Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змiн та доповнень до Регламенту аматорського радiозв'язку України"

Про затвердження змiн та доповнень до Регламенту аматорського радiозв'язку України

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 19 лютого 2001 року N 22


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
6 березня 2001 р. за N 196/5387

Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити змiни та доповнення до Регламенту аматорського радiозв'язку України, затвердженого наказом Державного комiтету зв'язку України вiд 22.08.97 N 124, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.97 за N 564/2368 (додаються).

2. Начальнику УРВР (Глотову С. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 19 лютого 2001 р. N 22

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
6 березня 2001 р. за N 196/5387

ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО РЕГЛАМЕНТУ АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. У роздiлi 1 "Загальнi положення":

1.1. У пунктi 1.1 слова "Мiжнародної спiлки електрозв'язку, Законом України "Про зв'язок", замiнити словами "Мiжнародного союзу електрозв'язку, Законом України "Про зв'язок", Законом України "Про радiочастотний ресурс України".

1.2. Пункт 1.2 викласти в редакцiї: "Положення цього Регламенту є обов'язковими для всiх фiзичних та юридичних осiб, якi мають дозвiл на експлуатацiю аматорських радiостанцiй, розташованих на територiї України, на мобiльних засобах, повiтряних та водних суднах, на штучних супутниках Землi та земних станцiях супутникового зв'язку".

1.3. Пункт 1.3 викласти в редакцiї: "Використання радiочастотного ресурсу України аматорською службою радiозв'язку та аматорською супутниковою службою радiозв'язку визначається цим Регламентом аматорського радiозв'язку України".

1.4. У пунктi 1.4 слова "можливi тiльки за наявностi вiдповiдних дозволiв" замiнити словами "здiйснюється на дозвiльнiй основi".

1.5. Пункт 1.5 вилучити.

2. Роздiл 2 "Термiни, визначення та скорочення" викласти в такiй редакцiї:

"2. ТЕРМIНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У Регламентi нижченаведенi термiни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

Адмiнiстрацiя зв'язку та радiочастот України (АЗРЧ) - центральний орган виконавчої влади зi спецiальним статусом, на який згiдно з законодавством покладаються функцiї Адмiнiстрацiї зв'язку України i який забезпечує проведення державної полiтики у сферi розподiлу i використання радiочастотного ресурсу України.

Аматорська служба - служба радiозв'язку, яка використовується з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку i проведення технiчних дослiджень, що здiйснюється радiоаматорами, тобто особами, якi мають на це належний дозвiл i займаються цiєю дiяльнiстю виключно з особистої зацiкавленостi, без здобуття матерiального зиску i не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю.

Аматорська радiостанцiя (АРС) - радiостанцiя аматорської або аматорської супутникової служби.

Аматорська супутникова служба (АСС) - служба радiозв'язку, яка використовує космiчнi станцiї, встановленi на супутниках Землi, використовується з тiєю ж метою, що й аматорська служба.

Амплiтудна модуляцiя (АМ) - модуляцiя несiвного коливання, при якiй змiнним параметром є амплiтуда коливань.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфiї з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у виглядi друкованого тексту.

Категорiї служб радiозв'язку (КСР) - при призначеннi смуг частот для використання декiлькома радiослужбами, цi служби розподiляються на такi категорiї: первинна, дозволена i вторинна. Дозволена i первинна служби користуються рiвними правами, крiм випадкiв, коли пiд час складання частотних планiв первиннiй службi надається право вибору частот. Станцiям первинної i дозволеної служб надається право прiоритетного використання смуги частот i право вимагати захисту вiд завад, що створюються iншими службами. Станцiї вторинної служби:

- не повиннi створювати шкiдливих радiозавад станцiям первинної або дозволеної служби i не можуть вимагати захисту вiд радiозавад з боку станцiй первинної або дозволеної служби;

- можуть вимагати захисту вiд завад з боку станцiй тiєї ж або iншої вторинної служби.

Квалiфiкацiйно-технiчна комiсiя (КТК) - комiсiя з визначення квалiфiкацiї операторiв аматорських радiостанцiй та перевiрки технiчного стану АРС.

Небажанi випромiнювання - випромiнювання, що складаються з побiчних та позасмугових.

