Кодекс України "Про адмiнiстративнi правопорушення"

Кодекс України
про адмiнiстративнi правопорушення

Стаття 144.
Обладнання та експлуатацiя установок проводового мовлення без належної реєстрацiї або дозволу

Обладнання та експлуатацiя радiотрансляцiйного вузла проводового мовлення незалежно вiд його потужностi без належної реєстрацiї або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Обладнання та експлуатацiя радiотрансляцiйної точки проводового мовлення без належної реєстрацiї або дозволу, отримання якого передбачено законодавством, незалежно вiд вiдомчої належностi радiотрансляцiйної мережi, вiд якої цю точку встановлено, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi до одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

(Стаття 144 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 386/96-ВР вiд 01.10.96 р.)

Стаття 145.
Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у галузi зв'язку, передбачену лiцензiями

Порушення умов i правил, що регламентують дiяльнiсть у галузi зв'язку, передбачену лiцензiями, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi у розмiрi вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств i органiзацiй усiх форм власностi у розмiрi вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Стаття 145 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 386/96-ВР вiд 01.10.96 р.)

Стаття 146.
Порушення правил виготовлення, придбання, реалiзацiї, встановлення, будiвництва та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i використання радiочастот

Виготовлення, придбання, реалiзацiя, встановлення, будiвництво та експлуатацiя радiоелектронних засобiв (радiопередавальних засобiв будь-якого виду i призначення, високочастотних пристроїв, систем кабельного телебачення та наземних станцiй супутникового зв'язку), а так само використання радiочастот без належного дозволу чи з порушенням правил, якi регулюють радiозв'язок, або порушення норм радiовипромiнювання чи допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання або без такої i на посадових осiб - у розмiрi вiд двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання або без такої.

Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання i на посадових осiб - у розмiрi вiд тридцяти п'яти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання.

(Стаття 146 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 386/96-ВР вiд 01.10.96 р.)

Стаття 148.
Пошкодження таксофонiв

Пошкодження таксофонiв -

тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Стаття 148 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 386/96-ВР вiд 01.10.96 р.)

Стаття 1887.
Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв Державної iнспекцiї електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України

Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв Державної iнспекцiї електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України щодо усунення порушень законодавства про зв'язок -

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - у розмiрi вiд десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(Кодекс доповнено статтею 1887 згiдно iз Законом України вiд 01.10.96 р. N 386/96-ВР)

Стаття 243.
Органи Державної iнспекцiї електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України

Органи Державної iнспекцiї електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про зв'язок (статтi 144, 145, 147 - 1484, 1887).

Вiд iменi органiв, зазначених у цiй статтi, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення та накладати адмiнiстративнi стягнення мають право начальник Державної iнспекцiї електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України, начальники регiональних державних iнспекцiй електрозв'язку.

(Стаття 243 в редакцiї Закону України вiд 01.10.96 р. N 386/96-ВР)

Стаття 255.
Особи, якi мають право складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення

У справах про адмiнiстративнi правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноваженi на те посадовi особи:

органiв внутрiшнiх справ (частина перша статтi 44, статтi 441, 461, 51, статтi 92, частина перша статтi 1061, частина п'ята статтi 121, частина друга статтi 130, стаття 136 (про порушення на автомобiльному транспортi), статтi 148, 151, 154 - 1602, 1604, 162, 164 - 166, 173 - 174, 176, 177, частини перша i друга статтi 178, статтi 179 - 1841, 1842 - 1859, статтi 186 - 188, 189 - 196, 2081);

(абзац другий пункту 1 частини першої статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
вiд 01.10.96 р. N 386/96-ВР,
вiд 24.03.98 р. N 210/98-ВР,
вiд 18.02.99 р. N 444-XIV,
вiд 02.07.99 р. N 812-XIV,
вiд 18.05.2000 р. N 1744-III)

Абзац третiй пункту 1 частини першої статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

Абзац 4 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 04.05.93 р. N 3176-XII)

Абзац 5 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

органiв державного пожежного нагляду (стаття 183);

органiв охорони здоров'я (статтi 45, 46, статтi 167 - 170 (про правопорушення, пов'язанi з недодержанням вимог стандартiв, норм, правил i технiчних умов щодо лiкарських засобiв), стаття 183 - щодо завiдомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);

(Абзац 7 частини 1 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.98 р. N 352-XIV)

Абзац 8 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

органiв державної служби з карантину рослин (статтi 105 - 1062);

Абзац 10 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

Абзац 11 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 04.05.93 р. N 3176-XII)

Абзац 12 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно з Законом України вiд 04.06.97 р. N 308/97-ВР)

органiв охорони пам'яток iсторiї та культури (стаття 92);

