Наказ Державного комiтету зв'язку України вiд 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радiозв'язку України"

Про затвердження Регламенту аматорського радiозв'язку України

Наказ Державного комiтету зв'язку України
вiд 22 серпня 1997 року N 124


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 листопада 1997 р. за N 564/2368

На виконання Закону України "Про зв'язок" i з метою подальшого розвитку аматорського радiозв'язку в Українi НАКАЗУЮ:

1. Затвердити i подати на державну реєстрацiю в Мiнiстерство юстицiї Регламент аматорського радiозв'язку України (додається).

2. Начальнику центру "Укрчастотнагляд" Карпенку О. Є. забезпечити видання Регламенту аматорського радiозв'язку України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника УСНТП Орленка М. П.

Голова Державного комiтету зв'язку Д. А. Худолiй

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Головного управлiння
з питань радiочастот
при Кабiнетi Мiнiстрiв України I. П. Мiхальчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку України
вiд 22 серпня 1997 р. N 124

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
27 листопада 1997 р. за N 564/2368

РЕГЛАМЕНТ
аматорського радiозв'язку України

1. Загальнi положення

1.1. Регламент аматорського радiозв'язку України (далi - Регламент) розроблений у вiдповiдностi з Регламентом радiозв'язку Мiжнародної спiлки електрозв'язку, Законом України "Про зв'язок", рекомендацiями Мiжнародної спiлки радiоаматорiв, встановлює порядок та правила функцiонування аматорського радiозв'язку в Українi.

1.2. Положення даного Регламенту є обов'язковими для всiх аматорських радiостанцiй, розташованих на територiї України, в її повiтряному та водному просторах, на мобiльних засобах, повiтряних та водних суднах.

1.3. Дiяльнiсть Служби аматорського радiозв'язку (аматорської служби) та Служби аматорського супутникового зв'язку (аматорської супутникової служби) регулюється Адмiнiстрацiєю зв'язку України, повноваження i обов'язки якої покладаються на Державний комiтет зв'язку України.

1.4. Виготовлення (придбання), встановлення та експлуатацiя аматорських передавальних радiостанцiй в Українi можливi тiльки за наявностi вiдповiдних дозволiв.

1.5. Текст даного Регламенту переглядається у разi необхiдностi.

2. Термiни, визначення та скорочення

У даному Регламентi нижченаведенi термiни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

Аматорська служба - служба радiозв'язку, яка дiє з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку i проведення технiчних дослiджень, що здiйснюються радiоаматорами, тобто особами, якi мають на це належний дозвiл i займаються цiєю дiяльнiстю виключно з особистої зацiкавленостi i без здобуття матерiального зиску.

Аматорська радiостанцiя (АРС) - радiостанцiя аматорської або аматорської супутникової служби.

Аматорська супутникова служба (АСС) - аматорська служба, яка використовує АРС, встановленi на штучних супутниках Землi.

Амплiтудна модуляцiя (АМ) - двосмугова радiотелефонiя з амплiтудною модуляцiєю (вид випромiнювання АЗЕ) з необхiдною шириною смуги 6 кГц (6К00).

Вторинна основа - розподiл смуги частот для використання якоюсь службою радiозв'язку спiльно з iншими службами, при цьому вториннi служби не повиннi створювати завад первинним службам i не мають права вимагати захисту вiд завад, якi створюються первинними службами.

Державна iнспекцiя електрозв'язку (ДIЕ) - обласний (АР Крим) пiдроздiл Укрчастотнагляду.

Дозволена смуга частот - смуга частот, в межах якої дозволено випромiнювання радiостанцiї; ширина цiєї смуги частот дорiвнює необхiднiй ширинi смуги частот плюс подвiйне абсолютне значення допустимого вiдхилення частоти.

Завада - дiя одного (декiлькох) випромiнювання (випромiнювань) або iндукцiї на приймання в системi радiозв'язку, що призводить до погiршення якостi, помилок або втрат iнформацiї.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфiї з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у виглядi друкованого тексту (вид випромiнювання F1B на частотах нижче 30 МГц, F1B, А2В - на частотах вище 30 МГц). Девiацiя частоти не повинна перевищувати 900 Гц (900Н).

Квалiфiкацiйно-технiчна комiсiя (КТК) - комiсiя по визначенню квалiфiкацiї операторiв аматорських радiостанцiй та перевiрки технiчного стану АРС.

Небажанi випромiнювання - випромiнювання, що складаються з побiчних та позасмугових.

Необхiдна ширина смуги частот - мiнiмальне значення ширини смуги, зайнятої радiостанцiєю, достатнє для забезпечення передавання повiдомлень з потрiбною швидкiстю та якiстю.

Одна бокова смуга (ОБС) - радiотелефонiя з амплiтудною модуляцiєю з послабленими до визначених рiвнiв частотою-носiєм та неробочою боковою смугою (вид випромiнювання J3E, R3E) з необхiдною шириною смуги 3 кГц (3К00).

Оператор аматорської станцiї - особа, що чинним порядком набула прав на експлуатацiю АРС.

Первинна основа - розподiл смуги частот для використання якоюсь службою радiозв'язку з правом прiоритетного використання та правом вимагати захисту вiд завад, що створюються iншими службами.

