Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України N 23 вiд 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам загального призначення"

Про затвердження Положення про порядок присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам загального призначення

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
N 23 вiд 11.02.2003


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
3 березня 2003 р. за N 431/7752

На виконання статтi 28 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" та п. 7 доручення Прем'єр-мiнiстра України вiд 30.06.2000 N 11162 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам загального призначення (додається).

2. Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 14.03.2001 N 44 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам загального призначення" скасувати.

3. Управлiнню радiотехнологiй та використання радiочастот (Глотов С.П.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

4. Центру "Укрчастотнагляд" (Олiйник В.Ф.) забезпечити виконання цього Положення при здiйсненнi частотних присвоєнь.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держкомзв'язку України Лобунова М.О.

Голова М.Гончар

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України 11.02.2003 N 23

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
3 березня 2003 р. за N 431/7752

Положення
про порядок присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам загального призначення

Це Положення розроблено вiдповiдно до Законiв України "Про зв'язок", "Про радiочастотний ресурс України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 "Про порядок надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України" та iнших нормативно-правових актiв i визначає:

порядок подання i розгляду заявок на присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам (далi - РЕЗ) загального призначення;

порядок надання заявниковi технiчних вiдомостей i пропозицiй Центру "Укрчастотнагляд" щодо можливостi частотних присвоєнь (далi - технiчнi вiдомостi i пропозицiї Центру "Укрчастотнагляд");

порядок надання дозволiв на придбання (будiвництво) РЕЗ та їх використання (експлуатацiю) (далi - дозвiльнi документи);

порядок анулювання дозволiв на використання (експлуатацiю)РЕЗ.

Вимоги цього Положення обов'язковi для всiх юридичних i фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi використовують або мають намiр використовувати РЕЗ загального призначення на територiї України у смугах радiочастот загального використання.

Дiя цього Положення не поширюється на:

РЕЗ спецiального призначення;

РЕЗ радiоаматорiв;

РЕЗ, що встановлюються на суднах та iнших плавзасобах;

РЕЗ, що використовуються на територiї України для забезпечення проведення вiзитiв делегацiй урядiв та парламентiв iнших держав;

РЕЗ, що використовуються дипломатичними представництвами, консульськими установами iнших держав та представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi;

РЕЗ, що використовуються при проведеннi випробувань, науково-дослiдних та сертифiкацiйних робiт, виставок, ярмаркiв i спортивних змагань.

Порядок присвоєння радiочастот та/чи надання вiдповiдних дозволiв у вищезгаданих випадках визначається окремими нормативно-правовими актами.

Перелiк радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, на придбання та використання яких не потрiбнi дозволи, визначається Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї України (далi - Держкомзв'язку) в установленому порядку.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Положеннi використовуються такi термiни та визначення:

лiцензiя на використання радiочастотного ресурсу України (далi - Лiцензiя) - документ, згiдно з яким користувач радiочастотного ресурсу України має право використовувати радiочастоти на умовах, зазначених у Лiцензiї;

Лiцензiя визначає загальнi умови використання зазначених у нiй радiочастот (номiналiв, смуг радiочастот) у межах певного (визначеного в Лiцензiї) регiону (регiонiв) i видається Держкомзв'язку;

присвоєння радiочастоти (радiочастотне присвоєння, частотне присвоєння) - дозвiл на використання конкретної радiочастоти радiоелектронним засобом у визначених умовах, який видає спецiально уповноважений радiочастотний орган Адмiнiстрацiї зв'язку i радiочастот України (АЗРЧ), яким є Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (далi - Центр "Укрчастотнагляд");

заявка на присвоєння радiочастот (радiочастотна заявка) - це документ установленої форми, який подається до Центру "Укрчастотнагляд" з метою здiйснення частотних присвоєнь i мiстить необхiдну iнформацiю про Заявника i РЕЗ для її опрацювання та оформлення необхiдних дозвiльних документiв;

Заявник - юридична або фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка звернулась до Центру "Укрчастотнагляд" iз заявкою на присвоєння радiочастот;

радiоелектроннi засоби загального призначення - це РЕЗ, що використовуються в смугах радiочастот загального призначення та якi не призначенi для потреб спецiальних користувачiв;