Необхiдна ширина смуги - ширина смуги частот, достатня при даному класi випромiнювання для забезпечення передачi повiдомлень з необхiдною швидкiстю та якiстю при визначених умовах.

Одна бiчна смуга (ОБС) - смуга частот, розмiщена вище або нижче несiвної частоти, яку займають спектральнi складовi, викликанi процесом модуляцiї несiвного коливання (хвилi).

Оператор аматорської станцiї - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацiю АРС.

Передавання даних (ПД) - вид електрозв'язку з множинним доступом до каналу зв'язку на основi комутацiї частин iнформацiї визначеної довжини та структури (комутацiї пакетiв) за визначеним порядком.

Побiчне випромiнювання - випромiнювання на частотi або частотах, розташованих за межами необхiдної ширини смуги, рiвень якого може бути знижений без шкоди для вiдповiдної передачi повiдомлень. До побiчних випромiнювань належать гармонiйнi випромiнювання, паразитнi випромiнювання, продукти iнтермодуляцiї i частотного перетворення, але до них не належать позасмуговi випромiнювання.

Позасмугове випромiнювання - випромiнювання на частотi або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхiдної ширини смуги частот, яке є результатом процесу модуляцiї, але не мiстить побiчних випромiнювань.

Присвоєна смуга радiочастот - смуга радiочастот, у межах якої дозволяється випромiнювання передавачем радiостанцiї. Ширина присвоєної смуги частот дорiвнює необхiднiй ширинi смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення допустимого вiдхилення частоти.

Радiоаматорська аварiйна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварiйного радiозв'язку у надзвичайних ситуацiях.

Радiозавада - електромагнiтне випромiнювання будь-якого походження, що перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радiосигналiв та призводить до погiршення якостi, помилок або втрат iнформацiї.

Радiостанцiя (РС) - один або декiлька передавачiв та приймачiв або їх комбiнацiй, допомiжне обладнання та антенно-фiдернi пристрої, розташованi у визначеному мiсцi для здiйснення служби радiозв'язку.

Телебачення - вид електрозв'язку, призначений для передачi змiнних зображень нерухомих або рухомих об'єктiв.

Телеграфiя (ТЛГ) - вид електрозв'язку для передавання текстової iнформацiї з використанням сигнального коду.

Телефонiя - вид електрозв'язку, призначений, головним чином, для обмiну iнформацiєю у виглядi мови.

Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") - спецiально уповноважений радiочастотний орган АЗРЧ України з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, видачi дозволiв на розроблення, виробництво, придбання, реалiзацiю, продаж, використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України, а також на ввезення їх з-за кордону спецiальним та загальним користувачам; здiйснення радiочастотного монiторингу, облiку та державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу України спецiальними та загальними користувачами. Центр "Укрчастотнагляд" виконує функцiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України (ДIЕ).

Фазова модуляцiя (ФМ) - кутова модуляцiя несiвного коливання, при якiй фаза несiвної змiнюється пропорцiйно миттєвим значенням модулювального сигналу.

Цифровi види зв'язку - цифровi методи зв'язку, дозволенi в тих смугах частот, де передбачено вид випромiнювання F1B. До таких методiв роботи вiдносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повiльною розгорткою, дистанцiйне управлiння.

Частотна модуляцiя (ЧМ) - кутова модуляцiя несiвного коливання, при якiй вiдхилення частоти модульованого сигналу змiнюється пропорцiйно миттєвим значенням частоти модулювального сигналу".

3. У роздiлi 3 "Класифiкацiя аматорських станцiй":

3.1. Пункт 3.1 доповнити абзацом:

"автоматичнi АРС цифрового зв'язку".

3.2. У пунктi 3.2 слово "хвиль" замiнити словом "частот", а слова "зв'язковi АРС" замiнити словами "аматорськi радiостанцiї для зв'язку".

3.3. У пунктi 3.3 слова "фiзичнi особи" замiнити словами "окремi радiоаматори".

