Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв"

Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 7 листопада 2000 року N 167


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
23 листопада 2000 р. за N 855/5076

Вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 7 листопада 2000 р. N 167

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
23 листопада 2000 р. за N 855/5076

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв

Положення розроблено вiдповiдно до Законiв України "Про зв'язок" та "Про радiочастотний ресурс України".

1. Загальнi положення

1.1. Розроблення, модернiзацiя, виробництво радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ) та радiовипромiнювальних пристроїв (далi - РВП) на територiї України та ввезення їх з-за кордону здiйснюється на дозвiльнiй основi.

1.2. Це Положення визначає порядок видання дозволiв на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України i ввезення їх з-за кордону. Порядок видання дозволiв на придбання, реалiзацiю, продаж та використання РЕЗ та РВП визначається окремими нормативно-правовими актами.

1.3. Дiя цього Положення поширюється на:

юридичних та фiзичних осiб України, якi здiйснюють розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ i РВП на територiї України;

юридичних та фiзичних осiб, якi здiйснюють ввезення РЕЗ i РВП з-за кордону.

1.4. Дiя Положення не поширюється на спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України.

1.5. Дозволи юридичним та фiзичним особам, якi не вiдносяться до спецiальних користувачiв РЧР України, на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону видає Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд").

2. Порядок оформлення та подачi заяв про надання дозволiв на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону

2.1. Розроблення, модернiзацiя, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України та ввезення їх з-за кордону може здiйснюватися юридичними та фiзичними особами пiсля отримання дозволу Центру "Укрчастотнагляд", який видається на пiдставi вiдповiдного рiшення Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України про видiлення радiочастотного ресурсу та заяви юридичної чи фiзичної особи (далi - заявник) про надання дозволу.

РЕЗ та РВП, якi дозволяється ввозити з-за кордону без дозволу Центру "Укрчастотнагляд" юридичним та фiзичним особам при умовi, що вони є власником цих РЕЗ та РВП, визначенi Перелiком РЕЗ та РВП, для ввезення з-за кордону яких не потрiбнi дозволи, затвердженим наказом Держкомзв'язку України вiд 21.09.2000 N 133 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02.10.2000 за N 678/4899.

2.2. Заяви про надання дозволу на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України та ввезення їх з-за кордону (додатки 1, 2, 3, 4, 5) подаються заявником на розгляд до Центру "Укрчастотнагляд".

2.3. До заяви на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України та ввезення їх з-за кордону заносяться данi лiцензiї, тип обладнання, технiчнi характеристики РЕЗ та РВП.

2.4. До заяви додаються:

2.4.1. Для оформлення дозволу на розроблення, модернiзацiю, виробництво - технiчнi умови на РЕЗ чи РВП, зареєстрованi згiдно з ДСТУ 1.3 - 93 "Порядок розроблення побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрацiї технiчних умов".

2.4.2. Для оформлення дозволу на ввезення в Україну РЕЗ або РВП з метою отримання сертифiката вiдповiдностi - лист органу iз сертифiкацiї або випробувального центру (лабораторiї), який(а) проводить сертифiкацiйнi випробування.

2.4.3. Для оформлення дозволу на ввезення в Україну РЕЗ чи РВП для їх подальшого використання - копiя сертифiката вiдповiдностi, виготовлена вiдповiдно до ДСТУ 3498-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Бланки документiв. Форма та опис".

3. Порядок та термiни розгляду заяв про надання дозволiв на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону

3.1. При отриманнi вiд заявника заяви про надання дозволiв на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ або РВП на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону Центр "Укрчастотнагляд" визначає вiдповiднiсть наданих матерiалiв вимогам пункту 2.4 цього Положення. Заяви, що не вiдповiдають вимогам пункту 2.4 цього Положення, не розглядаються i повертаються заявнику для доопрацювання.

3.2. Рiшення про надання або вiдмову в наданнi дозволу на розроблення, модернiзацiю, виробництво РЕЗ або РВП приймається в термiн до 30 днiв з дня надходження заяви до Центру "Укрчастотнагляд".

3.3. Рiшення про надання або вiдмову в наданнi дозволу на ввезення РЕЗ або РВП з-за кордону приймається в термiн до 10 днiв з дня надходження заяви до Центру "Укрчастотнагляд".

3.4. Дозволи пiдписуються керiвництвом Центру "Укрчастотнагляд" i засвiдчуються печаткою.

До дозволу на ввезення РЕЗ та РВП додаються контрольнi етикетки (iдентифiкатори ввезення) з логотипом Центру "Укрчастотнагляд", серiйним та порядковим номером на кожне РЕЗ чи РВП, ввезення якого дозволяється цим дозволом.

3.5. Не пiзнiше 5 днiв пiсля прийняття рiшення дозвiл установленої форми (додатки 6, 7, 8) або вiдмова у його отриманнi надсилається заявнику по поштi рекомендованим листом або вручається особисто.

3.6. Термiни дiї вiдповiдних дозволiв визначаються Центром "Укрчастотнагляд" на пiдставi заяв заявника, але не можуть перевищувати:

- на розробку, модернiзацiю РЕЗ або РВП - 12 мiсяцiв;

- на виробництво РЕЗ або РВП - 36 мiсяцiв;

- на ввезення в Україну з-за кордону РЕЗ або РВП - 6 мiсяцiв.

Заяви про продовження термiну дiї дозволу розглядаються в порядку, визначеному для отримання вiдповiдного дозволу.

Заяви про продовження термiну дiї дозволу подаються заявником не пiзнiше нiж за 15 днiв до закiнчення термiну дiї дозволу.

3.7. По закiнченнi термiну дiї вiдповiдних дозволiв вони вважаються недiйсними.

4. Вiдповiдальнiсть за порушення умов, визначених наданими дозволами

4.1. Центр "Укрчастотнагляд" здiйснює нагляд за дотриманням виданих дозволiв на розробку, модернiзацiю, виробництво РЕЗ та РВП на територiї України та ввезення їх з-за кордону.

4.2. Юридичнi та фiзичнi особи, виннi в порушеннi порядку розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та РВП, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

4.3. РЕЗ та РВП, виготовленi юридичними або фiзичними особами без вiдповiдного на те дозволу, за приписом Центру "Укрчастотнагляд" пiдлягають оформленню вiдповiдно до вимог Закону України "Про радiочастотний ресурс України" та цього Положення або, у разi неможливостi такого оформлення, цi РЕЗ та РВП пiдлягають вилученню згiдно з Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

5. Оплата послуг, пов'язаних з наданням вiдповiдних дозволiв

Роботи, пов'язанi з оформленням вiдповiдних дозволiв, виконуються Центром "Укрчастотнагляд" на платнiй основi вiдповiдно до Граничних тарифiв на послуги, пов'язанi з експертизою заявок, наглядом та монiторингом радiоелектронних засобiв радiозв'язку, радiомовлення, телебачення, систем кабельного та ефiрно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку, затверджених наказом Держкомзв'язку України вiд 15.02.2000 N 29, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.03.2000 за N 180/4401.

Зразки додаткiв 1-8 до Положення про порядок розроблення, модернiзацiї, виробництва в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв
Файл Microsoft Word (12K)

Начальник Управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот С. П. Глотов