Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)

Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)

Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 13 лютого 2001 року N 33/16


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
5 березня 2001 р. за N 194/5385

На виконання статей 8, 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2000 №1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування"
Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) (далi - Лiцензiйнi умови), що додаються.

2. Управлiнню лiцензування видiв господарської дiяльностi Департаменту реєстрацiї та лiцензування Держпiдприємництва України (Єфремов О. В.), Управлiнню координацiї дiяльностi операторiв зв'язку та лiцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Заступнику Голови Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України (Орленко М. П.) забезпечити публiкацiю наказу про затвердження Лiцензiйних умов у засобах масової iнформацiї та розмiщення на Web-сторiнцi Держкомзв'язку України.

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Лiцензiйної палати України та Державного комiтету зв'язку України вiд 14.09.98 №87/129 "Про затвердження Iнструкцiї про умови i правила провадження окремих видiв пiдприємницької дiяльностi в галузi зв'язку, якi пiдлягають лiцензуванню (лiцензiйнi умови), та контроль за їх дотриманням", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30.09.98 за N 616/3056.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпiдприємництва України Третьякова С. I. та заступника Голови Держкомзв'язку України Орленка М. П.

Голова Державного комiтету України
з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва
О. В. Кужель

Голова Державного комiтету зв'язку
та iнформатизацiї України
О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 13 лютого 2001 р. N 33/16

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
5 березня 2001 р. за N 194/5385

ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)

1. Загальнi положення

1.1. Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) (далi - надання послуг телефонного зв'язку) розробленi вiдповiдно до Законiв України " Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", "Про зв'язок", "Про радiочастотний ресурс України", "Про пiдприємства України", iнших нормативних та технiчних документiв, що регулюють здiйснення дiяльностi та розвиток галузi зв'язку, а також визначають порядок надання послуг телефонного зв'язку.

1.2. Лiцензiйнi умови визначають квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi, технологiчнi, технiчнi та особливi вимоги до суб'єктiв господарської дiяльностi, що обов'язковi при наданнi послуг телефонного зв'язку.

1.3. Умови провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку регулюються:
Законами України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства України", "Про захист прав споживачiв", "Про зв'язок", "Про радiочастотний ресурс України", "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть";
Концепцiєю розвитку зв'язку України до 2010 року, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1999 р. №2238;
Комплексною програмою створення єдиної нацiональної системи зв'язку України (КП ЄНСЗ), затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 1993 р. №790;
Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р. N 385;
Правилами користування мiжмiським та мiжнародним телефонним зв'язком, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 639;
Правилами охорони лiнiй зв'язку, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1996 р. N 135;
Правилами взаємодiї мiсцевих телефонних мереж загального користування з мiсцевими телефонними мережами вiдомств та iнших власникiв, затвердженими наказом Головного управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 1995 р. N 39 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 19 вересня 1995 р. за N 336/872;
Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування, затвердженими наказом Держкомзв'язку України вiд 21 червня 1999 р. N 113 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 9 лютого 2000 р. за N 79/4300;
Порядком створення системи та плану нумерацiї телефонної мережi загального користування, затвердженим наказом Держкомзв'язку України вiд 25 червня 1999 р. N 124 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 23 вересня 1999 р. за N 644/3937;
iншими нормативними та технiчними документами, що регулюють розвиток галузi зв'язку, визначають принципи побудови та експлуатацiї мереж, правила взаємодiї та взаємопiдключення, порядок технiчного обслуговування мереж, технiчнi норми та параметри лiнiй i обладнання зв'язку, якiсть, технологiчну пiдтримку послуг, правила та порядок надання послуг телефонног о зв'язку, включаючи також мiждержавнi стандарти (ГОСТ), державнi стандарти України (ДСТУ), галузевi стандарти України (ГСТУ), керiвнi нормативнi документи (КНД), рекомендацiї, якi дiють у галузi зв'язку.

1.4. Право власностi, а також право на технiчне обслуговування i експлуатацiю мереж телекомунiкацiй загального користування може належати будь-якiй юридичнiй особi - резиденту України.

