Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України N 15 вiд 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України"

Про затвердження Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
N 15 вiд 13.02.2001


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
10 квiтня 2001 р. за N 328/5519

На виконання статтi 6 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України, що додається.

2. Начальнику УРВР (Глотов С.П.) у термiн до 18 лютого 2001 р. подати Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держкомзв'язку Баранова О.А.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку
та iнформатизацiї України вiд
вiд 13.02.2001 р. N 15

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
10 квiтня 2001 р. за N 328/5519

Положення
про державну iнспекцiю електрозв'язку України

Положення розроблено у вiдповiдностi до Закону України "Про радiочастотний ресурс України"

Загальнi положення

1.1. Функцiї Державної iнспекцiї електрозв'язку України (надалi - ДIЕ України) у вiдповiдностi з частиною 4 статтi 5 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" виконує Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком, який належить до сфери управлiння Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, на який покладенi повноваження Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України.

1.2. ДIЕ України має у своєму складi вiдокремленi регiональнi пiдроздiли Державної iнспекцiї електрозв'язку (надалi регiональнi ДIЕ), перелiк яких додається. Положення про регiональнi ДIЕ затверджуються начальником Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком - начальником Державної iнспекцiї електрозв'язку України.

2. Завдання та функцiї ДIЕ України

2.1. ДIЕ України: бере участь у присвоєннi радiочастот, здiйсненнi частотних присвоєнь, присвоєнь позивних сигналiв, оформленнi дозволiв на розроблення, модернiзацiю, проектування, будiвництво, виробництво, придбання, реалiзацiю, продаж, використання радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв на територiї України, а також уввезення їх з-за кордону.

2.2. Здiйснює радiочастотний монiторинг, облiк та державний нагляд за дотриманням належного встановленого порядку використання радiочастотного ресурсу України спецiальними та загальними користувачами, використання радiоелектронних засобiв (надалi- РЕЗ) i радiовипромiнювальних пристроїв (надалi - РВП), норм радiовипромiнювань вiдповiдно до чинного законодавства України.

2.3. Здiйснює керiвництво та органiзацiю дiяльностi регiональних ДIЕ щодо забезпечення державного нагляду за додержанням встановленого порядку розроблення, модернiзацiї, проектування, будiвництва, виробництва, придбання, реалiзацiї, продажу, використання РЕЗ i РВП на територiї України, а також уввезення їх з-за кордону.

Забезпечує координацiю взаємодiї регiональних ДIЕ з центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, мiсцевими органами мiсцевого самоврядування та громадськими органiзацiями.

2.4. Здiйснює державний нагляд за функцiонуванням мереж зв'язку загального користування та вiдомчих мереж у частинi їх взаємодiї з мережами загального користування; забезпечує належний контроль за якiстю надання послуг в мережах зв'язку загального користування.

2.5. Здiйснює керiвництво та органiзацiю дiяльностi регiональних ДIЕ щодо виконання робiт з радiочастотного монiторингу, облiку та державному нагляду за використанням радiочастотного ресурсу України спецiальними та загальними користувачами.

2.6. Бере в установленому порядку участь у розробцi нормативно-правових актiв технiчних та iнформацiйних документiв.

2.7. Виконує роботи iз здiйснення технiчної експертизи проектної документацiї на споруди зв'язку, об'єктiв зв'язку та iнформатизацiї, а також високочастотних пристроїв перед їх впровадженням.

2.8. Розглядає справи щодо порушень законодавства про зв'язок i накладає адмiнiстративнi стягнення згiдно з Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення .

2.9. Готує пропозицiї щодо удосконалення структури управлiння єдиної державної системи радiочастотного монiторингу.

2.10. Здiйснює перспективне планування та забезпечує виконання планiв та програм технiчного розвитку регiональних ДIЕ.

2.11 ДIЕ України та її регiональнi ДIЕ здiйснюють координацiю спiльних заходiв разом з iншими зацiкавленими вiдомствами щодо радiочастотного контролю, боротьбу з незаконним використанням РЕЗ та РВП на територiї України, виявлення та припинення дiї джерел радiозавад.

2.12. Бере участь у програмах та заходах мiжнародного спiвробiтництва щодо пiдвищення ефективностi використання радiочастотного ресурсу (надалi - РЧР), органiзацiї заходiв щодо боротьби з радiозавадами та з незаконним використанням РЕЗ та РВП.

3. Права та обов'язки ДIЕ України

ДIЕ України має право:

3.1. Обмежувати, тимчасово зупиняти чи припиняти використання РЕЗ та РВП, якi не вiдповiдають вимогам законодавства України про радiочастотний ресурс та умовам наданих лiцензiй i дозволiв.

3.2. Здiйснювати контроль за додержанням дiючих норм радiовипромiнювань та iнспектування користувачiв радiочастот.