Абзац 14 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 14.10.94 р. N 209/94-ВР)

органiв державного енергонагляду (статтi 98, 1031);

органiв державного газового нагляду (статтi 101 - 103);

органiв Мiнiстерства транспорту України (статтi 136, 141, 142);

(Абзаци 17 та 18 пункту 1 частини 1 статтi 255 замiненi одним абзацом згiдно iз Законом України вiд 23.12.93 р. N 3785-XII)

органiв зв'язку (статтi 144 - 1484, 1887);

(Абзац 19 пункту 1 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.10.96 р. N 386/96-ВР)

Абзац 20 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 25.02.94 р. N 4040-XII)

органiв Державного комiтету України у справах захисту прав споживачiв (статтi 422, 155, 156, 1561, 1646, 1647)

(абзац 21 пункту 1 частини 1 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.99 р. N 998-XIV)

фiнансових органiв (статтi 164, 1641, 165);

Абзац 23 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 01.03.95 р. N 79/95-ВР)

пiдприємств i органiзацiй, у вiданнi яких є електричнi мережi (статтi 99, 100, 1031);

пiдприємств i органiзацiй, якi експлуатують магiстральнi трубопроводи (стаття 138);

Абзац 26 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

Абзац 27 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР)

органiв, установ i закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби (статтi 421 - 423);

(Абзац 28 пункту 1 частини 1 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.98 р. N 352-XIV)

органiв державного ветеринарного нагляду (статтi 421 - 423);

(Абзац 29 пункту 1 частини 1 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 352-XIV вiд 23.12.98 р.)

органiв Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України (частина перша статтi 41, статтi 411, 412, 413, 1881);

(Абзац 30 пункту 1 частини 1 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 666/97-ВР вiд 21.11.97 р.)

лабораторiй радiацiйного контролю мiнiстерств i вiдомств Української РСР, органiзацiй споживчої кооперацiї (стаття 422);

органiв Державної iнспекцiї Української РСР по контролю за вивезенням матерiальних цiнностей (стаття 2081);

Абзац 33 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 179/94-ВР вiд 22.09.94 р.)

органiв запису актiв громадянського стану (стаття 2121);

Абзац 35 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 3350-XII вiд 30.06.93 р.)

Абзац 36 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 75/95-ВР вiд 28.02.95 р.)

органiв Антимонопольного комiтету України (стаття 1643, 1661 - 1664);

Абзац 38 пункту 1 частини 1 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 489/96-ВР вiд 13.11.96 р.)

органiв управлiння кiнематографiєю (статтi 1646, 1647, 1648 (в частинi недотримання квоти демонстрування нацiональних фiльмiв при використаннi нацiонального екранного часу в кiно- i вiдеомережi);

(Пункт 1 частини 1 статтi 255 доповнено абзацом 39 згiдно iз Законом N 497/96-ВР вiд 14.11.96 р., абзац 39 пункту 1 частини 1 статтi 255 в редакцiї Закону України вiд 16.07.99 р. N 998-XIV)

Прикордонних вiйськ України (стаття 18510);

(пункт 1 частини 1 доповнено абзацом 40 згiдно iз Законом України вiд 02.07.99 р. N 812-XIV)

органiв Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення (стаття 1648 в частинi недотримання квоти демонстрування нацiональних фiльмiв при використаннi нацiонального екранного часу на каналах мовлення телебачення України);

(пункт 1 частини першої статтi 255 доповнено абзацом 41 згiдно iз Законом України вiд 16.07.99 р. N 998-XIV)

органiв Служби безпеки України (стаття 2122);

(пункт 1 частини першої статтi 255 доповнено абзацом 42 згiдно iз Законом України вiд 21.09.99 р. N 1080-XIV)

органiв податкової служби (статтi 1645, 1772);

(частину першу статтi 255 доповнено абзацом 43 згiдно iз Законом України вiд 20.04.2000 р. N 1685-III)

органiв, що здiйснюють контроль за видобутком дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння (частина перша статтi 1891);

(частину першу статтi 255 доповнено абзацом 44 згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000 р. N 1986-III)

11) посадовi особи, уповноваженi на те виконавчими комiтетами мiсцевих Рад народних депутатiв, мiсцевими органами державної виконавчої влади (статтi 971, 1031, 1032, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), статтi частина перша статтi 1061, статтi 1062, 149 - 154, 155, 156, 158 - 1602, 1604, 183, 1851, 1865; статтi 78 - 84 (крiм порушень санiтарно-гiгiєнiчних правил i норм по охоронi атмосферного повiтря, а також правопорушень, зв'язаних з перевищенням нормативiв рiвня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами пiд час роботи);

(пункт 11 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

2) адмiнiстрацiя пiдприємств, установ i органiзацiй (статтi 51, 132, 179);