1.5. Вiдповiдно до намiрiв провадити господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування суб'єкти господарської дiяльностi можуть мати право надавати такi послуги телефонного зв'язку: мiжнародного (лiцензiя видається тiльки на дiяльнiсть на територiї України),
мiжмiського за такими напрямами:
без надання в користування лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку;
надання в користування тiльки лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку;
стiльникового рухомого на базi стандартiв NMT-450, GSM-900, GSM-1800, CDMA та системи "Глобал Стар",
мiсцевого за такими напрямами:
з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв;
з правом створення власної мережi ємнiстю до 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв;
у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв;
у мережах подвiйного призначення з правом створення власної мережi ємнiстю до 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв;
у сiльськiй мiсцевостi;
аудiотекс.

1.6. Види дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, повиннi бути зазначенi в установчих документах суб'єкта господарської дiяльностi.

1.7. Приймання документiв, що подаються для одержання лiцензiї, видача, переоформлення та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, ведення лiцензiйних справ та лiцензiйних реєстрiв здiйснюються Державним комiтетом зв'язку та iнформатизацiї України (далi - Держкомзв'язку України) у порядку i термiни, що визначенi Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

1.8. Для одержання лiцензiї на надання послуг телефонного зв'язку суб'єкт господарської дiяльностi подає до Держкомзв'язку України заяву за встановленою формою (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.

У разi наявностi у заявника фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть на пiдставi отриманої лiцензiї, у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

1.9. До заяви додаються документи згiдно зi статтею 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

Заява про видачу лiцензiї та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документiв Держкомзв'язку України, та пiдписом вiдповiдальної особи.

1.10. Лiцензiя, видана суб'єкту господарської дiяльностi, дає право надання послуг телефонного зв'язку вiдповiдно до намiрiв, перелiчених у пунктi 1.5, на територiї, визначенiй лiцензiєю.

1.11. Для кожної фiлiї, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв лiцензiата, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку на пiдставi отриманої ним лiцензiї, Держкомзв'язку України видає лiцензiату засвiдчену ним копiю лiцензiї на пiдставi заяви лiцензiата про видачу копiї лiцензiї (додаток 3).

Засвiдчена Держкомзв'язку України копiя лiцензiї є документом, що пiдтверджує право фiлiї, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв лiцензiата на надання послуг телефонного зв'язку на пiдставi отриманої лiцензiї.

1.12. У разi створення лiцензiатом нової фiлiї, iншого вiдокремленого пiдроздiлу, який провадитиме господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку згiдно з отриманою лiцензiєю, лiцензiат повинен подати до Держкомзв'язку України заяву про видачу копiї лiцензiї (додаток 3), а також документи вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

1.13. У разi лiквiдацiї фiлiї, iншого вiдокремленого пiдроздiлу, який провадив господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку згiдно з отриманою лiцензiєю, або в разi припинення провадження фiлiєю, iншим вiдокремленим пiдроздiлом лiцензiата господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку згiдно з отриманою лiцензiєю лiцензiат зобов'язаний протягом семи робочих днiв з дати лiквiдацiї такої фiлiї або iншого вiдокремленого пiдроздiлу або з дати припинення дiяльностi такою фiлiєю або iншим вiдокремленим пiдроздiлом подати до Держкомзв'язку України вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi.

1.14. У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати до Держкомзв'язку України заяву про переоформлення лiцензiї (додаток 4) разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

1.15. У разi втрати або пошкодження лiцензiї лiцензiат зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку України iз заявою про видачу дублiката лiцензiї (додаток 5), до якої додається документ, що засвiдчує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

1.16. Держкомзв'язку України для розгляду заяв про видачу лiцензiй i вiдповiдних документiв створює лiцензiйну комiсiю. Положення про комiсiю та її склад затверджується наказом Держкомзв'язку України.

Рiшення лiцензiйної комiсiї оформлюється протоколом її засiдання. Протокол лiцензiйної комiсiї є пiдставою для видання розпорядження щодо видачi лiцензiї, вiдмови у видачi лiцензiї, переоформлення лiцензiї, визнання лiцензiї недiйсною, анулювання лiцензiї, скасування рiшення про видачу лiцензiї.

1.17. Лiцензiйнi умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, якi отримали лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з надання послуг телефонного зв'язку.

2. Квалiфiкацiйнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку

2.1. Штат суб'єкта господарювання повинен налiчувати не менше 30 вiдсоткiв працiвникiв, якi мають вищу та середню спецiальну освiту та досвiд роботи в галузi не менше одного року.

2.2. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа повинен мати вищу або середню спецiальну освiту за фахом та досвiд роботи в галузi не менше одного року.

2.3. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функцiї експлуатацiї та технiчного обслуговування технiчних засобiв i забезпечує надання послуг телефонного зв'язку, повинен вiдповiдати галузевому довiднику квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв.

3. Органiзацiйнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку

3.1. Лiцензiат повинен у мiсячний термiн поiнформувати орган лiцензування про початок надання послуг за лiцензiєю, про припинення надання послуг.

3.2. Лiцензiат зобов'язаний надавати послуги зв'язку, передбаченi лiцензiєю, 24 години щоденно, за винятком перерв для проведення необхiдних профiлактичних i ремонтних робiт, якi повиннi плануватись на час, коли незручностi для споживача найменшi. При цьому графiк виконання робiт має бути погоджений з операторами мереж, з якими лiцензiат взаємодiє, не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв.

3.3. Лiцензiат зобов'язаний оперативно iнформувати в установленому порядку Держкомзв'язку України, iнших операторiв телефонної мережi загального користування стосовно ситуацiй, якi призвели або можуть призвести до припинення обслуговування трафiку.

3.4. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити можливiсть надання послуг зв'язку "з кiнця в кiнець" мережi телефонного зв'язку загального користування.

3.5. Лiцензiат має право впроваджувати таксофони лише в межах власних телефонних мереж вiдповiдно до попиту.

3.6. Послуги телефонного зв'язку з таксофонiв, переговорних пунктiв можуть надаватися операторами в межах власних мереж або iншими суб'єктами господарювання на пiдставi угод тiльки з операторами, якi одержали вiдповiднi лiцензiї з надання послуг телефонного зв'язку.

3.7. Лiцензiат згiдно зi схемою маршрутизацiї викликiв повинен передбачити можливiсть альтернативного виходу до мереж операторiв зв'язку загального користування вiдповiдно до Порядку створення системи та плану нумерацiї телефонної мережi загального користування, затвердженого наказом Держкомзв'язку України вiд 25 червня 1999 р. N 124 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23 вересня 1999 р. за N 644/3937.

3.8. Лiцензiат зобов'язаний надавати споживачам послуги телефонного зв'язку, якi вiдповiдають за якiстю стандартам та технiчним нормам, якi впровадженi в галузi, вимогам договору про надання послуг.

3.9. Лiцензiат повинен уживати заходи щодо модернiзацiї обладнання для забезпечення пiдтримки нових послуг, якi впроваджуються на рiвнi мереж. Про їх упровадження лiцензiат iнформує Держкомзв'язку України в мiсячний термiн.

3.10. Лiцензiат у мiсячний термiн повiдомляє Держкомзв'язку України про намiри щодо будь-яких змiн у послугах зв'язку, якi ним надаються, та суттєвi модифiкацiї технiчних засобiв своєї мережi зв'язку, що можуть погiршити якiсть зв'язку, i може проводити цi роботи тiльки за згодою Держкомзв'язку України.

3.11. Тарифи на послуги телефонного зв'язку встановлюються згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 р. №1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв) .

3.12. Взаєморозрахунки мiж операторами зв'язку за наданi послуги повиннi проводитися вiдповiдно до порядку, установленого Держкомзв'язку України.

3.13. Лiцензiат має право вести переговори та укладати прямi угоди з iншими операторами та споживачами на надання послуг, передбачених лiцензiєю, i проводити всi розрахунки за послуги.

3.14. Вимоги до лiцензiата iз забезпечення доступу до аварiйних служб, телефонних довiдково-iнформацiйних служб та служб глобальних послуг:

3.14.1. Лiцензiат повинен кооперуватися з iншими операторами телефонного зв'язку для забезпечення доступу споживачiв до аварiйних служб.

3.14.2. Лiцензiат спiвробiтничає на комерцiйних засадах зi службами телефонних довiдникiв.

