Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок видiлення радiочастот України та визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу ГУРЧ вiд 02.10.97 N 25 "Про введення в дiю Положення про порядок видiлення смуг (номiналiв) радiочастот для розроблення, виробництва, модернiзацiї в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв"

Про затвердження Положення про порядок видiлення радiочастот України та визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу ГУРЧ вiд 02.10.97 N 25 "Про введення в дiю Положення про порядок видiлення смуг (номiналiв) радiочастот для розроблення, виробництва, модернiзацiї в Українi та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв i радiовипромiнювальних пристроїв"

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 25 жовтня 2000 року N 154


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
9 листопада 2000 р. за N 795/5016 /4900

Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок видiлення радiочастот України (додається).

2. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 02.10.97 N 25, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.11.97 за N 538/2342.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 25 жовтня 2000 р. N 154

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
9 листопада 2000 р. за N 795/5016

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видiлення радiочастот України

Це Положення визначає порядок видiлення радiочастот України системам радiозв'язку.

Видiлення радiочастот України системам радiозв'язку для розроблення, виробництва, модернiзацiї, експлуатацiї та ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ) i радiовипромiнювальних пристроїв (далi - РВП) здiйснюється з метою забезпечення впровадження новiтнiх технологiй, ефективного використання радiочастотного ресурсу (далi - РЧР) України, визначення умов спiльного використання цих РЕЗ i РВП з РЕЗ i РВП дiючих або перспективних систем радiозв'язку в Українi, виконання основних положень Статуту, Конвенцiї й Адмiнiстративного регламенту Мiжнародного союзу електрозв'язку (далi - МСЕ) та чинного законодавства України.

Вимоги цього Положення поширюються на всiх юридичних i фiзичних осiб, незалежно вiд громадянства та форми власностi на РЕЗ i РВП, якi:

розробляють, виробляють, модернiзують, експлуатують в Українi або ввозять з-за кордону в Україну РЕЗ i РВП (їх складовi частини) систем радiозв'язку для використання або продажу на територiї України, ураховуючи РЕЗ морських i повiтряних суден та космiчних апаратiв, якi перебувають пiд юрисдикцiєю України, i РЕЗ земних станцiй, якi працюють через штучнi супутники Землi iнших держав (мiжнародних органiзацiй);

використовують РВП у виробництвi, медицинi, побутi, при проведеннi науково-дослiдних i експериментальних робiт, а також у процесi лабораторних дослiджень (практичних занять).

1. ПРАВОВI ОСНОВИ ВИДIЛЕННЯ РАДIОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

1.1. Правовими основами для прийняття Держкомзв'язку України вiдповiдних рiшень про видiлення РЧР є Закони України "Про радiочастотний ресурс України", "Про ратифiкацiю Статуту i Конвенцiї Мiжнародного союзу електрозв'язку", iншi закони України.

1.2. Видiлення радiочастот здiйснюється з урахуванням таких основних принципiв:

мiжнародного i державного регулювання використання радiочастотного спектра;

економного i ефективного використання радiочастот України;

забезпечення електромагнiтної сумiсностi РЕЗ i РВП систем радiозв'язку;

прiоритетностi використання РЧР для розробки вiтчизняних типiв РЕЗ з урахуванням вимог державної науково-технiчної полiтики та впровадження в Українi новiтнiх європейських та свiтових радiотехнологiй i радiосистем;

прiоритетного використання радiочастот України для забезпечення безпеки людського життя, задоволення потреб органiв державної влади, нацiональної оборони, державної безпеки, охорони державного кордону, правоохоронної дiяльностi, безпеки об'єктiв ядерної енергетики, безпеки польотiв у повiтряному просторi, безпеки судноплавства.

2. ПОРЯДОК ВИДIЛЕННЯ РАДIОЧАСТОТ УКРАЇНИ

2.1. Видiлення радiочастот здiйснюється Держкомзв'язку України на пiдставi розгляду заяви про видiлення радiочастот України (далi - заява, додаток 1).