дозвiл на придбання (будiвництво) РЕЗ - це дозвiл, який дає право на придбання РЕЗ та/чи будiвництво, установку, монтаж РЕЗ iз визначеними умовами;

дозвiл на використання (експлуатацiю) РЕЗ - це дозвiльний документ, який дає право на використання (експлуатацiю) конкретного РЕЗ на умовах, визначених на пiдставi результатiв частотного присвоєння;

частотно-територiальний план (частотний план) - це представлений у картографiчному та/чи табличному виглядi перелiк конкретних номiналiв частот, можливих для використання у визначених зонах частотного планування.

1.2. Присвоєння радiочастот здiйснюється Центром "Укрчастотнагляд" до початку придбання або використання (експлуатацiї) РЕЗ. Процедура присвоєння радiочастот РЕЗ включає в себе:

подачу та реєстрацiю заявок та iнших заявочних документiв на присвоєння радiочастот РЕЗ;

розгляд та експертизу заявочних документiв;

пiдбiр частот, розрахунки електромагнiтної сумiсностi (далi - ЕМС), узгодження та мiжнародну координацiю частотних присвоєнь;

надання Заявниковi технiчних вiдомостей та пропозицiй Центру "Укрчастотнагляд" i подання їх Заявником до Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот при Держкомзв'язку (далi - Мiжвiдомча лiцензiйна комiсiя) для отримання Лiцензiї;

надання пiсля отримання Лiцензiї вiдповiдних дозвiльних документiв, якi регламентують використання (експлуатацiю) РЕЗ.

Процедура присвоєння радiочастот РЕЗ починається з моменту реєстрацiї заявки на присвоєння радiочастоти i завершується видачею дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ.

1.3. Для отримання технiчних вiдомостей та пропозицiй Центру "Укрчастотнагляд" i дозвiльних документiв iз визначеними умовами використання РЕЗ Заявник звертається до Центру "Укрчастотнагляд" iз заявками вiдповiдної форми.

Технiчнi вiдомостi та пропозицiї Центру "Укрчастотнагляд" i вiдповiднi дозвiльнi документи надаються Заявнику на пiдставi результатiв розгляду та експертизи заявочних документiв.

1.4. Пiсля отримання Лiцензiї Заявник подає до Центру "Укрчастотнагляд" нотарiально завiрену копiю Лiцензiї та заявку вiдповiдної форми для оформлення дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗ, а пiсля завершення будiвництва, монтажу, установлення РЕЗ - на отримання дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ.

1.5. Усi дозвiльнi документи Центром "Укрчастотнагляд" оформлюються на конкретну юридичну або фiзичну особу - власника Лiцензiї та РЕЗ. Дозвiл на використання (експлуатацiю) РЕЗ видається окремо на кожний РЕЗ.

1.6. У випадку, коли за результатами розгляду вiдповiдної заявки на присвоєння радiочастот радiочастотне присвоєння здiйснити неможливо, Центр "Укрчастотнагляд" надає Заявниковi в десятиденний термiн письмове обгрунтування вiдмови щодо присвоєння радiочастот або/та вiдмiчає це в технiчних вiдомостях та пропозицiях Центру "Укрчастотнагляд".

Вiдмова щодо радiочастотного присвоєння РЕЗ надається в разi:

невиконання Заявником вимог цього Положення;

негативних результатiв узгодження частотних присвоєнь, зазначених в заявочних документах Заявника, та/чи вiдмова в мiжнароднiй координацiї цих частотних присвоєнь;

невиконання умов ЕМС на запропонованих Заявником частотах.

За згодою Заявника Центр "Укрчастотнагляд" може продовжити опрацювання заявочних документiв з метою визначення можливостi виконання умов ЕМС та присвоєння радiочастот в iнших смугах частот, з використанням iнших радiотехнологiй та/або мiсць установлення РЕЗ. У цих випадках оформлюється нова радiочастотна заявка.