Передавання даних (ПД) - вид електрозв'язку з множинним доступом до каналу зв'язку на основi комутацiї частин iнформацiї визначеної довжини та структури (комутацiї пакетiв) за визначеним порядком (вид випромiнювання F1D, F2D, J2D) з необхiдною шириною смуги 200 Гц (200Н) або 1 кГц (1К00).

Побiчне випромiнювання - випромiнювання на частотi або частотах, що лежать за межами необхiдної ширини смуги, рiвень якого може бути знижений без втрат для вiдповiдної передачi повiдомлень. До побiчних випромiнювань вiдносяться гармонiйнi випромiнювання, продукти взаємної модуляцiї та частотного перетворення.

Позасмугове випромiнювання - випромiнювання на частотах, що безпосередньо прилягають до необхiдної смуги частот, якi є результатом процесу модуляцiї.

Радiоаматорська аварiйна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварiйного радiозв'язку у надзвичайних ситуацiях.

Радiостанцiя (РС) - один або декiлька передавачiв та приймачiв або їх комбiнацiй, допомiжне обладнання та антенно-фiдернi пристрої, розташованi у визначеному мiсцi.

Служба радiозв'язку - сукупнiсть суб'єктiв, засобiв, споруд та функцiй радiозв'язку.

Сумiсна основа - розподiл смуги частот для використання якоюсь службою радiозв'язку спiльно з iншими службами, при якому всi служби користуються однаковими правами.

Телебачення - вид електрозв'язку, призначений для передавання змiнюваних нерухомих зображень або зображень рухомих об'єктiв, зокрема, телебачення з повiльною розгорткою (ТПР) (вид випромiнювання J2F) з необхiдною шириною смуги 3 кГц (3К00).

Телеграфiя (ТЛГ) - вид електрозв'язку для передавання текстової iнформацiї з використанням сигнального коду (вид випромiнювання А1А) з необхiдною шириною смуги 100 Гц (100Н).

Телефонiя - вид електрозв'язку, призначений для передавання мови.

Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком (Укрчастотнагляд) - спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України орган Державного комiтету зв'язку України з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою.

Частотна модуляцiя (ЧМ) - радiотелефонiя з частотною модуляцiєю (вид випромiнювання F3E) з необхiдною шириною смуги 6 кГц (6К00) на частотах нижче 30 МГц та 24 кГц (24К0) - на частотах вище 30 МГц.

Цифровi види зв'язку - цифровi методи зв'язку, дозволенi в тих смугах частот, де передбачено вид випромiнювання F1B. До таких методiв роботи вiдносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повiльною розгорткою, дистанцiйне управлiння. Допустимi коди: МТК-2, ASCII, AMTOR, PACTOR, протокол AX. 25, CLOVER тощо за узгодженням з Укрчастотнаглядом.

3. Класифiкацiя аматорських станцiй

3.1. За призначенням АРС подiляються на:

радiостанцiї для зв'язку;

радiостанцiї для супутникового зв'язку;

ретранслятори;

радiомаяки;

спортивнi радiостанцiї.

3.2. За технiчними характеристиками (вихiдна потужнiсть, дiапазони робочих хвиль, класи випромiнювання) зв'язковi АРС подiляються на категорiї:

початкову;

третю;

другу;

першу.

3.3. За принципом користування АРС подiляються на:

iндивiдуальнi, користувачами яких є фiзичнi особи;

колективнi (клубнi), користувачами яких є колективи радiоаматорiв, що об'єднуються навколо юридичних осiб (органiзацiї, пiдприємства, установи, учбовi заклади та заклади культури, громадськi органiзацiї тощо).

3.4. За мiсцем розташування АРС подiляються на:

стацiонарнi, якi змонтованi i використовуються за мiсцем постiйного проживання користувачiв АРС (розташування колективної АРС);

пересувнi, якi тимчасово перенесенi i розташованi стацiонарно або в польових умовах (для участi в змаганнях);

рухомi, якi розташованi на рухомих наземних, плаваючих або лiтаючих об'єктах;

переноснi, якi розташованi за мiсцем перебування користувача АРС.

4. Технiчнi вимоги до аматорських радiостанцiй та вимоги технiки безпеки

4.1. До складу АРС повиннi входити:

4.1.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радiоапаратури, яка при роботi не повинна перевищувати максимально дозволених рiвнiв вихiдної потужностi передавача i повинна забезпечувати роботу тiльки в межах смуг частот та класами випромiнювання, вказаними в дозволi на право експлуатацiї АРС. При спiльному використаннi АРС членами однiєї сiм'ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливiсть роботи з рiвнями вихiдної потужностi вiдповiдно до вимог дозволу кожного iз членiв сiм'ї.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радiоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволi на право експлуатацiї АРС.

4.1.2. Приймальна радiоапаратура.

4.1.3. Антеннi пристрої з фiдерними лiнiями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнiшнiх антенних пристроїв на дахах будiвель повинно бути погоджене з адмiнiстративними органами, у веденнi яких цi будiвлi знаходяться.

4.1.4. Допомiжнi пристрої для контролю параметрiв радiопередавальної апаратури.

4.1.5. Iнструмент та iнвентар.

4.2. Згiдно з Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України АРС дозволяється використовувати для зв'язку дiапазони (смуги) частот, якi наведенi у таблицi 1.

4.2.1. Питання видачi дозволiв на використання АРС в режимах роботи, що не передбаченi даним Регламентом, розглядаються Укрчастотнаглядом за поданням обласних (АР Крим) ДIЕ.

