть робiт оплачується цими органiзацiями в повному розмiрi на загальних пiдставах.

22. Плата за роботи, пов'язанi з наглядом за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС станцiй радiорелейних лiнiй, якi використовуються для забезпечення телефонного зв'язку в сiльськiй мiсцевостi, а також для поширення програм телебачення, здiйснюється в розмiрi 50 вiдсоткiв вiдповiдних позицiй статтi 28.

23. Плата за роботи з нагляду за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС передавачiв, що призначенi для використання виключно в особливий перiод, за умов їх спецiальної реєстрацiї як таких, а також РЕЗ та РВП, що перебувають на консервацiї на пiдприємствах вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.97 р. N 1183 "Про порядок консервацiї основних виробничих фондiв пiдприємств", не стягується.

24. Плата за роботи з нагляду за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС передавачiв, що працюють виключно на частотах виклику в разi стихiйного лиха та з метою врятування людського життя, не стягується.

За судновi аварiйнi передавачi плата стягується в розмiрi 50 вiдсоткiв тарифу, встановленого для передавача тiєї ж потужностi.

25. Для органiзацiй та пiдприємств, якi транслюють передачi телерадiопрограм державних каналiв, до зазначених у статтi 32 - 33 тарифiв застосовується коефiцiєнт зменшення, що дорiвнює 0,5.

26. Плата за роботи з нагляду за технiчними характеристиками випромiнювання та забезпечення ЕМС передавачiв радiоцентрiв (центральних станцiй) мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади та пiдприємств, якi мають закрiпленi списки частот, сплачується як за один багатоканальний передавач, згiдно з максимально дозволеною потужнiстю iз наявних на радiоцентрi передавачiв. Якщо ж за кожним передавачем радiоцентру (станцiї) закрiпленi Центром "Укрчастотнагляд" конкретнi номiнали частот - плата стягується за кожну закрiплену за передавачем частоту, виходячи з його максимальної дозволеної потужностi випромiнювання.

27. Для станцiй iоносферного зондування, що працюють у режимi частотного сканування, оплата стягується як за одне частотне присвоєння, виходячи з максимально дозволеної (iмпульсної) потужностi передавача.

28. Плата за реєстрацiю РЕЗ стягується в усiх випадках, пов'язаних з потребою видачi дозволу чи його дублiкату. При втратi оригiналу дозволу плата за видачу дублiката стягується в подвiйному розмiрi.

29. У всiх випадках застосування тарифiв для визначення розмiру плати стосовно конкретного РЕЗ, використовуються технiчнi параметри, визначенi у наданому на його експлуатацiю дозволi.

30. Наведенi в тарифах висоти пiдвiсу антен (крiм станцiй телебачення та радiомовлення) визначено вiдносно рiвня землi.

31. Оплата за всi види робiт, не визначенi цими тарифами, здiйснюється за договiрними тарифами.

32. Вiд сплати за нагляд за технiчними характеристиками випромiнювання РЕЗ та забезпечення ЕМС звiльняються:

- власники аматорських радiостанцiй iндивiдуального користування - iнвалiди I та II груп та школярi;

- власники аматорських радiостанцiй колективного користування - державнi школи, неприбутковi навчальнi заклади.

33. В разi проведення за вимогою власника змiн частотно-територiального плану мереж зв'язку загального користування, оплата робiт за вiдповiдними позицiями статтi 3 тарифiв проводиться у розмiрi 60 вiдсоткiв.

34. В разi використання для виробничих потреб радiостанцiй, якi працюють в дiапазонi 26.965 - 27.415 МГц i належать фiзичним особам, усi види робiт оплачуються за вiдповiдними позицiями роздiлiв 1 та 2 тарифiв.

35. Оплата послуг та робiт пiдприємствами, органiзацiями та установами, що не є юридичними особами, здiйснюється вiдповiдно до визначень роздiлiв 1, 2, 4 i 5. Оплата послуг та робiт, не передбачених роздiлом 3, фiзичними особами (населенням) здiйснюється вiдповiдно до визначень роздiлiв 1 i 2.

36. Термiни, що наведенi в текстi тарифiв, вiдповiдають визначенням чинних нормативно-правових актiв i вживаються в такому значеннi:

Електромагнiтна сумiснiсть (ЕМС) - здатнiсть РЕЗ i РВП одночасно функцiонувати з обумовленою якiстю в реальних умовах експлуатацiї та не створювати неприпустимих радiозавад iншим РЕЗ i РВП;

Користувач радiочастотного ресурсу (користувач) - юридична або фiзична особа, дiяльнiсть якої пов'язана з експлуатацiєю РЕЗ та РВП i якiй у вiдповiдностi з чинним законодавством надано на це дозвiл;

Мiжнародна координацiя - комплекс робiт з узгодження умов забезпечення ЕМС РЕЗ, що впроваджуються, з РЕЗ iнших країн;

Модернiзацiя або незначна реконструкцiя - будь-якi змiни, пов'язанi з розширенням радiомережi, змiною напрямку радiозв'язку i кореспондентiв, незначною змiною технiчних характеристик РЕЗ, що не потребують проведення додаткової експертизи умов забезпечення ЕМС i внесення змiн i доповнень до дозволiв на експлуатацiю РЕЗ. Змiна кiлькостi абонентських термiналiв у мережах мобiльного радiотелефонного зв'язку загального користування не є реконструкцiєю або модернiзацiєю;

Монiторинг у сферi використання радiочастотного ресурсу (радiочастотний монiторинг) - збирання, оброблення, зберiгання та аналiз iнформацiї, нагляд та облiк у сферi використання радiочастотного ресурсу, забезпечення електромагнiтної сумiсностi РЕЗ;

Нагляд (у галузi використання радiочастотного ресурсу) - дiяльнiсть законодавчо уповноважених на те органiв, що здiйснюється з метою забезпечення рацiонального використання радiочастотного ресурсу (РЧР), електромагнiтної сумiсностi РЕЗ та РВП i спрямована на безумовне додержання всiма виробниками, власниками та користувачами РЕЗ i РВП встановлених нормативно-правовими актами України правил та порядку використання РЧР;

Радiовипромiнювальний пристрiй (РВП) - технiчний засiб (крiм радiоелектронних засобiв), що випромiнює електромагнiтну енергiю в межах, передбачених радiочастотним ресурсом;

Радiоелектронний засiб (РЕЗ) - технiчний засiб, призначений для передавання та/чи приймання радiосигналiв користувачами радiочастотного ресурсу;

Радiомережа - сукупнiсть РЕЗ та споруд радiозв'язку, якi належать одному користувачевi, використовують спiльнi частоти, мають можливiсть установлювати зв'язок мiж собою безпосередньо або через базовий РЕЗ та поєднанi в єдиному технологiчному процесi для забезпечення iнформацiйного обмiну;

Частотне присвоєння - конкретна радiочастота (смуга частот або радiочастотний канал), дозволена для використання конкретним РЕЗ або РВП у визначених умовах конкретному користувачевi.

Iншi термiни, якi застосовуються в цих "Граничних тарифах :", вживаються в значеннях, що визначенi Законом України "Про зв'язок" та "Регламентом радиосвязи" Мiжнародного союзу електрозв'язку.

Начальник УЕП Л. В. Артюшенко