3.14.3. Лiцензiат спiвробiтничає на комерцiйних засадах з iншими операторами зв'язку для забезпечення доступу споживачiв через його телефонну службу до телефонних довiдково-iнформацiйних служб.

3.15. Лiцензiат зобов'язаний перiодично, шляхом оприлюднення, iнформувати споживачiв про порядок надання послуг, цiни (тарифи). Про змiну цiн (тарифiв), iншi змiни, що стосуються надання послуг телефонного зв'язку, iнформувати не менше нiж за п'ять днiв до їх упровадження.

3.16. Для органiзацiї єдиного технологiчного процесу, внутрiшньовиробничого зв'язку, управлiння єдиною нацiональною системою зв'язку лiцензiат зобов'язаний забезпечити службовий зв'язок згiдно з Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р. N 385.

3.17. Лiцензiат повинен надавати прiоритет в органiзацiї зв'язку чи повiдомленням щодо безпеки життя людей, проведення невiдкладних заходiв з оборони, безпеки та охорони правопорядку, а також повiдомленням щодо значних аварiй, катастроф, епiдемiй, епiзоотiй, стихiйного лиха.

3.18. Лiцензiат несе вiдповiдальнiсть перед споживачами за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань у порядку та розмiрах вiдповiдно доЗакону України "Про зв'язок"; Правил користування мiсцевим телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р. N 385; Правил користування мiжмiським та мiжнародним телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 р. N 639.

3.19. Лiцензiат повинен задовольняти вимоги споживача iз збереження конфiденцiйностi iнформацiї, яка стосується цього споживача.

3.20. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити таємницю зв'язку згiдно iз законодавством.

3.21. Лiцензiат має право iнiцiювати та брати участь у розробцi галузевих нормативних та технiчних документiв, якi вводяться у дiю згiдно iз законодавством.

3.22. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити подання державної та вiдомчої статистичної звiтностi за формами, затвердженими органами статистики та Держкомзв'язку України. Статистичнi данi повиннi бути достовiрними i подаватися у повному обсязi, у встановленi строки i за визначеними адресами.

3.23. Лiцензiат повинен надавати iнформацiю на запити Держкомзв'язку України щодо технiчного стану та перспектив розвитку створеної мережi, умов надання послуг та їх обсягiв, установлених цiн (тарифiв) на послуги, в окремих випадках.

4. Особливi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку

4.1. Лiцензiат повинен використовувати обладнання, що має сертифiкат вiдповiдностi Системи сертифiкацiї УкрСЕПРО, виданий Органом з сертифiкацiї технiки зв'язку Держкомзв'язку України, i/або використання якого в мережах зв'язку загального користування визначено (погоджено) Держкомзв'язку України.

4.2. Усi лiцензiати вiдповiдно до отриманих лiцензiй на види дiяльностi мають рiвнi права на отримання номерних ресурсiв для власних мереж абонентiв i послуг. Облiк, видiлення i перерозподiл номерних ресурсiв на недискримiнацiйнiй основi здiйснює Держкомзв'язку України.

4.2.1. Оператори мереж можуть отримати номернi ресурси (коди мереж, глобальних, термiнових, iнформацiйно-довiдкових послуг) в Держкомзв'язку України i зобов'язанi повернути їх Держкомзв'язку України пiсля припинення використання. Оператор не може передавати та продавати право використання отриманих в Держкомзв'язку України ресурсiв iншим операторам.

4.2.2. Нумерацiя власної мережi лiцензiата повинна вiдповiдати плану нумерацiї мережi зв'язку загального використання згiдно з Порядком створення системи та плану нумерацiї телефонної мережi загального користування, затвердженим наказом Держкомзв'язку України вiд 25 червня 1999 р. N 124 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 23 вересня 1999 р. за N 644/3937.

4.3. Пiдключення мережi лiцензiата до мереж телефонного зв'язку загального користування здiйснюється вiдповiдно до Правил приєднання мереж електрозв'язку операторiв рiзних форм власностi до мереж електрозв'язку загального користування, затверджених наказом Держкомзв'язку України вiд 21 червня 1999 р. N 113 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї 9 лютого 2000 р. за N 79/4300.

Порядок взаємодiї операторiв зв'язку визначається окремим договором мiж операторами.