4.3. Дозволенi смуги частот, максимальнi рiвнi вихiдної потужностi та класи випромiнювання ретрансляторiв, радiомаякiв та спортивних АРС наведенi в таблицi 2.

4.4. Стабiльнiсть частоти передавачiв зв'язкових АРС повинна бути не гiршою нiж 0,00003%. Стабiльнiсть частоти передавачiв ретрансляторiв та маякiв повинна бути не гiршою нiж 0,000001%.

Рiвнi послаблення будь-якої складової побiчного та (або) позасмугового випромiнювання передавачiв АРС не повиннi бути меншими нiж наведенi у таблицi 3.

При використаннi цифрових видiв зв'язку параметри вихiдного сигналу повиннi бути не гiршi нiж в режимi J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гiршi нiж в режимi F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.5. У ОБС передавачiв АРС частота-носiй i неробоча бiчна смуга повиннi бути послабленi не менше нiж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бокова смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бокова смуга (USB).

4.6. Вихiдна потужнiсть (Рвих) передавача АРС вимiрюється на узгодженому активному навантаженнi у режимi безперервного випромiнювання вимiрювачем потужностi або напруги (струму). У останньому випадку потужнiсть розраховується за формулою:

,де:
Uекв - напруга на активному навантаженнi, В;
Iекв - струм в активному навантаженнi, А;
R - величина опору активного навантаження, Ом.

Таблиця 1

Дозволенi смуги частот, максимальнi рiвнi вихiдної потужностi та класи випромiнювання передавачiв АРС
(по категорiях)

Позначення:
"1.810-1.840 - смуги частот, видiленi на вториннiй основi
*7.000-7.100 - смуги частот, що можуть використовуватись АСС

CW (ТЛГ)
SSB (ОБС)
RTTY(ЗД)
SSTV (ТПР)
AM
FM (ЧМ)
PR (ПД)
EME
SAT
цифровий
зв'язок
100HA1A
2K70J3E
900HF1B
2K70J2F
6K00A3E
24K0F3E
200HF1D,1K00F1D
зв'язок з використанням Мiсяця як пасивного ретранслятора
штучнi супутники Землi
передбачає наступнi класи випромiнювання: AMTOR,
ASCII, CLOVER, PACKET RADIO, PACTOR, RTTY (Бодо) тощо.

Примiтки:
1. В смугах частот, видiлених для зв'язкiв з використанням Мiсяця як пасивного ретранслятора, за клопотанням заявника може бути виданий дозвiл на право роботи з вихiдною потужнiстю до 100 Вт.
2. Для участi в мiжнародних змаганнях по радiозв'язку за клопотанням заявника аматорським радiостанцiям першої категорiї Укрчастотнаглядом може бути виданий дозвiл на право роботи з вихiдною потужнiстю до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) i до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц).
3. Радiоаматорам рекомендується утримуватись вiд проведення радiозв'язкiв з мiсцевими АРС в мiжнародних "DX-вiкнах".
4. Щiльнiсть потоку потужностi випромiнювання космiчних станцiя АСС бiля поверхнi Землi не повинна перевищувати мiнус 110 дБВт/м2.

Таблиця 2

Дозволенi смуги частот, максимальнi рiвнi вихiдної потужностi, класи випромiнювання ретрансляторiв, радiомаякiв та спортивних АРС

Таблиця 3

Мiнiмально допустимi рiвнi послаблення складових побiчного та (або) позасмугового випромiнювання

4.7. Вимоги технiки безпеки

4.7.1. Користувачi (оператори) АРС зобов'язанi неухильно дотримуватися правил технiки безпеки та протипожежної безпеки, державних санiтарних норм i попереджувати випадки порушення цих правил та норм iншими особами.

4.7.2. Користувачi iндивiдуальних, керiвники колективних АРС та їх заступники несуть вiдповiдальнiсть за дотримання правил технiки безпеки та протипожежної профiлактики в примiщеннi АРС та в мiсцях розташування їх антенних споруд.

4.7.3. Радiоапаратура АРС повинна бути в корпусах, якi виключають можливiсть випадкового дотику до струмопровiдних частин.

4.7.4. Корпуси радiоапаратури, що живляться вiд мережi змiнного струму, повиннi бути надiйно заземленi.

4.7.5. Заземлення апаратури повинно здiйснюватись шляхом пiдключення до зовнiшнього заземлення або до контуру заземлення будiвлi.

У випадках, коли пiдключення до контуру заземлення неможливе, допускається використання для заземлення труб водопроводу (холодна вода).

Використання для заземлення труб i радiаторiв опалення та газової мережi категорично забороняється.

4.7.6. Всi з'єднання в колi заземлення апаратури АРС повиннi бути виконанi методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

4.7.7. Всi кола живлення радiоапаратури АРС повиннi бути захищенi плавкими запобiжниками.

4.7.8. Рекомендується передбачити можливiсть пiдключення центральних жил фiдерiв антенних пристроїв до заземлення.

4.7.9. Всi операцiї з настроювання, регулювання, замiни комплектуючих компонентiв радiоапаратури, як правило, повиннi проводитися при повному вимкненнi напруги живлення.

4.7.10. При роботах з радiоапаратурою без зняття напруги живлення необхiдно користуватися iнструментом з iзольованими ручками та iншими захисними засобами.