З метою розширення дiючих мереж (лiнiй) радiозв'язку, змiни конфiгурацiї дiючої радiомережi або частотно-територiального плану, за наявностi Лiцензiї у Заявника, додатковi частотнi присвоєння здiйснюються вiдповiдно до умов отриманої Лiцензiї. При цьому проводиться розгляд та експертиза нової радiочастотної заявки, здiйснюються розрахунки ЕМС, при необхiдностi проводяться узгодження та мiжнародна координацiя частотних присвоєнь, пiсля чого послiдовно оформлюються дозволи на придбання (будiвництво) РЕЗ та використання (експлуатацiю) РЕЗ.

1.7. Заявник несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть iнформацiї, а також технiчних даних РЕЗ, зазначених у заявочних документах.

Центр "Укрчастотнагляд" має право на отримання вiд Заявника додаткової iнформацiї з питань, вiднесених до його компетенцiї, якi виникають при розглядi радiочастотної заявки.

Заявник має право на письмовий запит одержувати в Центрi "Укрчастотнагляд" та регiональнiй ДIЕ офiцiйну iнформацiю про стан робiт з розгляду заявки, яку вiн подав.

1.8. Присвоєння радiочастот РЕЗ у смугах загального використання здiйснюється централiзовано i децентралiзовано.

Централiзовано присвоєння радiочастот здiйснюють служба загальних радiочастотних присвоєнь i служба спецiальних радiочастотних присвоєнь Центру "Укрчастотнагляд".

Децентралiзовано частотнi присвоєння здiйснюються регiональними фiлiями Центру "Укрчастотнагляд" - регiональними Державними iнспекцiями електрозв'язку (далi - регiональними ДIЕ). Перелiки цих радiочастот та вiдповiдних РЕЗ, а також умов їх використання визначаються Центром "Укрчастотнагляд" та затверджується Держкомзв'язку.

1.9. При здiйсненнi частотних присвоєнь Центр "Укрчастотнагляд" повинен керуватись такими принципами:

додержання вимог чинного законодавства з питань розподiлу та використання радiочастотного ресурсу України, Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України (далi - НТРЧ), затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.1995 N 803, та цього Положення;

забезпечення рацiонального та ефективного використання радiочастотного ресурсу України;

рiвностi прав юридичних i фiзичних осiб на використання радiочастотного ресурсу України.

1.10. В iнтересах забезпечення державного управлiння, оборони, безпеки i охорони правопорядку та в iнших випадках, передбачених законодавством, використання окремих частотних присвоєнь Центром "Укрчастотнагляд" може бути тимчасово обмежене або можуть бути змiненi характеристики частотних присвоєнь. Обмеження здiйснюються вiдповiдно до Положення про порядок запровадження тимчасових обмежень на використання окремих смуг (номiналiв) радiочастот на територiї України.

1.11. У смугах радiочастот, розподiлених в НТРЧ на первиннiй основi декiльком радiослужбам, радiочастоти для РЕЗ таких радiослужб присвоюються на рiвних умовах з урахуванням примiток в НТРЧ до смуг частот та принципiв, визначених цим Положенням.

1.12. З метою бiльш ефективного використання смуг радiочастот Центр "Укрчастотнагляд" для окремих видiв радiозв'язку та смуг частот розробляє частотно-територiальнi (частотнi) плани, якi використовуються для здiйснення частотних присвоєнь.

1.13. Дозволи на використання (експлуатацiю) РЕЗ (абонентських термiналiв) отримуються Заявником (лiцензiатом) у Центрi "Укрчастотнагляд" або регiональнiй ДIЕ. Оформленi дозволи на використання (експлуатацiю) РЕЗ (абонентських термiналiв) власник Лiцензiї надає абонентам разом iз зареєстрованими вiдповiдним чином РЕЗ (абонентськими термiналами).

Вiдповiдальним за виконання умов дозволу на використання згаданих РЕЗ є власник Лiцензiї. Вiдносини мiж власником Лiцензiї та абонентом (користувачем) щодо виконання умов дозволу на використання згаданих РЕЗ повиннi бути врегульованi вiдповiдними договорами мiж ними.

1.14. Центр "Укрчастотнагляд" проводить облiк здiйснених частотних присвоєнь i виданих дозволiв та несе вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть.

