Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування"

Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 21.06.99 № 113


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
9 лютого 2000 р.за N 79/4300

На виконання Закону України "Про зв'язок" та з метою упорядкування робiт з питань побудови мереж електрозв'язку загального користування України в умовах взаємопов'язаної дiяльностi багатьох операторiв
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування (далi - Правила), що додаються, та ввести їх у дiю з 1 березня 2000 р.

2. Управлiнню стратегiї та науково-технiчної полiтики (Зайченко О.Г.) забезпечити публiкацiю цього наказу пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України в газетi "ДК-зв'язок" та журналi "Зв'язок".

3. Генеральному директору Українського державного пiдприємства електрозв'язку "Укртелеком" (Нетудихата Л.I.) довести цей наказ до вiдома фiлiалiв i структурних пiдроздiлiв пiдприємства та практичного застосування.

4. Операторам зв'язку подати:

пропозицiї у разi потреби до Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України щодо змiн та доповнень до Правил, виходячи з набутого досвiду роботи (у строк до 1 грудня 2000 р.);

заявку до Українського науково-дослiдного iнституту зв'язку (УНДIЗ) (252650, МСП, м.Київ - 110, вул.Солом'янська, 13) напридбання потрiбної кiлькостi примiрникiв Правил (у строк до 1 квiтня 2000 р.).

5. УНДIЗ (Стародуб М.М.) визначити потрiбну кiлькiсть примiрникiв зазначених Правил та органiзувати їх видання за заявками операторiв.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України Женжеру В.Л.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
№ 113 вiд 21.06.1999 року

  Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 лютого 2000 р.за N 79/4300

ПРАВИЛА
приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування

I. Загальнi положення

1. Правила приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування (далi - Правила) визначають органiзацiйнi заходи, якi забезпечують приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi, в тому числi мереж електрозв'язку подвiйного призначення, до мереж електрозв'язку загального користування з метою їх подальшого спiльного функцiонування для надання послуг електрозв'язку всiм споживачам, i порядок виконання цих заходiв операторами.

Правила визначають також основнi принципи взаємовiдносин операторiв при спiльному функцiонуваннi мереж електрозв'язку в складi мереж електрозв'язку загального користування.

Дiя цих Правил не поширюється на вiдомчi мережi, взаємодiя яких з мережами електрозв'язку загального користування регламентується Правилами взаємодiї мiсцевих телефонних мереж загального користування з мiсцевими телефонними мережами вiдомств та iнших власникiв, затверджених наказом Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 05.09.95 N 39 та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 19.09.95 за N 336/872.

2. Цi Правила розробленi з посиланням на такi нормативно-правовi акти:

Закон України "Про зв'язок";

Комплексна програма створення єдиної нацiональної системи зв'язку, схвалена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.93 N 790 ;

Правила користування мiсцевим телефонним зв'язком, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.97 N 385 ;

Правила користування мiжмiським та мiжнародним телефонним зв'язком, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97 N 639 ;

Галузевi нормативно-технiчнi документи Адмiнiстрацiї зв'язку України, якi регулюють взаємовiдносини сторiн у процесi приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування i спiльного надання послуг електрозв'язку споживачам.

3. Мережi електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi, якi приєднанi до мереж електрозв'язку загального користування з метою їх подальшого спiльного функцiонування, розглядаються як складовi частини мереж електрозв'язку загального користування, їх експлуатацiя повинна бути органiзована згiдно з дiючими технiчними iнструкцiями на обслуговування обладнання, а в разi вiдсутностi iнструкцiй - за правилами експлуатацiї, погодженими з Адмiнiстрацiєю зв'язку України.

4. Цi Правила в однаковiй мiрi стосуються як операторiв мереж електрозв'язку, що мають намiр приєднати свої мережi до мереж електрозв'язку загального користування, так i операторiв мереж електрозв'язку, якi функцiонують у складi мереж електрозв'язку загального користування.

5. Вiдповiдальнiсть за неналежне виконання цих Правил, яка визначається чинним законодавством України та договорами сторiн про спiльну дiяльнiсть, покладається на всiх операторiв мереж електрозв'язку загального користування i операторiв мереж електрозв'язку, якi приєднуються до мереж електрозв'язку загального користування, а контроль - на Адмiнiстрацiю зв'язку України.