4.7.11. При роботi з антенними пристроями необхiдно дотримуватися вимог безпеки щодо робiт, якi проводяться на висотi. Роботи рекомендується проводити у взуттi, що забезпечує достатнє зчеплення з дахом будiвлi.

4.7.12. Забороняється пiдiйматися на щогли i проводити роботи з антенними пристроями пiд час грози або при її наближеннi, при сильному вiтрi, ожеледицi, сильному дощi та снiгопадi.

4.7.13. Металевi щогли, iзольованi за електричною схемою вiд землi, необхiдно обладнати грозозахисним пристроєм для заземлення.

4.7.14. При виникненнi пожежi в примiщеннi АРС її користувач (оператор) зобов'язаний:

- негайно вжити заходiв щодо вiдключеная радiоапаратури вiд мережi живлення;

- спробувати погасити пожежу власними силами;

- якщо погасити пожежу власними силами не вдається, викликати пожежну команду.

Використання пiнних вогнегасникiв на АРС категорично забороняється.

5. Розташування аматорських радiостанцiй

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована ДIЕ областi (АР Крим) у дозволi на право експлуатацiї АРС i розташована за мiсцем постiйного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач iндивiдуальної АРС несе вiдповiдальнiсть за те, щоб пiд час його вiдсутностi нiхто iз стороннiх осiб не змiг привести АРС в дiю. Забороняється встаноблення iндивiдуальної АРС в загальнiй кiмнатi гуртожитку та примiщеннях загального користування (коридори, вiтальнi тощо).

5.3. Колективнi (клубнi) АРС повиннi встановлюватися в окремих примiщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури i виключена можливiсть доступу до неї стороннiх осiб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС у прохiдних кiмнатах та коридорах. По закiнченнi роботи колективної (клубної) АРС примiщення повинно бути надiйно зачинене. Вiдчинити примiщення АРС при вiдсутностi її керiвника або його заступникiв може представник юридичної особи - заявника АРС або представник адмiнiстрацiї установи, в якiй встановлена АРС (у випадках, передбачених домовленiстю мiж ними), з обов'язковим складанням акта про причини цих дiй.

5.4. АРС можуть встановлюватися на механiчних транспортних засобах за окремим дозволом ДIЕ областi (АР Крим).

6. Квалiфiкацiйнi вимоги до операторiв аматорських радiостанцiй

6.1. Оператор АРС початкової категорiї повинен знати:

- елементарнi принципи радiотелефонiї та розповсюдження радiохвиль (коротких та УКХ);

- розподiл дозволених для даної категорiї дiапазонiв за класами випромiнювання;

- порядок проведення аматорського радiозв'язку;

- положення даного Регламенту;

- аматорський, Q- та Z-коди;

- вимоги технiки безпеки при роботi на АРС;

- настроювати та користуватися АРС;

- умiти правильно передавати i приймати мовну iнформацiю радiотелефоном.

6.2. Оператор АРС третьої категорiї повинен знати:

- елементарнi теоретичнi i практичнi основи електро- та радiотехнiки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радiохвиль;

- розподiл аматорських дiапазонiв за класами випромiнювання;

- будову та практичну роботу телефонних, телеграфних АРС та допомiжних пристроїв (вимiрювачiв коефiцiєнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв та iн.);

- основи будови та роботи антен; лiнiй передачi потужностi;

- аматорський, Q- та Z-коди;

- правила безпеки при роботi на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

Оператор АРС третьої категорiї повинен вмiти правильно передавати вiд руки i приймати на слух кодом Морзе змiшаний (абетково-цифровий) текст iз швидкiстю не менше 60 знакiв на хвилину.

6.3. Оператор АРС другої категорiї додатково до вимог, наведених у п. 6.2 цього Регламенту, повинен:

- знати фонетичну абетку та вмiти правильно вимовляти i приймати вирази цiєї абетки;

- вмiти визначати несправностi АРС, що потребують негайного припинення роботи;

- вмiти правильно передавати вiд руки i приймати на слух кодом Морзе змiшаний (абетково-цифровий) текст iз швидкiстю не менше 80 знакiв на хвилину.

6.4. Оператор АРС першої категорiї додатково до вимог, наведених у пп. 6.2, 6.3 цього Регламенту повинен знати:

- основнi закони електро- та радiотехнiки;

- особливостi розповсюдження радiохвиль;

- англiйську мову в обсязi, достатньому для приймання сигналiв лиха та прохання про допомогу;

- схемотехнiчнi та теоретичнi принципи побудови рiзних АРС, допомiжних та антенно-фiдерних пристроїв;

- вмiти правильно передавати вiд руки i приймати на слух кодом Морзе змiшаний (абетково-цифровий) текст iз швидкiстю не менше 100 знакiв на хвилину.

6.5. Квалiфiкацiя оператора АРС визначається при складаннi претендентом iспиту квалiфiкацiйно-технiчнiй комiсiї (КТК). За результатами iспиту заявнику видається довiдка про складання квалiфiкацiйного iспиту.

6.6. КТК здiйснюють свою дiяльнiсть на основi Положення про квалiфiкацiйно-технiчнi комiсiї по визначенню квалiфiкацiї операторiв аматорських радiостанцiй в Українi, затвердженого Укрчастотнаглядом 17.11.97 р.