1.15. Послуги та роботи, пов'язанi з присвоєнням радiочастот для РЕЗ у смугах частот загального використання, надаються та виконуються Центром "Укрчастотнагляд" на платнiй основi вiдповiдно до дiючих тарифiв, згiдно зi статтею 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України".

2. ПОРЯДОК ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ПРИСВОЄННЯ РАДIОЧАСТОТ

2.1. Подання та реєстрацiя заявочних документiв на присвоєння радiочастот

2.1.1. На кожний вид радiозв'язку подається в Центр "Укрчастотнагляд" окрема заявка з комплектом документiв. Усi документи перевiряються на вiдповiднiсть формам, установленим цим Положенням, повноту надання iнформацiї та правильнiсть їх оформлення.

Поданi документи пiсля реєстрацiї оформлюються в окрему справу. Заявки, оформленi з порушенням установленої форми чи з неповним комплектом документiв, реєстрацiї не пiдлягають.

2.1.2. При бажаннi Заявника одержати Лiцензiю вперше або коли заявленi умови використання радiочастотного ресурсу не вiдповiдають умовам наявної у Заявника Лiцензiї, Заявник безпосередньо звертається до Центру "Укрчастотнагляд" з листом, до якого додаються погодженi з регiональними ДIЕ:

заявки на присвоєння радiочастот, оформленi вiдповiдно до додаткiв 1-5 цього Положення;

пояснювальна записка, в якiй надається обгрунтування необхiдної смуги (номiналiв) частот, що замовляються, детальна iнформацiя про призначення та характер радiомережi, особливостi обладнання;

схема органiзацiї зв'язку, що планується;

мiсцезнаходження РЕЗ на копiї карти мiсцевостi масштабу 1:200000 або 1:100000.

У пояснювальнiй записцi також наводяться при наявностi данi про зону обслуговування та орiєнтовний частотний план.

До листа додається також копiя довiдки про внесення до ЄДРПОУ для юридичних осiб або копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

Правильнiсть оформлення заявки спочатку перевiряє регiональна ДIЕ.

2.1.3. При наявностi Лiцензiї заявка на частотнi присвоєння для нових РЕЗ, якi заявляються одночасно iз змiною частотного плану, супроводжується заявочними документами згiдно з пунктом 2.1.2 цього Положення.

Додатковi частотнi присвоєння для розширення дiючих мереж зв'язку здiйснюються за частотно-територiальними (частотними) планами, в яких зазначаються:

змiни частотних присвоєнь;

частотнi присвоєння для додаткових передавачiв на дiючих РЕЗ;

частотнi присвоєння для нових РЕЗ.

Змiни частотно-територiальних планiв дiючих мереж зв'язку здiйснюються з перiодом не частiше одного разу в три мiсяцi.

2.1.4. У випадку, коли Заявник бажає змiнити заявленi характеристики частотного присвоєння на будь-якому етапi робiт з частотного присвоєння (в тому числi в результатi надання помилкової iнформацiї у заявочних матерiалах) i це потребує проведення нових розрахункiв ЕМС або нового узгодження, змiни оформлюються як нова радiочастотна заявка.

2.1.5. Заявки, що оформленi з порушеннями вимог пунктiв 2.1.2 та 2.1.3 цього Положення, до розгляду не приймаються, про що повiдомляється Заявнику протягом 10 дiб з дня отримання заявки.

2.2. Порядок розгляду заявочних документiв

2.2.1. Можливiсть присвоєння радiочастот установлюється Центром "Укрчастотнагляд" при розглядi радiочастотної заявки та iнших заявочних документiв шляхом:

перевiрки повноти i правильностi її оформлення;

експертизи заявочних документiв щодо визначення принципової можливостi використання заявлених частот;

визначення вiдповiдностi радiочастот, що заявляються, рiшенням Держкомзв'язку про видiлення смуг радiочастот для розробки, виробництва, ввезення та використання в Українi конкретного типу РЕЗ, що приймається згiдно з Положенням про порядок видiлення радiочастот України, затвердженим наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 25.10.2000 N 154 та зареєстрованим в Мiн'юстi 09.11.2000 за N 795/5016;

розрахункiв (експертизи) ЕМС iз урахуванням наведених технiчних характеристик РЕЗ;

узгодження частотних присвоєнь з заiнтересованими мiнiстерствами та iншими органами виконавчої влади i здiйснення, в разi потреби, мiжнародної координацiї частотних присвоєнь та їх реєстрацiї в Мiжнародному Союзi електрозв'язку (МСЕ).