4.4. Лiцензiат повинен забезпечувати в рамках своєї мережi технiчну можливiсть щодо впровадження та функцiонування системи синхронiзацiї у вiдповiдностi до галузевих нормативних та технiчних документiв.

4.5. Лiцензiат зобов'язаний впроваджувати мiжмережевi iнтерфейси з метою забезпечення управлiння єдиною нацiональною системою зв'язку.

4.6. Лiцензiат повинен забезпечити проведення органiзацiйно-технiчних заходiв щодо пiдтримки оперативно-технiчного управлiння мережами та трафiком Нацiональним центром управлiння мережами зв'язку (далi - Нацiональний центр управлiння).

4.7. Лiцензiат повинен забезпечити пропуск трафiку вiд операторiв зв'язку, якi мають вiдповiдну лiцензiю на вид дiяльностi, тiльки через мережу зв'язку загального користування.

4.8. Лiцензiат - домiнуючий оператор повинен:

проводити недискримiнацiйну полiтику щодо пiдключення iнших операторiв та мiжмережевої взаємодiї з ними,

забезпечити "прозорiсть", тобто доступнiсть операторiв зв'язку до iнформацiї про мiжмережевi угоди, що досягається шляхом дотримання чiтких правил, якi публiкуються заздалегiдь таким чином, щоб гарантувалося ознайомлення iз ними операторiв зв'язку.

4.9. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити якiсний зв'язок та оповiщення в умовах надзвичайного стану.

4.10. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити функцiонування мереж зв'язку в особливий перiод у порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

4.11. Лiцензiат повинен передбачати в рамках власної мережi зв'язку органiзацiйно-технiчнi заходи щодо запобiгання несанкцiонованому доступу до засобiв зв'язку та iнформацiї, що передається.

4.12. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити технiчну можливiсть щодо проведення оперативно-пошукових заходiв правоохоронних органiв згiдно iз чинним законодавством України, для чого укомплектовує власнi системи зв'язку обладнанням монiторингу.

5. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг мiжнародного телефонного зв'язку

5.1. Створення та експлуатацiя мережi мiжнародного телефонного зв'язку повиннi проводитися згiдно з нормативними та технiчними документами, чинними в галузi зв'язку.

5.2. Створення мережi зв'язку лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi з нормами технологiчного проектування.

5.3. Лiцензiат зобов'язаний погоджувати схеми i плани створення мережi з Держкомзв'язку України.

5.4. Для надання послуг мiжнародного телефонного зв'язку лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне комутацiйне обладнання.

5.5. Лiцензiат має право надання послуг мiжнародного телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування незалежно вiд технологiї.

5.6. Обов'язковою умовою операторської дiяльностi з надання послуг мiжнародного телефонного зв'язку є наявнiсть мiжнародного центру комутацiї (МЦК).

5.7. Лiцензiат на власних мережах зв'язку запроваджує новi стандарти i технологiї надання послуг, передбачених лiцензiєю, за умови, що їх освоєння можливе протягом строку дiї цiєї лiцензiї. Запровадження нових стандартiв i технологiй, якi вводитимуться на мережах лiцензiата, лiцензiат погоджує з Держкомзв'язку України.

5.8. Лiцензiат не повинен вимагати вiд абонентiв придбання додаткових послуг зв'язку або апаратури при наданнi послуг мiжнародного телефонного зв'язку.

5.9. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити пропуск вхiдного мiжнародного трафiку до мереж загального користування за умов забезпечення технiчних можливостей доступу до всiх абонентiв телефонних мереж України.

5.10. Лiцензiат надає послуги мiжнародного телефонного зв'язку за умови забезпечення установленого рiвня якостi послуг зв'язку.

5.11. Лiцензiат повинен застосовувати чиннi Граничнi тарифи на основнi послуги зв'язку, затвердженi наказом Держкомзв'язку України вiд 7 лютого 2000 р. N 23 i зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 29 травня 2000 р. за N 308/4529, iз змiнами та доповненнями.

Тарифи на iншi послуги зв'язку, що надаються i не передбаченi Граничними тарифами на основнi послуги зв'язку, установлюються лiцензiатом.