6.7. КТК створюються обласними (АР Крим) ДIЕ i працюють на громадських засадах. У кожнiй областi (АР Крим) можуть працювати декiлька квалiфiкацiйно-технiчних комiсiй.

6.8. До складу КТК можуть залучатися спецiалiсти в галузi радiо i радiоаматори, що мають дозвiл (лiцензiю) на право експлуатацiї АРС першої категорiї.

6.9. Перелiк питань для складання квалiфiкацiйних iспитiв затверджується Укрчастотнаглядом.

6.10. Розпорядок работи КТК, процедура проведення iспитiв, порядок звiтностi встановлюється ДIЕ областi (АР Крим).

7. Порядок одержання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС та дозволу на право експлуатацiї аматорської передавальної радiостанцiї

7.1. Право на одержання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС та дозволу на право експлуатацiї аматорської радiостанцiї мають:

- громадяни України, не обмеженi у громадянських правах згiдно з чинним законодавством України;

- громадяни iнших держав, що мають вiдповiдний документ на право проживання в Українi;

- громадяни iнших держав, якi перебувають в Українi згiдно з в'їзною вiзою i мають нацiональний документ на право експлуатацiї АРС.

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацiю ретрансляторiв, радiомаякiв та спортивних радiостанцiй мають об'єднання радiоаматорiв (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням пiдроздiлiв Лiги радiоаматорiв України.

7.2. Для одержання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС заявник - фiзична особа сплачує заявний збiр за дiючими тарифами та подає до ДIЕ областi (АР Крим):

- заяву-анкету (додаток 1) у двох примiрниках;

- двi фотокартки розмiром 3 х 4 см;

- довiдку про складання квалiфiкацiйного iспиту (додаток 2);

- квитанцiю про сплату заявного збору.

Громадяни, якi не досягли повнолiття, додатково подають заяву повнолiтньої особи (як правило, близьких родичiв, опiкунiв), котра дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе вiдповiдальнiсть за виконання заявником вимог даного Регламенту.

Для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України необхiдно додатково мати письмовий дозвiл посадових осiб об'єднання (з'єднання, вiйськових частин).

Громадяни iнших держав, якi перебувають в Українi згiдно з в'їзною вiзою, додатково подають копiю паспорта.

7.3. Для одержання дозволу на право виготовлення (придбання) колективної АРС заявник - юридична особа подає до ДIЕ областi (АР Крим):

- заяву, у якiй бере на себе вiдповiдальнiсть по забезпеченню умов роботи АРС;

- документи, визначенi в п. 7.2 цього Регламенту, на кандидатури керiвника АРС та його заступникiв (не бiльше двох осiб).

Категорiя колективної АРС визначається за найвищою операторською категорiєю керiвника АРС або його заступника.

За бажанням керiвника колективної АРС та його заступникiв їм може не видаватися iндивiдуальний позивний сигнал.

7.4. Протягом тридцяти днiв з дня подання заяви i документiв ДIЕ областi (АР Крим) розглядає їх i сповiщає заявника про прийняте рiшення.

7.5. Пiсля отримання дозволу на право виготовлення (придбання) АРС (додаток 3) заявник повинен в термiн не пiзнiше шести мiсяцiв з дня видачi дозволу встановити апаратуру АРС, пiдготувати її до роботи та пред'явити до контролю виготовлену (придбану) радiостанцiю.

Якщо у вказанi термiни виготовлена (придбана) радiостанцiя не пред'явлена для контролю або термiн дозволу не продовжено, заявник втрачає право на виготовлення (придбання) аматорської передавальної станцiї.

7.6. Для отримання дозволу на право експлуатацiї АРС заявник повинен подати до ДIЕ областi (АР Крим):

- акт технiчного огляду радiостанцiї (додаток 4);

- технiчний паспорт на радiостанцiю (у разi використання радiоапаратури промислового виробництва);

- квитанцiю про сплату реєстрацiйного та експлуатацiйного збору;

- квитанцiю про сплату збору за одержання лiцензiї на використання радiочастот, якщо це передбачено чинним законодавством України.

7.7. Акт технiчного огляду радiостанцiї складається представником ДIЕ областi (АР Крим) або уповноваженими ДIЕ - членами квалiфiкацiйно-технiчних комiсiй.

7.8. На всiй територiї України видаються дозволи на право експлуатацiї АРС єдиного взiрця (додатки 5, 6).

У разi використання переносної або мобiльної АРС (на частотах вище 30 МГц) особi, що має дозвiл, на пiдставi її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

7.9. Термiн дiї дозволу на право експлуатацiї АРС - 5 рокiв.

Особа, що має дозвiл, зобов'язана до 1-го лютого поточного року сплатити щорiчний експлуатацiйний збiр згiдно з дiючими тарифами. Сплата експлуатацiйного збору пiдтверджує чиннiсть дозволу на поточний рiк.

Для щорiчного пiдтвердження чинностi дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов'язана додатково у вказанi термiни подати письмову iнформацiю про мiсце розташування та склад керiвництва АРС.

7.9.1. Якщо у вказанi термiни чиннiсть дозволу не пiдтверджена, то чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС призупиняється.

7.9.2. Якщо чиннiсть дозволу не пiдтверджена без поважних причин протягом двох рокiв, то дозвiл на право експлуатацiї АРС анулюється.