2.2.2. Частотнi присвоєння для РЕЗ рiзного призначення здiйснюються на пiдставi розрахункiв ЕМС з РЕЗ, якi розташованi у визначеному районi в межах координацiйних (розрахункових) зон, iз застосуванням методик розрахункiв ЕМС РЕЗ з використанням захисних критерiїв, якi визначаються вiдповiдними нормами частотно-територiального рознесення.

2.2.3. Розрахунки ЕМС для РЕЗ загального призначення проводяться Центром "Укрчастотнагляд", який несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть результатiв розрахункiв.

При проведеннi розрахункiв ЕМС РЕЗ повиннi враховуватись:

здiйсненi частотнi присвоєння;

завантаженiсть смуг радiочастот, електромагнiтна обстановка та наявнiсть необхiдного радiочастотного ресурсу в конкретному регiонi i мiсцi, де планується використання РЕЗ, а також результати проведеного в разi потреби радiомонiторингу;

частотнi присвоєння, занесенi в Мiжнародний Довiдковий Регiстр частот МСЕ;

частотнi присвоєння, що плануються до використання у вiдповiдностi до поданих заявок;

мiжнароднi зобов'язання, прийнятi Адмiнiстрацiєю зв'язку та радiочастот України в рамках МСЕ, Європейської конференцiї адмiнiстрацiї пошт i телекомунiкацiй (СЕПТ), двостороннiх чи багатостороннiх угод з Адмiнiстрацiями зв'язку iнших держав;

рекомендацiї МСЕ, СЕПТ, захиснi критерiї, умови забезпечення ЕМС РЕЗ рiзного призначення та iснуючi обмеження на використання окремих радiочастот.

2.2.4. Мiжнародна координацiя частотних присвоєнь, якi потребують узгодження з Адмiнiстрацiями зв'язку iнших держав, i їх реєстрацiя в Бюро радiозв'язку МСЕ здiйснюються вiдповiдно до процедур, установлених МСЕ i мiжнародними угодами, що ратифiкованi Україною.

2.2.5. Роботи, пов'язанi з розглядом та експертизою заявок, пiдбором радiочастот, розрахунками ЕМС, пiдготовкою матерiалiв на узгодження та, при потребi, на мiжнародну координацiю, повиннi бути проведенi в термiн не пiзнiше 30 календарних днiв з дня реєстрацiї заявки без урахування термiнiв узгодження та проведення мiжнародної координацiї. Термiни узгодження та проведення мiжнародної координацiї встановлюються у вiдповiдностi до вимог багатостороннiх угод мiж Адмiнiстрацiями зв'язку та Регламенту радiозв'язку МСЕ, який вiдповiдно до пункту 31 статтi 4 Статуту МСЕ є доповненням до Статуту та Конвенцiї МСЕ, що були ратифiкованi Законом України "Про ратифiкацiю Статуту i Конвенцiї Мiжнародного союзу електрозв'язку" (N 116/94 ВР України вiд 15.07.94).

3. ПОРЯДОК ДЕЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ПРИСВОЄННЯ РАДIОЧАСТОТ

3.1. Подання та реєстрацiя заявочних документiв на присвоєння радiочастот

Порядок здiйснення децентралiзованих радiочастотних присвоєнь поширюється на РЕЗ, використання яких не потребує додаткових органiзацiйно-технiчних заходiв для забезпечення ЕМС з РЕЗ спецiального призначення (без проведення узгодження та мiжнародної координацiї).

3.1.1. Порядок подання заявочних документiв до регiональної ДIЕ та їх реєстрацiя здiйснюються вiдповiдно до пункту 2.1 цього Положення.