3.4. У пунктi 3.4 абзац "рухомi, якi розташованi на рухомих наземних, плаваючих або лiтаючих об'єктах" замiнити абзацом: "рухомi, що розташованi на рухомих об'єктах i призначенi для роботи пiд час руху та пiд час зупинок". Абзац "переноснi, якi розташованi за мiсцем перебування користувача АРС" замiнити абзацом: "портативнi переноснi радiостанцiї вагою до 1 кг, якi мають особисте джерело живлення i пристосованi для роботи при перенесеннi".

4. У роздiлi 4 "Технiчнi вимоги до аматорських радiостанцiй та вимоги технiки безпеки":

4.1. У пунктi 4.1.1 перший абзац доповнити реченням: "Потужнiсть установлюється оператором АРС вiдповiдно категорiї, яку вiн має".

4.2. Пункт 4.2 викласти в редакцiї: "Дозволенi смуги частот, максимальнi рiвнi вихiдної потужностi передавачiв та класи випромiнювання радiостанцiй для зв'язку i радiостанцiй для супутникового зв'язку наведенi в табл. 1".

4.3. У пунктi 4.2.1 слова "Укрчастотнаглядом за поданням обласних (АР Крим) ДIЕ" замiнити словами "Адмiнiстрацiєю зв'язку та радiочастот України".

4.4. Пункт 4.3 пiсля слова "дозволенi" доповнити словами "цим Регламентом".

4.5. У пунктi 4.4 абзац перший викласти в редакцiї: "Стабiльнiсть частоти передавачiв АРС для зв'язку визначається як абсолютне вiдхилення частоти (змiна частоти радiопередавача за рахунок власної нестабiльностi при незмiнному положеннi органiв настройки) протягом 15 хвилин пiсля включення передавача на передачу i повинна бути не гiрше нiж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабiльнiсть частоти передавачiв ретрансляторiв, маякiв та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гiрше нiж 300 Гц". В абзацi другому слова "та (або)" замiнити словами "та/чи".

4.6. У пунктi 4.5 слова "У ОБС передавачiв АРС частота-носiй" замiнити словами "У передавачiв АРС з односмуговою модуляцiєю (ОБС) несiвне коливання (частота)", а слово "бокова" замiнити словом "бiчна".

4.7. У пунктi 4.6 "Позначення" до табл. 1 викласти в редакцiї:

Позначення:
     1.810 - 1.840 - смуги частот, видiленi на вториннiй основi
     7.000 - 7.100 - смуги частот, що можуть використовуватись АСС

CW (ТЛГ) 100HA1A
SSB (ОБС) 2K70J3E (вид випромiнювання J3E, R3E) з необхiдною шириною смуги 3 кГц (3K00)
RTTY (ЗД) 900HF1B (FIB на частотах нижче 30 МГц, F1B, A2B - на частотах вище 30 МГц)
SSTV (ТПР) 2K70J2F
ATV (АТБ) 7M25C3F-вiдео, 750KF3E-звук (аматорське телебачення)
AM 6K00A3E
FM (ЧМ) 24K0F3E iз необхiдною шириною смуги 6кГц (6K00) на частотах нижче 30 МГц та 24 кГц (24K0) - на частотах вище 30 МГц
AT (вид випромiнювання A1A) з необхiдною шириною смуги 100 Гц (100H)
PR (ПД) 200HF1D, 1K00F1D з необхiдною шириною смуги 200 Гц (200H) або 1 кГц (1K00)
EME Зв'язок з використанням Мiсяця як пасивного ретранслятора
SAT Зв'язок з використанням штучних супутникiв Землi

4.8. У Примiтках до таблицi 1:

Пункт 1 пiсля слова "заявника" доповнити словами "Центром "Укрчастотнагляд".

У пунктi 2 слова "аматорським радiостанцiям першої категорiї Укрчастотнаглядом може бути виданий" замiнити словами "АРС першої категорiї Центр "Укрчастотнагляд" надає".

Пункт 3 вилучити, у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.

Додати пункт 4 такого змiсту: "Центр "Укрчастотнагляд" визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у конкретних регiонах України".

4.9. У пунктi 4.7.1 слова "технiки безпеки" замiнити словами "технiки електробезпеки".

4.10. У пунктi 4.7.2 слова "технiки безпеки" замiнити словами "технiки електробезпеки".

