Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї"

Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї

Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 22 травня 2001 року N 77/79


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
1 червня 2001 р. за N 472/5663

На виконання статей 8, 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї, що додаються.

2. Управлiнню лiцензування видiв господарської дiяльностi Департаменту реєстрацiї та лiцензування Держпiдприємництва України (Єфремов О. В.), Управлiнню координацiї дiяльностi операторiв зв'язку та лiцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Заступнику Голови Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України (Орленко М. П.) забезпечити публiкацiю цього наказу у засобах масової iнформацiї та розмiщення на Web-сторiнцi Держкомзв'язку України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпiдприємництва України Третьякова С. I. та заступника Голови Держкомзв'язку України Орленка М. П.

Т. в. о. Голови Державного комiтету України
з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва
В. П. Загороднiй

В. о. Голови Державного комiтету зв'язку
та iнформатизацiї України
О. А. Баранов

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї Українивiд 22 травня 2001 р. N 77/79

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
1 червня 2001 р. за N 472/5663

ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї

1. Загальнi положення

1.1. Цi Лiцензiйнi умови розробленi вiдповiдно до Законiв України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", "Про зв'язок", "Про радiочастотний ресурс України", "Про телебачення i радiомовлення", "Про пiдприємства в Українi", iнших нормативно-правових актiв, з метою дотримання загальних положень створення збалансованих i взаємодiючих мереж зв'язку, упровадження єдиних стандартiв та технологiй на мережах теле-, радiо- i проводового мовлення.

1.2. Лiцензiйнi умови визначають квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi, особливi, технологiчнi та технiчнi вимоги до суб'єктiв господарської дiяльностi, що є обов'язковими при технiчному обслуговуваннi мереж теле-, радiо- i проводового мовлення.

1.3. Умови провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї (далi - технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення) регулюються:

Законами України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства в Українi", "Про захист прав споживачiв", "Про зв'язок", "Про телебачення i радiомовлення", "Про радiочастотний ресурс України", "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть";

Концепцiєю розвитку зв'язку України до 2010 року, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. N 2238;

Комплексною програмою створення єдиної нацiональної системи зв'язку України (КП ЄНСЗ), затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 1993 р. N 790;

Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування, затвердженими наказом Держкомзв'язку України вiд 21 червня 1999 р. N 113 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300;

Правилами охорони лiнiй зв'язку, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1996 р. N 135;

Правилами користування проводовим мовленням, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 1997 р. N 484;

iншими нормативно-правовими актами, що визначають розвиток галузi зв'язку, принципи побудови та експлуатацiї мереж, правила взаємодiї та взаємопiдключення, порядок технiчного обслуговування мереж, технiчнi норми та параметри лiнiй i обладнання зв'язку, якiсть, уключаючи також мiждержавнi стандарти (ГОСТ), державнi стандарти України (ДСТУ), галузевi стандарти України (ГСТУ), керiвнi нормативнi документи (КНД), рекомендацiї.

1.4. Право власностi, а також право на технiчне обслуговування i експлуатацiю мереж телекомунiкацiй загального користування може належати будь-якiй юридичнiй особi - резиденту України.

1.5. Вiдповiдно до намiрiв провадити господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення суб'єкти господарської дiяльностi можуть мати право на технiчне обслуговування i експлуатацiю таких мереж:

ефiрного телемовлення,

кабельного телемовлення,

радiомовлення,

проводового мовлення.

1.6. Вид дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, повинен бути зазначений в установчих документах суб'єкта господарської дiяльностi.

1.7. Приймання документiв, що подаються для одержання лiцензiї, видача, переоформлення та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, ведення лiцензiйних справ та лiцензiйних реєстрiв здiйснюються Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї України (далi - Держкомзв'язку України) у порядку i термiни, що визначенi Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

1.8. Для одержання лiцензiї на технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення суб'єкт господарської дiяльностi подає до Держкомзв'язку України заяву за встановленою формою (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.

У разi наявностi у заявника фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть на пiдставi отриманої лiцензiї, у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

1.9. До заяви додаються документи згiдно зi статтею 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

Заява про видачу лiцензiї та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документiв Держкомзв'язку України та пiдписом вiдповiдальної особи.

1.10. Лiцензiя, видана суб'єкту господарської дiяльностi, дає право на технiчне обслуговування i експлуатацiю вiдповiдних мереж, перелiчених у пунктi 1.5.

1.11. Для кожної фiлiї, кожного вiдокремленого пiдроздiлу лiцензiата, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення на пiдставi отриманої ним лiцензiї, Держкомзв'язку України видає лiцензiату засвiдчену ним копiю лiцензiї на пiдставi заяви лiцензiата про видачу копiї лiцензiї (додаток 3).