3.1.2. У випадках, коли зона дiї радiомережi охоплює (або покриває) територiї декiлькох адмiнiстративних областей (регiонiв або їх частин), Заявник до подачi заявочних документiв у мiсцеву регiональну ДIЕ звiряє (перевiряє) повноту та правильнiсть їх оформлення з регiональними ДIЕ кожної областi.

3.2. Порядок розгляду заявочних документiв

3.2.1. Можливiсть присвоєння радiочастот визначається регiональною ДIЕ при розглядi радiочастотної заявки та iнших заявочних документiв шляхом:

перевiрки повноти i правильностi її оформлення;

експертизи заявочних документiв щодо визначення принципової можливостi використання заявлених частот;

встановлення вiдповiдностi РЕЗ i радiочастот, що заявляються, Перелiку РЕЗ i радiочастотам, на якi поширюється децентралiзоване присвоєння радiочастот, а також рiшенню Держкомзв'язку про видiлення смуг радiочастот для розробки, виробництва, ввезення та використання в Українi конкретного типу РЕЗ, прийнятим згiдно з Положенням про порядок видiлення радiочастот України, яке затверджено наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 25.10.2000 N 154, зареєстрованим у Мiн'юстi 09.11.2000 за N 795/5016;

здiйснення пiдбору радiочастот;

розрахункiв (експертизи) ЕМС iз урахуванням наведених технiчних характеристик РЕЗ;

проведення узгодження частотних присвоєнь iз сусiднiми областями України.

3.2.2. Розрахунки ЕМС для РЕЗ загального призначення здiйснюються регiональною ДIЕ, яка несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть результатiв розрахункiв.

При проведеннi розрахункiв ЕМС РЕЗ повиннi враховуватись:

завантаженiсть смуг радiочастот, електромагнiтна обстановка та наявнiсть необхiдного радiочастотного ресурсу в конкретному регiонi i мiсцi, де планується використання РЕЗ, а також результати проведеного в разi потреби радiомонiторингу;

частотнi присвоєння, здiйсненi у вiдповiдностi до Перелiку частот децентралiзованого призначення, якi затвердженi Держкомзв'язку;

захиснi критерiї, умови забезпечення ЕМС РЕЗ рiзного призначення та iснуючi обмеження на використання окремих радiочастот.

3.2.3. Необхiднiсть узгодження частотних присвоєнь iз сусiднiми областями України визначає регiональна ДIЕ за результатами розгляду поданих заявочних документiв та здiйснює їх узгодження.

При цьому регiональна ДIЕ доводить до вiдома Заявника мотивований висновок про необхiднiсть проведення такого узгодження. Термiни узгодження становлять не бiльше 30 календарних днiв.

3.2.4. Роботи, пов'язанi з експертизою заявок, пiдбором радiочастот, розрахунками ЕМС, пiдготовкою матерiалiв на узгодження, повиннi бути проведенi в термiн не пiзнiше 30 календарних днiв з дня реєстрацiї заявки без урахування термiнiв узгодження.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗАЯВНИКУ ТЕХНIЧНИХ ВIДОМОСТЕЙ I ПРОПОЗИЦIЙ ЦЕНТРУ "УКРЧАСТОТНАГЛЯД"

4.1. За результатами розгляду радiочастотних заявок Центр "Укрчастотнагляд" або регiональнi ДIЕ надають Заявнику технiчнi вiдомостi i пропозицiї Центру "Укрчастотнагляд", що є складовою частиною висновкiв щодо видачi Лiцензiї.

4.2. Висновки готуються за формою, яка визначена додатком 3 до Порядку надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 N 112.

4.3. Технiчнi вiдомостi i пропозицiї Центру "Укрчастотнагляд" видаються Заявниковi для подання їх до Мiжвiдомчої лiцензiйної комiсiї у складi заявочних документiв на отримання Лiцензiї.

4.4. Термiн надання Заявнику технiчних вiдомостей i пропозицiй Центру "Укрчастотнагляд" не повинен перевищувати 30 дiб з моменту реєстрацiї радiочастотної заявки без урахування термiнiв узгодження та мiжнародної координацiї заявлених частотних присвоєнь.