4.11. У пунктi 4.7.3 слова "струмопровiдних частин" замiнити словами "частин, якi перебувають пiд напругою".

4.12. Пункт 4.7.9 доповнити словами: "вiд джерела змiнного струму".

5. У пунктi 5.3 роздiлу 5 "Розташування аматорських радiостанцiй" останнє речення викласти в редакцiї: "Вiдчинити примiщення, де розташована колективна АРС, при вiдсутностi її керiвника або його заступникiв може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адмiнiстрацiї установи, в якiй розташована АРС, з обов'язковим складанням акта про вчинення цих дiй".

6. У роздiлi 6 "Квалiфiкацiйнi вимоги до операторiв аматорських радiостанцiй":

6.1. У пунктах 6.2, 6.3, 6.4 слова "вiд руки" замiнити словами "телеграфним ключем".

6.2. Пункт 6.10 вилучити.

7. У роздiлi 7 "Порядок одержання дозволу на виготовлення (придбання) АРС та дозволу на експлуатацiю аматорської передавальної радiостанцiї":

7.1. Пункт 7.1 в абзацi четвертому пiсля слова "мають" доповнити словами: "СЕРТ-лiцензiю або", а в абзацi п'ятому пiсля слова "експлуатацiю" доповнити словами "колективних АРС, аматорських".

7.2. У пунктi 7.2 в абзацi другому слова "у двох примiрниках" замiнити словами "- один примiрник", в абзацi третьому слова "двi фотокартки" замiнити словами "одну фотокартку", в абзацi шостому слова "близьких родичiв" замiнити словом "батькiв".

7.3. У пунктi 7.6 останнiй абзац вилучити.

7.4. У пунктi 7.8 слово "взiрця" замiнити словом "зразка" i вилучити дужки навколо слiв "на частотах вище 30 МГц".

7.5. У пунктi 7.14 слова "Українського державного Центру радiочастот та нагляду за зв'язком" замiнити словами "Центру "Укрчастотнагляд".

7.6. У пунктi 7.16 слова "а також проводиться оплата за одержання лiцензiї на використання радiочастот, якщо це передбачено чинним законодавством України" вилучити.

8. У роздiлi 8 "Правила проведення аматорського радiозв'язку":

8.1. Пункт 8.1.2 пiсля слiв "(передану i прийняту)." доповнити таким абзацом:

"Апаратний журнал для ретрансляторiв та радiомаякiв повинен мiстити iнформацiю про час їх вмикання та вимкнення", а останнiй абзац викласти в редакцiї: "При використаннi портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявнiсть цього Регламенту не є обов'язковими".

8.2. У пунктi 8.2.2 слово "бiди" замiнити словом "лиха".

8.3. У пунктi 8.2.3 слова та цифри "(3855-XII вiд 21 сiчня 1994 року)" вилучити.

8.4. Пункт 8.2.5 викласти в редакцiї: "Користувачi (оператори) АРС, якi використовують станцiї вторинної служби, не повиннi створювати радiозавад роботi станцiй первинної служби i зобов'язанi на вимогу останнiх негайно змiнити робочу частоту або вжити iнших заходiв щодо усунення радiозавад".

9. У роздiлi 9 "Позивнi сигнали АРС в Українi":

9.1. У пунктi 9.1 слова "Мiжнародного Регламенту радiозв'язку" замiнити словами: "Регламенту радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку".

9.2. Пункт 9.2 викласти в редакцiї: "Позивнi сигнали призначаються регiональними пiдроздiлами ДIЕ i зазначаються у дозволi на право експлуатацiї АРС з використанням лiтер латинської абетки".

9.3. Пункт 9.8 викласти в редакцiї: "При наявностi СЕРТ-лiцензiї або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацiю АРС iз територiї України, iноземнi громадяни при управлiннi АРС iз територiї України додають перед особистим позивним сигналом через дрiб лiтери "UT".

10. Роздiл 11 "Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй в Україну" доповнити пунктом 11.4 такого змiсту: "11.4. При тимчасовому ввезеннi (вивезеннi) аматорських радiостанцiй, радiоаматор, при наявностi дозволу (licence) на експлуатацiю АРС, повинен вносити зазначенi в дозволi (licence) АРС в митну декларацiю з зобов'язанням зворотного їх вивезення (ввезення)".