2.2. Заявником може бути юридична або фiзична особа, яка планує здiйснювати за власною iнiцiативою розробку, модернiзацiю, виробництво, експлуатацiю в Українi або ввезення з-за кордону конкретного типу РЕЗ або РВП, замовляє його розробку, модернiзацiю i наступне виробництво з метою експлуатацiї або продажу.

Заявником на видiлення радiочастот для виробництва РЕЗ або РВП може бути виробник, якщо розроблений РЕЗ або РВП з iнiцiативи будь-якої iншої юридичної особи буде передано для серiйного виробництва цiй юридичнiй особi.

2.3. Заяви на видiлення радiочастот для розроблення та виробництва РЕЗ або РВП подаються окремо:

спочатку - на видiлення радiочастот для розроблення РЕЗ або РВП;

пiсля закiнчення розробки - для виробництва РЕЗ або РВП.

Заяви на видiлення радiочастот при модернiзацiї РЕЗ або РВП подаються, якщо змiнюються характеристики радiовипромiнювання або приймання, якi впливають на електромагнiтну сумiснiсть РЕЗ, а також - при змiнi призначення i умов використання даних засобiв.

2.4. До заяви щодо наземних та космiчних комплексiв (систем), наземних або космiчних об'єктiв (космiчних апаратiв), якi складають цiлiсну систему супутникового зв'язку, додаються картки тактико-технiчних даних (далi - ТТД) на всi РЕЗ i РВП, якi входять до її складу.

Заява на видiлення радiочастот для земних станцiй може подаватися окремо тiльки тодi, коли передбачається їх використання у дiючiй супутниковiй системi (мережi). При цьому можливiсть використання заявлених радiочастот повинна бути попередньо узгоджена з власником дiючої супутникової системи (мережi) згiдно з мiжнародними угодами, визнаними Україною.

2.5. Для РЕЗ i РВП iноземного виробництва, якi використовуються при проведеннi науково-дослiдних i експериментальних робiт у рамках мiжнародного наукового спiвробiтництва на територiї України, або для РЕЗ i РВП, якi встановлюються на вiтчизняних космiчних апаратах (об'єктах) i (або) на земних станцiях супутникових систем, заяви подаються до Держкомзв'язку України заявниками, з урахуванням мiжнародних угод (договорiв), визнаних Україною.

У разi встановлення РЕЗ i РВП iноземного виробництва на суднах (повiтряних апаратах), якi розробляються на замовлення юридичних або фiзичних осiб України на iноземних або вiтчизняних пiдприємствах, заяви на видiлення радiочастот для цих РЕЗ i РВП подаються до Держкомзв'язку України замовником будiвництва (виробництва) цих суден (повiтряних апаратiв).

2.6. При пiдготовцi заяв на видiлення радiочастот заявники повиннi керуватися Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України, вимогами Статуту, Конвенцiї та Адмiнiстративного регламенту МСЕ, вимогами цього положення та дiючими нормативно-технiчними документами.

2.7. Для отримання рiшення Держкомзв'язку України про видiлення РЧР заявник подає такi документи:

заява на видiлення радiочастот (додаток 1) - 4 примiрники;

картка тактико-технiчних даних РЕЗ або РВП установленої форми, (додаток 2) - 4 примiрники;

пояснювальна записка - 4 примiрники;

частотний план - 4 примiрники.

Заява на видiлення радiочастот повинна мiстити найменування заявника, його поштову адресу, банкiвськi реквiзити та iдентифiкацiйний код, номери контактних телефонiв та факсiв, вид зв'язку, для якого видiляються радiочастоти, заявленi смуги (номiнали) радiочастот або радiочастотнi канали, мету, термiни i мiсця використання заявлених радiочастот, назву РЕЗ або РВП та системи радiозв'язку, для яких замовляються радiочастоти, пiдпис заявника завiрений його печаткою.

Картки ТТД заповнюються на кожний РЕЗ або РВП, який входить до складу радiоелектронного комплексу (системи), що розроблятиметься, вироблятиметься, увозитиметься з-за кордону.