7.9.3. У випадку анулювання дозволу її користувач зобов'язаний в п'ятиденний термiн здати дозвiл в ДIЕ областi (АР Крим).

7.9.4. По закiнченнi термiну дiї дозволу, за умови виконання всiх вимог п. 7.9 даного Регламенту, користувачу АРС ДIЕ областi (АР Крим) продовжує дозвiл на право експлуатацiї АРС термiном дiї на наступнi п'ять рокiв без заяви.

7.10. У разi потреби за заявою користувача iндивiдуальної АРС, йому додатково видається на зазначений термiн дозвiл (licence) на право експлуатацiї АРС (додаток 8) тiльки для використання за межами України.

7.11. Для пiдвищення категорiї АРС особа, що має дозвiл, подає до ДIЕ областi (АР Крим) заяву-анкету (додаток 1), довiдку про складання квалiфiкацiйного iспиту (додаток 2) та сплачує заявний збiр згiдно з дiючими тарифами.

7.12. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатацiї ретрансляторiв здiйснюється згiдно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторiв аматорського радiозв'язку в дiапазонi 145 МГц, затвердженим Укрчастотнаглядом 25.03.97.

7.13. Дозвiл на право експлуатацiї спортивних АРС видається ДIЕ областi (АР Крим) на iм'я вiдповiдальної особи, призначеної органiзаторами змагань. До заяви на отримання дозволу подаються вiдомостi про кiлькiсть учасникiв та район змагань, час їх проведення.

7.14. Громадяни iнших держав, якi перебувають в Українi згiдно з в'їзною вiзою i мають нацiональний документ (licence) на право експлуатацiї АРС, для отримання тимчасового дозволу на право експлуатацiї АРС з територiї України подають до Українського державного Центру радiочастот та нагляду за зв'язком:

- заяву-анкету (додаток 9);

- копiю паспорта;

- копiю нацiонального дозволу (licence) на право експлуатацiї АРС;

- квитанцiю про сплату реєстрацiйного та експлуатацiйного збору.

7.15. Протягом тридцяти днiв з дня подання заяви i документiв Укрчастотнагляд розглядає їх i сповiщає заявника про прийняте рiшення. Якщо документи надiйшли не в повному сладi, Укрчастотнагляд сповiщає заявника i встановлює новий термiн.

7.16. При отриманнi тимчасового дозволу сплачуються реєстрацiйний та експлуатацiйний збори згiдно з дiючими тарифами, а також проводиться оплата за одержання лiцензiї на використання радiочастот, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Тимчасовий дозвiл (додаток 10) видається чиннiстю до одного року.

8. Правила проведення аматорського радiозв'язку

8.1. Документацiя АРС

8.1.1. На кожнiй АРС повиннi знаходитися такi документи:

- дозвiл на право експлуатацiї АРС;

- Регламент аматорського радiозв'язку України;

- апаратний журнал.

8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довiльнiй формi i обов'язково повинен мiстити наступну iнформацiю:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, дiапазон, клас випромiнювання проведеного радiозв'язку;

- оцiнку сигналу RST або RS (передану i прийняту).

При веденнi апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвiтнiй час (UTC) i записувати позивнi сигнали лiтерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу на магнiтних носiях.

При управлiннi переносною або мобiльною АРС ведення апаратного журналу та наявнiсть даного Регламенту не є обов'язковими.

8.2. Правила аматорського радiозв'язку

8.2.1. Радiостанцiї аматорської та аматорської супутникової служб України повиннi вести передачi тiльки у смугах частот, класами випромiнювання та з рiвнем вихiдної потужностi згiдно з одержаним дозволом.

8.2.2. Радiозв'язок iз службовими та iншими неаматорськими радiостанцiями допускається тiльки у випадку передачi ними сигналiв бiди (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських дiапазонiв. Про такий зв'язок користувач АРС зобов'язаний невiдкладно повiдомити ДIЕ областi (АР Крим).

8.2.3. Радiозв'язок мiж АРС повинен проводитися вiдкритим текстом на радiоаматорську тематику i повинен обмежуватися повiдомленнями, що не пiдпадають пiд дiю Закону України "Про державну таємницю" (3855-XII вiд 21 сiчня 1994 року). Мова, яка використовується радiоаматорами при радiозв'язку вiдкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

8.2.4. Користувач (оператор) зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку i в кiнцi кожного сеансу радiозв'язку, але не менш, нiж один раз на 10 хвилин.

8.2.5. При роботi в смугах радiочастот категорiй спiльного та вiйськового використання користувач (оператор) АРС не повиннi створювати радiозавад роботi станцiй iнших служб i зобов'язанi на вимогу останнiх негайно змiнити робочу частоту або вжити iнших заходiв щодо усунення радiозавад.

8.2.6. При радiозв'язках телеграфом (ТЛГ) АРС повиннi використовувати тiльки мiжнародний код Морзе (додаток 11).

8.2.7. При радiозв'язках телефоном (ОБС, АМ, ЧМ) рекомендується передавати лiтери позивного сигналу за допомогою слiв фонетичної абетки (додаток 12).

8.2.8. При проведеннi радiозв'язкiв обмiн iнформацiєю може вестися iз застосуванням виразiв Q-коду, Z-коду та радiоаматорського коду (додатки 13, 14 i 15).