11. У роздiлi 12 "Забезпечення аварiйного радiозв'язку":

11.1. Пункт 12.2 викласти в редакцiї: "У рамках аматорської служби функцiонує Радiоаматорська аварiйна служба (РАС). Дiяльнiсть РАС регламентується окремими документами, погодженими з АЗРЧ".

11.2. Пункт 12.4 вилучити, у зв'язку з цим пункт 12.5 вважати пунктом 12.4.

12. Пункт 13.3 роздiлу 13 "Вiдповiдальнiсть користувачiв (операторiв) АРС за порушення вимог даного Регламенту" викласти в редакцiї: "Стягнення накладаються регiональними пiдроздiлами ДIЕ самостiйно на пiдставi факту порушення, зафiксованого службою радiомонiторингу Центру "Укрчастотнагляд", або за зверненням радiоаматорської органiзацiї чи юридичних або фiзичних осiб (при документальному пiдтвердженнi)".

13. У роздiлi 14 "Контроль за роботою аматорських радiостанцiй":

13.1. Пункт 14.1 викласти в редакцiї: "Згiдно iз Законом України "Про радiочастотний ресурс України" органiзацiя i проведення радiочастотного монiторингу здiйснюється АЗРЧ i Центром "Укрчастотнагляд" та регiональними пiдроздiлами ДIЕ".

13.2. Пункт 14.2 викласти в редакцiї: "При домовленостi мiж Центром "Укрчастотнагляд" i громадськими об'єднаннями радiоаматорiв та розробцi i затвердженнi вiдповiдного положення про контроль аматорського зв'язку, радiочастотний монiторинг в смугах частот, якi розподiленi для аматорського радiозв'язку, може здiйснюватись громадськими об'єднаннями радiоаматорiв та окремими радiоаматорами, яким офiцiйно буде надано повноваження громадського контролера".

13.3. У пунктi 14.3 вилучити слова: "у разi наявностi вiдповiдного посвiдчення".

14. Слова "ДIЕ областi (АР Крим)" у Регламентi замiнити словами "регiональний пiдроздiл ДIЕ" у вiдповiдних вiдмiнках.

15. Слово "Укрчастотнагляд" в усiх вiдмiнках у Регламентi замiнити словами "Центр "Укрчастотнагляд" у вiдповiдних вiдмiнках.

16. Слова "дозвiл на право експлуатацiї" в усiх вiдмiнках у Регламентi замiнити словами "дозвiл на експлуатацiю" у вiдповiдних вiдмiнках, слова "дозвiл на право виготовлення" в усiх вiдмiнках у Регламентi замiнити словами "дозвiл на виготовлення" у вiдповiдних вiдмiнках.

17. У додатках до Регламенту цифри "199__ р." замiнити цифрами "200__ р.", цифри поштового iндексу "252179" замiнити цифрами "03179", слова "ДIЕ ______________ областi" замiнити словами "регiональний пiдроздiл ДIЕ _______________________" у вiдповiдних вiдмiнках, слова "Державний комiтет зв'язку України" замiнити словами "Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України".

18. У додатку 1 слова "В Державну iнспекцiю електрозв'язку ___________________ областi" замiнити словами: "У регiональний пiдроздiл Державної iнспекцiї електрозв'язку ______________________".

19. У додатку 2 рядок "Правила аматорського радiозв'язку України __________ Зараховано" вилучити.

20. Додаток 3 пiсля слiв "придбаної за кордоном" доповнити словами "згiдно з чинним законодавством України".

21. Додаток 5 пiсля слiв "в даному дозволi" доповнити словами "згiдно з чинним законодавством України".

22. Додаток 8 викласти в новiй редакцiї (додається).

Начальник управлiння радiотехнологiй
та використання радiочастот Держкомзв'язку України
С. П. Глотов

Додаток 8 до Регламенту аматорського радiозв'язку України, затвердженого наказом Держкомзв'язку України вiд 22 серпня 1997 р. N 124 (у редакцiї наказу Держкомзв'язку Українивiд 19 лютого 2001 р. N 22)
Файл Microsoft Word (15K)