5.12. Лiцензiат бере участь в iнвестуваннi розвитку мiсцевих телефонних мереж України вiдповiдно до законодавства.

5.13. Лiцензiат повинен уживати необхiднi заходи щодо забезпечення зв'язку у разi надзвичайного стану за вказiвкою Держкомзв'язку України згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

5.14. Лiцензiат має право вести переговори та укладати угоди з iноземними операторами про надання послуг мiжнародного телефонного зв'язку.

5.15. Лiцензiат повинен забезпечити резервування технiчних засобiв, фрагментiв мереж i альтернативнi маршрути при пошкодженнi за надзвичайних ситуацiй у телефоннiй мережi загального користування.

5.16. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити управлiння мережею та її монiторинг самостiйно шляхом створення власних центрiв управлiння або делегувати функцiї управлiння iншому оператору. Центри управлiння мережами операторiв повиннi взаємодiяти мiж собою та з Нацiональним центром управлiння.

5.17. Лiцензiат повинен забезпечити в межах власної мережi технiчну можливiсть роботи бiлiнгових систем.

6. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг мiжмiського телефонного зв'язку

6.1. Вiдповiдно до намiрiв провадити господарську дiяльнiсть з надання послуг мiжмiського телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування суб'єкти господарської дiяльностi можуть мати право надавати послуги мiжмiського телефонного зв'язку за такими напрямами:
без надання в користування лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку;
надання в користування тiльки лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку.

6.2. Створення та експлуатацiя мережi мiжмiського телефонного зв'язку повиннi проводитися згiдно з нормативними та технiчними документами, чинними в галузi зв'язку.

6.3. Створення мережi зв'язку лiцензiата повинно здiйснюватись за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi з нормами технологiчного проектування.

6.4. Лiцензiат зобов'язаний погоджувати схеми i плани створення мережi з Держкомзв'язку України.

6.5. Лiцензiат повинен забезпечити резервування технiчних засобiв, фрагментiв мереж i альтернативнi маршрути при пошкодженнi i за надзвичайних ситуацiй у телефоннiй мережi загального користування.

6.6. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити управлiння мережею та її монiторинг самостiйно шляхом створення власних центрiв управлiння або делегувати функцiї управлiння iншому оператору. Центри управлiння мережами операторiв повиннi взаємодiяти мiж собою та з Нацiональним центром управлiння.

6.7. Лiцензiат повинен уживати необхiднi заходи щодо забезпечення зв'язку у разi надзвичайного стану за вказiвкою Держкомзв'язку України згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

6.8. Лiцензiат повинен застосовувати чиннi Граничнi тарифи на основнi послуги зв'язку, затвердженi наказом Держкомзв'язку України вiд 7 лютого 2000 р. N 23 i зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 29 травня 2000 р. за N 308/4529, iз змiнами та доповненнями.
Тарифи на iншi послуги зв'язку, що надаються i не передбаченi Граничними тарифами на основнi послуги зв'язку, установлюються лiцензiатом.
Без надання в користування лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку

6.9. Для надання послуг мiжмiського телефонного зв'язку лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання без права надання в користування iншим операторам зв'язку та суб'єктам господарювання мiжмiських лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку.

6.10. Лiцензiат має право надавати послуги мiжмiського телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування незалежно вiд технологiї.

6.11. Обов'язковою умовою операторської дiяльностi з надання послуг мiжмiського телефонного зв'язку є наявнiсть автоматичної мiжмiської телефонної станцiї (АМТС).

6.12. Лiцензiат на власних мережах зв'язку запроваджує новi стандарти i технологiї надання послуг, передбачених лiцензiєю, за умови, що їх освоєння можливе протягом строку дiї цiєї лiцензiї. Запровадження нових стандартiв i технологiй, якi вводитимуться на мережах лiцензiата, лiцензiат погоджує з Держкомзв'язку України.

6.13. Лiцензiат не повинен вимагати вiд абонентiв придбання додаткових послуг зв'язку або апаратури при наданнi послуг мiжмiського телефонного зв'язку.

