Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ вiд 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України та її регiональних пiдроздiлiв i органiв внутрiшнiх справ України щодо запобiгання порушенням законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу"

Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України та її регiональних пiдроздiлiв i органiв внутрiшнiх справ України щодо запобiгання порушенням законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ
вiд 13 грудня 2002 р. N 223/1205

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
13 грудня 2002 р.
за N 968/7256

Вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про зв'язок", Закону України "Про радiочастотний ресурс України", пункту 11 Указу Президента України вiд 21.07.97 N 663 "Про рiшення Ради нацiональної безпеки та оборони України вiд 17 червня 1997 року "Про невiдкладнi заходи щодо впорядкування системи здiйснення державної iнформацiйної полiтики та удосконалення державного регулювання iнформацiйних вiдносин", рiшення спiльного засiдання колегiї Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України i Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 19.03.2002 N 10/4Км/1, а також з метою визначення порядку взаємодiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України та її регiональних пiдроздiлiв з органами внутрiшнiх справ України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Iнструкцiю про порядок взаємодiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України та її регiональних пiдроздiлiв i органiв внутрiшнiх справ України щодо запобiгання порушенням законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу (додається).

2. Начальнику Управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України Глотову С.П. у п'ятиденний строк подати зазначену Iнструкцiю на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Начальникам ГУМВС України в Автономнiй Республiцi Крим, м. Києвi та Київськiй областi, УМВС України в областях та м. Севастополi, начальнику Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком:

3.1. Довести вищезгадану Iнструкцiю до вiдома пiдпорядкованих пiдроздiлiв та забезпечити контроль за її виконанням.

3.2. Забезпечити впродовж мiсяця з дня реєстрацiї Iнструкцiї в Мiнiстерствi юстицiї України створення координацiйних комiсiй щодо запобiгання порушенням законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України Лобунова М.О. та першого заступника Державного секретаря - начальника Головного штабу МВС України Зубчука В.А.

Голова Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
M.B.Гончар

Мiнiстр внутрiшнiх справ України
Ю.О.Смирнов

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України й Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 25.11.2002 N 223/1205

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
13 грудня 2002 р. за N 968/7256

IНСТРУКЦIЯ
про порядок взаємодiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України та її регiональних пiдроздiлiв i органiв внутрiшнiх справ України щодо запобiгання порушенням законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу

1. Загальнi положення

1.1. Ця Iнструкцiя визначає порядок взаємодiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України та її регiональних пiдроздiлiв (далi - ДIЕ) i органiв внутрiшнiх справ України (далi - ОВС) при проведеннi заходiв щодо виявлення, вилучення, повернення власнику радiоелектронних засобiв (радiопередавальних засобiв будь-якого виду i призначення, високочастотних пристроїв, систем кабельного телебачення та наземних станцiй супутникового зв'язку) (далi - РЕЗ), якi виготовляються, придбаваються, реалiзуються, установлюються, будуються та експлуатуються без належних дозволiв на територiї України. Iнструкцiя також передбачає здiйснення спiльних заходiв з питань дотримання чинного законодавства у сферi iнформатизацiї.

1.2. Координацiю взаємодiї ДIЕ та ОВС при проведеннi заходiв щодо виявлення, вилучення, повернення власнику РЕЗ здiйснюють вiдповiднi координацiйнi комiсiї.

1.3. Взаємодiя регiональних ДIЕ та ОВС здiйснюється на основi укладених договорiв. При укладеннi договорiв про взаємодiю регiональнi ДIЕ визначають та погоджують з ОВС вид, розмiр та характер забезпечення проведення спiльних заходiв, передбачених цiєю Iнструкцiєю.

2. Порядок взаємодiї

2.1. Взаємодiя ДIЕ та ОВС здiйснюється шляхом:

2.1.1. Створення спiльних координацiйних комiсiй щодо запобiгання порушенням законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу (далi - координацiйнi комiсiї).

2.1.2. Здiйснення державного нагляду за використанням радiочастотного ресурсу України iз залученням технiчних засобiв контролю характеристик випромiнювання, систем пеленгацiї ДIЕ та ОВС тощо.

2.1.3. Здiйснення державного нагляду за функцiонуванням мереж зв'язку загального користування та вiдомчих мереж у частинi їх взаємодiї з мережами загального користування та дотриманням вимог нормативно-правових актiв та нормативно-технiчних документiв на мережах електрозв'язку за допомогою засобiв технiчного контролю.

2.1.4. Проведення з використанням результатiв технiчного радiоконтролю спiльних заходiв (рейдiв) з припинення дiї та вилучення РЕЗ, якi виготовляються, придбаваються, реалiзуються, установлюються, будуються та експлуатуються без належних дозволiв.

2.1.5. Проведення з використанням результатiв технiчного контролю дотримання вимог нормативно-правових актiв та нормативно-технiчних документiв на мережах електрозв'язку спiльних заходiв щодо виявлення та припинення правопорушень.

2.2. Для проведення перевiрок дотримання вимог законодавства в галузi зв'язку, у сферi iнформатизацiї та використання радiочастотного ресурсу створюються оперативнi групи контролю засобiв зв'язку (далi - оперативнi групи).

2.3. До складу оперативних груп входять представники регiональних ДIЕ та ОВС (пiдроздiли оперативного зв'язку, боротьби з економiчною злочиннiстю, Державної автомобiльної iнспекцiї, карного розшуку, боротьби з органiзованою злочиннiстю тощо).

2.4. У разi виявлення представниками оперативних груп РЕЗ, якi виготовляються, придбаваються, реалiзуються, установлюються, будуються та експлуатуються без належних дозволiв встановленого зразка:

Посадовi особи ОВС:

2.4.1. Пiсля складання представниками регiонального ДIЕ протоколу про адмiнiстративне правопорушення проводять вилучення РЕЗ.

2.4.2. Складають протокол про вилучення РЕЗ.

2.4.3. За неможливостi складання протоколу про адмiнiстративне правопорушення та протоколу про вилучення РЕЗ на мiсцi вчинення правопорушення порушника може бути доставлено до територiального ОВС для вирiшення питання вiдповiдно до вимог законодавства України.

2.4.4. У триденний строк з дня вилучення РЕЗ їх передають до регiонального ДIЕ для проведення технiчної експертизи.

2.4.5. Для участi в проведеннi технiчної експертизи направляють до регiонального ДIЕ своїх представникiв (представника).

2.4.6. Пiсля проведення технiчної експертизи вилученi РЕЗ зберiгаються до розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення у мiсцях, що їх визначають посадовi особи органiв внутрiшнiх справ України, якi проводили вилучення РЕЗ.

Представники регiональної ДIЕ:

2.4.7. Складають протокол про адмiнiстративне правопорушення.

2.4.8. У п'ятиденний строк проводять технiчну експертизу вилучених РЕЗ.

2.4.9. Пiсля технiчної експертизи повертають вилученi РЕЗ до ОВС, який проводив їх вилучення.

2.4.10. Здiйснюють пiдготовку матерiалiв для розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення в судi.

2.4.11. Передають матерiали про адмiнiстративне правопорушення на розгляд суду.

2.5. Вилученi РЕЗ залежно вiд результатiв розгляду судом справи в установленому порядку конфiскуються або повертаються власнику, або знищуються, а при оплатному вилученнi - реалiзуються.

Начальник управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот Держкомзв'язку України
С.П.Глотов

Начальник управлiння оперативного зв'язку Головного штабу МВС України
С.О.Деконенко