6. Цi Правила поширюються на дiї, пов'язанi з приєднанням фiксованих, мобiльних, супутникових мереж та мереж iнших видiв електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування з метою спiльного надання послуг електрозв'язку споживачам.

7. Взаємовiдносини операторiв мереж електрозв'язку у складi мереж електрозв'язку загального користування будуються за принципами рiвноправного партнерства та добросовiсної конкуренцiї.

II. Термiни та визначення

8. У Правилах використанi такi термiни та визначення:

Адмiнiстрацiя зв'язку України - центральний орган державної виконавчої влади в галузi зв'язку, пiдпорядкований Кабiнету Мiнiстрiв України, який регулює вiдносини в галузi;

мережа електрозв'язку загального користування - мережа електрозв'язку, що експлуатується операторами для забезпечення потреб у послугах електрозв'язку всiх споживачiв;

оператор мережi електрозв'язку загального користування - пiдприємство (об'єднання) або суб'єкт пiдприємницької дiяльностi рiзних форм власностi, що здiйснює свою господарську дiяльнiсть для забезпечення функцiонування технiчних засобiв, споруд та мереж електрозв'язку в цiлому з метою надання послуг електрозв'язку всiм споживачам;

приєднання однiєї мережi електрозв'язку до iншої - органiзацiйнi та технiчнi заходи операторiв мереж електрозв'язку, якi уможливлюють з'єднання мереж електрозв'язку та передавання iнформацiї мiж абонентами (споживачами послуг) цих мереж електрозв'язку;

технiчнi засоби - устаткування, апаратура електрозв'язку та програмне забезпечення, якi виконують функцiї приєднаної мережi електрозв'язку з використанням можливостей мереж електрозв'язку загального користування;

лiцензiя - документ, що видається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згiдно з яким власник лiцензiї має право займатися певним видом пiдприємницької дiяльностi;

послуга електрозв'язку - продукт (результат) дiяльностi оператора мережi електрозв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачiв.

III. Загальнi вимоги до мереж електрозв'язку, що приєднуються до мереж електрозв'язку загального користування

9. Приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування повинно виконуватися за умови наявностi в оператора лiцензiї на здiйснення пiдприємницької дiяльностi згiдно iз ст. 4 Закону України "Про пiдприємництво".

10. Структура, технiчнi та якiснi характеристики мереж електрозв'язку, що приєднуються до мереж електрозв'язку загального користування, повиннi вiдповiдати вимогам галузевих нормативно-технiчних документiв Адмiнiстрацiї зв'язку України щодо створення Єдиної нацiональної системи зв'язку України та побудови й функцiонування окремих мереж електрозв'язку загального користування.

11. Проектна документацiя на мережу електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, чи на її окремi об'єкти й споруди повинна вiдповiдати галузевим нормам технiчного проектування, нормам i правилам на будiвництво, а також чинним нормативним документам, якi прийнятi у вiдповiдностi з законодавством України. При наявностi в проектнiй документацiї вiдступiв вiд вимог чинних нормативних документiв оператор мережi електрозв'язку загального користування пропонує оператору мережi електрозв'язку, що приєднується до його мережi, направити проектну документацiю на експертизу в органiзацiї, якi пiдпорядкованi Держкомзв'язку i уповноваженi на це Адмiнiстрацiєю зв'язку України. Оплата експертизи здiйснюється за рахунок оператора мережi електрозв'язку, що приєднується.

12. Проектування, будiвництво та реконструкцiя мереж електрозв'язку, якi пов'язанi з приєднанням до мереж електрозв'язку загального користування, здiйснюється за рахунок операторiв, що приєднують свої мережi електрозв'язку.

13. На мережах електрозв'язку, що приєднуються до мереж електрозв'язку загального користування, повиннi використовуватись технiчнi засоби, якi погодженi з Адмiнiстрацiєю зв'язку України згiдно iз ст. 25 Закону України "Про зв'язок" i мають сертифiкат вiдповiдностi, виданий органом iз сертифiкацiї, акредитованим у державнiй системi сертифiкацiї УкрСЕПРО.