8.2.9. Радiозв'язок мiж АРС України та iнших країн забороняється, якщо Адмiнiстрацiєю зв'язку України обмежено проведення таких радiозв'язкiв.

8.2.10. Документом про пiдтвердження проведеного аматорського радiозв'язку є картка-квитанцiя (QSL). Форма QSL може бути довiльною, у якiй обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромiнювання та якiсть зв'язку.

8.3. Обмеження при здiйсненнi аматорського радiозв'язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

8.3.1. Використовувати АРС для передачi мiжнародних повiдомлень та повiдомлень вiд iменi третiх осiб, якщо немає спецiальних домовленостей мiж адмiнiстрацiями зацiкавлених країн.

8.3.2. Застосовувати нерадiоаматорськi коди i шифри.

8.3.3. Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачi позивного сигналу.

8.3.4. Робота в недозволеному АРС дiапазонi, або недозволеними АРС класами випромiнювання.

8.3.5. Обговорювати питання мiжнацiональних та мiжрелiгiйних вiдносин, полiтичної дiяльностi, суто комерцiйнi справи, закликати до змiни державного устрою, вiйськових дiй, проявляти вiдвертий цинiзм та нетактовнiсть по вiдношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмиснi радiозавади.

8.3.6. Вживання нецензурних слiв i виразiв.

8.3.7. Робота АРС класом випромiнювання, не передбаченим в данiй смузi частот.

8.3.8. Використання передавача з незадовiльною якiстю сигналу i тоном гiрше Т-6.

8.3.9. Проводити перестройку передавача по дiапазону в режимi випромiнювання.

8.3.10. Робота АРС в час роботи телебачення при наявностi радiозавад вiд її передавача роботi справних телевiзiйних приймачiв промислового виготовлення, що пiдключенi до настроєних та узгоджених зовнiшнiх телевiзiйних антен промислового виготовлення.

8.3.11. Експлуатацiя АРС, якi не вiдповiдають вимогам технiки безпеки.

8.3.12. Експлуатацiя АРС з перевищенням дозволеного максимального рiвня вихiдної потужностi передавача.

8.3.13. Допуск до управлiння АРС осiб, що не мають права бути операторами АРС.

9. Позивнi сигнали АРС в Українi

9.1. Радiостанцiям аматорської та аматорської супутникової служб в Українi призначаються позивнi сигнали згiдно з вимогами Мiжнародного Регламенту радiозв'язку.

9.2. Позивнi сигнали надаються ДIЕ областi (АР Крим) i зазначаються у дозволi з використанням лiтер латинської абетки.

9.3. Структура позивних сигналiв, порядок їх видачi регламентуються Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналiв аматорським радiостанцiям в Українi.

9.4. При тимчасовому перенесеннi АРС у межах територiї України до постiйного позивного сигналу через дрiб додається лiтера "А" - у стацiонарних умовах, лiтера "Р" - у польових.

9.5. При роботi АРС у межах територiї України з рухомих наземних об'єктiв до постiйного позивного сигналу через дрiб додається лiтера "М".

9.6. При роботi АРС з плаваючих об'єктiв, якi є власнiстю України, до постiйного позивного сигналу через дрiб додаються лiтери "ММ".

9.7. При роботi АРС з лiтаючих об'єктiв, що є власнiстю України, до постiйного позивного сигналу через дрiб додаються лiтери "АМ".

9.8. При наявностi СЕРТ - домовленостi та нацiонального дозволу (licence) або при наявностi тимчасового дозволу (licence) на право експлуатацiї АРС з територiї України iноземнi громадяни при управлiннi АРС з територiї України додають перед власним позивним сигналом через дрiб лiтери "UT".

9.9. При використаннi вищезгаданих додаткiв до позивних сигналiв користувач (оператор) АРС зобов'язаний при радiозв'язку передавати своє мiсцезнаходження.

9.10. АРС України можуть видаватися спецiальнi та укороченi позивнi сигнали. Структура та порядок їх видачi регламентуються Положенням про структуру та порядком призначення спецiальних та укорочених позивних сигналiв аматорським радiостанцiям в Українi.

10. Оформлення тимчасового i постiйного перенесення АРС у межах територiї України та тимчасового i повного припинення роботи АРС

10.1. При тимчасовому перенесеннi АРС у межах територiї України на термiн до одного року її користувач повинен попередньо повiдомити ДIЕ областi (АР Крим), на територiю якої здiйснюється перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесеннi АРС у межах територiї України на термiн до одного мiсяця її користувач без попереднього повiдомлення ДIЕ має право на експлуатацiю АРС тiльки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При змiнi постiйного мiсцезнаходження в межах областi (АР Крим) користувач (керiвник) АРС в десятиденний термiн повинен подати в ДIЕ областi (АР Крим) заяву про змiну дозволу за новим мiсцезнаходженням.

10.4. При змiнi постiйного мiсцезнаходження за межi областi (АР Крим) користувач АРС зобов'язаний здати дозвiл в ДIЕ, що його видала, i отримати завiрену довiдку про його здачу. На основi даної довiдки за користувачем АРС зберiгається право за новим мiсцем проживання отримати дозвiл на право експлуатацiї АРС тiєї ж категорiї, яку вiн мав, без здачi квалiфiкацiйного iспиту.

10.5. Оформлення тимчасового та повного припинення роботи АРС здiйснюється ДIЕ за заявою її користувача.