6.14. Лiцензiат зобов'язаний забезпечити пропуск вхiдного мiжмiського трафiку до мереж загального користування за умов забезпечення технiчних можливостей доступу до всiх абонентiв телефонних мереж України та вихiдного мiжмiського трафiку тiльки iз зони нумерацiї вiдповiдно до територiї здiйснення дiяльностi за лiцензiєю та згiдно з чинними нормативними документами в галузi.

6.15. Лiцензiат надає послуги мiжмiського телефонного зв'язку за умови забезпечення установленого рiвня якостi послуг зв'язку.

6.16. Лiцензiат повинен забезпечити в межах своєї мережi технiчну можливiсть роботи бiлiнгових систем.
Надання в користування тiльки лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку

6.17. Лiцензiат повинен надавати в користування наявний мережевий ресурс на недискримiнацiйнiй основi.

6.18. Для надання в користування мiжмiських лiнiй передачi, мережевих трактiв, каналiв зв'язку лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

6.19. Лiцензiат повинен погоджувати з Держкомзв'язку України запровадження нових стандартiв i технологiй.

6.20. Лiцензiат повинен надавати в користування мiжмiськi лiнiї передачi, мережевi тракти, канали зв'язку за умови забезпечення їх вiдповiдностi дiючим у галузi технiчним нормам на лiнiї передачi, мережевi тракти, канали зв'язку.

7. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг стiльникового телефонного зв'язку

7.1. Лiцензiя на надання послуг стiльникового рухомого телефонного зв'язку видається за наявностi частотного ресурсу.

7.2. Створення та експлуатацiя мережi стiльникового рухомого телефонного зв'язку повиннi проводитися згiдно з нормативними та технiчними документами, чинними в галузi зв'язку.

7.3. Створення мережi зв'язку лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi до норм технологiчного проектування.

7.4. Лiцензiат зобов'язаний погоджувати схеми i плани створення мережi з Держкомзв'язку України.

7.5. Для надання послуг стiльникового рухомого телефонного зв'язку лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

7.6. Лiцензiат має право надавати послуги стiльникового рухомого телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування за технологiєю, визначеною Держкомзв'язку України, згiдно iз Законами України "Про зв'язок", "Про радiочастотний ресурс України", з правом органiзацiї роумiнгу.

7.7. Лiцензiат повинен забезпечити можливiсть органiзацiї зв'язку з абонентами iнших мереж стiльникового рухомого телефонного зв'язку незалежно вiд застосованих стандартiв тiльки через мережу телефонного зв'язку загального користування.

7.8. Лiцензiат не повинен вимагати вiд абонентiв придбання додаткових послуг зв'язку або апаратури при наданнi послуг стiльникового рухомого телефонного зв'язку.

7.9. Лiцензiат повинен надавати послуги стiльникового рухомого телефонного зв'язку за умови забезпечення установленого рiвня якостi послуг зв'язку.

7.10. Тарифи на послуги стiльникового рухомого телефонного зв'язку встановлюються лiцензiатом згiдно iз чинним законодавством.

7.11. Для проведення розрахункiв за мiжмiськi, мiжнароднi розмови, доступ до глобальних довiдково-iнформацiйних послуг лiцензiат повинен своєчасно подавати данi про абонентiв власної мережi операторам, що надають такi послуги.

7.12. Лiцензiат повинен уживати необхiдних заходiв щодо забезпечення зв'язку у разi надзвичайного стану за вказiвкою Держкомзв'язку України згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України.

8. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг мiсцевого телефонного зв'язку

8.1. Вiдповiдно до намiрiв провадити господарську дiяльнiсть з надання послуг телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування суб'єкти господарської дiяльностi можуть мати право надавати послуги мiсцевого телефонного зв'язку за напрямами, визначеними в пунктi 1.5.

8.2. Створення та експлуатацiя мережi мiсцевого телефонного зв'язку повиннi проводитися згiдно з нормативними та технiчними документами, чинними в галузi зв'язку.

8.3. Створення мережi зв'язку лiцензiата дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi з нормами технологiчного проектування.

8.4. Створення мережi мiсцевого телефонного зв'язку з використанням радiодоступу повинно проводитися за технологiєю, визначеною Держкомзв'язку України, згiдно iз Законами України "Про зв'язок", "Про радiочастотний ресурс України", тiльки в межах соти власної АТС.