14. Центри управлiння мережами електрозв'язку операторiв, що приєднуються чи приєднанi до мережi електрозв'язку загального користування, мають розташовуватись на територiї України i обслуговуватись виключно громадянами України та взаємодiяти з Нацiональним центром управлiння. Оператори цих мереж повиннi здiйснювати всi потрiбнi заходи у вiдповiдностi до чинного законодавства України, щоб унеможливити несанкцiоноване втручання у функцiонування мереж електрозв'язку загального користування й управлiння ними.

15. Мережi електрозв'язку, що приєднуються до мереж електрозв'язку загального користування, мають вiдповiдати всiм вимогам щодо проведення оперативно-пошукових заходiв правоохоронних органiв, якi визначаються вiдповiдними регулювальними документами Кабiнету Мiнiстрiв України.

16. На мережах електрозв'язку, що приєднанi до мереж електрозв'язку загального користування, згiдно з чинним законодавством України мають здiйснюватись органiзацiйно-технiчнi заходи щодо захисту каналiв передавання iнформацiї вiд несанкцiонованого доступу.

17. У межах проведення державної технiчної полiтики щодо створення сучасної телекомунiкацiйної iнфраструктури Адмiнiстрацiя зв'язку України може ставити вимоги до мереж електрозв'язку загального користування, спрямованi на пiдвищення ефективностi їх функцiонування, а саме:

удосконалення систем управлiння мережами;

упровадження системи синхронiзацiї;

упровадження сучасних методiв захисту передавання даних вiд несанкцiонованого доступу;

проведення заходiв для надання мережевих послуг тощо.

Цi вимоги повиннi включатися оператором мережi електрозв'язку загального користування в технiчнi умови на приєднання мережi електрозв'язку.

IV. Порядок приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування

18. Оператор, що має намiр приєднати свою мережу до мережi електрозв'язку загального користування, повинен отримати частку ресурсiв (номерних, частотних та iнших), потрiбних для забезпечення функцiонування його мережi електрозв'язку в складi мережi електрозв'язку загального користування. Присвоєння номерного ресурсу проводиться Адмiнiстрацiєю зв'язку України. Термiн розгляду заяв операторiв на отримання ресурсiв не повинен перевищувати 45 днiв на видiлення номерного ресурсу.

19. Оператор мережi електрозв'язку, що має намiр приєднати свою мережу до мережi електрозв'язку загального користування, робить письмовий запит оператору останньої про надання згоди на приєднання. До запиту додається копiя лiцензiї та, при потребi, сертифiкати на технiчнi засоби, якi повиннi використовуватись при наступнiй взаємодiї мереж.

20. Оператор мережi електрозв'язку загального користування, до якої приєднується мережа електрозв'язку, в строк, що не перевищує одного мiсяця вiд моменту одержання письмового запиту вiд оператора мережi електрозв'язку, що приєднується, повинен дати заявниковi вiдповiдь у письмовiй формi. Вiдповiдь повинна мiстити в собi згоду на приєднання, технiчнi умови на приєднання, погодженi з проектною органiзацiєю, або мотивовану вiдмову на здiйснення приєднання згiдно з пунктом 21 цих Правил. Вiдмова вiд здiйснення приєднання мережi електрозв'язку може бути оскаржена заявником в Адмiнiстрацiї зв'язку, Антимонопольному Комiтетi України чи в судi.

21. Вiдмова оператору в наданнi згоди на приєднання його мережi електрозв'язку до мережi електрозв'язку загального користування можлива при таких обставинах:

органiзацiя взаємодiї мереж електрозв'язку, що приєднується, буде суперечити умовам лiцензування (наказ Лiцензiйної палати України та Державного комiтету зв'язку України вiд 14.09.98 N 87/129 "Про затвердження Iнструкцiї про умови i правила провадження окремих видiв пiдприємницької дiяльностi в галузi зв'язку, якi пiдлягають лiцензуванню (лiцензiйнi умови), та контроль за їх дотриманням", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 30.09.98 за N 616/3056) або галузевим нормативно-технiчним документам Адмiнiстрацiї зв'язку України щодо побудови мережi електрозв'язку загального користування;