Засвiдчена Держкомзв'язку України копiя лiцензiї є документом, що пiдтверджує право фiлiї, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв лiцензiата на технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення на пiдставi отриманої лiцензiї.

1.12. У разi створення лiцензiатом нової фiлiї, iншого нового вiдокремленого пiдроздiлу, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення згiдно з отриманою лiцензiєю, лiцензiат повинен подати до Держкомзв'язку України заяву про видачу копiї лiцензiї (додаток 3), а також документи вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

1.13. У разi лiквiдацiї фiлiї, iншого вiдокремленого пiдроздiлу лiцензiата, якi провадили господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення згiдно з отриманою лiцензiєю, або в разi припинення провадження фiлiєю, iншим вiдокремленим пiдроздiлом лiцензiата господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення згiдно з отриманою лiцензiєю лiцензiат зобов'язаний протягом семи робочих днiв з дати лiквiдацiї такої фiлiї або iншого вiдокремленого пiдроздiлу або з дати припинення дiяльностi такою фiлiєю або iншим вiдокремленим пiдроздiлом подати до Держкомзв'язку України вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi.

1.14. У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати до Держкомзв'язку України заяву про переоформлення лiцензiї (додаток 4) разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

1.15. У разi втрати або пошкодження лiцензiї лiцензiат зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України iз заявою про видачу дублiката лiцензiї (додаток 5), до якої додається документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

1.16. Держкомзв'язку України для здiйснення лiцензування створює лiцензiйну комiсiю. Положення про комiсiю та її склад затверджується наказом Держкомзв'язку України.

Рiшення лiцензiйної комiсiї оформлюється протоколом її засiдання. Протокол лiцензiйної комiсiї є пiдставою для видавання розпорядження щодо видачi лiцензiї, вiдмови у видачi лiцензiї, переоформлення лiцензiї, визнання лiцензiї недiйсною, анулювання лiцензiї, скасування рiшення про видачу лiцензiї.

1.17. Лiцензiйнi умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, якi отримали лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення.

2. Квалiфiкацiйнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення

2.1. Штат суб'єкта господарювання повинен налiчувати не менше 30 вiдсоткiв працiвникiв, якi мають вищу та середню спецiальну освiту за фахом та досвiд роботи в галузi не менше одного року.

2.2. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа - повинен мати вищу або середню спецiальну освiту за фахом та досвiд роботи в галузi не менше одного року.

2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функцiї експлуатацiї та технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення, повинен вiдповiдати вимогам квалiфiкацiйних характеристик вiдповiдно до галузевого довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затвердженого наказом Держкомзв'язку України вiд 4 жовтня 2000 р. N 144 i погодженого в Мiнiстерствi працi та соцiальної полiтики України 10 жовтня 2000 р.

3. Органiзацiйнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення

3.1. Лiцензiат повинен у мiсячний термiн поiнформувати орган лiцензування про початок дiяльностi з надання перелiчених послуг за лiцензiєю, про припинення дiяльностi з надання послуг.

3.2. Тарифи на технiчне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення встановлюються згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)".

3.3. Лiцензiат має право вести переговори та укладати прямi договори з iншими суб'єктами господарювання та споживачами про надання послуг, передбачених лiцензiєю, i проводити всi розрахунки за наданi послуги.

3.4. Лiцензiат зобов'язаний надавати споживачам послуги зв'язку, передбаченi лiцензiєю, якi вiдповiдають за якiсними показниками стандартам та технiчним нормам, якi впровадженi в галузi, вимогам договору про надання послуг.

3.5. Лiцензiат зобов'язаний надавати послуги зв'язку, передбаченi лiцензiєю, щоденно, за винятком перерв для проведення необхiдних профiлактичних i ремонтних робiт, про якi завчасно iнформує споживачiв.

3.6. Лiцензiат повинен уживати заходiв щодо модернiзацiї технiчних засобiв власної мережi для пiдвищення якостi послуг.

3.7. Лiцензiат у мiсячний термiн повiдомляє Держкомзв'язку України про намiри щодо суттєвих модифiкацiй технiчних засобiв своєї мережi, що можуть погiршити якiсть послуг, i проводить цi роботи тiльки за згодою Держкомзв'язку України.

3.8. Лiцензiат зобов'язаний перiодично, шляхом оприлюднення, iнформувати споживачiв про порядок надання послуг, цiни (тарифи). Про змiну цiн (тарифiв), iншi змiни щодо послуг, що стосуються споживачiв, лiцензiат повинен iнформувати не менше нiж за п'ять днiв до їх упровадження.

3.9. Лiцензiат повинен вiддавати перевагу в органiзацiї зв'язку повiдомленням щодо безпеки життя людей, проведення невiдкладних заходiв з безпеки та охорони правопорядку, а також повiдомленням щодо значних аварiй, катастроф, епiдемiй, епiзоотiй, стихiйного лиха.