8.5. Для надання послуг мiсцевого телефонного зв'язку лiцензiату надається право встановлювати, володiти та експлуатувати необхiдне телекомунiкацiйне обладнання.

8.6. За умови використання застарiлих типiв комутацiйного обладнання лiцензiат повинен передбачити його замiну на сучасне протягом дiї лiцензiї та надати план замiни Держкомзв'язку України.

8.7. Лiцензiат повинен забезпечити технiчне обслуговування обладнання та лiнiй у вiдповiдностi до нормативних та технiчних документiв, чинних у галузi зв'язку.

8.8. Лiцензiат може встановлювати, володiти та експлуатувати опорно-транзитнi телефоннi станцiї (далi - ОПТС) для пропуску трафiку вiд мереж iнших операторiв телефонного зв'язку за домовленiстю з ними щодо пропуску трафiку iз заданими нормативами якостi в мережi та дотриманням технiчних вимог до обладнання, яке виконує функцiї ОПТС.

8.9. Пiдключення до мережi лiцензiата iнших мереж телефонного зв'язку з метою забезпечення споживачам цих мереж виходу на мережi зв'язку загального користування України допускається тiльки у разi, якщо мережа лiцензiата пiдключена до мережi загального користування як опорна АТС (ОПС).
При цьому повиннi витримуватися чиннi норми та правила пропуску додаткового трафiку приєднаної мережi з обов'язковим уточненням технiчних умов на приєднання до мережi загального користування.
Ємнiсть приєднаних мереж не враховується в монтованiй ємностi мережi лiцензiата.

8.10. Лiцензiат повинен застосовувати чиннi Граничнi тарифи на основнi послуги зв'язку, затвердженi наказом Держкомзв'язку України вiд 7 лютого 2000 р. N 23 i зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 29 травня 2000 р. за N 308/4529, iз змiнами та доповненнями.
Для пiльгових категорiй населення пiльги з оплати послуг зв'язку надаються згiдно iз чинним законодавством.

8.11. Тарифи на iншi послуги зв'язку, що надаються i не передбаченi Граничними тарифами на основнi послуги зв'язку, установлюються лiцензiатом.

8.12. Для проведення розрахункiв за мiжмiськi, мiжнароднi розмови, доступ до глобальних довiдково-iнформацiйних послуг лiцензiат повинен своєчасно подавати данi про абонентiв власної мережi операторам, що надають такi послуги.

8.13. Лiцензiат повинен вести облiк абонентiв i данi про них надавати до довiдкових служб згiдно iз чинним законодавством.

9. Технiчнi та технологiчнi вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть з надання послуг аудiотекс

9.1. Використання обладнання зв'язку для надання послуг аудiотекс повинно проводитися лiцензiатом згiдно з нормативними та технiчними документами, чинними в галузi зв'язку.

9.2. Пiдключення обладнання зв'язку для надання послуг аудiотекс до комутацiйної станцiї дозволяється за умови наявностi проектної документацiї, розробленої у вiдповiдностi до норм технологiчного проектування.

9.3. При пiдключеннi до мереж телефонного зв'язку загального користування повиннi витримуватися чиннi норми та правила пропуску додаткового трафiку приєднаної мережi з обов'язковим уточненням технiчних умов на приєднання до мережi загального користування.

9.4. Порядок взаємодiї лiцензiата з операторами зв'язку повинен визначатися окремими договорами мiж ними.

9.5. Лiцензiат зобов'язаний використовувати наданий йому доступ до мережi загального користування тiльки для надання послуг аудiотекс.

9.6. Лiцензiат вiдповiдає за змiст i рекламу послуг аудiотекс згiдно iз чинним законодавством.

9.7. Тарифи на послуги аудiотекс установлюються лiцензiатом згiдно iз чинним законодавством.

Зразки додаткiв 1-5 Файл Microsoft Word (64K, 7,76K zip)

Начальник Управлiння лiцензування видiв господарської дiяльностi Департаменту реєстрацiї та лiцензування Держпiдприємництва України
О. В. Єфремов

Начальник Управлiння координацiї дiяльностi операторiв зв'язку та лiцензування Держкомзв'язку України
Л. В. Катасова