21) посадовi особи, уповноваженi вiдповiдними мiнiстерствами, вiдомствами i органiзацiями, у вiданнi яких перебувають аеродроми (частини перша, третя i четверта статтi 111 (про порушення, вчиненi на аеродромах, не пiдвiдомчих Мiнiстерству цивiльної авiацiї СРСР, або в районi таких аеродромiв);

3) Пункт 3 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

31) працiвники, якi здiйснюють охорону пiдприємств, установ, органiзацiй (стаття 179);

32) державнi виконавцi (статтi 511, 18813);

(пункт 32 частини першої статтi 255 в редакцiї Закону України вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)

33) секретар судового засiдання, секретар суду (статтi 1853, 1855, частина перша статтi 1856);

34) слiдчий, особа, яка провадить дiзнання, секретар прокуратури (частина четверта статтi 184, стаття 1854, частина друга статтi 1856, стаття 1858, стаття 18511);

(пункт 34 частини першої статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2000 р. N 1381-XIV)

4) представники громадських органiзацiй або органiв громадської самодiяльностi:

народний дружинник (статтi 92, 132, 148, 154, 160, 179, 1857, 1862, 1864);

(абзац 2 пункту 4 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

Абзац 3 пункту 4 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

Абзац 4 пункту 4 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

громадський iнспектор Українського товариства охорони пам'яток iсторiї та культури (стаття 92).

Абзац 6 пункту 4 статтi 255 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

Абзац пункту 4 частини першої статтi 255 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1580-III)

У справах про адмiнiстративнi правопорушення, розгляд яких вiднесено до вiдання органiв, зазначених у статтях 222 - 244, 2441, 2442 - 2448 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноваженi на те посадовi особи цих органiв. Крiм того, протоколи про адмiнiстративнi правопорушення мають право складати:

(Абзац 1 частини 2 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.98 р. N 352-XIV, вiд 21.09.2000 р. N 1986-III)

1) посадовi особи органiв, що здiйснюють контроль за використанням нафтопродуктiв у народному господарствi (стаття 161);

2) народний дружинник (статтi 65, 66, 70, 73, 77, 82, 85 (за порушення правил полювання, рибальства i охорони рибних запасiв), 851, 89 - 91, статтi 121 - 128, частина перша i друга статтi 129, частина перша i друга статтi 130, статтi 139, 140, 153 та 163);

(Пункт 2 частини 2 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

3) позаштатний iнспектор Державної iнспекцiї по маломiрних суднах Української РСР (частина перша, третя, четверта i п'ята статтi 116, частина друга статтi 1161, частина третя статтi 1162, частина перша статтi 117, стаття 118, частина третя статтi 129, частина третя i четверта статтi 130, частини перша i друга статтi 131);

4) громадський лiсовий iнспектор (статтi 63, 64 - 70, 73, 77); громадський мисливський iнспектор (статтi 85, 851, 912 в частинi порушення правил полювання);

громадський iнспектор органiв рибоохорони (стаття 85, 851, 912 в частинi порушення правил рибальства i охорони рибних запасiв);

громадський iнспектор охорони навколишнього природного середовища (статтi 651, 77, 771, 78, 82, 85, 851, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 912, 153, 163);

(Пункт 4 частини 2 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

41) посадовi особи пiдприємств, установ i органiзацiй, що здiйснюють охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту;

(частина друга статтi 255 доповнена пунктом 41 згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

5) посадовi особи виконавчих комiтетiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних i сiльських Рад народних депутатiв, органiв, якi здiйснюють державний i вiдомчий контроль за охороною i використанням тваринного свiту, посадовi особи заповiдникiв та iнших територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, працiвники мiлiцiї (стаття 85 в частинi порушення правил полювання, рибальства i охорони рибних запасiв);

(пункт 5 частини 2 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд 06.03.96 р.)

6) посадовi особи органiв залiзничного транспорту (стаття 123);

7) працiвники вiдомчої, сiльської пожежної охорони та члени добровiльних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статтi 120, 175, 1888);

(пункт 7 частини 2 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 651/97-ВР вiд 19.11.97 р.)

8) посадовi особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху (про правопорушення, вчиненi вiйськовослужбовцями i вiйськовозобов'язаними, призваними на збори, - частина четверта статтi 122, статтi 1221, 1222, частина третя статтi 123, стаття 124, частини перша i друга статтi 130, частина перша статтi 132, а також про всi порушення правил дорожнього руху, вчиненi особами (крiм вiйськовослужбовцiв i вiйськовозобов'язаних, призваних на збори), якi керують транспортними засобами Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань);

(пункт 8 частини 2 статтi 255 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами: N 308/97-ВР вiд 04.06.97 р., N 557-XIV вiд 24.03.99 р.)