У пояснювальнiй записцi детально визначається призначення, галузь використання РЕЗ або РВП, ким i в якому районi використовуватимуться РЕЗ або РВП, наводяться об?рунтування замовлених характеристик радiовипромiнювання i приймання, описуються умови використання РЕЗ або РВП, клас випромiнювання та його стисла характеристика. При модернiзацiї РЕЗ або РВП надається iнформацiя про необхiднiсть її проведення. Для багатофункцiональних комплексiв до пояснювальної записки додається функцiональна схема взаємодiї РЕЗ комплексу.

На вимогу Держкомзв'язку України заявники надають додаткову iнформацiю щодо технiчних характеристик РЕЗ i РВП, яка необхiдна для пiдготовки рiшення про видiлення РЧР.

2.8. Заяви про видiлення радiочастот подаються до Держкомзв'язку України в такi термiни:

для розроблення, модернiзацiї РЕЗ або РВП - не пiзнiше етапу завершення ескiзного або ескiзно-технiчного проектування;

для виробництва РЕЗ або РВП - пiсля завершення розроблення i проведення державних, заводських випробувань дослiдних зразкiв;

для ввезення з-за кордону РЕЗ або РВП - до укладення контракту (договору) на постачання РЕЗ або РВП;

для розроблення РЕЗ чи РВП, якi використовуються при проведеннi науково-дослiдних робiт або в процесi лабораторних дослiджень (практичних занять) у будь-яких учбових закладах, - не менше нiж за 2 мiсяцi до затвердження технiчного завдання на роботу або тематичного плану занять;

для ввезення з-за кордону РЕЗ або РВП iноземного виробництва, якi призначенi для використання при проведеннi науково-дослiдних i експериментальних робiт у межах мiжнародного наукового спiвробiтництва, - до укладення угоди про проведення цих робiт.

Вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть поданої до Держкомзв'язку України iнформацiї несе заявник. Заяви, якi подаються з порушенням вимог цього Положення або мiстять недостовiрну iнформацiю, повертаються заявнику без розгляду.

2.9. Заяви про продовження термiну дiї рiшення про видiлення РЧР подаються до Держкомзв'язку України за 2 мiсяцi до завершення встановленого термiну дiї, зазначеного в рiшеннi.

2.10. Держкомзв'язку України розглядає поданi документи на видiлення радiочастот, визначає вiдповiднiсть призначення заявлених радiочастот до вимог Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України, Плану використання радiочастотного ресурсу України, вимог Статуту, Конвенцiї та Адмiнiстративного регламенту Мiжнародного союзу електрозв'язку й iнших нормативно-технiчних документiв щодо використання РЕЗ, РВП, а також - вiдповiднiсть оформлення i подання заяв до встановлених вимог цього Положення.

Для координацiї розгляду заяв та з метою прийняття оперативних рiшень щодо видiлення радiочастот при Держкомзв'язку України можуть створюватися мiжвiдомчi робочi групи.

2.11. Держкомзв'язку України пiсля реєстрацiї i розгляду заяви не пiзнiше одного мiсяця з дня реєстрацiї надсилає до спецiально уповноваженого радiочастотного органу - Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком (далi - Центр "Укрчастотнагляд") документи, поданi заявником на видiлення радiочастот (по два примiрники кожного документа, зазначеного в пунктi 2.7 цього Положення), з результатами попереднього їх аналiзу для проведення технiчної експертизи з питань забезпечення електромагнiтної сумiсностi РЕЗ i РВП (далi - технiчна експертиза) i надання висновкiв.