5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВНИКОМ ТЕХНIЧНИХ ВIДОМОСТЕЙ I ПРОПОЗИЦIЙ ДО МIЖВIДОМЧОЇ ЛIЦЕНЗIЙНОЇ КОМIСIЇ

5.1. Технiчнi вiдомостi i пропозицiї Центру "Укрчастотнагляд" направляються Заявником разом з iншими заявочними документами, передбаченими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 N 112 "Про порядок надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України", до Мiжвiдомчої лiцензiйної комiсiї для розгляду їх щодо видачi Лiцензiї.

5.2. У випадку, коли Заявник був або є користувачем радiочастотного ресурсу, в технiчних вiдомостях i пропозицiях Центру "Укрчастотнагляд" має бути iнформацiя стосовно номерiв та дат видачi лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України та вiдповiдних дозволiв, а також дотримання Заявником чинного законодавства стосовно використання радiочастотного ресурсу України та особливих умов лiцензiї, в тому числi i про повноту та своєчаснiсть внесення користувачем зборiв за використання радiочастотного ресурсу України.

5.3. Граничний термiн подання технiчних вiдомостей i пропозицiй Центру "Укрчастотнагляд" до Мiжвiдомчої лiцензiйної комiсiї становить не бiльше двох мiсяцiв вiд дати їх видачi Центром "Укрчастотнагляд".

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВIЛЬНИХ ДОКУМЕНТIВ

6.1. Для отримання дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗ Заявник звертається до Центру "Укрчастотнагляд" (централiзоване присвоєння частот) або до регiональної ДIЕ (децентралiзоване присвоєння частот) з листом про оформлення дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗ. До листа додаються:

заявка на отримання дозволу, оформлена вiдповiдно до додаткiв 6-10 цього Положення, та копiї Лiцензiї, завiренi належним чином;

довiдка з iнформацiєю про сертифiкат вiдповiдностi на обладнання.

6.2. Центр "Укрчастотнагляд" та регiональнi ДIЕ у термiн не бiльше 30 дiб з дня отримання листа надають Заявниковi дозвiл на придбання (будiвництво) РЕЗ або мотивовану вiдмову у наданнi дозволу.

6.3. У випадку, коли в зазначений термiн придбання (будiвництво) РЕЗ не може бути завершено з об'єктивних причин, Заявник звертається до Центру "Укрчастотнагляд" чи регiональної ДIЕ з проханням продовжити термiн дiї вiдповiдного дозволу. В листi визначаються причина та термiн продовження.

6.4. Граничний термiн дiї дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗ визначається Центром "Укрчастотнагляд". Але сумарний термiн дiї дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗ з урахуванням його продовження та строку отримання дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ не може перевищувати 6 мiсяцiв для першого регiону та додатково по 2 мiсяцi на кожний наступний регiон. У цей строк Заявник повiдомляє регiональнiй ДIЕ про завершення будiвництва, встановлення або монтажу РЕЗ. Крiм того, до початку експлуатацiї цього РЕЗ визначається термiн проведення перевiрки щодо вiдповiдностi умовам, якi визначенi результатами частотного присвоєння РЕЗ. За результатами цiєї перевiрки складається вiдповiдний акт.

6.5. Виданий Центром "Укрчастотнагляд" або регiональною ДIЕ дозвiл на придбання (будiвництво) РЕЗ дає право Заявниковi на придбання та/чи будiвництво, установку, монтаж конкретного РЕЗ iз визначеними умовами i є також пiдставою для отримання дозволу на ввезення цього РЕЗ на територiю України.

6.6. Для отримання дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ Заявник звертається до Центру "Укрчастотнагляд" (централiзоване присвоєння частот) або до регiональної ДIЕ (децентралiзоване присвоєння частот) з листом про оформлення дозволу на придбання (будiвництво) РЕЗ. До листа додаються:

заявка на отримання дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ, що оформлюється вiдповiдно до додаткiв 11-15 до цього Положення;

акт перевiрки вiдповiдностi умовам, якi визначенi результатами частотного присвоєння РЕЗ;

реєстрацiйна вiдомiсть установленої форми на заявлений вид радiозв'язку (додаток 16 до цього Положення).

У заявцi на отримання дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ, якi будуть надаватися абонентам (користувачам), необхiдно додатково зазначати найменування i мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи.