послуги електрозв'язку, якi надаються споживачам оператором мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, можуть створити загрозу обороноздатностi держави, здоров'ю або безпецi людей (при наявностi письмового пiдтвердження вiдповiдними компетентними державними органами щодо такої загрози);

оператор мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, створює свою мережу з порушенням вимог роздiлу 3 цих Правил. Якщо оператор мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, не згоден з технiчними умовами на приєднання, то останнi повертаються оператору мережi електрозв'язку, що їх надав, з письмовим роз'ясненням причин повернення. Водночас оператор мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, може оскаржити технiчнi умови в Адмiнiстрацiї зв'язку України.

22. Технiчнi умови на приєднання мереж електрозв'язку до мереж електрозв'язку загального користування повиннi мiстити необхiднi вихiднi данi i перелiк робiт щодо приєднання, включаючи термiн дiї технiчних умов та нормативнi показники якостi послуг електрозв'язку.

За умови, якщо термiн дiї технiчних умов закiнчився, а оператор не встиг виконати роботи по приєднанню мереж електрозв'язку в межах цього термiну, то за домовленнiстю сторiн термiн дiї технiчних умов може бути продовжений або оператором замовляються новi технiчнi умови.

23. У технiчнi умови на приєднання мережi електрозв'язку не повиннi включатись вимоги щодо побудови об'єктiв i споруд зв'язку та установки обладнання, якi не пов'язанi з проходженням навантаження вiд (до) мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування.

24. Отримавши технiчнi умови на приєднання, оператор мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, повинен розробити технiчне завдання на розробку проектної документацiї на приєднання та узгодити його з оператором мережi електрозв'язку загального користування. Розробка проектної документацiї на приєднання повинна виконуватися профiльними проектними органiзацiями та iншими юридичними i фiзичними особами, якi мають лiцензiю на цей вид дiяльностi. Оператор мережi електрозв'язку, що приєднується до мереж електрозв'язку загального користування, узгоджує проектну документацiю на приєднання з оператором мережi електрозв'язку загального користування.

25. Приєднання мережi електрозв'язку до мережi електрозв'язку загального користування може виконуватись у декiлька етапiв. Етапнiсть визначається узгодженим рiшенням операторiв мереж електрозв'язку i включається в технiчнi умови на приєднання i технiчне завдання на розробку проектної документацiї на приєднання. Проектна документацiя має включати поетапне виконання робiт щодо приєднання.

26. Мiж оператором мережi електрозв'язку, що приєднується, i оператором мережi електрозв'язку загального користування пiсля узгодження проектної документацiї на приєднання укладається договiр про надання послуг, який повинен визначати права, обов'язки й вiдповiдальнiсть сторiн, включаючи порядок взаємних фiнансових розрахункiв щодо приєднання.

27. Оператор мережi електрозв'язку, що приєднується до мережi електрозв'язку загального користування, повинен не пiзнiше нiж за 45 дiб до завершення робiт щодо приєднання письмово довести це до вiдома оператора мережi електрозв'язку загального користування. У разi виникнення непередбачених обставин у процесi приєднання оператор також письмово повiдомляє про це оператора мережi електрозв'язку загального користування та про свої наступнi намiри щодо приєднання.

28. Приєднання мережi електрозв'язку до мережi електрозв'язку загального користування вважається закiнченим пiсля здiйснення в повному обсязi робiт у вiдповiдностi до проектної документацiї на приєднання (щодо мережi електрозв'язку в цiлому або щодо її окремого етапу) i виконання технiчних умов, а також пiсля виконання вимог договору про приєднання, проведення приймальною комiсiєю комплексних випробувань готовностi мереж до взаємодiї та затвердження обома операторами вiдповiдного акта. Приймальну комiсiю та її склад призначають оператори мереж електрозв'язку, якi об'єднуються.

29. Оператор мережi електрозв'язку загального користування на договiрних засадах може проводити технiчно-експлуатацiйне обслуговування обладнання, об'єктiв i споруд оператора приєднаної мережi електрозв'язку, якi розташованi в його примiщеннях.