3.10. Лiцензiат несе вiдповiдальнiсть перед споживачами за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань у порядку та розмiрах вiдповiдно до Закону України "Про захист прав споживачiв".

3.11. Лiцензiат повинен задовольняти вимоги споживача iз збереження конфiденцiйностi iнформацiї, яка стосується цього споживача.

3.12. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити таємницю зв'язку згiдно з законодавством.

3.13. Лiцензiат має право iнiцiювати та брати участь у розробцi галузевих нормативно-правових актiв, якi вводяться у дiю згiдно iз законодавством.

3.14. Власник технiчних засобiв мережi або органiзацiя, що їх експлуатує, не має права надавати цi засоби у користування телерадiоорганiзацiям, якi не мають лiцензiї на право користування каналами мовлення.

3.15. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити подання державної та вiдомчої статистичної звiтностi за формами, затвердженими органами статистики та Держкомзв'язку України. Статистичнi данi повиннi бути достовiрними i подаватися у повному обсязi, у встановленi строки i за визначеними адресами.

3.16. Лiцензiат повинен надавати iнформацiю на запити Держкомзв'язку України щодо технiчного стану та перспектив розвитку створеної мережi, умов надання послуг та їх обсягiв, установлених цiн (тарифiв) на послуги, в окремих випадках.

Особливi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення

4.1. Лiцензiат повинен використовувати обладнання, що має сертифiкат вiдповiдностi Системи сертифiкацiї УкрСЕПРО, виданий Органом iз сертифiкацiї технiки зв'язку Держкомзв'язку України, i/або використання якого в мережах зв'язку загального користування (радiочастотному ресурсi) погоджено з Держкомзв'язку України.

4.2. Лiцензiат повинен забезпечити метрологiчний контроль обладнання, яке використовується вiдповiдно до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть".

4.3. Лiцензiат забезпечує експлуатацiю мережi в надзвичайних ситуацiях у порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

4.4. Лiцензiат повинен передбачати органiзацiйно-технiчнi заходи щодо запобiгання несанкцiонованому доступу до технiчних засобiв власної мережi.

Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж ефiрного телемовлення

5.1. Наявнiсть частотного ресурсу.

5.2. Створення та експлуатацiя мереж ефiрного телемовлення повиннi проводитися згiдно з Законами України "Про телебачення i радiомовлення", "Про радiочастотний ресурс України", нормативно-правовими актами, чинними в галузi зв'язку.

5.3. Створення мережi ефiрного телемовлення лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi до норм технологiчного проектування.

5.4. Для створення мережi ефiрного телемовлення лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

6. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж кабельного телемовлення

6.1. Створення та експлуатацiя мереж кабельного телемовлення повиннi проводитися згiдно з Законом України "Про телебачення i радiомовлення", нормативно-правовими актами, чинними в галузi зв'язку.

6.2. Створення мережi кабельного телемовлення лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi до норм технологiчного проектування.

6.3. Для створення мережi кабельного телемовлення лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

6.4. Пiдключення мережi лiцензiата до мереж телефонного зв'язку загального користування (якщо дiяльнiсть лiцензiата передбачає таке пiдключення) здiйснюється вiдповiдно до Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування, затверджених наказом Держкомзв'язку України вiд 21 червня 1999 р. N 113 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300.

Порядок взаємодiї операторiв зв'язку визначається окремим договором мiж операторами.

7. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж радiомовлення

7.1. Наявнiсть частотного ресурсу.

7.2. Створення та експлуатацiя мереж радiомовлення повиннi проводитися згiдно з Законами України "Про телебачення i радiомовлення", "Про радiочастотний ресурс України", нормативно-правовими актами, чинними в галузi зв'язку.

7.3. Створення мережi радiомовлення лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi до норм технологiчного проектування.

7.4. Для створення мережi радiомовлення лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

8. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з технiчного обслуговування мереж проводового мовлення

8.1. Створення та експлуатацiя мереж проводового мовлення повиннi проводитися згiдно з Законом України "Про телебачення i радiомовлення", Правилами користування проводовим мовленням, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 1997 р. N 484, нормативно-правовими актами, чинними в галузi зв'язку.

8.2. Створення мережi проводового мовлення лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi до норм технологiчного проектування.

8.3. Для створення мережi лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

Зразки додаткiв 1-5 до ЛIЦЕНЗIЙНИХ УМОВ
провадження господарської дiяльностi з технiчного обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатацiї Файл Microsoft Word (81,5K, 12,3K zip)

Начальник Управлiння лiцензування видiв господарської дiяльностi Департаменту реєстрацiї та лiцензування Держпiдприємництва України
О. В. Єфремов

Начальник Управлiння координацiї дiяльностi операторiв зв'язку та лiцензування Держкомзв'язку України
Л. В. Катасова