2.12. Документи на видiлення радiочастот не надсилаються до Центру "Укрчастотнагляд" за умови:

якщо вказана в заявi смуга радiочастот, потрiбна для серiйного виробництва РЕЗ або РВП системи радiозв'язку, збiгається зi смугою радiочастот, видiленою на етапi розроблення РЕЗ або РВП цiєї системи, i якщо технiчнi характеристики розробленого РЕЗ або РВП, якi впливають на електромагнiтну сумiснiсть, збiгаються з характеристиками, зазначеними в рiшеннi Держкомзв'язку України на видiлення РЧР для цiєї системи на етапi їх розробки;

якщо смуга радiочастот була ранiше видiлена для системи радiозв'язку на етапi розробки або серiйного виробництва РЕЗ або РВП аналогiчної системи на пiдставi заяви iншого заявника;

якщо смуга радiочастот, указана в заявi, уже була видiлена для системи радiозв'язку без територiальних обмежень, технiчнi параметри РЕЗ та РВП якої збiгаються з технiчними параметрами РЕЗ i РВП системи, для використання якої замовляється видiлення радiочастот;

якщо заяви розглядалися на засiданнi мiжвiдомчої робочої групи, створеної вiдповiдно до абзацу 2 пункту 2.10 цього Положення.

2.13. Центр "Укрчастотнагляд" у мiсячний термiн з дня отримання заяви здiйснює технiчну експертизу документiв на видiлення радiочастот i подає до Держкомзв'язку України вiдповiднi об?рунтованi висновки щодо можливостi або неможливостi видiлення радiочастот.

Якщо надану технiчну iнформацiю Центр "Укрчастотнагляд" вважає недостатньою для проведення технiчної експертизи i для пiдготовки висновкiв про можливiсть видiлення радiочастот, то вiн звертається до заявника щодо надання додаткової технiчної iнформацiї, про що повiдомляє листом Держкомзв'язку України. Термiн проведення Центром "Укрчастотнагляд" технiчної експертизи в такому разi подовжується на час отримання необхiдної iнформацiї.

Якщо Центр "Укрчастотнагляд" вважає за необхiдне проведення науково-технiчної експертизи для остаточного вирiшення питань сумiсностi заявленої системи з РЕЗ i РВП працюючих чи перспективних систем радiозв'язку, то вiн указує на це у своїх висновках до Держкомзв'язку України.

У мiсячний термiн з дати отримання вiдповiдних висновкiв Центру "Укрчастотнагляд" Держкомзв'язку України повiдомляє заявника про результати опрацювання документiв заяви, а саме:

прийняття рiшення Держкомзв'язку України про видiлення РЧР;

неможливiсть видiлення радiочастот (з об?рунтуваннями);

потребу проведення науково-технiчної експертизи для прийняття остаточного рiшення.

У разi потреби проведення науково-технiчної експертизи заявник замовляє її проведення у вiдповiдностi до Закону України "Про наукову i науково-технiчну експертизу".

Результати проведеної науково-технiчної експертизи розглядаються на засiданнi мiжвiдомчої робочої групи i затверджуються Держкомзв'язку України.

2.14. Для розв'язання спiрних питань щодо заяв Держкомзв'язку може залучати в установленому порядку фахiвцiв пiдпорядкованих пiдприємств, установ i органiзацiй.

2.15. Рiшення про видiлення РЧР України приймається Держкомзв'язку України в тримiсячний термiн з дня реєстрацiї заяви про видiлення радiочастот. До рiшення додаються картки ТТД на РЕЗ i РВП, завiренi Держкомзв'язку України.

2.16. Рiшення Держкомзв'язку України про видiлення РЧР України надсилаються для керiвництва в роботi до спецiально уповноваженого радiочастотного органу - Центру "Укрчастотнагляд".

2.17. Рiшення Держкомзв'язку України про видiлення РЧР є пiдставою для лiцензування використання радiочастот та/чи присвоєння радiочастот РЕЗ та РВП у видiлених смугах радiочастот та однiєю з необхiдних умов для проведення сертифiкацiйних випробувань РЕЗ i РВП.

Видiлення радiочастот уноситься до Плану використання радiочастотного ресурсу України.

2.18. Розробка, модернiзацiя, виробництво, реалiзацiя, придбання, проектування, будiвництво, використання РЕЗ та РВП на територiї України та ввезення їх з-за кордону без наявностi рiшення Держкомзв'язку України щодо видiлення РЧР забороняється.

Зразки додаткiв 1-2 до Положення про порядок видiлення радiочастот України Файл Microsoft Word (155K)

Начальник Управлiння радiотехнологiй та використання радiочастот С. П. Глотов