30. Оператор мережi електрозв'язку загального користування не може примушувати оператора мережi електрозв'язку, що приєднується, передавати на свiй баланс його технiчнi засоби, якi розташованi в примiщеннях першого.

31. Оператори мереж електрозв'язку загального користування не повиннi перешкоджати один одному в приєднаннi до них мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi.

32. При потребi модернiзацiї технiчних засобiв, розширення ємностi або впровадження нових технологiй надання послуг у мережi електрозв'язку загального користування оператор останньої повинен не пiзнiше нiж за 45 дiб до початку робiт попередити про це всiх операторiв мереж електрозв'язку, якi приєднанi до мережi електрозв'язку загального користування, i далi дiяти в послiдовностi, яка встановлена цими Правилами. Якщо такi дiї оператора мережi електрозв'язку загального користування потребуватимуть вiд операторiв мереж електрозв'язку, що приєднанi до неї, суттєвих доробок i значних коштiв, то термiн попередження повинен бути збiльшено до 6 мiсяцiв.

V. Основнi принципи взаємовiдносин операторiв мереж електрозв'язку в процесi надання послуг електрозв'язку

33. Взаємовiдносини операторiв мереж електрозв'язку, якi входять до складу мережi електрозв'язку загального користування, повиннi визначатися такими загальними принципами:

забезпечення єдиного технологiчного процесу надання якiсних послуг електрозв'язку споживачам у межах дiї мережi електрозв'язку загального користування;

максимальне використання проектних ресурсiв мереж електрозв'язку та забезпечення їх економiчної ефективностi;

стимулювання пiдвищення показникiв якостi послуг електрозв'язку, якi надаються споживачам;

дотримання єдиних принципiв цiноутворення, що визначенi законодавчими й нормативними актами, та основних положень тарифної полiтики в областi електрозв'язку, що запроваджуються Адмiнiстрацiєю зв'язку України;

партнерство на засадах рiвностi прав та взаємних обов'язкiв щодо забезпечення споживачiв якiсними послугами електрозв'язку та проведення взаєморозрахункiв з урахуванням участi кожного iз операторiв у технологiчному процесi встановлення з'єднання згiдно з порядком, установленим Адмiнiстрацiєю зв'язку України.

34. У договорi операторiв мереж електрозв'язку, що об'єднуються, для забезпечення єдиного технологiчного процесу надання послуг електрозв'язку споживачам з заданою якiстю повиннi бути передбаченi:

порядок проходження навантаження через мережi електрозв'язку, якi взаємодiють;

порядок взаєморозрахункiв за мережнi ресурси та послуги електрозв'язку, якi взаємно надаються один одному;

взаємна вiдповiдальнiсть операторiв об'єднаних мереж електрозв'язку, якi взаємодiють, за якiсть послуг електрозв'язку, якi надаються споживачам;

порядок вiдшкодування операторами мереж електрозв'язку матерiальної й моральної шкоди, заподiяної споживачам послуг електрозв'язку, якщо вiдмова в наданнi послуг електрозв'язку або погiршення їх якостi викликанi невиконанням умов договору мiж операторами мереж електрозв'язку, якi взаємодiють;

порядок взаєморозрахункiв операторiв об'єднаних мереж електрозв'язку за спiльно наданi споживачам послуги електрозв'язку;

порядок розгляду операторами об'єднаних мереж електрозв'язку претензiй споживачiв щодо надання послуг електрозв'язку;

порядок взаємодiї центрiв технiчної експлуатацiї та систем оперативно-технiчного управлiння мережами електрозв'язку.

35. Системи управлiння мережами електрозв'язку, якi приєднуються до мереж електрозв'язку загального користування, повиннi бути сумiсними iз системами управлiння останнiх, а також iз системою управлiння Єдиною нацiональною системою зв'язку України. Галузевi нормативно-технiчнi документи Адмiнiстрацiї зв'язку України, якi визначають технологiю управлiння мережею електрозв'язку загального користування, в тому числi мережами електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi, що приєднанi до неї, а також технiчнi та органiзацiйнi вимоги до систем управлiння є обов'язковими для всiх операторiв мереж електрозв'язку, що взаємодiють у складi мережi електрозв'язку загального користування.