3.3. Надавати обов'язковi для виконання приписи з усунення правопорушень у галузi зв'язку та у сферi iнформатизацiї.

3.4. Складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, приймати рiшення щодо адмiнiстративних справах, накладати адмiнiстративнi стягнення, передавати матерiали з адмiнiстративних справ до суду, приймати рiшення за скаргами.

3.5. Здiйснювати контроль за використанням у мережах зв'язку сертифiкованого обладнання, виявляти несертифiкованi засоби зв'язку, якi використовуються в мережах зв'язку загального користування та притягати порушникiв до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством України.

3.6. При здiйсненнi державного нагляду, посадовi особи ДIЕ України - начальник державної iнспекцiї електрозв'язку України, його заступники, начальники регiональних ДIЕ та їх заступники, а також iншi працiвники ДIЕ, спецiально уповноваженi наказами їх керiвникiв, мають права, визначенi частиною 4 статтi 18 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" та iншими законодавчими актами України.

4. Статус ДIЕ України

4.1. ДIЕ України здiйснює свою дiяльнiсть згiдно iз законодавством України та на пiдставi цього Положення.

4.2. ДIЕ України має печатку з зображенням Державного герба України, iншi печатки та штампи зi своїм найменуванням.

4.3. Регiональнi ДIЕ можуть мати окремий баланс з наступним включенням їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємств, розрахунковi (поточнi), валютний та iншi рахунки в установах банкiв, окремий податковий облiк, печатки та штампи зi своїм найменуванням.

4.4. Структура, штатний розпис регiональних ДIЕ затверджуються начальником Державної iнспекцiї електрозв'язку України - начальником Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком.

4.5. Вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями ДIЕ України несе Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком у межах належного йому майна та у вiдповiдностi до законодавства України.

4.6. ДIЕ України має право укладати угоди вiд iменi Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком згiдно iз законодавством України.

4.7. ДIЕ України має право вести справи в арбiтражному судi вiд iменi Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком як сторона в справi, третя особа з усiма правами, передбаченими законодавством України.

5. Керiвництво ДIЕ України

5.1. ДIЕ України очолює начальник Державної iнспекцiї електрозв'язку України, який одночасно є за посадою начальником Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком.

Начальник Державної iнспекцiї електрозв'язку України несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань, що випливають з цього Положення.

5.2. Призначення начальника Державної iнспекцiї електрозв'язку України - начальника Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком здiйснюється Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї України шляхом укладання з ним контракту.

5.3. Керiвники регiональних ДIЕ призначаються на посаду та звiльняються з посади начальником Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком - начальником ДIЕ України.

6. Реорганiзацiя i лiквiдацiя ДIЕ України

6.1 Реорганiзацiя i лiквiдацiя ДIЕ України здiйснюється Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї України у вiдповiдностi до законодавства України.

Начальник Управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот Глотов С.П.

Додаток
До Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України

Регiональнi пiдроздiли Державної iнспекцiї електрозв'язку України


1. ДIЕ по Автономнiй республiцi Крим та мiсту Севастополю - фiлiя;
2. ДIЕ по Вiнницькiй областi - фiлiя;
3. ДIЕ по Волинськiй областi - фiлiя;
4. ДIЕ по Днiпропетровськiй областi - фiлiя;
5. ДIЕ по Донецькiй областi - фiлiя;
6. ДIЕ по Житомирськiй областi - фiлiя;
7. ДIЕ по Закарпатськiй областi - фiлiя;
8. ДIЕ по Запорiзькiй областi - фiлiя;
9. ДIЕ по Iвано-Франкiвськiй областi -фiлiя;
10. ДIЕ по Кiровоградськiй областi - фiлiя;
11. ДIЕ по Львiвськiй областi - фiлiя;
12. ДIЕ по Луганськiй областi - фiлiя;
13. ДIЕ по Миколаївськiй областi - фiлiя;
14. ДIЕ по Одеськiй областi - фiлiя;
15. ДIЕ по Полтавськiй областi - фiлiя;
16. ДIЕ по Рiвненськiй областi - фiлiя;
17. ДIЕ по Сумськiй областi - фiлiя;
18. ДIЕ по Тернопiльськiй областi - фiлiя;
19. ДIЕ по Харкiвськiй областi - фiлiя;
20. ДIЕ по Херсонськiй областi - фiлiя;
21. ДIЕ по Хмельницькiй областi - фiлiя;
22. ДIЕ по Чернiвецькiй областi - фiлiя;
23. ДIЕ по Чернiгiвськiй областi - фiлiя;
24. ДIЕ по Черкаськiй областi - фiлiя.
25. ДIЕ по мiсту Києву та Київськiй областi - структурний пiдроздiл.