6.7. Центр "Укрчастотнагляд" у термiн не бiльше 30 дiб з дня отримання вiдповiдної заявки на використання (експлуатацiю) РЕЗ видає Заявниковi дозвiл на використання (експлуатацiю) РЕЗ або мотивовану вiдмову в наданнi дозволу.

6.8. Форма дозвiльних документiв установлена додатками 17, 18 до цього Положення.

6.9. Дозволи скрiплюються пiдписом посадової особи Центру "Укрчастотнагляд" (централiзоване присвоєння частот) i печаткою або пiдписом начальника (заступника) регiональної ДIЕ (децентралiзоване присвоєння частот) та вiдповiдною печаткою.

6.10. У разi втрати або пошкодження дозволу користувач зобов'язаний звернутися до Центру "Укрчастотнагляд" чи до регiональної ДIЕ iз заявою про видачу дублiката дозволу.

Дублiкат дозволу видається користувачу протягом 5 робочих днiв з дати отримання вiдповiдної заяви. На бланку дозволу в правому верхньому кутку ставиться штамп "Дублiкат" i дата видачi.

6.11. Граничний термiн початку використання Заявником радiочастотного ресурсу України визначається за регiонами згiдно iз зазначеним графiком (для першого регiону - не бiльше 6 мiсяцiв з дати видачi лiцензiї, для другого - 8 i так далi з iнтервалом 2 мiсяцi). Якщо Заявник не отримав дозвiл на використання (експлуатацiю) РЕЗ у цей термiн, установлений пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 № 112 "Про порядок надання лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України", то Центр "Укрчастотнагляд" подає клопотання до Держкомзв'язку про анулювання Лiцензiї з обов'язковим повiдомленням Заявника.

6.12. У разi переоформлення Лiцензiї у випадках, зазначених у пунктом 10 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 N 112 "Про порядок надання лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України", лiцензiат пiсля отримання нової Лiцензiї звертається листом до Центру "Укрчастотнагляд" або до регiональної ДIЕ з проханням оформити новий дозвiл на використання (експлуатацiю) РЕЗ.

До листа додаються копiя нової Лiцензiї та оригiнал дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ, який пiдлягає переоформленню. Переоформлення дозволу на використання (експлуатацiю) РЕЗ здiйснюється протягом 10 робочих днiв.

6.13. Переоформлення дозволiв, наданих централiзовано, здiйснює Центр "Укрчастотнагляд", а наданих децентралiзовано - регiональнi ДIЕ.

7. АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛIВ НА ВИКОРИСТАННЯ (ЕКСПЛУАТАЦIЮ) РЕЗ

7.1. Анулювання дозволiв здiйснюється Центром "Укрчастотнагляд" або регiональною ДIЕ.

7.2. Дозволи анулюються в таких випадках:

подання користувачем заяви про його анулювання;

анулювання Лiцензiї;

повторного порушення користувачем умов дозволу протягом його дiї i невиконання припису Центру "Укрчастотнагляд" або регiональної ДIЕ про усунення порушень;

неможливостi забезпечити виконання умов дозволу користувачем; невикористання РЕЗ iз заявленою метою бiльше одного року;

скасування державної реєстрацiї лiцензiата як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;

виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих користувачем радiочастотного ресурсу для отримання дозволу.

7.3. Пiсля анулювання дозвiл знiмається з реєстрацiї та облiку в Центрi "Укрчастотнагляд" та/або в регiональних ДIЕ. Про анулювання дозволу iнформуються вiдповiднi пiдроздiли Центру "Укрчастотнагляд" i зацiкавленi вiдомства.

7.4. У разi припинення експлуатацiї РЕЗ його власник зобов'язаний повернути дозволи на використання (експлуатацiю) РЕЗ до Центру "Укрчастотнагляд" або регiональної ДIЕ, якi видавали цей дозвiл.

7.5. Рiшення Центру "Укрчастотнагляд" або регiональної ДIЕ про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

Зразки додаткiв до Положення про порядок присвоєння радiочастот радiоелектронним засобам загального призначення:
Файл Microsoft Word (zip 48,2 Kb)

Заступник начальника управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот В.П.Звєрєв