36. Для забезпечення операторами єдиного технологiчного процесу спiльного використання ресурсiв та надання послуг електрозв'язку споживачам Адмiнiстрацiєю зв'язку України встановлюється єдиний порядок взаєморозрахункiв (Порядок взаєморозрахункiв мiж операторами мiжмiського, мiжнародного та мiсцевого телефонного зв'язку рiзних форм власностi, затверджений наказом Мiнiстерства зв'язку України вiд 30.10.96 N 234, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 21.11.96 за N 673/1698).

37. Для забезпечення оперативно-технiчного та адмiнiстративного управлiння мережею електрозв'язку загального користування на кожнiй мережi електрозв'язку, яка дiє у складi мережi електрозв'язку загального користування, може бути органiзований службовий зв'язок. Порядок органiзацiї службового зв'язку узгоджується сторонами в межах договору.

38. Якщо оператор мережi електрозв'язку загального користування виявить невiдповiднiсть якостi послуг електрозв'язку, якi спiльно надаються споживачам, вимогам галузевих нормативно-технiчних документiв Адмiнiстрацiї зв'язку України, то вiн повинен оперативно з'ясувати причини виникнення такої невiдповiдностi та вжити заходiв для їх усунення. Вiдповiдальнiсть сторiн визначається договором.

39. При виникненнi на мережах електрозв'язку, що взаємодiють, пошкоджень, перевантажень та iнших критичних ситуацiй оператори повиннi оперативно вжити вiдповiдних заходiв для вiдновлення функцiонування мереж електрозв'язку i забезпечення якостi обслуговування споживачiв.

40. Оператори мереж електрозв'язку, якi приєднанi до мереж електрозв'язку загального користування, повиннi дотримуватися порядку проходження навантаження згiдно з укладеними мiж ними договорами.

41. Порядок надання послуг електрозв'язку споживачам та розрахункiв з ними повинен визначатися вiдповiдними правилами користування електрозв'язком (Правила користування мiсцевим телефонним зв'язком, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р. N 385, Правила користування мiжмiським та мiжнародним телефонним зв'язком, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 639 та конкретизуватися укладеними договорами як мiж операторами мереж електрозв'язку, так i мiж операторами й споживачами послуг електрозв'язку. Оператор мережi електрозв'язку, який надає певний вид послуг електрозв'язку, згiдно з договором може вповноважити iншого оператора мережi електрозв'язку або iншу юридичну особу вести розрахунки iз споживачами за послуги електрозв'язку, якi вiн їм надає. При цьому за оператором мережi електрозв'язку, який передав розрахунки зi споживачами iншому операторовi, зберiгається вiдповiдальнiсть перед споживачами за якiсть послуг електрозв'язку, що надаються.

42. Оператори мереж електрозв'язку, що приєднанi до мережi електрозв'язку загального користування, повиннi надавати всiм своїм споживачам змогу зв'язатися з iснуючими термiновими спецслужбами:

(1)01 - пожежна служба,

(1)02 - мiлiцiя,

(1)03 - швидка медична допомога,

(1)04 - аварiйна служба газової мережi,

а надалi - з загальнодержавними службами термiнових викликiв 112 та мовних iнформацiйних послуг 118 згiдно з чинними нормативними актами.

43. Функцiонування мереж електрозв'язку всiх форм власностi у складi мереж електрозв'язку загального користування в надзвичайних ситуацiях i воєнний час та їх мобiлiзацiйна готовнiсть здiйснюється в порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 785 "Про оперативно-технiчне управлiння мережами зв'язку єдиної нацiональної системи зв'язку".

44. У разi виникнення надзвичайних ситуацiй в державi та аварiй на мережах електрозв'язку загального користування оператори мереж електрозв'язку, що приєднанi до мереж електрозв'язку загального користування, повиннi забезпечити прiоритетне надання послуг електрозв'язку органам державної виконавчої влади, вiйськового управлiння та керiвному складу суб'єктiв господарювання України, а також органам, якi здiйснюють заходи щодо безпеки населення.

Перший заступник Голови
В.Л.Женжера