10.6. При повному припиненнi роботи АРС її користувач зобов'язаний в п'ятнадцятиденний термiн:

здати дозвiл на право експлуатацiї АРС в ДIЕ областi (АР Крим);

вивести передавальну (приймально-передавальну) аматорську радiостанцiю з експлуатацiї.

В даному випадку за користувачем АРС, якщо iнше не передбачено чинним законодавством України, протягом шести мiсяцiв зберiгається право:

розiбрати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радiостанцiю на деталi;

або передати чи реалiзувати передавальну (приймально-передавальну) аматорську радiостанцiю iншiй фiзичнiй або юридичнiй особi, яка має чинний дозвiл на право експлуатацiї аматорської радiостанцiї або дозвiл на право виготовлення (придбання) аматорської радiостанцiї.

11. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй в Україну

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй в Україну громадянам України дозволяється при наявностi дозволу на право експлуатацiї АРС або дозволу на право виготовлення (придбання) АРС, а iноземним громадянам - при наявностi тимчасового дозволу (licence) на право експлуатацiї АРС з територiї України.

11.3. Дiя п. 11.2 не поширюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй з комерцiйними цiлями, що регулюється iншими актами законодавства України.

12. Забезпечення аварiйного радiозв'язку

12.1. АРС України можуть бути залученi для органiзацiї аварiйного радiозв'язку (як в межах України так i мiжнародного зв'язку) у надзвичайних ситуацiях з правом передачi iнформацiї вiд (для) третiх осiб у вiдповiдностi з чинним законодавством України, Регламентом радiозв'язку (Резолюцiя N 640) та мiжнародними домовленостями i угодами.

12.2. За погодженням з Укрчастотнаглядом в рамках аматорської служби функцiонує Радiоаматорська аварiйна служба (РАС).

Дiяльнiсть РАС здiйснюється на основi домовленостей мiж зацiкавленими мiнiстерствами та вiдомствами i Лiгою радiоаматорiв України.

12.3. У повсякденнiй роботi АРС, що беруть участь в роботi РАС, зобов'язанi дотримуватись вимог даного Регламенту.

В залежностi вiд умов проходження радiохвиль та часу доби станцiям РАС рекомендується використовувати наступнi частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3649 кГц.

12.4. Процедура роботи аматорських станцiй РАС у надзвичайних ситуацiях регламентується окремими документами, погодженими з Укрчастотнаглядом.

12.5. Пiд час надзвичайних ситуацiй всi АРС зобов'язанi сприяти роботi радiостанцiй РАС.

13. Вiдповiдальнiсть користувачiв (операторiв) АРС за порушення вимог даного Регламенту

13.1. За виготовлення (придбання), експлуатацiю АРС без вiдповiдного дозволу Укрчастотнагляду та ДIЕ областей (АР Крим), а також за передачу або реалiзацiю аматорських передавальних радiостанцiй особам, якi не мають вiдповiдного дозволу, користувачi (керiвники) цих АРС, в залежностi вiд характеру допущених ними порушень, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту в тих випадках, коли цi порушення не тягнуть за собою вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством України, на користувачiв (керiвникiв) АРС можуть накладатись наступнi стягнення:

попередження;

закриття АРС на термiн до трьох мiсяцiв;

закриття АРС на термiн до одного року;

закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються ДIЕ областей (АР Крим) самостiйно на основi факту порушення, зафiксованого пунктом технiчного контролю при Укрчастотнаглядi в апаратному журналi або на магнiтнiй стрiчцi, або за зверненням радiоаматорської органiзацiї чи юридичних або фiзичних осiб (при документальному пiдтвердженнi).

13.4. При необхiдностi накласти стягнення ДIЕ областi (АС Крим) повiдомляє користувача (керiвника) АРС про своє рiшення. Користувач (керiвник) АРС зобов'язаний виконати рiшення ДIЕ негайно пiсля отримання повiдомлення.

Користувач (керiвник) АРС може оскаржити рiшення вiдповiдно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктiв: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станцiї на строк до трьох мiсяцiв за порушення вимог одного з пунктiв: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 i при повторному порушеннi вимог одного з пунктiв: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктiв: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 i при повторному порушеннi вимог одного з пунктiв: 8.3.7, 8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, лiцензiя на її експлуатацiю анулюється за порушення вимог одного з пунктiв: 7.9.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 i при повторному порушеннi вимог одного з пунктiв: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згiдно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктiв: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

14. Контроль за роботою аматорських радiостанцiй

14.1. Контроль за роботою АРС здiйснюють Укрчастотнагляд i ДIЕ областей (АР Крим).

14.2. За рiшенням Укрчастотнагляду i ДIЕ областi (АР Крим) до контролю за роботою АРС залучаються громадськi органiзацiї (об'єднання) радiоаматорiв.

14.3. Користувачi (керiвники) АРС повиннi забезпечувати представникам Укрчастотнагляду, ДIЕ вiльний доступ до документацiї, апаратури та споруд АРС для здiйснення функцiї контролю у разi наявностi вiдповiдного посвiдчення.

14.4. Результати контролю фiксуються письмово (актом) з обов'язковим засвiдченням (пiдписом) користувача (керiвника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.

Зразки додаткiв 1-15 до Регламенту аматорського радiозв'язку України
Файл Microsoft Word (33K)