9) адмiнiстрацiя пiдприємств, установ i органiзацiй (стаття 132);

10) службовi особи органiв державної контрольно-ревiзiйної служби України (стаття 1645);

(частину другу статтi 255 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом N 323/96-ВР вiд 12.07.96 р.)

11) посадовi особи органiв внутрiшнiх справ (частина перша статтi 59 (про правопорушення, вчиненi в межах санiтарних зон джерел водопостачання), частина перша статтi 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд i пристроїв), статтi 771, 1551);

12) посадовi особи органiв Державного комiтету України у справах захисту прав споживачiв та органiв державного контролю за цiнами (стаття 1551).

(частину 2 статтi 255 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом N 23/97-ВР вiд 23.01.97 р.)

(пункт 11 частини 2 статтi 255 замiнено пунктами 11 i 12 згiдно iз Законом N 444-XIV вiд 18.02.99 р.)

Частину третю статтi 255 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000 р. N 1986-III)

У випадках, прямо передбачених законодавством, протоколи про адмiнiстративнi правопорушення можуть складати також посадовi особи iнших державних органiв, представники громадських органiзацiй i органiв громадської самодiяльностi.

(Стаття 255 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР вiд 29.05.85 р. N 316-XI,
вiд 03.04.86 р. N 2010-XI,
вiд 27.06.86 р. N 2444-XI,
вiд 19.12.86 р. N 3282-XI,
вiд 12.03.87 р. N 3690-XI,
вiд 12.06.87 р. N 4134-XI,
вiд 12.06.87 р. N 4135-XI,
вiд 21.08.87 р. N 4452-XI,
вiд 25.11.87 р. N 4982-XI,
вiд 03.08.88 р. N 6347-XI,
вiд 27.04.89 р. N 7445-XI,
вiд 19.05.89 р. N 7545-XI,
вiд 23.11.89 р. N 8411-XI,
вiд 19.01.90 р. N 8710-XI,
вiд 19.01.90 р. N 8711-XI,
вiд 20.04.90 р. N 9082-XI,
вiд 04.05.90 р. N 9166-XI,
вiд 14.05.90 р. N 9280-XI,
вiд 18.01.91 р. N 647-XII,
вiд 28.01.91 р. N 661-XII,
вiд 29.07.91 р. N 1369-XII,
вiд 09.08.91 р. N 1413-XII,
вiд 15.11.91 р. N 1818-XII;
Законами України вiд 25.06.91 р. N 1255-XII,
вiд 15.05.92 р. N 2354-XII,
вiд 07.07.92 р.N 2547-XII,
вiд 16.10.92 р. N 2704-XII,
вiд 15.12.92 р. N 2857-XII,
вiд 03.02.93 р. N 2977-XII,
вiд 04.02.93 р. N 2992-XII,
вiд 03.03.93 р. N 3039-XII,
вiд 22.04.93 р. N 3134-XII,
вiд 04.05.93 р. N 3176-XII,
вiд 30.06.93 р. N 3350-XII,
вiд 11.11.93 р. N 3582-XII,
вiд 15.12.93 р. N 3686-XII,
вiд 23.12.93 р. N 3785-XII,
вiд 23.12.94 р. N 3888-XII,
вiд 28.01.94 р. N 3890-XII,
вiд 25.02.94 р. N 4040-XII,
вiд 25.02.94 р. N 4044-XII,
вiд 29.07.94 р. N 155/94-ВР,
вiд 22.09.94 р. N 179/94-ВР,
вiд 14.10.94 р. N 209/94-ВР,
вiд 15.11.94 р. N 244/94-ВР,
вiд 19.01.95 р. N 8/95-ВР,
вiд 15.02.95 р. N 64/95-ВР,
вiд 28.02.95 р. N 75/95-ВР,
вiд 01.03.95 р. N 79/95-ВР,
вiд 05.04.95 р. N 123/95-ВР,
вiд 11.07.95 р. N 296/95-ВР,
вiд 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
вiд 12.07.96 р. N 323/96-ВР,
вiд 01.10.96 р. N 386/96-ВР,
вiд 14.11.96 р. N 497/96-ВР,
вiд 23.01.97 р. N 23/97-ВР,
вiд 04.06.97 р. N 308/97-ВР,
вiд 19.11.97 р. N 651/97-ВР,
вiд 21.11.97 р. N 666/97-ВР,
вiд 24.03.98 р. N 210/98-ВР,
вiд 23.12.98 р. N 352-XIV,
вiд 18.02.99 р. N 444-XIV,
вiд 24.03.99 р. N 557-XIV,
вiд 19.10.2000 р. N 2056-III)